1 VSOL 519/2016-A-132
KSBR 28 INS 27141/2015 1 VSOL 519/2016-A-132

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka ENERGOSUN a.s., identifikační číslo osoby: 283 86 477, se sídlem v Brně-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015, o insolvenčním návrhu věřitelů a) RALT COMPANY s.r.o., identifikační číslo osoby: 021 38 816, se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMG 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, c) LEVAPLECK LTD, reg. č. 9212937, se sídlem Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, Coventry, THE APEX, Sherrifs Orchard 0, CV1 3PP, adresa pro doručování P. O. BOX 1309, Praha 1, Jindřišská 909/14, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Resslova 956/13, PSČ 500 02, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Olomouc, Tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11, o návrhu předběžného insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., identifikační číslo osoby: 294 14 873, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, na vydání předběžného opatření, k odvolání 1) FAIPON s.r.o., identifikační číslo osoby: 262 66 997, se sídlem Praha 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, 2) navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o., obou ze dne 18.3.2016 a 3) dlužníka ENERGOSUN a.s. ze dne 21.3.2016, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.3.2016, č.j. KSBR 28 INS 27141/2015-A-56, isir.justi ce.cz

t a k t o:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a III. m ě n í tak, že návrh na vydání předběžného opatření, aby: -dlužníkovi ENERGOSUN a.s., bylo zakázáno jakkoli nakládat s licencí č. 111017403 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 23.11.2010, č.j. 12829-8/2010-ERU, -společnosti FAIPON s.r.o. bylo zakázáno jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2.12.2015, č.j. 10005-48/2015-ERU, -dlužníkovi ENERGOSUN a.s., bylo uloženo činit veškerá právní jednání či procesní úkony ve vztahu k licenci č. 111017403 udělené Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 23.11.2010, č.j. 12829-8/2010-ERU, pouze s předchozím souhlasem předběžného správce, se z a m í t á.

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku IV., v části, kterou bylo společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., identifikační číslo osoby: 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, která má dluhy, které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat vůči dlužníkovi ENERGOSUN a.s., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů číslo smlouvy: 12_POZE_PV_300003448, uzavřené dne 20.12.2012 mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a dlužníkem ENERGOSUN a.s., přikázáno, aby veškerá plnění ode dne vydání tohoto předběžného opatření plnit na speciální účet zřízený společností Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako předběžného insolvenčního správce dlužníka ENERGOSUN a.s., se p o t v r z u j e.

Ve zbývající části výroku IV. se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že návrh na vydání předběžného opatření, aby bylo společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., identifikační číslo osoby: 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, která má dluhy, které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat vůči společnosti FAIPON s.r.o., vyplývající ze smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřené mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a společností FAIPON s.r.o., přikázáno, aby veškerá tato plnění ode dne vydání tohoto předběžného opatření plnit na speciální účet zřízený společností Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako předběžného insolvenčního správce dlužníka ENERGOSUN a.s., se z a m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na citovaná ustanovení § 5, § 82 odst. 1, odst. 2, § 111 odst. 1, § 112 odst. 1, odst. 2, § 113, § 229 odst. 3 a § 235 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), dále na ustanovení § 76 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) na návrh předběžného insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. zakázal dlužníkovi ENERGOSUN a.s. jakkoli nakládat s licencí č. 111017403 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 23.11.2010, č.j. 12829-8/2010-ERU (výrok I.), společnosti FAIPON s.r.o. zakázal jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2.12.2015, č.j. 10005-48/2015-ERU (výrok II.), rozhodl, že dlužník ENERGOSUN a.s. je oprávněn činit veškerá právní jednání či procesní úkony ve vztahu k licenci č. 111017403 udělené Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 23.11.2010, č.j. 12829-8/2010-ERU, pouze s předchozím souhlasem předběžného insolvenčního správce (výrok III.), uložil společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., která má dluhy, které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat vůči dlužníkovi ENERGOSUN a.s. nebo vůči společnosti FAIPON s.r.o., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů číslo smlouvy: 12_POZE_PV_300003448, uzavřená dne 20.12.2012 mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a dlužníkem ENERGOSUN a.s. nebo smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a společností FAIPON s.r.o., aby veškerá plnění ode dne vydání tohoto předběžného opatření plnila na speciální účet zřízený společností Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako předběžného insolvenčního správce dlužníka ENERGOSUN a.s. (výrok IV.), předběžnému insolvenčnímu správci Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., uložil, ve stanovené lhůtě zřídit speciální učet pro zasílání plateb dle výroku IV., který bude oddělený od účtu majetkové podstaty dlužníka, a číslo tohoto účtu neprodleně sdělil společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. (výrok V.), dále rozhodl, že finanční prostředky zasílané na speciální učet dle výroku IV. je předběžný insolvenční správce oprávněn uvolnit (vyslovit souhlas s jejich užitím) pouze na hrazení nutných výdajů spojených s provozem fotovoltaického zdroje, ID zdroje 016419_Z11, o instalovaném výkonu

2,921 MW, které mu budou ze strany společnosti FAIPON s.r.o. konkrétně doloženy s tím, že v případě pochybností o tom, zda se jedná o nutné výdaje spojené s provozem fotovoltaického zdroje, rozhodne o uvolnění finančních prostředků na návrh předběžného insolvenčního správce nebo společnosti FAIPON s.r.o. insolvenční soud (výrok VI) a zamítl návrh na vydání předběžného opatření, jímž by společnosti FAIPON s.r.o. bylo uloženo omezení, že je oprávněna činit veškerá právní jednání či procesní úkony ve vztahu k licenci č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2.12.2015, č.j. 10005-48/2015-ERU, pouze s předchozím souhlasem předběžného správce (výrok VII.) s tím, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VIII.).

V důvodech uvedl, že účinky zahájení předmětného insolvenčního řízení ve věci dlužníka nastaly dne 30.10.2015 na základě insolvenčního návrhu navrhovatele ad a), do probíhajícího řízení přistoupil se svým návrhem navrhovatel ad b), podáním doručeným soudu 3.12.2015. Usnesením ze dne 10.12.2015 soud rozhodl o vydání předběžného opatření, kterým ustanovil do funkce předběžného správce Mgr. Michaelu Rotterovou a stanovil, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžného správce; toto rozhodnutí nabylo účinnosti 11.12.2015 (§ 89 odst. 1 IZ). Usnesením ze dne 15.2.2016 soud odvolal shora jmenovanou z funkce předběžného správce (na její žádost ze zdravotních důvodů) a ustanovil novým předběžným insolvenčním správcem dlužníka Administraci insolvencí CITY TOWER, v.o.s. a současně rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou plnění poskytovat dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci. Toto usnesení nabylo účinnosti dne 17.2.2016 (§ 89 odst. 1 IZ). Podáním doručeným soudu 29.2.2016, navrhl předběžný insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. vydání předběžného opatření, kterým soud omezí dlužníka nad rámec dosud vydaných předběžných opatření v nakládání s jeho majetkem, konkrétně s licencí č. 111017403 a současně omezí v nakládání s licencí č. 111533672 na provoz fotovoltaického zdroje také osobu odlišnou od dlužníka a uloží společnosti ČEZ Prodej s.r.o., aby platby související s provozem fotovoltaického zdroje (platby dle smluv o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů) hradil na účet předběžného insolvenčního správce. K tomu předběžný správce uvedl, že dlužník je součástí koncernu C.M.B., jeho jediným akcionářem je společnost C.M.B. ENERGY LTD, řízená ředitelem sopečnosti panem Vítem Zaorálkem, jeho jediným členem představenstva je společnost C.M.B Management s.r.o., IČ 024 76 053, vykonávající funkci prostřednictvím pana Jana Zaorálka, a prokura s širokým jednatelským oprávněním byla udělena panu Vítu Zaorálkovi. Dále uvedl, že dlužník podnikal v energetickém odvětví a předmětem jeho podnikání byla výroba elektřiny na základě licence č. 111017403 udělené Energetickým regulačním úřadem v roce 2010 a že tuto licenci převedl na společnost FAIPON s.r.o. V souvislosti s výrobou elektřiny byl dlužník příjemcem podpory dle zákona č. 165/2012 Sb., která představovala prakticky jediný zdroj příjmů dlužníka, podpora byla dlužníkovi poskytována formou výkupních cen, které dlužníkovi vyplácela společnost ČEZ Prodej, s.r.o. Předběžný správce dále poukázal na koncernové propojení mezi dlužníkem a společností FAIPON s.r.o., když oba subjekty mají stejného jednatele (C.M.B Management s.r.o. jednající Janem Zaorálkem) a stejného prokuristu (Víta Zaorálka) a jediný společník společnosti FAIPON s.r.o. (C.M.B. Companies LTD) je řízen ředitelem Vítem Zaorálkem. Dále uvedl, že jediným účelem převodu licence k podnikání v energetických odvětvích bylo převedení výnosu z provozu fotovoltaického zdroje na čistou společnost fakticky i právně ovládanou stejnými osobami. Za situace, kdy příjmy z výroby elektrické energie představují podstatný zdroj příjmů dlužníka a dlužník požádal o zrušení licence, resp. o její převod na koncernově propojenou osobu, na níž tak budou přesměrovány veškeré budoucí příjmy, dlužník podle předběžného správce zmařil či se snaží zmařit uspokojení pohledávek věřitelů. Dále předběžný správce poukázal na skutečnost, že podle jeho názoru je předpokládaná tržní hodnota fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 2,921 MW a státem garantovanou podporou na dobu 15 let, přesahuje 200 mil. Kč. Převod licence a s tím spojená ztráta podpory obnovitelných zdrojů povede k faktickému znehodnocení dlužníkova majetku. Předběžný správce rovněž poukázal na § 111 IZ a uvedl, že toto jednání dlužníka, kdy sám po zahájení řízení požádal o zrušení licence, je nutné považovat za podstatnou změnu ve skladbě a využití majetku dlužníka. Dlužník ve vyjádření k tomuto návrhu uvedl, že k převodu licence na FAIPON s.r.o. došlo z důvodu snahy zabránit vzniku škody na majetku dlužníka, jednající osoby postupovaly s péčí řádného hospodáře a na majetku dlužníka nedošlo k žádné újmě. Převod licence byl důsledkem jeho obchodního rozhodnutí ukončit aktivní provoz fotovoltaické elektrárny, když jedním z důvodů bylo hrozící zahájení insolvenčního řízení a hrozba odnětí licence. Zrušením licence by byl fakticky ukončen provoz fotovoltaického zdroje, jelikož nový majitel by nemohl dosáhnout na garantovanou státní podporu, a výnos z majetku by byl pouze zlomkem aktuální hodnoty. Jediným způsobem jak tomuto zabránit, bylo ukončení provozu v rámci společnosti dlužníka a jeho převedení na třetí osobu, které umožní zachování provozu, včetně státní podpory. Podle dlužníka je žádost o zrušení licence pouze procesním úkonem a nemá vliv na žádné hmotněprávní vztahy mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Z tohoto důvodu se nelze neúčinnosti takového právního úkonu dovolat a nemůže představovat jakékoli zkrácení věřitelů. Licence je dle dlužníka veřejnoprávním oprávněním, které žádné dispozice neumožňuje, nejde o majetkové právo. Společnosti FAIPON s.r.o. tak nelze zakázat nakládat s licencí, jelikož je jí zakazováno nemožné. Dlužník sám uvedenou licenci již nemá (byla zrušena pravomocně), a proto ani jemu nelze dispozice s licencí zakázat. Uložení povinnosti ČEZ Prodej s.r.o. předběžný správce neodůvodnil a podle dlužníka by společnost ČEZ Prodej s.r.o. vydáním tohoto předběžného opatření byla nucena porušit svou smlouvu se společností FAIPON s.r.o., a zároveň by porušovala své povinnosti uložené jí přímo zákonem, co by povinně vykupujícímu obchodníkovi.

Dále soud prvního stupně konstatoval, že před podáním návrhu na vydání předběžného opatření, na převod licence na osobu tvořící s dlužníkem koncern upozorňovala i bývalá předběžná insolvenční správkyně Mgr. Michaela Rotterová podáním ze dne 17.2.2016 s tím, že dlužník byl držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích č. 111017403 s předmětem podnikání výroba elektřiny a byl provozovatelem fotovoltaické elektrárny v k.ú. Bílina, obci Teplice (dále jen FVE ) a že příjmy z provozu této FVE byly hlavní podnikatelskou činností dlužníka a hlavním zdrojem jeho příjmů. Licence byla dlužníku udělena na dobu od 23.11.2010 do 22.11.2035 včetně. Dne 30.10.2015 byla podána k Energetickému regulačnímu úřadu žádost o zrušení licence pro podnikání dlužníka v energetických odvětvích, dne 2.12.2015 bylo této žádosti rozhodnutím o zrušení licence pod č.j. 10004-8/2015-ERU vyhověno. Souběžně s žádostí o zrušení licence dlužníka proběhlo u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) řízení o udělení licence umožňující provozování téže FVÚ ve prospěch FAIPON s.r.o., která vykazuje obdobnou strukturu jako dlužník, když obě společnosti mají stejné prokuristy, stejného jednatele. Obě rozhodnutí ERÚ, tj. o zrušení licence dlužníkovi i o udělení licence společnosti FAIPON s.r.o., považuje bývalá předběžná insolvenční správkyně za nicotná či přinejmenším nezákonná (za dlužníka v řízení jednal zmocněnec, kterému nebyla řádně udělena plná moc). Proto podala podnět k zahájení přezkumného řízení či jiného řízení s obdobnými účinky. Dlužník měl do 3.12.2015 registrován v systému OTE pro podporované zdroje energie nárok na podporu pro fotovoltaický zdroj, ID zdroje 016419_Z11 o instalovaném výkonu 2,921 MW formou výkupní ceny, přičemž ode dne 4.12.2015 je nárok na podporu předmětného zdroje zaregistrován v uvedeném systému společností FAIPON s.r.o. Ke stejné změně registrace došlo i ohledně výplaty zeleného bonusu na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, kterou vyplácí společnost ČEZ Prodej, s.r.o. V rámci trestního řízení souvisejícího s předmětnou FVE byl ekonomický prospěch z provozu FVE za dobu 20 let znalecky vyčíslen na částku 343 milionů Kč. Dožádáním u společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. zjistila, že za období od ledna 2013 do prosince 2015 bylo ze strany této společnosti vyplaceno dlužníkovi celkem 104.675.655,02 Kč. Podle bývalé předběžné správkyně lze předpokládat, že zrušením licence na žádost dlužníka a jejím faktickým převodem na FAIPON s.r.o., došlo k poškození majetkové sféry dlužníka, když dlužník byl připraven o své budoucí příjmy v řádu stovek milionů Kč.

Dále insolvenční soud zdůraznil, že u Krajského soudu v Brně je vedeno insolvenční řízení na majetek jím označených dalších 36 dlužníků (včetně spisových značek) a všechny tyto dlužníky spojuje: a) osoba jednatele (u společností s ručením omezeným), resp. jediného člena představenstva (u akciových společností), kterým je C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, b) osoba prokuristy, kterým je vždy p. Vít Zaorálek, c) většinoví společníci příp. akcionáři, kterými jsou C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD.; v soudem označených řízeních, kde dlužník přistoupil se svým vlastním insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu a kde byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, dlužník připojil jako přílohu prohlášení jediného akcionáře Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem společností C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD. V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) soud vydal předběžné opatření (usnesením z 16.11.2015), kterým zakázal tomuto dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví, když zjistil, že ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele -společnosti NOVODESK s.r.o., jejímž jediným společníkem je C.M.B. COMPANIES LTD, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 860245, která je dle vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 8860221, že jediným jednatelem NOVODESK s.r.o. je C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným členem představenstva dlužníka, jediným prokuristou NOVODESK s.r.o., je Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. Rovněž v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Matake Invest s.r.o., IČO 242 81 841 (sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015) soud vydal předběžné opatření (usnesením z 16.11.2015), kterým zakázal tomuto dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví, neboť zjistil, že ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, jejímž jediným společníkem je C.M.B. COMPANIES LTD, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 860245, která je dle vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD, sídlo Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 8860221 a že jediným jednatelem CENTROX s.r.o., je C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka, a že jediným prokuristou CENTROX s.r.o. je Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. Dále v rámci insolvenčního řízení ve věci dlužníka DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 (sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) soud vydal předběžné opatření (usnesením z 16.11.2015), kterým ze stejných důvodů zakázal nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví, když zjistil, že ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem vždy ve prospěch nabyvatele BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, jejímž jediným společníkem je . C.M.B. COMPANIES LTD, sídlo Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 860245, která je dle vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Agroindustry LTD, sídlo Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 8860293 a jediným jednatelem BIGRES s.r.o. je C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka. Podáním z 1.2.2016 ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015) insolvenční správce Mgr. Jan Jukl sdělil, že tento dlužník na základě kupní smlouvy ze dne 1.11.2015 převedl vlastnické právo k pozemkům o výměře 21.269 m2 v k.ú. Skalice u Lovosic na LV č. 444 na NOVODESK, s.r.o., IČ: 04319702; právní účinky vkladu nastaly dne 1.11.2015; insolvenční řízení na majetek tohoto dlužníka bylo přitom zahájeno již dne 29.10.2015, další kupní smlouvou ze dne 1.11.2015 stejný dlužník převedl vlastnické právo k pozemkům o výměře 58.977 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan na LV č. 424 na NOVODESK, s.r.o., právní účinky vkladu nastaly 1.11.2015. Mgr. Jukl poukázal na propojení dlužníka AGROPROREAL s.r.o., a NOVODESK, s.r.o., prostřednictvím jednatele C.M.B. Management, s.r.o. a prokuristy Víta Zaorálka. Svá tvrzení doložil příslušnými listy vlastnictví a dále poukázal na údajné postupy pohledávek učiněné v době těsně před zahájením dotčeného insolvenčního řízení. Podáním ze dne 17.2.2016 ve věci dlužníka DRYETREN TRADE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27009/2015) bývalá předběžná správkyně Mgr. Michaela Rotterová sdělila, že tento dlužník vlastní kromě majetku uvedeného v jeho seznamu majetku, dále nemovitosti zapsané na LV 800 v k.ú. Jiřice u Humpolce a finanční prostředky na účtu ve výši 106.000 Kč. Podáním ze dne 22.2.2016 ve věci dlužníka Solar Technology a.s. (sp. zn. KSBR 28 INS 27042/2015) bývalá předběžná insolvenční správkyně Mgr. Michaela Rotterová sdělila, že tento dlužník je mj. majitelem účtu investičních nástrojů vedeným společností WOOD & Company Services, a.s. (zůstatek cca 924.000 Kč), který neuvedl ve svém seznamu majetku. Podáním ze dne 24.2.2016 ve věci dlužníka TYRASIL TRADE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27299/2015) bývalá předběžná insolvenční správkyně Mgr. Michaela Rotterová sdělila soudu, že tento dlužník vlastní kromě majetku uvedeného v jeho seznamu majetku dále nemovitosti zapsané na LV 88 v k.ú. Pamětník, LV 720 v k.ú. Otinoves, LV 1394 v k.ú. Častolovice, LV 856 v k.ú. Potštejn, LV 473 v k.ú. Pacelice, LV 535 v k.ú. Opatovec, LV 180 v k.ú. Modřec a LV 255 Plchovice. Podáním ze dne 19.2.2016 ve věci dlužníka Q2 ENERGIE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27300/2015) bývalá předběžná insolvenční správkyně Mgr. Michaela Rotterová sdělila soudu, že tento dlužník vlastní kromě majetku uvedeného v jeho seznamu majetku dále nemovitosti zapsané na LV 3887 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště a dále věcná břemena k pozemkům zapsaným na LV 73, LV 96 a LV 408 v k.ú. Kučerov.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně uzavřel, že z průběhu uvedených řízení je zřejmé, že osoby jednající za označené dlužníky, vyváděli, resp. pokoušeli se vyvádět majetek z vlastnictví dlužníků, které ovládají, jak v době před zahájením insolvenčního řízení, tak i po zahájení insolvenčních řízení; uvedené úkony lze s velkou dávkou pravděpodobnosti hodnotit jako neúčinné. Také v předmětném řízení dlužníka bylo vydáno předběžné opatření, kterým byl ustanoven předběžný insolvenční správce a dlužníkovi bylo uloženo, aby s veškerým majetkem nakládal jen se souhlasem předběžného správce a věřitelům dlužníka bylo uloženo, aby platby ve prospěch dlužníka nezasílali přímo dlužníkovi, ale hradili je k rukám insolvenčního správce. Současný návrh na vydání předběžného opatření je tak návrhem na jeho rozšíření, přitom z jeho obsahu i z podání bývalé předběžné správkyně Mgr. Michaely Rotterové a z listin připojených k jejich podáním, má insolvenční soud za osvědčené, že v době zahájení insolvenčního řízení došlo ze strany dlužníka k právním úkonům, jimiž způsobil zrušení své licence a její převod na třetí osobu. Provedení těchto úkonů potvrdil i dlužník. Jejich platnost, včetně platnost úkonů, na jejichž základě byla zřízena licence pro společnost FAIPON s.r.o., insolvenční soud nehodnotil, neboť otázka, zda byla žádost dlužníka o zrušení licence podána řádně, zda na základě ní vydané rozhodnutí je či není nicotným či neplatným právním aktem, musí být posouzena pouze v rámci správního řízení a soud tak nemůže zasahovat do pravomocí a činnosti ERÚ. Nicméně samotná skutečnost, že se dlužník přinejmenším pokusil převést svou licenci na subjekt tvořící s ním koncern (ať již úspěšně či nikoli) v době, kdy došlo k zahájení insolvenčního řízení, musí být v rámci insolvenčního řízení zohledněna. Zejména s poukazem na citované ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), soud uzavřel, že námitka dlužníka, že převodem licence zabránil jejímu odebrání a tím znehodnocení jeho majetku, není důvodná, neboť vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu, nemusí být vždy důvodem pro zrušení licence; nedochází k tomu ze zákona a možnost případného zrušení licence pak musí řešit s ERÚ až insolvenční správce, při rozhodování, zda bude nadále pokračováno v provozu dlužníkova podniku (§ 261 IZ); nehledě k tomu, že dlužník existenci svého úpadku zpochybňuje, přitom sám způsobil stav, kterému se dle svého vyjádření snažil předejít (znehodnocení jeho majetku). Dále podle § 5 odst. 3 energetického zákona může být licence udělena pouze někomu, kdo má vlastnické či užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti a toto užívací právo musí mít žadatel zajištěno na celou dobu, na níž je licence udělována. V daném případě byla společnosti FAIPON s.r.o. udělena licence na 25 let, na tuto dobu musí mít FAIPON s.r.o. zajištěno užívací právo k majetku dlužníka. Dlužník sice uvádí, že k tomuto došlo, a to za protiplnění, které však nespecifikoval ani nedoložil. Existence užívacího práva třetí osobou na dobu celých 25 let, značně snižuje hodnotu majetku dlužníka, zvláště za situace, kdy je majetek převáděn bez potřebné licence, protože ke každému fotovoltaickému zdroji může být udělena pouze jedna licence. Jediným, kdo by za tohoto stavu mohl mít zájem na nabytí vlastnického práva k fotovoltaickému zdroji, je společnost FAIPON s.r.o., která však jako jediný zájemce a držitel licence může cenu majetku dlužníka tlačit dolů. Z tohoto je zřejmé, že počínáním dlužníka zcela jistě mohlo dojít (za předpokladu, že převod licence bude ERÚ shledán jako platný) ke znehodnocení majetku dlužníka a tím k poškození jeho věřitelů. Pokud dlužník argumentoval tím, že převod licence zajistí zachování provozu jeho podniku a tím plné jeho hodnoty a umožní zpeněžit majetek výhodněji a pobírat výnosy, pak není soudu zřejmé, z čeho tak dlužník dovozuje. Převedením licence dojde k ukončení provozu dlužníkova podniku, dlužník bude již jen vlastnit soubor movitých věcí, protože vlastněný fotovoltaický zdroj nebude moci sám provozovat, což ztíží zpeněžitelnost tohoto majetku a sníží jeho hodnotu. Dlužník se tak převedením licence připravil sám o výrazné příjmy z podpory obnovitelných zdrojů. Namítal-li dlužník, že převod licence nelze označit za neúčinný právní úkon, pak tuto otázku je možno hodnotit pouze v rámci řízení o odpůrčí žalobě a v tuto chvíli se jí nelze zabývat. Posuzování neúčinnosti přichází v úvahu pouze v případě, že ERÚ dojde k závěru, že licence byla převedena platně. Nicméně z dosud známých informací je již zřejmé, že zrušením licence pro dlužníka a převedení licence na FAIPON s.r.o. a s tím přesměrování podpory obnovitelných zdrojů, k čemuž došlo po zahájení insolvenčního řízení, bylo porušeno omezení dispozičních oprávnění dlužníka daných § 111 IZ. Nelze proto vyloučit, že tento úkon bude hodnocen jako neúčinný, ať již pro rozpor s § 111 IZ či § 235 a násl. IZ. Proto s ohledem na skutečnost, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení provedl právní úkony, které měly či mohly mít za následek podstatné znehodnocení jeho majetku a převedení jeho příjmů na jinou osobu, dospěl soud k závěru, že doposud vydaná předběžná opatření jsou v případě dlužníka nedostatečná. Proto soud výrokem I. svého usnesení dlužníka ve vztahu k licenci č. 111017403 pro podnikání v energetických odvětvích (na jejímž základě dlužník provozoval fotovoltaickou elektrárnu) omezil nově tak, že dlužník s touto licencí nesmí nakládat, a to ani se souhlasem předběžného správce a současně výrokem III. tohoto usnesení soud dlužníkovi uložil, aby veškerá právní jednání a procesní úkony ve vztahu k této licenci činil pouze se souhlasem předběžného správce. Soud si je vědom na první pohled zdánlivé rozpornosti těchto výroků, avšak výrokem III. je dlužník omezen nejen pro případ nakládání s konkrétním majetkem (licencí), s níž podle výroku I. nesmí nakládat vůbec (převádět ji, požádat o zrušení), ale také pro případy procesních úkonů činěných ve vztahu k této licenci, jimiž přímo nedochází k nakládání s licencí. Dlužník tak bez souhlasu insolvenčního správce nesmí činit ani žádné procesní úkony, například v řízení o licenci. Pokud dlužník argumentoval tím, že jeho licence již neexistuje a proto mu ve vztahu k ní nemůže být ani uložena žádná povinnost, soud upozornil, že momentálně není definitivně najisto postaveno, zda dlužník převedl svou licenci platně a tedy, zda tato zanikla. Předběžné opatření je tak vydáváno především pro případ, že ERÚ změní své rozhodnutí o zrušení licence a také z důvodu, aby dlužník nemohl bez souhlasu předběžného správce činit žádné úkony (i procesní) ve vztahu k této licenci. K argumentaci dlužníka, že licence představuje pouze veřejnoprávní oprávnění a není možné s ní disponovat, jelikož se nejedná o majetkové právo, a není možné dlužníkovi či FAIPON s.r.o. zakázat s licencí nakládat, soud zdůraznil, že samotná licence možná je pouze veřejnoprávním oprávněním, ale je s ní spojeno právo na významné příjmy v podobě státní podpory (garantované výkupní ceny), má tedy svou majetkovou hodnotu a navíc s touto licencí jde zcela jistě nakládat, jak již předvedl sám dlužník, když tuto převedl (či se pokusil převést) na FAIPON s.r.o. Existence licence je plně v moci svého držitele, když může požádat její zrušení či převedení na jinou osobu (kdy je ve vztahu k dlužníkovi zrušena a je zřízena jiné osobě). Proto z důvodu existence koncernového propojení dlužníka a společnosti FAIPON s.r.o. a z důvodu chování dalších subjektů tvořících s dlužníkem koncern v rámci souvisejících insolvenčních řízení, které jsou všechny ovládány stejnými osobami (především snahy o převod nemovitého majetku, dále zatajování části majetku), považuje soud za nutné, aby byl tímto předběžným opatřením omezen také subjekt odlišný od dlužníka (§ 76 odst. 2 o.s.ř.), avšak tvořící s ním koncern, a to společnost FAIPON s.r.o., a to tak, aby ze strany tohoto subjektu nemohlo dojít k dalšímu nakládání s udělenou licencí a tím k dalším komplikacím probíhajícího insolvenčního řízení. Z důvodu, že již bývalý předběžný insolvenční správce začal činit kroky směřující ke změně rozhodnutí ERÚ o zrušení licence dlužníka a jejím převedení na společnost FAIPON s.r.o., není totiž v tuto chvíli najisto postaveno, jaké bude rozhodnutí ERÚ. Z tohoto důvodu soud rozhodl ve výroku II. tak, že zakázal společnosti FAIPON s.r.o. jakkoli nakládat s udělenou licencí, která na ni byla z dlužníka převedena.

Pokud předběžný správce dále žádal vydání předběžného opatření ve vztahu ke společnosti FAIPON s.r.o. tom, směru, aby veškeré procesní úkony činěné ve vztahu k udělené licenci činila pouze se souhlasem předběžného správce, pak tento návrh soud výrokem VII. zamítl, neboť předběžný správce byl soudem ustanoven pouze pro výkon činnosti ve vztahu k dlužníkovi, nikoli ve vztahu ke společnosti FAIPON s.r.o., a proto nemůže vykonávat dohled nad činností jiné osoby než dlužníka ani udělovat souhlasy k jeho úkonům. Výrokem II. tohoto usnesení bylo FAIPON s.r.o. zakázáno s licencí jakkoli nakládat (požádat o zrušení, převést) a toto omezení považuje soud za dostatečné.

Dále s ohledem na skutečnost, že v souladu s § 8 zákona č. 165/2012 Sb., o obnovitelných zdrojích je s výrobou elektřiny v rámci provozu fotovoltaického zdroje vlastněného dlužníkem spojeno právo na podporu v podobě výkupních cen, bylo nutno upravit prozatímně otázku vyplácení této podpory. Podporu v podobě výkupních cen vyplácí v souladu s § 10 odst. 2 citovaného zákona povinně vykupující, kterým je společnost ČEZ Prodej, s.r.o. V souladu s § 7 odst. 3 uvedeného zákona, má nárok na tuto podporu držitel licence na výrobu elektřiny. Dlužník se pokusil zrušit svou licenci a převést ji FAIPON s.r.o., čímž by došlo ke změně subjektu, kterému má být podpora vyplácena. S ohledem na skutečnost, že jednak není o zrušení licence dlužníka a jejím převedení rozhodnuto ERÚ definitivně (když bývalým předběžným správcem byl podán návrh na zahájení přezkumného řízení či řízení s obdobnými účinky), jímž bylo navrženo, aby bylo zrušeno rozhodnutí o zrušení licence dlužníka a o jejím převedení na FAIPON s.r.o. a současně není rozhodnuto o případné neúčinnosti některých právních úkonů dlužníka, je zde otázka, kdo je a nakonec bude oprávněným příjemcem podpory. V současné chvíli by podpora měla být vyplácena FAIPON s.r.o., nicméně v případě, že by došlo ke změně rozhodnutí ERÚ či by byla vyslovena neúčinnost právního úkonu dlužníka, byla by tato společnost povinna vydat přijaté plnění do majetkové podstaty dlužníka. S ohledem na dosavadní jednání subjektů ovládajících FAIPON s.r.o., kdy se v případě některých subjektů tvořících s dlužníkem koncern již objevily snahy o převedení majetků mimo dispozice dlužníků, na subjekty tvořící s dlužníkem koncern a také s ohledem na nakládání s finančními prostředky dlužníků po jejich připsání na účty dlužníků (dle sdělení bývalého předběžného správce v případě některých dlužníků byly veškeré příchozí platby v řádech statisíců obratem vybrány v hotovosti či zaslány na účty společníků dlužníků a užity neznámým způsobem, viz např. KSBR 28 INS 27001/2015-A-49) má soud pochybnosti o tom, že by vyplacená podpora zůstala v dispozici FAIPON s.r.o. a následně bylo zajištěno její vydání do majetkové podstaty dlužníka. Proto soud ve výroku IV. uložil společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., aby veškeré platby, na něž vznikl nárok dlužníkovi na základě smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřené dne 20.12.2012, nevyplácel dlužníkovi, ale na speciální účet a současně, aby veškeré platby, na něž vznikl nárok FAIPON s.r.o. na základě smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, nehradil k rukám dlužníka, resp. FAIPON s.r.o., ale k rukám předběžného insolvenčního správce na speciální účet k tomuto účelu zřízený. Tyto finanční prostředky budou vyplaceny oprávněnému subjektu poté, co bude najisto postaveno, kdo tímto subjektem je a bude najisto podstaveno, zda tyto prostředky nespadají do majetkové podstaty dlužníka z důvodu neúčinnosti některého z právních úkonů. Pokud dlužník argumentoval tím, že společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. nelze takovouto povinnost uložit, jelikož by byla nucena porušit svou smlouvu se společností FAIPON s.r.o. i své povinnost plynoucí přímo ze zákona, soud zdůraznil, že uložení povinnosti ČEZ Prodej, s.r.o. tyto následky mít nemůže, neboť bude nadále plnit své povinnosti ze smlouvy uzavřené s FAIPON s.r.o. a bude nadále plnit povinnosti plynoucí jí ze zákona. Příslušné finanční částky totiž bude nadále řádně vyplácet a nemůže tak na její straně dojít k jakémukoli porušení smlouvy či zákona či prodlení. Finanční prostředky se pouze na základě vydaného předběžného opatření nedostanou přímo do dispozice FAIPON s.r.o., ale budou uloženy u předběžného insolvenčního správce. Toto předběžné opatření je společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. ku prospěchu, jelikož je zajištěno, aby vyplacené finanční prostředky byly nakonec vyplaceny osobě, která se definitivně stane držitelem licence, o níž v současné chvíli rozhoduje ERÚ. Z důvodu, aby tyto finanční prostředky byly odděleny od ostatních finančních prostředků dlužníka a aby byly jednoznačně identifikovatelné, uložil soud výrokem V. předběžnému správci zřídit speciální účet, na němž se nebudou nacházet žádné finanční prostředky zaslané insolvenčnímu správci z jiného právního důvodu. Jelikož soudu v tuto chvíli není známo, kdo a z jakých prostředků hradí provoz fotovoltaického zdroje ve vlastnictví dlužníka, s nímž je vyplácení podpory spojeno a soud si je vědom toho, že finanční prostředky vyplácené z podpory mohou sloužit k úhradě nákladů spojených s provozem příslušného fotovoltaického zdroje, který je ve vlastnictví dlužníka a je k němu dle sdělení předběžného správce zřízeno užívací právo ve prospěch FAIPON s.r.o., proto výrokem VI. stanovil podmínky, za nichž je možno finanční prostředky z podpory zaslané společností ČEZ Prodej, s.r.o. využít na úhradu nákladů spojených s provozem fotovoltaické elektrárny. Finanční prostředky bude možno využít pouze se souhlasem předběžného správce dlužníka, pouze na úhradu nutných výdajů spojených s provozem fotovoltaického zdroje, tyto výdaje však musí být předběžnému správci vždy doloženy ze strany FAIPON s.r.o. (nikoli dlužníka, dlužníkovi bude insolvenční správce poskytovat finanční prostředky na výkon jeho činnosti z ostatních prostředků zaslaných správci dle výroku IV. usnesení ze dne 15.2.2016). V případě pochybností či sporu o tom, zda se jedná o nutné výdaje spojené s provozem fotovoltaického zdroje, rozhodne na návrh insolvenční soud. Ze všech uvedených důvodů má insolvenční soud má za to, že tímto způsobem bude zajištěna dostatečná kontrola nad úkony dlužníka a třetích osob, které by potencionálně mohly ovlivnit rozsah případné budoucí majetkové podstaty. Současně bude respektována zásada minimalizace zásahů do oprávnění dlužníka a dalších osob při nakládání s jejich majetkem.

Proti tomuto usnesení podali včasná odvolání FAIPON s.r.o., navrhovatel a) a dlužník, a to výslovně proti výrokům I.-IV. a VI. s tím, že v tomto rozsahu s rozhodnutím soudu prvního stupně nesouhlasí, přičemž navrhovatel a) a dlužník podali tzv. blanketní odvolání a avizovali jeho doplnění, což se nestalo. Odvolací soud však nepovažoval za potřebné vyzývat dlužníka a navrhovatele a) k doplnění jejich odvolání (§ 93 odst. 1 IZ), neboť ve stejném rozsahu bylo možno je přezkoumat na základě odvolacích námitek FAIPON s.r.o., která namítla, že pro vydání tohoto předběžného opatření nebyly důvody a navrhla jeho zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení. K tomu dále uvedla, že postup dlužníka a FAIPON s.r.o. ve vztahu k licenci na provoz fotovoltaického zařízení FVE Bílina, která byla vůči dlužníku zrušena a udělena FAIPON s.r.o., popisuje soud jako zkracující ve vztahu k majetku dlužníka, a to bez znalosti obchodního vztahu mezi dlužníkem a FAIPON s.r.o. I když oba subjekty jsou koncernově propojeny, o zkracující úkon se nejedná, jejich postup byl veden snahou zabránit vzniku škod na majetku dlužníka, postupovali s péčí řádného hospodáře a naopak, značné škodě bylo zabráněno. Žádost dlužníka o zrušení licence, koordinovaná s žádostí FAIPON s.r.o. o udělení licence, byla důsledkem obchodního rozhodnutí dlužníka ukončit aktivní provoz FVE a jedním z důvodů ukončení provozu bylo právě hrozící zahájení insolvenčního řízení, v rámci kterého hrozilo odnětí licence dle § 10 odst. 3 písm. b) energetického zákona. Pokud by došlo ke zrušení licence z tohoto zákonného důvodu, byl by tím obchodní závod FVE Bílina fakticky ukončen, neboť ani v případě prodeje veškerého vybavení FVE Bílina insolvenčním správcem, by nový majitel nemohl dosáhnout na garantovanou státní podporu a výnos z prodeje tohoto majetku by představoval zlomek aktuální hodnoty závodu FVE Bílina. Nárok na garantovanou státní podporu je při zrušení licence zachován jen v případě jejího současného udělení právnímu nástupci, tedy postupem, který zvolil a realizoval dlužník a ke kterému by v insolvenčním řízení nemusela být příležitost, neboť by ERÚ mohl kdykoliv po prohlášení konkursu licenci zrušit z úřední povinnosti, a tedy dříve, než by byl dojednán faktický převod závodu na právního nástupce. Jediným způsobem jak tomuto znehodnocení s jistotou předejít bylo, právě ukončení provozu FVE Bílina v rámci společnosti dlužníka a jeho převedení na třetí osobu způsobem, který umožní zachování provozu, včetně přiznané státní podpory a tedy zachování plné hodnoty obchodního závodu, který umožní společnosti dlužníka svou investici do FVE Bílina zpeněžit či z ní nadále, i v případě prohlášení konkursu, pobírat výnosy. Oproti závěrům soudu má proto za to, že postupem dlužníka a FAIPON s.r.o. byla naopak uchráněna hodnota obchodního závodu a bylo tak zajištěno budoucí uspokojení věřitelů z majetkové podstaty dlužníka a to v nejvyšší možné míře. Proto aniž soud zkoumal obchodní podmínky vztahu mezi dlužníkem a FAIPON s.r.o., jsou jeho závěry nesprávné. Pro odstranění pochybností společnost FAIPON s.r.o. i dlužník konstatují, že jejich záměrem skutečně bylo faktické převedení výroby elektrické energie na FAIPON s.r.o., že k tomu došlo na základě smluvního vztahu a za odpovídající protiplnění a odmítají závěr, že tím došlo ke zkrácení majetku dlužníka a k ohrožení uspokojení jeho věřitelů. Pokud jde o omezení dispozic s licencí, odvolatelka zdůraznila, že licence je veřejnoprávním oprávněním, upraveným výhradně energetickým zákonem, který žádné dispozice s licencí neumožňuje. Pokud bylo FAIPON s.r.o. zakázáno s licencí nakládat, je jí tím zakázáno nemožné a dlužník již licenci nemá, neboť mu byla pravomocně zrušena. Proto na úpravě dispozic s licencí nemohl být z povahy věci žádný zájem, nejsou jí upraveny žádné poměry, ani zajišťován budoucí výkon rozhodnutí, a pro vydání takového rozhodnutí nebyly naplněny zákonné podmínky. Pokud jde o ČEZ Prodej, s.r.o., jedná se o povinně vykupujícího obchodníka, který má své povinnosti uloženy zákonem, je povinen vykupovat elektrickou energii od zákonem určených držitelů licencí, kterou je i FAIPON s.r.o., nikoliv dlužník. Napadeným usnesením je ČEZ Prodej, s.r.o. nucena porušovat smlouvu s FAIPON s.r.o.

Odvolací soud především konstatuje, že po vydání napadeného usnesení, podáním ze dne 2.6.2016, podal věřitel LEVAPLECK LTD návrh na povolení reorganizace dlužníka (č.d. A-88) a dalším podáním ze dne 6.6.2016 (č.d. A-104) do předmětného insolvenčního řízení ve věci dlužníka přistoupil se svým insolvenčním návrhem (§ 107 IZ). Proto jej odvolací soud uvedl v záhlaví tohoto usnesení jako jednoho z navrhujících věřitelů, kteří se domáhají vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání je včasné, podané oprávněnými osobami, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadené části, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání jsou v převážné části důvodná.

Skutková zjištění soudu prvního stupně ohledně zahájení a dosavadním průběhu insolvenčního řízení ve věci dlužníka, o jeho koncernovém propojení, včetně tohoto propojení s FAIPON s.r.o. a návrhu předběžného insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. na vydání tohoto předběžného opatření, odvolací soud zcela, v zájmu stručnosti rozhodnutí, odkazuje na správná zjištění soudu prvního stupně, která vyplývají ze spisu.

Dlužno pouze doplnit, že předběžný insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. ke svému návrhu na vydání předběžného opatření mj. doložil listiny, dle kterých:

-dne 30.10.2015 byla doručena ERÚ žádost dlužníka o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby dle § 10 odst. 2 písm. d) energetického zákona s navrhovaným datem ukončení licencované činnosti 10.11.2015 s tím, že FVE bude provozovat nový subjekt FAIPON s.r.o.;

-dne 30.10.2015 byla tomuto úřadu doručena rovněž žádost FAIPON s.r.o. o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby dle § 7 energetického zákona s označením druhu licence-výroba elektřiny, s datem požadovaného zahájení 10.11.2015, na dobu 25 let;

-obě žádosti, včetně průvodního přípisu, byly podepsány Ing. Ilonou Florianovou, jednající jménem společnosti Czech Info Energy s.r.o., které, jako zmocněnci byla dlužníkem a i FAIPON s.r.o. udělena plná moc dne 29.10.2015 k jednání před ERÚ ve všech věcech, týkajících se udělení, změny nebo zrušení licencí, včetně obstarání všech podkladů; v žádosti bylo žádáno o zachování kontinuity mezi udělením a zrušením licencí tak, aby byly obě žádosti vyřízeny souběžně a nedošlo k časovému prodlení, k žádostem měla být přiložena mimořádná revizní zpráva FVE Bílina;

-mezi ČEZ Prodej, s.r.o. jako vykupujícím a dlužníkem jako výrobcem byla uzavřena smlouva č. 12-POZE-PV-300003448 o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a k ní dodatek datovaný 30.11.2015;

-rozhodnutím ze dne 2.12. 2015, č.j. 10004-8/2015-ERU Energetický regulační úřad zrušil ke dni právní moci tohoto rozhodnutí licenci dlužníka č. 111017403 udělenou mu dne 23.10.2010, pod č.j. 12829-8/2010-ERU pro podnikání v energetických odvětvích s předmětem podnikání výroba elektřiny , s tím, že ERÚ neshledal na základě předložené žádosti žádné okolnosti bránící zrušení licence. Na rozhodnutí je vyznačena právní moc s datem 3.12.2015;

-rozhodnutím ze dne 2.12. 2015, pod č.j. 10005-48/2015-ERU Energetický regulační úřad udělil licenci č. 111533672 pro držitele FAIPON s.r.o. s předmětem podnikání výroba elektřiny s tím, že oprávnění k licencované činnosti a termín zahájení této činnosti vznikne právní moci tohoto rozhodnutí a to na dobu 25 let. Na rozhodnutí je vyznačena právní moc s datem 3.12.2015.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 věty první energetického zákona (v rozhodném znění), podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem.

Podle ustanovení § 17 odst. 6 tohoto zákona Energetický regulační úřad rozhoduje mj. a) o udělení, změně, prodloužení nebo zrušení licence. V čele Energetického regulačního úřadu je předseda, který rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v prvním stupni (§ 17b odst. 1 písm. c/ cit. zák. v rozhodném znění).

Podle § 5 odst. 3 energetického zákona fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena. Finanční předpoklady není povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.

Podle § 10 odst. 2 písm. d) energetického zákona Energetický regulační úřad licenci zruší, pokud její držitel požádal písemně o její zrušení. Podle odstavce 3 písm. b) tohoto ustanovení Energetický regulační úřad může licenci zrušit, zjistí-li, že ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence vstoupil do likvidace.

Podle § 10 odst. 4 cit. zák. v rozhodném znění, požádá-li držitel licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 o zrušení licence, je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, nejvýše však po dobu 12 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že není schopen plnit své závazky vyplývající z udělené licence pro překážky, jež nastaly nezávisle na jeho vůli a které není s to vlastními silami překonat.

Podle § 10 odst. 7 citovaného zákona fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby k zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. Opravný prostředek proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nemá odkladný účinek.

Podle § 7 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen podpora elektřiny ) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoví prováděcí právní předpis.

Dle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Dle § 113 odst. 1 IZ může soud, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, vydat předběžné opatření, kterým dlužníku uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nebo rozhodne, že dlužník může s majetkovou podstatou nebo její částí nakládat pouze se souhlasem předběžného správce.

Podle ustanovení § 102 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření (odst. 1). Ve věcech příslušejících senátu nařídí předběžné opatření nebo zajistí důkaz senát; předseda senátu tak může učinit, jen je-li tu nebezpečí z prodlení. Ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně (odst. 3).

Ustanovení § 76 odst. 1 o.s.ř. stanoví, že předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby mj. d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy, e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.

Odvolací soud na základě shora uvedených zjištění a citovaných zákonných ustanovení dospěl k závěru, že pokud dlužníkovi již byla k jeho žádosti rozhodnutím ERÚ ze dne 2.12.2015 pravomocně a v celém rozsahu zrušena licence č. 111017403 pro výrobu elektřiny (udělena rozhodnutím ERÚ ze dne 23.11.2010, č.j. 12829-8/2010-ERU), pak ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. došlo k zániku tohoto oprávnění a dlužník s ním již nemohl a nemůže žádným způsobem disponovat, a to ani s předchozím souhlasem předběžného insolvenčního správce. Tzn., že v době vydání napadeného usnesení již nemohl tohoto oprávnění (které zaniklo jeho zrušením) využít ani ke své podnikatelské činnosti, byť je vlastníkem zmíněného energetického zařízení, ani jinak s ním činit procesní úkony (návrhem na jeho změnu, vzít návrh na zrušení licence zpět apod.). Nelze rovněž přehlédnout, že dlužník byl v řízení před ERÚ, v němž žádal o zrušení licence, jediným účastníkem tohoto správního řízení, proto na shora uvedeném závěru odvolacího soudu nemohla nic změnit ani skutečnost, že předchozí předběžná insolvenční správkyně dala podnět ERÚ k zahájení přezkumného řízení ve smyslu ustanovení § 94 odst. 1 správního řádu.

Rovněž tak pokud jde o rozhodnutí soudu prvního stupně (ve výroku II.), kterým bylo zakázáno FAIPON s.r.o. jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou jí pravomocným rozhodnutím ERÚ ze dne 2.12.2015, č.j. 1005-48/2012-ERU. Udělení licence (a to ve smyslu energetického zákona), představuje veřejnoprávní souhlas státu s výkonem určité podnikatelské činnosti, jde o vztah mezi státem, jehož jménem vystupuje Energetický regulační úřad a podnikatelem (ať ji fyzickou osobu, či osobu právnickou), který o udělení licence žádá. Vlastní dispozici mimo rozhodnutí ERÚ s touto licencí, energetický zákon, jak správně namítla FAIPON s.r.o., neumožňuje a není proto možné ji smluvně převést, zatížit apod. Lze pouze žádat ERÚ o její zrušení či změnu a to na základě příslušného řízení před ERÚ. I pokud by FAIPON s.r.o v budoucnu požádala o zrušení této licence, či její změnu, pak jednak takové žádosti, která nepředstavuje nakládání s licenci, nelze zabránit a pokud by k tomu došlo po zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek, pak účastníkem takového správního řízení by byl insolvenční správce (z titulu majetku dlužníka jako vlastníka energetického zařízení-viz § 5 odst. 3, § 10 energetického zákona), který bude mít možnost hájit práva týkající se majetkové podstaty (energetického zařízení).

Proto, i když lze přisvědčit soudu prvního stupně, že shora uvedenými úkony, kdy dlužník po zahájení insolvenčního řízení požádal o zrušení licence a současně se jako vlastník energetického zařízení zúčastnil řízení o udělení licence pro FAIPON s.r.o., a nepochybně dal v její prospěch souhlas k využití energetického zařízení, které je jeho vlastnictvím a v důsledku toho dlužník již není a nebude nadále oprávněnou osobu ve smyslu zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a tím, ztížil postup případného budoucího insolvenčního správce při zpeněžování tohoto majetku (energetického zařízení, včetně pozemků), přesto ze všech shora uvedených důvodů bylo nutno ve výroku I.-III. napadené usnesení změnit a v tomto směru návrh na vydání uvedených předběžných opatření zamítnout. To proto, že dlužníku i FAIPON s.r.o. energetický zákon žádné dispozice s licencí nedovoluje, o udělení, změně či zrušení licence je oprávněn rozhodovat jen a pouze ERÚ. Otázkami, zda se ze strany dlužníka mohlo jednat z hlediska nakládání s jeho majetkem o neúčinné právní úkony (a které), či zda řízení před ERÚ trpělo vadami (např. v souvislosti se zastoupením dlužníka či FAIPON s.r.o.), není předmětem tohoto řízení a ani odvolací soud se jimi proto nemohl zabývat.

Jelikož bylo v řízení zjištěno, že ze strany koncernově propojených dlužníků, resp. ze strany jejich statutárního zástupce, docházelo i po zahájení insolvenčních řízení k dispozici s majetkem, případně k zatajování majetku či k výběrům z účtů a v dané věci není rovněž vyloučeno, že platby finančních prostředků z podpory, na které dlužníku ze strany ČEZ Prodej, s.r.o. vznikl nárok a dosud nebyly vyplaceny, byl proto zcela namístě a správný postup soudu prvního stupně, pokud uložil ČEZ Prodej, s.r.o., aby tyto platby zasílal na účet za tím účelem zřízeným předběžným insolvenčním správcem. Proto odvolací soud v této části výroku IV., napadené usnesení potvrdil, jako věcně správné.

Naproti tomu nelze souhlasit se soudem prvního stupně, že lze takto spravedlivě předběžným opatřením omezit třetí osobou, tj. FAIPON s.r.o. (byť je rovněž koncernově propojena nejen s dlužníkem, ale i s dalšími subjekty, o kterých se rozsáhle zmiňuje soud prvního stupně), která byla ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně na základě pravomocného rozhodnutí ERÚ oprávněna k výrobě elektrické energie, byť ji provozuje prostřednictvím užívacího práva zřízeného k energetickému zařízení ve vlastnictví dlužníka (jak uvádí, aniž dokládá ve svém návrhu předběžný insolvenční správce) a které vzniká postupně nárok na výplatu příslušné podpory od ČEZ Prodej, s.r.o. Není přitom pochyb, že tyto prostředky jsou určeny především na úhradu nákladů tohoto provozu, nehledě k tomu, že soudu nebyly předběžným insolvenčním správcem poskytnuty informace, týkající se shora zmíněného užívacího práva FAIPON s.r.o. a především případného finančního efektu pro dlužníka, který by měl jít na účet předběžného správce, dle původně uloženého předběžného opatření. I proto dle názoru odvolacího soudu nebylo možno v daném případě předběžným opatřením, navíc bez stanovení doby jeho trvání (např. do rozhodnutí ERÚ ohledně zmíněného podnětu předchozí předběžné správkyně k zahájení přezkumného řízení dle § 94 odst. 1 správního řádu) vázat vyplácení těchto prostředků pro FAIPON s.r.o. na speciální účet předběžného správce a určovat podmínky, za kterých je předběžný správce oprávněn tyto prostředky společnosti FAIPON s.r.o. vyplácet. Z těchto důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že v této části je nutno ve výroku IV. usnesení soudu prvního stupně změnit a návrh na vydání tohoto předběžného opatření zamítnout. Uvedenou změnou ve výroku IV., byl současně odklizen i související (závislý) výrok VI. napadeného usnesení.

Ze všech shora uvedených proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a ve výrocích I.-III, dále v části výroku IV. a na něm závislém výroku VI., usnesení soudu prvního stupně změnil a v části výroku IV. toto usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správný potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; navrhovatelům a/-c/, dlužníku, FAIPON s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o., předběžnému správci a státnímu zastupitelství, které do řízení vstoupilo, se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 2. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu