1 VSOL 534/2016-P12-7
KSBR 37 INS 3250/2015 1 VSOL 534/2016-P12-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Syrovice 52, PSČ 664 67, IČ 75457695, o přihlášce pohledávky evidované pod č. 12 věřitelky č. 12 Radmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Syrovice 62, PSČ 664 67, o odvolání věřitelky č. 12 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.2.2016, č.j. KSBR 37 INS 3250/2015-P-12-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.2.2016, č.j. KSBR 37 INS 3250/2015-P-12-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ) odmítl přihlášku pohledávky (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitelka č. 12 podala přihlášku pohledávky ve výši 170 000 Kč osobně na podatelnu soudu dne 10.2.2016, tj. po uplynutí 2 měsíční lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku (lhůta uplynula dnem 26.1.2016).

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 12 odvolání, v němž namítala, že soud prvního stupně adekvátně nezhodnotil všechny okolnosti týkající se přihlášené pohledávky. Uvedla, že pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce, dlužnice dne 5.5.2014 písemně potvrdila půjčení částky 180 000 Kč a zavázala se půjčku co nejdříve vrátit. Na úhradu dluhu zaplatila toliko částku 10 000 Kč, opakovaně, i v době po zahájení insolvenčního řízení, slibovala úhradu zbytku dluhu, aniž by věřitelku informovala o zahájení insolvenčního řízení, čímž ji uvedla v omyl. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně vyhláškou ze dne 10.2.2015, č.j. KSBR 37 INS 3250/2015-A-2, zahájil insolvenční řízení ve věci dlužnice Jany anonymizovano a vyzval věřitele dlužnice, kteří chtějí uplatnit své pohledávky v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky a poučil je o náležitostech přihlášky a o lhůtě k jejímu podání, tj. o tom, že přihlášky lze podávat až do rozhodnutí o úpadku. Vyhláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku 10.2.2015. Usnesením ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 37 INS 3250/2015-A-18, Krajský soud v Brně zjistil úpadek dlužnice Jany anonymizovano (výrok I.), zamítl návrh na povolení oddlužení (výrok II.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok III.) a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a poučil věřitele, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok VI.). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 26.11.2015. Věřitelka č. 12 přihlásila do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice přihláškou pohledávky ze dne 4.2.2016 pohledávku v celkové výši 170 000 Kč z titulu půjčky ze dne 5.5.2014. Přihlášku pohledávky věřitelka č. 12 doručila soudu osobně dne 10.2.2016.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku, v posuzované věci se tedy usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 37 INS 3250/2015-A-18, stalo účinným dnem 26.11.2015 (§ 89 odst. 1 IZ). Lhůta k přihlašování pohledávek věřitelům počala plynout dne 27.11.2015 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), posledním dnem lhůty pro včasné podání přihlášky tudíž bylo úterý 26.1.2016. Věřitelka č. 12 podala svou přihlášku u soudu prvního stupně osobně dne 10.2.2016, tj. po lhůtě stanovené insolvenčním soudem k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku. K této opožděné přihlášce pohledávky proto nelze přihlížet (§ 173 odst. 1 IZ).

Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili, a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon stanoví v ustanovení § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených naroveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky.

V posuzované věci soud prvního stupně určil lhůtu k přihlašování pohledávek v délce 2 měsíců, což je v mezích daných ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ. Navíc je nutno přihlédnout k tomu, že věřitelé (včetně odvolatelky) měli možnost přihlašovat své pohledávky za dlužnicí již od zahájení insolvenčního řízení, tj. od 10.2.2015, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (§ 173 odst. 1, § 109 odst. 1 písm. a/ IZ).

Byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není podstatné, zda se tak stalo s odstupem několika dnů, týdnů či měsíců, stejně tak není důvod zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, tj. zda věřitel přihlásil svou pohledávku po stanovené lhůtě z důvodu své nedbalosti či zda se o probíhajícím insolvenčním řízení a rozhodnutí o úpadku dlužníka skutečně včas nedozvěděl. Nelze zohlednit ani důvod přihlašované pohledávky (až na výjimky stanovené v insolvenčním zákoně, což však není případ odvolatelky) a chování dlužnice po vzniku pohledávky. Prominutí zmeškání lhůty včetně lhůty k podání přihlášky v insolvenčním řízení dle ust. § 83 IZ není přípustné.

Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitelky č. 12 dle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 a § 239 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřitelce č. 12 a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 17. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu