1 VSOL 514/2016-A-66
KSBR 28 INS 27049/2015 1 VSOL 514/2016-A-66

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka TERATERA a.s., se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo: 24728179, o insolvenčním návrhu věřitelů a) RALT COMPANY s.r.o, se sídlem Dobřejovice, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo: 02138816 a b) Glory Daze Associated S. A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, PSČ 110 00, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 44, PSČ 779 00, o odvolání předběžné správkyně, o ustanovení nového předběžného správce a o předběžném opatření, o odvolání navrhovatele a) a dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2016, č. j. KSBR 28 INS 27049/2015-A-43,

takto:

I. Odvolání navrhovatele a) proti výroku IV. usnesení soudu prvního stupně, se o d m í t á .

II. Odvolání navrhovatele a) a dlužníka proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á . isir.justi ce.cz

III. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a IV. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 31 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odvolal Mgr. Michaelu Rotterovou z funkce předběžné správkyně dlužníka (výrok I.), novým předběžným správcem dlužníka ustanovil společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, identifikační číslo 29414873 (výrok II.), odvolané předběžné správkyni uložil, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí podala insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravovala a vyúčtovala odměnu, hotové výdaje a náklady, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku a neprodleně řádně předala svou funkci novému předběžnému správci (výrok III.), rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku poskytovat plnění dlužníkovi, ale ustanovenému předběžnému správci (výrok IV.), uložil ustanovenému předběžnému správci, aby v určené lhůtě sdělil soudu: a) jméno a kontakt na ohlášeného společníka, který bude za něj v této věci jednat, b) číslo bankovního účtu pro účely plnění povinnosti uložené ve výroku IV. tohoto rozhodnutí (výrok V.) a deklaroval, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VI.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dne 29. 10. 2015 bylo návrhem navrhovatele a) zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 10.12.2015 soud vydal předběžné opatření, kterým ustanovil do funkce předběžné správkyně Mgr. Michaelu Rotterovou s tím, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžné správkyně. Podáním ze dne 14.12.2015 navrhla ustanovená předběžná správkyně své odvolání z funkce ze zdravotních důvodů a z důvodu rozsahu činností spojených s výkonem činnosti předběžného správce ve všech 27 insolvenčních řízeních koncernově propojených dlužníků, v nichž byla do funkce ustanovena. K návrhu připojila listiny, které dokládají její pracovní neschopnost. Insolvenční soud shledal návrh ustanovené předběžné správkyně jako důvodný, když zdravotní důvody jí skutečně neumožňují výkon funkce předběžného správce v potřebném rozsahu. Doložení důvodů ze strany předběžné správkyně vzal za natolik přesvědčivé, že návrhu předběžné správkyně vyhověl, aniž nařídil slyšení. Osobu nového insolvenčního správce ustanovil v souladu s opatřením předsedy soudu. Dále uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.

KSBR 28 INS 26999/2015 ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo 28739175, sdělil dne 1. 2. 2016 insolvenční správce Mgr. Jan Jukl soudu, že dlužník převedl na základě dvou kupních smluv ze dne 1.11.2015 vlastnické právo k pozemkům o výměře 21.269 m2 v k.ú. Skalice u Lovosic, zapsaných na LV č. 444, a k pozemkům o výměře 58.977 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan, zapsaných na LV č. 424, na nabyvatele NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo 04319702, přestože insolvenční řízení na majetek dlužníka bylo zahájeno již dne 29.10.2015. Právní účinky vkladu vlastnického práva nabyvatele NOVODESK, s.r.o., do katastru nemovitostí nastaly dne 1.11.2015. Insolvenční správce v podání poukázal na propojení dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo 28739175 a společnosti nabyvatele NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo 04319702, prostřednictvím osoby jednatele C.M.B. Management, s.r.o. a prokuristy Víta Zaorálka. Svá tvrzení Mgr. Jukl doložil příslušnými listy vlastnictví. Z úřední činnosti je insolvenčnímu soudu známo, že v době vydání rozhodnutí je u něj vedeno třicet sedm insolvenčních řízení dlužníků propojených osobou jednatele či jediného člena představenstva, kterým je společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo 02476053, případně osobou prokuristy Víta Zaorálka. Většinovými společníky či akcionáři všech třiceti sedmi dlužníků jsou zahraniční společnosti C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; přičemž v řízeních, v nichž dlužníci přistoupili k řízení ke svým návrhům vždy, připojili jako přílohu prohlášení Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem těchto zahraničních společností. Členy skupiny jsou i dlužníci APATIT a.s., identifikační číslo 28474228, Matake Invest s.r.o., identifikační číslo 242 81 841, DESPERADOS s.r.o., identifikační číslo 25423754, u nichž probíhala ke dni zahájení jejich insolvenčních řízení u příslušných katastrálních úřadů řízení o vklad vlastnického práva k nemovitostem, které dlužníci převáděli na třetí osoby-společnosti s ručením omezeným, jejichž jediným jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, případným prokuristou Vít Zaorálek a společníkem zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 860245, jejímž jediným akcionářem je dle svého prohlášení Vít Zaorálek. Personální propojení všech třiceti sedmi dlužníků vede soud k nutnosti přenášení zjištění a závěrů učiněných v jednom z insolvenčních řízení do dalších insolvenčních řízení. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že osoby jednající za dlužníky vyvedly (v případě dlužníka AGROPROREAL s.r.o, identifikační číslo 28739175) a pokoušely se vyvést (v případech dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o., DESPERADOS s.r.o.), majetek z vlastnictví ovládaných dlužníků jak v době před zahájením jejich insolvenčních řízení, tak i po zahájení insolvenčních řízení. Nelze tudíž vyloučit, že osoby jednající za dlužníka TERATERA a.s. budou postupovat obdobně jako v popsaných případech. Povinností insolvenčního soudu je zajistit, aby ve fázi řízení do vydání meritorního rozhodnutí o insolvenčních návrzích navrhovatelů nedocházelo ke zmenšování majetku ve vlastnictví dlužníka, respektive možné budoucí majetkové podstaty, což odůvodňuje nutnost rozšíření rozsahu vydaného předběžného opatření, jak je uvedeno ve výroku IV. usnesení. Přesměrováním příjmů dlužníka na účet předběžného správce budou výtěžky z případných prodejů nebo pronájmu majetku ve vlastnictví dlužníka zajištěny pro účely případného budoucího insolvenčního řízení , přitom dlužníkovi nic nebrání, aby si prostředky na nezbytné provozní výdaje vyžádal od předběžného správce.

Proti tomuto usnesení soudu podali odvolání navrhovatel a) a dlužník. Navrhovatel a) v odvolání odkázal na ustanovení § 205 odst. 2 písm. c), d), e) a g) o.s.ř. a uvedl, že odvoláním napadá výroky I. až IV. usnesení. Dlužník v odvolání nesouhlasil s rozhodnutím soudu prvního stupně, rovněž odkázal na ustanovení § 205 odst. 2 písm. c), d), e) a g) o.s.ř. a odvoláním napadl výroky I. až IV. usnesení. Navrhovatel a) ani dlužník odvolání blíže neodůvodnili.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou odvolatelé osobami oprávněnými k podání odvolání proti všem napadeným výrokům, tj. proti výrokům I., II., III. a IV. a dospěl k závěru, že navrhovatel a) není subjektivně oprávněný k podání odvolání proti výroku IV. napadeného usnesení. Subjektivní legitimaci k podání odvolání zákon přiznává především účastníkům řízení. Legitimaci k odvolání však nemá účastník řízení bez dalšího. Z povahy odvolání jakožto řádného opravného prostředku vyplývá, že odvolání může podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho právech. Rozhodujícím přitom je výrok rozhodnutí soudu prvního stupně, protože existenci případné újmy lze posuzovat jen z procesního hlediska. Výrokem IV. usnesení soudu prvního stupně navrhovateli a) nebyla způsobena žádná újma na jeho právech, neboť tímto výrokem bylo uloženo omezení ve formě předběžného opatření dlužníkovi, nikoliv navrhovateli a) a o předběžném opatření soud prvního stupně rozhodoval bez návrhu a bez podnětu navrhovatele a). Navrhovatel a) tudíž není subjektivně oprávněn k podání odvolání proti výroku IV. napadeného usnesení, a proto odvolací soud odvolání navrhovatele a) proti výroku IV. napadeného usnesení odmítl (§ 218 písm. b) o.s.ř.).

Odvolací soud se dále zabýval otázkou, zda je odvolání přípustné proti všem výrokům, které odvolatelé svým odvoláním napadli. Ve výroku III. usnesení soud prvního stupně uložil povinnost odvolané předběžné insolvenční správkyni. Jedná se o rozhodnutí při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, proti němuž není odvolání objektivně přípustné (§ 11 odst. 2, § 91 IZ). Z uvedeného důvodu odvolací soud odvolání obou odvolatelů proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně odmítl (§ 218 písm. c/, o.s.ř.).

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a IV. (ve výroku IV. jen k odvolání dlužníka), jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná.

Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení dlužníka a důvodech, pro které ustanovená předběžná správkyně Mgr. Michaela Rotterová navrhla své odvolání z funkce, včetně jejich doložení. Rovněž odkazuje na zjištění o obsahu podání Mgr. Jana Jukla, insolvenčního správce dlužníka AGROPROREAL s.r.o., ze dne 1.2.2016, o dispozicích uvedeného dlužníka s nemovitostmi a na zjištění týkající se řízení vedených u insolvenčního soudu ve věcech dalších třiceti šesti členů koncernové skupiny, jejichž statutárním orgánem je společnost CMB Management, s.r.o. a případným prokuristou Vít Zaorálek, který je rovněž koncovým vlastníkem členů skupiny, včetně důvodů, pro které insolvenční soud vydal předběžná opatření v insolvenčních řízeních členů koncernu-dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. Pro stručnost odkazuje na tato skutková zjištění, která nebyla odvolateli zpochybněna a při přezkoumání napadeného usnesení z nich vychází.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo 28739175, dále vyplývá, že jeho jediným společníkem je zahraniční společnost C.M.B. Agroindustry LTD, EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo č. 8860293. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti NOVODESK, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, identifikační číslo 04319702 vyplývá, že jejím jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, identifikační číslo 02476053 a prokuristou Vít Zaorálek. Jediným společníkem společnosti je zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860245. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk, lze zjistit vlastnickou strukturu společností C.M.B. Agroindustry LTD, reg. č. 8860293 a C.M.B. COMPANIES LTD, reg. č. 8860245, kdy v rejstříku je u těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return) ze dne 24.1.2016, dle které byl k uvedenému dni jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek a je z něj rovněž patrné, že od podání předchozí výroční zprávy nedošlo ve struktuře akcionářů k žádným změnám.

Podle ustanovení § 31 odst. 1, odst. 5, odst. 6 IZ, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26. Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.

Podle ustanovení § 29 odst. 4 IZ, insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Je třeba uvést, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.12.2015, č.j. KSBR 28 INS 27049/2015-A-34, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.4.2016, č.j. 1 VSOL 226/2016-A-60, bylo pravomocně rozhodnuto o předběžném opatření dle ust. § 113 odst. 1 IZ tak, že byl ustanoven předběžný správce a dlužník byl omezen v nakládání se svým majetkem tak, že s ním může nakládat jen se souhlasem předběžného správce. Odvolací soud se proto zabýval přezkumem napadeného rozhodnutí pouze v rozsahu, zda jsou dány důvody pro odvolání předběžné správkyně (a v důsledku toho pro ustanovení nového předběžného správce) dle ust. § 31 IZ, a zda ve vztahu k novému předběžnému správci odvolatel uplatnil (a jsou dány) odvolací důvody uvedené v ust. § 26 IZ a dále se zabýval přezkumem napadeného rozhodnutí v rozsahu, zda je odůvodněno předběžné opatření, kterým by bylo nařízeno osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, plnit na místo dlužníkovi předběžnému správci (§ 113 odst. 1 IZ).

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že zdravotní důvody ve spojení s rozsahem činnosti potřebné pro výkon funkce předběžné správkyně v insolvenčních řízení třiceti sedmi dlužníků-členů koncernové skupiny ovládané společností CMB Management s.r.o. a Vítem Zaorálkem, jsou důležitým důvodem pro zproštění předběžné správkyně její funkce. Vzhledem k tomu, že proti ustanovení Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která byla určena osobou předběžného insolvenčního správce postupem dle ust. § 25 IZ, nebyly vzneseny námitky ve smyslu ustanovení § 26 IZ, odvolací soud považuje přezkoumávané usnesení ve výrocích I. a II. za správné.

Odvolací soud se ztotožňuje rovněž se závěrem soudu prvního stupně, že pokud dlužníci APATIT a.s., Matake Invest s.r.o., DESPERADOS s.r.o. a AGROPROREAL s.r.o., kteří jsou koncernově propojeni s dlužníkem TERATERA a.s., činili úkony směřující k převodu svého majetku bezprostředně před zahájením insolvenčního řízení nebo po zahájení jejich insolvenčního řízení ve snaze převést svůj majetek na společnosti s nimi koncernově propojené, které se v úpadku nenacházejí a k pokusům o vyvedení majetku dlužníků-členů koncernové skupiny-dochází opakovaně (i v rozporu s ust. § 111 IZ), nelze vyloučit snahu dlužníka, stejně jako jiných členů jeho koncernové skupiny, vyvést svůj majetek na jiné členy koncernové skupiny, čímž by bylo uspokojení věřitelů dlužníka minimálně ztíženo. Do rozhodnutí o úpadku je pak nutno zabránit změnám v rozsahu (možné) majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Předběžným opatřením, kterým bude uloženo osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby na místo dlužníku plnili předběžnému správci, tak bude zamezeno, aby z majetkové podstaty dlužníka ničeho neušlo, tedy aby majetková podstata dlužníka, z níž by mohli být uspokojeni věřitelé dlužníka, byla zachována.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I., II. a IV. jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 IZ).

V Olomouci dne 23. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu