1 VSOL 526/2015-B-13
KSBR 47 INS 34475/2014 1 VSOL 526/2015-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Alexandra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kunštát, náměstí Krále Jiřího 106, PSČ 679 72, IČ: 60587318, o schválení oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, o odvolání věřitele č. 1 AGRO LEASING J.Hradec s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II, Sládkova 309, PSČ 377 01, IČ: 60851252, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.4.2015, č.j. KSBR 47 INS 34475/2014-B-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 406 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), schválil oddlužení dlužníka Alexandra anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), uvedl, že insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., se sídlem Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00, IČ: 66242673 (výrok II.) a vyslovil, že do majetkové podstaty dlužníka náleží ke dni vydání tohoto rozhodnutí následující majetek: přívěs za osobní automobil-nákladní a hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl a další jeho mimořádné příjmy-ustanovení § 412 odst. 1 písm. b/ IZ (výrok III.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 4.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 34475/2014-A-10, rozhodl o úpadku dlužníka, dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D. Dne 7.4.2015 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, na než se žádný z věřitelů nedostavil, soudu byl včas doručen jeden platný hlasovací lístek věřitele č. 1 AGRO LEASING J.Hradec s.r.o., který hlasoval pro schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. Pro způsob řešení úpadku dlužníka oddlužením formou zpeněžení majetkové podstaty tak hlasovalo 440.033,60 hlasů s právem hlasovat (tj. 100 %) a proti žádný hlas (tj. 0 %). Na základě usnesení schůze věřitelů proto soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka ve formě zpeněžení majetkové podstaty (§ 402 odst. 3 IZ), neboť neshledal důvody pro neschválení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 1 AGRO LEASING J.Hradec s.r.o. odvolání, v němž namítal, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí spočívá na nesprávném skutkovém zjištění a na nesprávném právním posouzení věci. Svoji aktivní legitimaci k podání odvolání odůvodnil ustanovením § 403 odst. 2 IZ s tím, že hlasoval o způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením a zároveň v části 11 přihlášky pohledávky uplatnil námitku proti řešení dlužníkova úpadku oddlužením, neboť výslovně sdělil, že s řešením úpadku dlužníka oddlužením nesouhlasí z důvodu, že jeho pohledávka za dlužníkem vznikla z podnikání. Soud prvního stupně vydal rozhodnutí o schválení oddlužení předčasně, aniž by dle ustanovení § 404 IZ projednal jeho námitku. U dlužníka nejsou splněny podmínky pro řešení úpadku oddlužením, neboť jeho dluh vůči věřiteli č. 1 pochází z podnikání a věřitel č. 1 projevil nesouhlas s oddlužením (§ 389 odst. 2 písm. a) IZ). Věřitel č. 1 poznamenal, že hlasoval pro způsob oddlužení ve formě zpeněžení dlužníkova majetku pouze proto, že samotný hlasovací lístek nenabízí možnost hlasovat výslovně proti oddlužení, a pokud si chtěl z procesního hlediska zachovat postavení věřitele, který hlasoval o způsobu oddlužení, musel doručit vyplněný hlasovací lístek a musel vybrat jednu z nabízených variant. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že s řešením dlužníkova úpadku oddlužením nesouhlasí a pro oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty hlasoval proto, že tento způsob oddlužení je u dlužníka reálně neproveditelný a měl vést k řešení dlužníkova úpadku konkursem. Soud prvního stupně pochybil i tím, že schválil oddlužení zpeněžením dlužníkova majetku za situace, kdy s ohledem na zprávy insolvenčního správce je zřejmé, že hodnota plnění, které nezajištění věřitelé obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávek a za této situace měl rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou (soud prvního stupně nevyhověl námitce odvolatele uplatněné dle ust. § 403 odst. 2 IZ-§ 406 odst. 4 IZ), přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 19.12.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Soud prvního stupně usnesením ze dne 4.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 34475/2014-A-10, rozhodl o úpadku dlužníka, dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., se sídlem Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00, IČ: 66242673, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů s předmětem schůze mj. projednání a hlasování o způsobu oddlužení. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.2.2015. Přihláškou pohledávky doručenou soudu prvního stupně dne 10.2.2015, evidovanou pod číslem P1, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 440.033,60 Kč věřitel č. 1 AGRO LEASING J.Hradec s.r.o., pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné a nezajištěné. V bodu 11 přihlášky-další okolnosti-je uvedeno, že věřitel nesouhlasí, aby úpadek dlužníka byl řešen oddlužením z důvodu, že pohledávka věřitele vůči dlužníkovi pochází z podnikání. Dne 13.3.2015 byl soudu prvního stupně doručen hlasovací lístek věřitele č. 1, který uvedl, že jako přihlášený věřitel hlasuje pro oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty. Dne 13.3.2015 insolvenční správce předložil soudu seznam přihlášených pohledávek s tím, že do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky osm věřitelů v celkové výši 4.239.585,51 Kč, žádná pohledávka není zajištěná. Dne 7.4.2015 se u soudu prvního stupně konalo přezkumné jednání a první schůze věřitelů, nikdo z věřitelů se k přezkumnému jednání ani na schůzi věřitelů nedostavil. Všechny přihlášené pohledávky byly uznány insolvenčním správcem i dlužníkem, pohledávka věřitele č. 1 v přihlášené výši 440.033,60 Kč. Všechny přezkoumávané pohledávky byly zjištěny jako nezajištěné. Na schůzi věřitelů soud prvního stupně konstatoval, že dne 13.3.2015 byl soudu doručen hlasovací lístek věřitele č. 1, který korespondenčně hlasoval pro oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty s tím, že žádný jiný věřitel nehlasoval. Insolvenční správce navrhl, aby bylo schváleno oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře s odůvodněním, že příjem dlužníka postačuje k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů v rozsahu 30 %, pokud se týká oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty, dlužník nemá majetek, jež by mohl vést k uspokojení věřitelů nejméně v rozsahu 30 %. Soud prvního stupně uvedl, že schůze věřitelů rozhodla o způsobu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a na tomto základě ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 389 odst. 1 písm. b) IZ, dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Podle ustanovení § 389 odst. 2 IZ, dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurz na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), nebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Podle ustanovení § 397 odst. 1 IZ, nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala.

Podle ustanovení § 403 IZ, má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku (odstavec 1). Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání (odstavec 2).

Odvolací soud především konstatuje, že výkladem výše citovaných ustanovení insolvenčního zákona se podrobně zabýval již ve svém rozhodnutí ze dne 24.9.2015,č.j. KSBR 29 INS 15846/2015, 1 VSOL 918/2015-A-18, které je zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Zde provedl výklad pojmu pochybnosti ve smyslu ustanovení § 397 odst.1 IZ a zabýval se dalším postupem soudu v závislosti na zjištění, zda jsou nebo nejsou pochybnosti o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení. Proto na své závěry formulované v tomto rozhodnutí pro stručnost odkazuje.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 4.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 34475/2014-A-10, rozhodl o úpadku dlužníka, dlužníku povolil oddlužení, ustanovil insolvenčního správce, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o úpadku a nařídil přezkumné jednání na den 7.4.2015 a současně svolal schůzi věřitelů s tím, že se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání s předmětem mj. projednání a hlasování o způsobu oddlužení dlužníka.

Za této situace bylo na věřitelích, aby se zúčastnili hlasování o přijetí způsobu oddlužení, a aby případně namítali, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Nesouhlas nezajištěného věřitele, vůči němuž má dlužník dluh z podnikání, s řešením dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením, má význam ve fázi před rozhodnutím o povolení oddlužení podle ustanovení § 397 odst.1 IZ, neboť je důvodem pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 390 odst. 3) IZ, protože dlužník není ve smyslu ustanovení § 389 odst.1, odst. 2 písm. a) IZ osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení. Ve fázi po povolení oddlužení se otázka oprávnění dlužníka podat návrh na povolení oddlužení, tedy otázka souhlasu nezajištěných věřitelů s řešením dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením, prozkoumává již jen v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí (srov. § 397 odst.1/ IZ). Z ustanovení § 403 odst. 2 IZ vyplývá, že pouze věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou na této schůzi namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. To znamená, že pokud nezajištěný věřitel, vůči němuž má dlužník dluh z podnikání, včas uplatní námitku proti oddlužení a současně na schůzi věřitelů (nebo korespondenčně mimo ni) hlasuje o přijetí způsobu oddlužení, jedná se o námitky ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2 IZ, k jejichž projednání musí soud nařídit jednání, k němuž předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a namítajícího věřitele (§ 403 odst. 3 IZ).

V posuzované věci věřitel č. 1 AGRO LEASING J.Hradec s.r.o. včas, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka své nezajištěné pohledávky a v souladu s ustanovením § 403 odst. 2 IZ již v rámci přihlášky vznesl námitku proti oddlužení dlužníka z důvodu, že jeho pohledávka za dlužníkem vznikla z podnikání. Věřitel č. 1 současně řádně a včas ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2 IZ hlasoval o způsobu oddlužení dlužníka, neboť dne 13.3.2015 doručil soudu hlasovací lístek, v němž hlasoval pro způsob oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty.

Věřitel č. 1 tedy uplatnil řádně a včas námitku proti oddlužení dlužníka a současně hlasoval o způsobu oddlužení dlužníka. Soud prvního stupně měl proto k projednání této námitky dle ustanovení § 403 odst. 3 IZ nařídit jednání, což neučinil.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli č. 1 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23.listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu