1 VSOL 53/2018-B-19
č . j. KSOL 10 INS 7514/2017 1 VSOL 53/2018-B-19

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Annou Hradilovou v insolvenční věci

dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , IČO 86930435 bytem Na Rybníčku 90, 790 65 Žulová, korespondenční adresa Cukrovarská 192, 751 21 Prosenice

o schválení oddlužení, o odvolání dlužníka ze dne 28. 11. 2017 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 14. 11. 2017, č. j. KSOL 10 INS 7514/2017-B-6

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci neschválil oddlužení dlužníka (výrok I.), zastavil insolvenční řízení (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 15 730 Kč včetně DPH s tím, že co do částky 4 356 Kč bude hrazena z majetkové podstaty a v částce 11 374 Kč z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě po právní moci tohoto usnesení (výrok III.) a zprostil Ing. Roberta Beneše funkce insolvenčního správce (výrok IV.).

2. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání datované 28. 11. 2017 (č. B-7). Podáním ze dne 20. 2. 2018 (č. B-17), doručeným soudu dne 23. 2. 2018, vzal dlužník své odvolání zpět s tím, že v současné době není schopen doložit dar ve výši 18 500 Kč, příjmy bude řešit obnovou živnostenského oprávnění a dalším zaměstnáním a po té podá návrh na oddlužení znovu .

3. Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o isir.justi ce.cz

zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

5. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/, v návaznosti na § 229 odst. 4 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová