1 VSOL 521/2014-A-15
KSBR 37 INS 9250/2014 1 VSOL 521/2014-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníků a) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Kunštát, Františka Palackého 186, PSČ 679 72, b) Iveta anonymizovano , anonymizovano , bytem Kunštát, Františka Palackého 186, PSČ 679 72, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání obou dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.4.2014, č.j. KSBR 37 INS 9250/2014-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.4.2014, č.j. KSBR 37 INS 9250/2014-A-10 se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční návrh dlužníků s odůvodněním, že přes výzvu soudu dlužníci neodstranili vady povinných příloh, když na místo řádného seznamu majetku předložili pouze nový formulář návrhu na povolení oddlužení a v nově předloženém seznamu závazků opět neuvedli zajištěného věřitele Regular economy s.r.o.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba dlužníci odvolání, ve kterém uvedli, že zajištěný majetek je pouze ve vlastnictví dlužnice b) Ivety anonymizovano a že vše co po nich bylo požadováno doplnili dne 23.4.2014, a že v doplněném seznamu je i seznam majetku.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že rozhodnutí nelze potvrdit ani změnit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci se společným návrhem manželů, doručeným soudu dne 2.4.2014, domáhali rozhodnutí o svém úpadku a navrhovali, aby byl řešen společným oddlužením manželů formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podali na předepsaném formuláři a v kolonce 15 (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) uvedli jen movité věci a v kolonce 16 (majetek, který je předmětem zajišťovacích práv) neuvedli žádný majetek. V kolonce 18 (závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) neuvedli žádný závazek. K návrhu připojili seznam závazků, ve kterém mimo jiné uvedli, závazek vůči zajištěnému věřiteli Regular economy s.r.o., který je zajištěn zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. V předloženém seznamu majetku, ale žádnou nemovitost neuvedli. Uvedli pouze movité věci a tento seznam podepsali a opatřili prohlášením, že seznam movitých věcí je správný a úplný. Usnesením ze dne 9.4.2014, č.j. KSBR 37 INS 9250/2014-A-8 soud dlužníky vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí insolvenční návrh doplnili tak, že dlužnice Iveta anonymizovano soudu předloží nový a opravený seznam majetku, ve kterém uvede rovněž nemovitý zajištěný majetek v k. ú. Kunštát na Moravě, jak vyplývá z předloženého listu vlastnictví, dále soudu předloží nový a opravený seznam závazků, ve kterém uvedou věřitele Regular economy s.r.o. jako zajištěného věřitele včetně odkazu na zajištěný majetek (má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně; u pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nachází v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku; dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (§ 104 odst. 3 IZ)-z předloženého listu vlastnictví vyplývá, že pohledávka věřitele Regular economy s.r.o. je zajištěna majetkem ve vlastnictví dlužnice Ivety anonymizovano . Současně byli poučeni, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej podle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítne, a že návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy a nebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (§ 393 odst. 3 IZ). Na tuto výzvu, která byla dlužníkům doručena dne 16.4.2014 vhozením do jejich domovní schránky, dlužníci reagovali podáním doplněného návrhu na povolení oddlužení, který soudu doručili dne 23.4.2014, a do něhož v kolonce 16 (majetek, který je předmětem zajišťovacích práv) doplnili specifikaci nemovitého majetku a současně předložili seznam závazků dlužníka a) Jana Pulce, ve kterém není uveden zajištěný věřitel Regular economy s.r.o. Dlužnice b) Iveta anonymizovano seznam majetku, k jehož předložení byla soudem vyzvána, nepředložila. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 104 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojil a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen do seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odstavec 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, z kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odstavec 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Soud prvního stupně v usnesení ze dne 9.4.2014, č.j. KSBR 37 INS 9250/2014-A-8 dlužníkům sdělil, v čem spočívají vady příloh, ovšem nedostatečně dlužníky poučil o tom, jak je třeba doplnění nebo opravu příloh provést, tedy poučení o tom, že předložené seznamy musí dlužníci podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. V doplněném návrhu na povolení oddlužení sice dlužníci uvedli veškerý svůj majetek, a to včetně nemovitého majetku, který je předmětem zajišťovacích práv, ovšem toto podání nelze považovat za řádný seznam majetku, neboť v něm dlužníci výslovně neuvedli, že je správný a úplný. Pouze nesplnění řádné výzvy dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ může vést k odmítnutí insolvenčního návrhu.

Ze shora uvedeného vyplývá, že odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady příloh je předčasné.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Bude na soudu prvního stupně, aby dlužníkům doručil novou výzvu k odstranění vad povinných příloh a řádným poučením jak doplnění provést.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 23. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu