1 VSOL 516/2016-A-94
KSBR 28 INS 27134/2015 1 VSOL 516/2016-A-94

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka RAY-ON a.s., identifikační číslo osoby: 273 59 760, se sídlem v Brně-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27134/2015, o insolvenčním návrhu věřitelů a) RALT COMPANY s.r.o., identifikační číslo osoby: 021 38 816, se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMG 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, c) LEVAPLECK LTD, reg. č. 9212937, THE APEX, Sherrifs Orchard 0, Coventry, CV1 3PP, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, adresa pro doručování P. O. BOX 1309, Praha 1, Jindřišská 909/14, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Resslova 956/13, PSČ 500 02, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Olomouc, Tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11, o odvolání dosavadní předběžné správkyně a ustanovení nového předběžného správce a úpravě předběžného opatření, o odvolání navrhovatele a) ze dne 11.3.2016 a dlužníka ze dne 18.3.2016, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.2.2016, č. j. KSBR 28 INS 27134/2015-A-42,

t a k t o:

I. Odvolání navrhovatele a) proti výroku IV. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á. isir.justi ce.cz

II. Odvolání navrhovatele a) a dlužníka proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á.

III. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a IV. p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 31 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odvolal Mgr. Michaelu Rotterovou z funkce předběžné správkyně (výrok I.), novým předběžným správcem dlužníka ustanovil společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., (výrok II.), odvolané předběžné správkyni uložil, aby ve stanovené lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí podala insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravovala a vyúčtovala odměnu, hotové výdaje a náklady, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku a neprodleně řádně předala svou funkci novému předběžnému správci (výrok III.), dále rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníku, nebudou od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku poskytovat plnění dlužníkovi, ale ustanovenému předběžnému správci (výrok IV.), uložil ustanovenému předběžnému správci, aby v určené lhůtě sdělil soudu: a) jméno a kontakt na ohlášeného společníka, který bude za něj v této věci jednat, b) číslo bankovního účtu pro účely plnění povinnosti uložené ve výroku IV. tohoto rozhodnutí (výrok V.) a deklaroval, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VI.).

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že dne 30.10.2015 bylo návrhem navrhovatele a) zahájeno předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka, usnesením ze dne 10.12.2015 soud vydal předběžné opatření, kterým ustanovil do funkce předběžné správkyně Mgr. Michaelu Rotterovou s tím, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví pouze se souhlasem předběžné správkyně. Podáním ze dne 14.12.2015 požádala Mgr. Michela Rotterová o odvolání z funkce předběžné správkyně jednak ze zdravotních důvodů a současně z důvodu rozsahu činností spojených s výkonem činnosti předběžného správce ve všech 27 insolvenčních řízeních koncernově propojených dlužníků, v nichž byla do funkce ustanovena. K návrhu připojila listiny, dokládající její pracovní neschopnost. Insolvenční soud na základě těchto listin shledal návrh předběžné správkyně důvodný, proto ji vyhověl, z funkce předběžné správkyně ji odvolal, aniž považoval za potřebné nařídit slyšení. Osobu nového insolvenčního správce soud ustanovil v souladu s opatřením předsedy soudu dle § 25 IZ. Dále soud prvního stupně uvedl,

že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo 287 39 175, sdělil dne 1.2.2016 insolvenční správce Mgr. Jan Jukl, že uvedený dlužník převedl na základě dvou kupních smluv ze dne 1.11.2015 vlastnické právo k pozemkům o výměře 21.269 m2 v k.ú. Skalice u Lovosic, zapsaných na LV č. 444, a k pozemkům o výměře 58.977 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan, zapsaných na LV č. 424, na nabyvatele NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo 043 19 702, přestože insolvenční řízení na majetek dlužníka bylo zahájeno již dne 29.10.2015. Právní účinky vkladu vlastnického práva nabyvatele NOVODESK, s.r.o., do katastru nemovitostí nastaly dne 1.11.2015. Shora jmenovaný insolvenční správce dále poukázal na propojení dlužníka AGROPROREAL s.r.o. a společnosti nabyvatele NOVODESK, s.r.o., prostřednictvím osoby jednatele C.M.B. Management, s.r.o. a prokuristy Víta Zaorálka. Svá tvrzení Mgr. Jukl doložil příslušnými listy vlastnictví a rovněž poukázal na údajné postupy pohledávek učiněné těsně před zahájením dotčeného insolvenčního řízení. Z úřední činnosti je insolvenčnímu soudu dále známo, že v současné době je u něj vedeno třicet sedm insolvenčních řízení dlužníků (která označil), propojených osobou jednatele či jediného člena představenstva, kterým je společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo 02476053, případně osobou prokuristy Víta Zaorálka. Většinovými společníky či akcionáři všech třiceti sedmi dlužníků jsou zahraniční společnosti C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; přičemž v řízeních, v nichž dlužníci přistoupili k řízení se svým insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu a kde byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, vždy připojili jako přílohu prohlášení Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem těchto zahraničních společností. Členy skupiny jsou i dlužníci APATIT a.s., identifikační číslo 284 74 228, Matake Invest s.r.o., identifikační číslo 242 81 841, DESPERADOS s.r.o., identifikační číslo 254 23 754, u nichž probíhala ke dni zahájení jejich insolvenčních řízení u příslušných katastrálních úřadů řízení o vklad vlastnického práva k nemovitostem, které dlužníci převáděli na třetí osoby-společnosti s ručením omezeným, jejichž jediným jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., IČ: 024 76 053, případným prokuristou Vít Zaorálek a společníkem zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 860245, jejímž jediným akcionářem je dle svého prohlášení Vít Zaorálek. Personální propojení všech třiceti sedmi dlužníků vede soud k nutnosti přenášet svá zjištění a závěry učiněné v jednom z insolvenčních řízení do dalších insolvenčních řízení. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že osoby jednající za dlužníky vyvedly (v případě dlužníka AGROPROREAL s.r.o, identifikační číslo 287 39 175) a pokoušely se vyvést (v případech dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o., DESPERADOS s.r.o.), majetek z vlastnictví ovládaných dlužníků, jak v době před zahájením jejich insolvenčních řízení, tak i po zahájení insolvenčních řízení. Nelze tudíž vyloučit, že osoby jednající za dlužníka RAY-ON a.s., budou postupovat obdobně jako v popsaných případech. Povinností insolvenčního soudu je zajistit, aby ve fázi řízení do vydání meritorního rozhodnutí o insolvenčních návrzích navrhovatelů nedocházelo ke zmenšování majetku ve vlastnictví dlužníka, respektive možné budoucí majetkové podstaty, což odůvodňuje nutnost rozšíření rozsahu vydaného předběžného opatření, jak je uvedeno ve výroku IV. usnesení. Přesměrováním příjmů dlužníka na účet předběžného správce budou výtěžky z případných prodejů nebo pronájmu majetku ve vlastnictví dlužníka zajištěny pro účely případného budoucího insolvenčního řízení , přitom dlužníkovi nic nebrání, aby si prostředky na nezbytné provozní výdaje vyžádal od předběžného správce.

Proti tomuto usnesení soudu podali odvolání navrhovatel a) a dlužník. Navrhovatel a) ve svém odvolání odkázal na ustanovení § 205 odst. 2 písm. c), d), e) a g) o.s.ř. a uvedl, že odvoláním napadá výroky I. až IV. usnesení. Dlužník v odvolání nesouhlasil s rozhodnutím soudu prvního stupně, rovněž odkázal na ustanovení § 205 odst. 2 písm. c), d), e) a g) o.s.ř. a odvoláním napadl výroky I. až IV. usnesení. Navrhovatel a) ani dlužník svá odvolání blíže nezdůvodnili, přestože doplnění odvolání oba avizovali.

Předně odvolací soud konstatuje, že po vydání napadeného usnesení, podáním ze dne 2.6.2016 podal věřitel LEVAPLECK LTD návrh na povolení reorganizace dlužníka (č.d. A-68) a dalším podáním ze dne 7.6.2016 (č.d. A-73) do předmětného insolvenčního řízení ve věci dlužníka přistoupil se svým insolvenčním návrhem (§ 107 IZ). Proto jej odvolací soud uvedl v záhlaví tohoto usnesení jako jednoho z navrhujících věřitelů, kteří se domáhají vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se především musel zabývat otázkou, zda odvolatelé jsou osobami oprávněnými k podání odvolání proti všem označeným výrokům napadeného usnesení, tj. proti výrokům I. až IV. a dospěl k závěru, že navrhovatel a) není subjektivně legitimován k podání odvolání proti výroku IV. napadeného usnesení. Subjektivní legitimaci k podání odvolání zákon přiznává především účastníkům řízení; nicméně legitimaci k odvolání nemá účastník řízení vždy bez dalšího. Z povahy odvolání jakožto řádného opravného prostředku vyplývá, že odvolání může podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho právech. Rozhodujícím přitom je výrok rozhodnutí soudu prvního stupně, protože existenci případné újmy lze posuzovat jen z procesního hlediska. Výrokem IV. usnesení soudu prvního stupně navrhovateli a) nebyla způsobena žádná újma v jeho právech, neboť tímto výrokem bylo uloženo omezení ve formě předběžného opatření dlužníkovi, nikoliv navrhovateli a) a o předběžném opatření soud prvního stupně rozhodoval bez návrhu a bez podnětu navrhovatele a).

Navrhovatel a) proto není subjektivně oprávněn k podání odvolání proti výroku IV. napadeného usnesení, a proto odvolací soud odvolání navrhovatele a) proti výroku IV. napadeného usnesení odmítl (§ 218 písm. b) o.s.ř.).

Dále se odvolací soud zabýval otázkou, zda je odvolání přípustné proti všem výrokům, které odvolatelé svým odvoláním napadli. Ve výroku III. usnesení soud prvního stupně uložil povinnost odvolané předběžné insolvenční správkyni. Jedná se o rozhodnutí při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, proti němuž není odvolání objektivně přípustné (§ 11 odst. 2, § 91 IZ). Z uvedeného důvodu odvolací soud odvolání obou odvolatelů proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně odmítl (§ 218 písm. c/, o.s.ř.).

Ve zbývající části odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, tj. ve výrocích I., II. a IV. (přičemž ve výroku IV. jen k odvolání dlužníka), jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná.

Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení dlužníka a důvodech, pro které ustanovená předběžná správkyně Mgr. Michaela Rotterová navrhla své odvolání z funkce, včetně jejich doložení. Rovněž odkazuje na zjištění o obsahu podání Mgr. Jana Jukla, insolvenčního správce dlužníka AGROPROREAL s.r.o., ze dne 1.2.2016, o dispozicích uvedeného dlužníka s nemovitostmi a na zjištění týkající se řízení vedených u insolvenčního soudu ve věcech dalších třiceti šesti členů koncernové skupiny, jejichž statutárním orgánem je společnost CMB Management, s.r.o. a případným prokuristou Vít Zaorálek, který je rovněž koncovým vlastníkem členů skupiny, včetně důvodů, pro které insolvenční soud vydal předběžná opatření v insolvenčních řízeních členů koncernu-dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. Pro stručnost odvolací soud zcela odkazuje na tato skutková zjištění soudu prvního stupně, která nebyla odvolateli zpochybněna, a při přezkoumání napadeného usnesení z nich vycházel.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo 287 39 175, dále vyplývá, že jeho jediným společníkem je zahraniční společnost C.M.B. Agroindustry LTD, EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo č. 8860293. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo 043 19 702 vyplývá, že jejím jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo 024 76 053 a prokuristou Vít Zaorálek. Jediným společníkem společnosti je zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860245. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk, lze zjistit vlastnickou strukturu společností C.M.B. Agroindustry LTD, reg. č. 8860293 a C.M.B. COMPANIES LTD, reg. č. 8860245, kdy v rejstříku je u těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return) ze dne 24.1.2016, dle které byl k uvedenému dni jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek a je z něj rovněž patrné, že od podání předchozí výroční zprávy nedošlo ve struktuře akcionářů k žádným změnám.

Podle ustanovení § 31 odst. 1, odst. 5, odst. 6 IZ, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26. Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.

Podle ustanovení § 29 odst. 4 IZ, insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Je třeba uvést, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.12.2015, č.j. KSBR 28 INS 27134/2015-A-33, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.5.2016, č.j. 1 VSOL 227/2016-A-63, bylo pravomocně rozhodnuto o předběžném opatření dle ustanovení § 113 odst. 1 IZ tak, že byl ustanoven předběžný správce a dlužník byl omezen v nakládání se svým majetkem tak, že s ním může nakládat jen se souhlasem předběžného správce. Odvolací soud se proto zabýval přezkumem napadeného rozhodnutí pouze v rozsahu, zda jsou dány důvody pro odvolání předběžné správkyně (a v důsledku toho pro ustanovení nového předběžného správce) dle ustanovení § 31 IZ, a zda ve vztahu k novému předběžnému správci odvolatel uplatnil (a jsou dány) odvolací důvody uvedené v ustanovení § 26 IZ a dále se zabýval přezkumem napadeného rozhodnutí v rozsahu, zda je odůvodněno předběžné opatření, kterým by bylo nařízeno osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, plnit na místo dlužníkovi předběžnému správci (§ 113 odst. 1 IZ).

Odvolací soud se především zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že zdravotní důvody, ve spojení s rozsahem činnosti potřebné pro výkon funkce předběžného správce v insolvenčních řízení třiceti sedmi dlužníků-členů koncernové skupiny, ovládané společností CMB Management s.r.o. a Vítem Zaorálkem, jsou důležitým důvodem pro odvolání Mgr. Michaely Rotterové z funkce předběžné správkyně. Dále vzhledem k tomu, že proti ustanovení Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která byla určena osobou předběžného insolvenčního správce postupem dle ust. § 25 IZ, nebyly vzneseny námitky ve smyslu ustanovení § 26 IZ, odvolací soud považuje přezkoumávané usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. za správné.

Odvolací soud se ztotožňuje rovněž se závěrem soudu prvního stupně, že pokud dlužníci APATIT a.s., Matake Invest s.r.o., DESPERADOS s.r.o. a AGROPROREAL s.r.o., kteří jsou koncernově propojeni s dlužníkem RAY-ON a.s., činili úkony směřující k převodu svého majetku bezprostředně před zahájením insolvenčního řízení nebo po zahájení jejich insolvenčního řízení, ve snaze převést svůj majetek na společnosti s nimi koncernově propojené, které se v úpadku nenacházejí a k pokusům o vyvedení majetku dlužníků-členů koncernové skupiny-dochází opakovaně (i v rozporu s ustanovením § 111 IZ), nelze vyloučit snahu dlužníka, stejně jako jiných členů jeho koncernové skupiny, vyvést svůj majetek na jiné členy koncernové skupiny, čímž by bylo uspokojení věřitelů dlužníka minimálně ztíženo. Do rozhodnutí o úpadku je pak nutno zabránit změnám v rozsahu (možné) majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Předběžným opatřením, kterým bude uloženo osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby na místo dlužníku plnili předběžnému správci, tak bude zamezeno, aby z majetkové podstaty dlužníka ničeho neušlo, tedy aby majetková podstata dlužníka, z níž by mohli být uspokojeni věřitelé dlužníka, byla zachována.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I., II. a IV. jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že na shora uvedených závěrech nemění nic skutečnost, že v dalším řízení, usnesením ze dne 10.6.2016, č.j. KSBR 28 INS 27134/2015-A-87, soud prvního stupně již rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs, Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. ustanovil insolvenčním správcem dlužníka a zamítl návrh navrhujícího věřitele c) na povolení reorganizace dlužníka a že dle obsahu spisu proti shora uvedenému usnesení bylo podáno odvolání dlužníkem, navrhujícím věřitelem a) a c). O těchto odvoláních bude rozhodováno samostatným usnesením odvolacího soudu po té, kdy bude věc opětovně předložena soudem prvního stupně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 IZ).

V Olomouci dne 20. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu