1 VSOL 51/2013-A-10
KSBR 44 INS 31550/2012 1 VSOL 51/2013-A-10

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrabětice-Šanov, Zahradní 285, PSČ 671 68, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 4.1.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. prosince 2012, č.j. KSBR 44 INS 31550/2012-A-5,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. prosince 2012, č.j. KSBR 44 INS 31550/2012-A-5, se m ě n í takto:

Soud u k l á d á dlužníkovi Janu Eliášovi, aby ve lhůtě do 3 (tří) dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 8.000 Kč (osmtisíc Kč) na účet Krajského soudu v Brně vedeného u ČNB Brno-město, č. účtu: 6015-5720621/0710, konstantní symbol: 1148, variabilní symbol: 4449315502 nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15 .

O d ů v o d n ě n í: Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 a § 167 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), vyzval dlužníka, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč na označený účet soudu nebo na jeho pokladně.

Podle odůvodnění z insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, jeho příloh a dalších listin soud zjistil, že dlužník vlastní movitý majetek, který není předmětem zajišťovacích práv, jedná se o movité věci a elektroniku v hodnotě dle odhadu dlužníka 17.500 Kč, dlužník dále vlastní nemovitý majetek, který je předmětem zajištění pro pohledávku věřitele Komerční banka, a.s., ve výši 363.057,35 Kč a věřitele PATRIOT BUSINESS s.r.o. ve výši 214.351,64 Kč, a to spoluvlastnický podíl id. 1495/27359 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 643 pro k. ú. Šanov nad Jevišovkou a obec Šanov a spoluvlastnický podíl id. 1/3 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 835 pro k.ú. Šanov nad Jevišovkou a obec Šanov (jedná se o spoluvlastnický podíl na bytu a společných částech domu), přičemž odhadovaná obvyklá cena těchto nemovitostí dle předloženého znaleckého posudku činí 980.930 Kč, spoluvlastnický podíl dlužníka má tedy hodnotu cca 326.976,66 Kč. Ze seznamu závazků vyplývá, že nezajištěné závazky dlužníka dosahují výše 259.408 Kč a zajištěné závazky činí celkem 577.408,99 Kč. Dlužník uvádí, průměrný čistý měsíční příjem 12.271 Kč, přičemž pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem opakovaně uzavírá na dobu určitou, v zimních měsících je veden na Úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Další příjem dlužníka představuje po dobu insolvenčního řízení důchod ve výši 350 Kč na základě smlouvy o důchodu, kterou dlužník dne 10.12.2012 uzavřel s Lucií Oprchalovou. Dlužník je netrestaný, má jednu vyživovací povinnost a jeho závazky nepocházejí z podnikatelské činnosti. Soud prvního stupně proto uzavřel, že dle jeho propočtů lze očekávat, že dlužník bude schopen za pět let uhradit svým nezajištěným věřitelům více než zákonem požadovaných 30 %, a to cca 55,41 % pohledávek, neboť z jeho příjmu lze pro splátky zabavit 3.123 Kč, po odečtení zálohy na odměnu a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH ve výši 1.080,--Kč a přičtení důchodu ve výši 350 Kč by tak bylo možné mezi nezajištěné věřitele dlužníka měsíčně rozdělit částku 2.396 Kč, což za pět let činí 143.760 Kč. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by v projednávané věci nepřicházelo v úvahu, jelikož jediný hodnotnější majetek dlužníka je majetkem zajištěným a výše pohledávek zajištěných věřitelů přesahuje hodnotu tohoto majetku. Z uvedeného vyplývá, že dlužník splňuje podmínky pouze pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. Nicméně dle ust. § 167 odst. 1 IZ zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li zákon jinak. Bez ohledu na to, jaká z forem oddlužení bude nakonec zvolena, se tedy zajištěný věřitel i při oddlužení uspokojuje z výtěžku zpeněžení zajištění. Při zohlednění výše uvedených skutečností je tedy třeba, a to již v této fázi řízení, zajistit finanční prostředky, které by pokryly počáteční náklady insolvenčního správce, v tomto případě náklady související především se zpeněžením předmětu zajištění (vypracování znaleckého posudku, cestovné a poštovné insolvenčního správce, náklady na inzerci prodeje apod.). Insolvenční soud proto s ohledem na uvedené skutečnosti, a dále proto, že v dané věci lze důvodně předpokládat, že bude v průběhu insolvenčního řízení přistoupeno ke zpeněžení zajištěného majetku dlužníka, postupoval soud dle ust. § 108 IZ a stanovil zálohu ke krytí nákladů řízení s tím souvisejících, neboť dlužník sám dle předloženého seznamu majetku nedisponuje žádnými pohotovými finančními prostředky. Nelze připustit, aby do doby, než bude majetek dlužníka zpeněžen, nesl veškeré náklady insolvenčního řízení insolvenční správce.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že je ve svízelné finanční situaci, v zimních měsících je veden na Úřadu práce a pobírá pouze podporu, od jarních měsíců bude opět pracovat; konečně to vše uváděl již v návrhu. Z těchto důvodů není schopen zálohu v požadované výši uhradit. Dle soudu prvního stupně splňuje podmínky pro povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když je schopen nezajištěným věřitelům hradit 55,41 %. Je pravdou i to, že na nemovitostech vázne zástavní právo; je spoluvlastníkem udávaných nemovitostí v rozsahu 1/3. Nicméně jeho zajištění věřitelé se přihlásili v insolvenčním řízení jeho rodičů a jsou již uspokojování z jejich splátek. Proto nesouhlasí se závěrem, že lze důvodně předpokládat, že bude přistoupeno ke zpeněžení zastaveného majetku.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je částečně důvodné.

Co se týče výše závazků dlužníka, jeho rodinných a majetkových poměrů, pro oddlužení využitelných příjmů, včetně počtu vyživovaných osob, soud prvního stupně v napadeném usnesení učinil správná a úplná zjištění, proto v zájmu stručnosti rozhodnutí odvolací soud na tato zjištění odkazuje. Správný je i závěr soudu prvního stupně, že za daných okolností dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Z doložených listin vyplývá i to, že zajištěné závazky dlužníka, jsou i závazky jeho rodičů (v jednom případě je dlužník ručitelem a v druhém spoludlužníkem), přičemž zástava vázne na nemovitostech, které jsou v podílovém spoluvlastnictví dlužníka a jeho rodičů (Jana anonymizovano st. a Dany Eliášové), cena těchto nemovitostí činí celkem cca 980.930 Kč, podíl dlužníka cca 326.000 Kč, zajištěné závazky (jež jsou závazky dlužníka a jeho rodičů) činí celkem 577.408,99 Kč. V případě zpeněžení těchto nemovitostí by zajištění věřitelé byli s největší pravděpodobností zcela uspokojeni a ještě zbude i na odměnu správce.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 44 INS 20745/2011 a sp. zn. 44 INS 20746/2011 dále odvolací soud zjistil, že zde probíhá insolvenční řízení ve věci rodičů dlužníka, oběma bylo povoleno a následně schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře (usneseními ze dne 5.3.2012 a 6.3.2012), byl jim oběma ustanoven stejný insolvenční správce, oba shora uvedení zajištění věřitelé se přihlásili se svými pohledávkami (včetně zajištěných), v obou případech byl dán pokyn zajištěnými věřiteli k ocenění a zpeněžení nemovitostí, které má dlužník s rodiči ve spoluvlastnictví.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že i v tomto řízení lze předpokládat, že zajištění věřitelé uplatní vůči dlužníku své zástavní právo a budou požadovat uspokojení ze zajištění. Nicméně lze rovněž předpokládat, že v tomto řízení ustanovený insolvenční správce bude moci využít znalecký posudek-ocenění, které bude zjištěno v řízení rodičů dlužníka a že nebude nutné vypracovávat nový znalecký posudek. Za daných okolností dospěl odvolací soud k závěru, že pro další řízení ve věci dlužníka bude zcela dostačující na počáteční náklady insolvenčního správce a jeho odměnu záloha ve výši 8.000 Kč, když lze očekávat, že zbývající část odměny správce bude dlužníkem hrazena každý měsíc v rámci splátkového kalendáře.

Z výše uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení odvolacího soudu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu