1 VSOL 507/2015-B-33
KSBR 26 INS 22675/2014 1 VSOL 507/2015-B-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužníků a) Ing. Stanislava anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 494 91 831, bytem v Brně, Majdalenky 853/19, PSČ 638 00, b) Markéty anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 250 83 325, bytem v Brně, Majdalenky 853/19, PSČ 638 00, zastoupených Mgr. Lenkou Žváčkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Příkop 148/18, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 22675/2014, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužníků ze dne 22.4.2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. dubna 2015, č.j. KSBR 26 INS 22675/2014-B-5

ta k to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 395 odst. 1 písm. b), odst. 2 a § 405 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) neschválil oddlužení dlužníků (výrok I.) a na jejich majetek prohlásil konkurs (výrok II.).

V důvodech uvedl, že usnesením ze dne 30.1.2015, č.j. KSBR 26 INS 22675/2014-A-21 bylo povoleno společné oddlužení dlužníků a dne 1.4.2015 se konalo přezkumné jednání a první schůze věřitelů. Ze zprávy ze dne 20.3.2015 podané insolvenční správkyní před schůzí věřitelů soud zjistil, že správkyně navázala kontakt s dlužníky a vyzvala je k poskytnutí součinnosti, dlužníci však na výzvu správkyně nereagovali, neposkytli jí ani prvotní informace a doklady, včetně vyjádření k přihláškám pohledávek. Teprve několik dní před konáním přezkumného jednání a schůze věřitelů, dlužníci se správkyní jednali, poskytli základní informace a předložili jí potvrzení o výši příjmu dlužníka a) datované 31.3.2015, dle kterého jeho čistý příjem činí 21.253 Kč. Dle posledního daňového přiznání, které předložila dlužnice b), činily její čisté příjmy za rok 2014 celkem 35.000 Kč. Dlužníci mají vyživovací povinnost k 3 dětem, doložili soudu darovací smlouvu na 23.000 Kč měsíčně. Dle kalkulátoru splátek zveřejněného na www.justice.cz lze z příjmu dlužníka a) za dobu 5 let trvání oddlužení srazit celkem 360.660 Kč. Z příjmu dlužnice b) nelze pro jeho nízkou výši použít pro oddlužení ničeho. Příjem z daru za dobu 5 let trvání oddlužení by činil celkem 1.380.000 Kč. Celkem by tedy bylo možné použít pro plnění v rámci splátkového kalendáře 1.740.660 Kč. Po odečtení odměny a výdajů insolvenční správkyně zůstává pro věřitele k dispozici částka 1.642.650 Kč. Nezajištěné závazky dlužníků činí celkem 7.291.677 Kč , z toho jsou dlužníci povinni uhradit věřitelům nejméně 30% pohledávek, tj. 2.187.503 Kč. Z uvedeného je zřejmé, že dlužníci nebudou schopni splátkovým kalendářem uhradit ani 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud se rovněž zabýval možností oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Podle soupisu majetkové podstaty do ní náleží nemovitosti v katastrálním území Lesná, které byly dle znaleckého posudku z 18.8.2014 oceněny na 6.741.480 Kč (jak uvedli dlužníci v seznamu majetku). Do majetku dlužníků dále patří movité věci tvořící vybavení domácnosti a podíly dlužníka a) ve společnosti Training & Service Center s.r.o.-základní podíl 100%, vklad 200.000-Kč a ve společnosti REKORD TRADING s.r.o.-základní podíl 100%, vklad 200.000 Kč. Dlužník a) je jediným společníkem v těchto společnostech. Pohledávka zajištěného věřitele České spořitelny, a.s., která musí být uspokojena ze zpeněžení uvedených nemovitostí, činí 4.884.154,75 Kč, věřitel Sberbank CZ, a.s. přihlásil zajištění ve výši 5.899.963,14 Kč na základě zástavního práva k nemovitostem dlužníků, které bylo insolvenční správkyní popřeno. I v případě, že by byla insolvenční správkyně ve sporu o pořadí této pohledávky úspěšná a zůstala by pouze zajištěná pohledávka ve výši 4.884.154,75 Kč, je zřejmé, že ani při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by nezajištění věřitelé neobdrželi alespoň 30 % pohledávek. Za předpokladu, že by nemovitosti byly zpeněženy za odhadní cenu, pak po odečtení nákladů spojených se zpeněžením a odměny insolvenční správkyně by zůstala částka cca 6.421.500 Kč. Z výtěžku zpeněžení musí být přednostně uspokojen zajištěný věřitel s pohledávkou ve výši 4.884.154,75 Kč a pro nezajištěné věřitele zbývá částka cca 1.537.346 Kč, která nepostačuje k úhradě 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud je o majetkové podíly ve společnostech dlužníka a), jejich skutečná hodnota není známa (dlužníci žádné údaje kromě základního vkladu neuvedli), proto nebyly do kalkulace zahrnuty. Z přihlášek pohledávek však lze zjistit, že společnost Training & Service Center s.r.o. není schopna uhradit své splatné závazky, za které ručí dlužník a). Hodnota majetku těchto společností soudu není známa. Vzhledem k tomu, že nemůže být dosud známo, za jakou skutečnou částku by byly zpeněženy nemovitosti dlužníků a jaká jsou skutečná aktiva uvedených společností dlužníka, je nutno vycházet z dosavadních informací, které zcela nasvědčují tomu, že ani v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by dlužníci nebyli schopni uhradit nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, přičemž soudu nebyl doložen žádný doklad o tom, že by nezajištění věřitelé souhlasili s nižším plněním. Na základě všech uvedených zjištění soud prvního stupně především uzavřel, že jelikož dlužníci neposkytovali insolvenční správkyni včas potřebnou součinnost, pročež nebyl soud včas informován o podstatných skutečnostech, které správkyně přednesla až na schůzi věřitelů, pak tento nedbalý přístup dlužníků k plnění povinností po povolení oddlužení lze považovat za jeden z důvodů pro neschválení oddlužení. Hlavním důvodem neschválení oddlužení však je skutečnost, že dlužníci nebudou schopni v rámci oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům ani 30 % jejich pohledávek. Proto soud postupoval dle ustanovení § 405 odst. 1 IZ a oddlužení dlužníků neschválil a současně rozhodl v souladu s ustanovením § 405 odst. 2 IZ o prohlášení konkursu na jejich majetek.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání, v němž namítali, že jejich přístup k plnění povinností v rámci insolvenčního řízení nebyl nedbalý, právě naopak. Snažili se svoji situaci řešit, sehnat co největší množství finančních prostředků, aby byli schopni uspokojit své věřitele. S tím je spojeno enormní pracovní vytížení dlužníků, kteří se současně starají o tři nezletilé školou povinné děti a právě z tohoto důvodu kontaktovali správkyni poněkud později. Následně jí poskytli součinnost, doložili potřebné listiny, informace a vysvětlení. Pokud jde o jejich příjmovou stránku, došlo k jejímu navýšení, když dlužnice b) od 15.4.2015 nastoupila do pracovního poměru na dobu neurčitou, na pozici prodavačka maloobchodní prodejny pro společnost Obilný klíček s.r.o., přičemž její příjem bude činit 9.500 Kč měsíčně hrubého. Dále si zajistili další příjem z darovací smlouvy, dle níž se Josef Mrkvička zavázal poskytovat dar pro případ oddlužení 5.000 Kč měsíčně. Příjmy dlužníka a) tak činí v průměru 21.253 Kč měsíčně čistého, dlužnice b) má příjem z pracovního poměru v průměru 8.454 Kč a z podnikání v průměru 2.900 Kč měsíčně čistého. Dále mají zajištěny příjmy z darovací smlouvy od dárce Beaty Chudáčkové ve výši 23.000 Kč měsíčně a z darovací smlouvy od dárce Josefa anonymizovano 5.000 Kč měsíčně. Z těchto příjmů jsou schopni uhradit po odpočtu nezabavitelné částky a zálohy na odměnu a výdaje správkyně celkem 2.214.750 Kč, přičemž 30% jejich nezajištěných závazků činí 2.187.503 Kč. Dále uvedli, že k řešení své finanční situace formou oddlužení přistoupili zejména s ohledem na své nezletilé děti, aby jim mohli zajistit adekvátní vzdělání a mohli v budoucnu vést klidný a důstojný život v rodinném prostředí bez stresujících návštěv exekutorů a vymahačů. Proto žádají, aby jejich případ byl odvolacím soudem přehodnocen a napadené usnesení změněno tak, že jim bude schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Ke svému odvolání dlužníci předložili pracovní smlouvu uzavřenou mezi společností Obilný klíček s.r.o., jako zaměstnavatelem na straně jedné a dlužnicí b) na straně druhé ze dne 15.4.2015 a darovací smlouvu ze dne 20.4.2015. V rámci odvolacího řízení dále předložili příjmy dlužníka a) z pracovního poměru za období od srpna 2014-září 2015, mzdový výměr pro dlužníka a) ze dne 1.9.2015 a na základě výzvy odvolacího soudu byly předloženy příjmy Beaty Chudáčkové (dárkyně) a Petra Chudáčka (manžela dárkyně) a další listiny, jak bude dále uvedeno.

Předně je třeba uvést, že podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami oprávněnými, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání přecházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a po té, kdy věc projednal u nařízených jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Podle ustanovení § 395 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení (odst. 2).

Podle ust. § 405 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně se podává, že:

-předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno 20.8.2014 insolvenčním návrhem věřitele Sberbank CZ, a.s., kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka a) Ing. Stanislava anonymizovano a jeho řešení konkursem s tím, že na základě úvěrové smlouvy-kontokorentního úvěru KA1105092 ze dne 1.7.2011, ve znění dodatků, poskytl společnosti Training & Service Center s.r.o. úvěr 5.000.000 Kč, který se úvěrový dlužník zavázal splatit do 31.3.2013, včetně úroků. Úvěr byl zajištěn blankosměnkou vystavenou úvěrovým dlužníkem dne 1.7.2011, avalovanou mj. dlužníkem a). S ohledem na prodlení úvěrového dlužníka, banka využila tohoto zajištění a na základě jejího návrhu byl dne 19.5.204 vydán Krajským soudem v Brně směnečný platební rozkaz pod č.j. 22 Cm 70/2014-15, který vůči dlužníku a) nabyl právní moci 8.7.2014. Dlužníku a) bylo uloženo zaplatit věřiteli směnečný peníz 3.000.000 Kč, 6% úrok p.a. z částky 4.950.000 Kč od 11.10.2013 do zaplacení, směnečnou odměnu 16.500 Kč a náklady řízení 150.825 Kč. Po částečné úhradě, která byla započtena nejprve na úroky z prodlení a na úroky z úvěru, činí aktuální výše jen jistiny úvěru 4.675.913,03 Kč a k tomu má věřitel nárok na příslušenství. Dále věřitel uvedl, že uvedený úvěr byl zajištěn zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka a) dle zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 5.6.2012, s právními účinky kladu 11.6.2012, předmětem zástavy je bytová jednotka, nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích (LV č. 7977, katastrální území Lesná). Dále věřitel ve svém návrhu označil další 2 věřitele dlužníka a), se splatnými pohledávkami, nejméně od června 2014;

-dne 12.9.2014 dlužníci podali insolvenční návrh, spojený se společným návrhem manželů na povolení, v němž uvedli, že jsou v úpadku, neboť mají 7 věřitelů a vůči nim 9 závazků po splatnosti déle jak 3 měsíce v celkové výši 15.106.387,18 Kč, z toho zajištěné závazky činí 8.070.976,55 Kč a nezajištěné závazky 7.035.410,63 Kč. Ke svým příjmům uvedli, že dlužník a) je v pracovním poměru u společnosti Obilný klíček s.r.o. od 1.4.2014, přičemž dle dodatku k pracovní smlouvě ze dne 1.8.2014 bude jeho příjem činit 38.000 Kč hrubého, z toho čistého 31.591 Kč měsíčně, dlužnice b) je OSVČ, její čistý příjem za rok 2013 činil 6.012 Kč, aktuálně její příjem z podnikání činí 5.000 Kč měsíčně, z darovací smlouvy s Beatou Chudáčkovou očekávají pro oddlužení dar 23.000 Kč měsíčně. Mají tři nezaopatřené děti-Pavlínu, nar. 2002, Lucii nar. 1999 a Kateřinu nar. 1995 (studující Zahradnickou fakultu Mendelovy university v Brně). Ke svému majetku uvedli, že vlastní movité věci-vybavení domácnosti, z nemovitostí bytovou jednotku a nebytovou jednotku a související spoluvlastnické podíly na budově a pozemcích (LV č. 7977 a č. 1548 v katastrálním území Lesná-dle znaleckého posudku z 18.8.2014 činila jeho cena 6.741.480 Kč) a dlužník a) má podíly ve dvou společnostech Training & Service Center s.r.o. (vklad 200.000 Kč) a REKORD TRADING, s.r.o. (vklad 200.000 Kč), jde o společnosti, kde je jediným společníkem. Dle doložené pracovní smlouvy ze dne 1.4.2015 měl dlužník a) sjednán plat u společnosti Obilný klíček s.r.o. (pozn. kde je dle obchodního rejstříku od 15.4.2015 jednatelkou Kateřina anonymizovano , nar. 24.1.1995) 8.500 Kč měsíčně hrubého, dle doložených výplatních lístků činila jeho mzda za květen-červenec 2014 u této společnosti 10.915 Kč měsíčně čistého, dle doloženého dodatku k pracovní smlouvě (ze dne 1.8.2014) byl sjednán měsíční plat dlužníka a) 38.000 Kč měsíčně hrubého, Dlužnice b) doložila, že za rok 2013 činil její příjem z podnikání 6.012 Kč;

-usnesením ze dne 12.9.2014 (A-9) soud prvního stupně oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice b), usnesením ze dne 30.1.2015, č.j. KSBR 22675/2014-A-21 zjistil úpadek dlužníků, povolil jejich oddlužení (pozn. společné), ustanovil insolvenční správkyní Ing. Janu Poláchovou, uložil dlužníkům, aby za každý započatý měsíc od povolení oddlužení platili správkyni zálohu na její odměnu a výdaje měsíčně celkem 1.350 Kč s tím, že pokud je správkyně plátcem DPH je nutno tuto částku o uvedenou daň navýšit a dále mj. nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 1.4.2015;

-ve své první zprávě ze dne 20.3.2015 správkyně mj. sdělila a doložila, že dlužníky vyzvala k součinnosti, avšak bez reakce (kromě žádosti o sdělení čísla účtu na platby záloh správkyni), s dlužníky se jí nepodařilo spojit ani na telefonním čísle. Proto nebyla provedena obhlídka jejich bydliště ani pořízena fotodokumentace, dlužníci ji neposkytli ani prvotní informace, včetně vyjádření k přihláškám pohledávek. Dle dosavadních informací je zaměstnavatelem dlužníka a) Obilný klíček s.r.o. Do řízení přihlásilo pohledávky 11 věřitelů v celkové výši 22.048.548,83 Kč, jsou uplatněna 2 práva na uspokojení ze zajištění ve výši 10.414.119,80 Kč, jedna přihláška věřitele č. 2 byla vzata zpět;

-u přezkumného jednání dne 1.4.2015 byly přezkoumány všechny přihlášky pohledávek v celkovém rozsahu 22.048.548,83, z toho byly zjištěny nezajištěné pohledávky v rozsahu 11.264.430,94 Kč a z celkového počtu zajištěných pohledávek v rozsahu 10.784.117,89 Kč, bylo zjištěno 4.884.154,75 Kč (věřitel Česká spořitelna, a.s.) a další přihlášená zajištěná pohledávka věřitele č. 1 Sberbank CZ, a.s. v rozsahu 5.899.963,14 Kč byla správkyní popřena (věřitelem byla podána incidenční žaloba);

-u jednání dne 1.4.2015 správkyně předložila soupis majetkové podstaty, potvrzení o příjmech dlužníka a) a sdělila, že jeho průměrné příjmy činí 21.253 Kč měsíčně čistého, dlužnice b) měla dle doloženého daňového přiznání za rok 2014 příjmy 88.000 Kč po odečtení výdajů čisté příjmy 35.000 Kč, což činí 2.916 Kč měsíčně, dlužníci mají vyživovací povinnost ke 3 dětem. Dále uvedla, že dlužníci jí poskytli součinnost až dne 27.3.2015;

-na schůzi věřitelů dne 1.4.2015 byl zástupcem věřitelů zvolen věřitel č. 8 Česká spořitelna, a.s., náhradník Raiffeisenbank a.s. (věřitel č. 10);

Na to vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

Po té, kdy odvolací soud (u jednání dne 14.10.2015) upozornil na správnou výši zjištěných nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů v rozsahu 11.264.430,94 Kč a tuto výši přítomná správkyně potvrdila, dlužníci požádali o odročení jednání s tím, že s ohledem na příjem dlužníka a) z měsíčního obratu svého zaměstnavatele, doloží tyto příjmy a současně tvrdili, že v roce 2014 činil obrat společnosti Obilný klíček s.r.o. 3.200.000 Kč (pozn., což činí v průměru 266.666,66 Kč měsíčně).

Následně v podání ze dne 22.10.2015 dlužníci uvedli, že příjem dlužníka a) z pracovního poměru u společnosti Obilný klíček s.r.o. dle mzdového výměru z 1.9.2015 činí 27.000 Kč měsíčně hrubého + prémie 10% z obratu zaměstnavatele s tím, že tento obrat činil v roce 2014 celkem 2.767.541 Kč . Dále uvedli, že celkový obrat společnosti za rok 2015 dosud činil: v lednu 295.363,93 Kč, v únoru 307.466,14 Kč, v březnu 345.953,85 Kč, v dubnu 381.610,34 Kč, v květnu 327.857,76 Kč, v červnu 324.840,91 Kč, v červenci 271.162,62 Kč, v srpnu 224.250,38 Kč a v září 280.393,84 Kč, celkem obrat za 9 měsíců 2.758.899,77 Kč, v průměru měsíčně 306.544 Kč, z toho 10% pro dlužníka a) činí příjem 30.654 Kč hrubého. Proto s ohledem na tento trvalý měsíční obrat zaměstnavatele, lze do budoucna očekávat, že příjem dlužníka a) by mohl činit hrubého 57.654 Kč (30.654 Kč + 27.000 Kč), tj. čistého měsíčně 45.637 Kč. K příjmu dlužnice b) tvrdili, že má měsíčně čistého z pracovního poměru 7.000 Kč a z podnikání 6.000 Kč měsíčně čistého. Proto spolu s dary 28.000 Kč budou schopni nezajištěným věřitelům uhradit nejméně 30% a to i po odpočtu zálohy na odměnu a výdaje insolvenční správkyně. K tomuto podání předložili daňové přiznání zaměstnavatele za rok 2014, nepodepsanou výsledovku analyticky za leden-září 2015, která nebyla opatřena ani razítkem uvedené společnosti.

Usnesením ze dne 19.11.2015 (B-24) proto odvolací soud vyzval dlužníky, aby doložili: 1. mzdové listy (výplatní lístky) dlužníka a) Ing. Stanislava anonymizovano za měsíc září a říjen 2015, prokazující výši jeho čistého měsíčního příjmu u zaměstnavatele Obilný klíček s.r.o. v těchto dvou měsících, 2. mzdové listy (výplatní lístky) dlužnice b) Markéty anonymizovano za dobu trvání jejího pracovního poměru u zaměstnavatele Obilný klíček s.r.o. od 15.4.2015 dosud, tj. výplatní lístky za měsíce květen až říjen 2015 včetně, 3. aby dlužnice b) dále doložila měsíční příjmy z jejího podnikání za období od dubna 2015 do října 2015 včetně a k tomu za každý uvedený měsíc sdělila měsíční výdaje související s tímto podnikáním, 4. dále aby doložili přehled měsíčních tržeb včetně DPH, dosažených jejich zaměstnavatelem společností Obilný klíček s.r.o. za měsíce srpen 2015 až říjen 2015 včetně.

Na základě této výzvy dlužníci podáním ze dne 23.11.2015, doplněným podáním ze dne 26.11.2015, předložili výsledovku analyticky zaměstnavatele za srpen-říjen 2015, měsíční tržby zaměstnavatele za srpen-říjen 2015, přehled příjmů dlužnice b) z podnikání, a své mzdové listy od zaměstnavatele.

Odvolací soud provedl u jednání dne 14.10.2015, 18.11.2015 a 26.11.2015 důkaz všemi předloženými listinami a z nich zjistil:

-že příjmy manžela dárkyně Petra Chudáčka u zaměstnavatele Dopravního podniku města Brna, a.s. za období od srpna 2014-září 2015 (včetně) činily v průměru 48.770 Kč měsíčně čistého a příjmy dárkyně Beaty Chudáčkové činily za stejné období u stejného zaměstnavatele v průměru 13.452 Kč čistého;

-ze souhrnné rekapitulace mezd za období od srpna 2014-září 2015 (včetně), že příjem dlužníka u společnosti Obilný klíček s.r.o. měl činit celkem 325.458 Kč; měsíčně průměrem čistého 23.247 Kč; -ze mzdového výměru dlužníka a) ze dne 1.9.2015, že s účinností od 1.9.2014 mu má náležet jako zaměstnanci (společnosti Obilný klíček s.r.o.) za vykonanou práci hrubá mzda 27.000 Kč měsíčně a k tomu prémie 10% z dosažené měsíční tržby, včetně DPH;

-z přehledu příjmů dlužnice b) z podnikání, že měla od ledna 2015 do října 2015 příjem celkem 51.106 Kč (po odpočtu nákladů), tj. v průměru měsíčně 5.110,60 Kč (tedy nikoliv 2.900 Kč , jak tvrdila v odvolání a nikoliv 6.000 Kč jak tvrdila v podání ze dne 22.10.2015);

-z pracovní smlouvy ze dne 15.4.2015 uzavřené mezi zaměstnavatelem Obilný klíček s.r.o. na straně jedné a dlužnicí b) na straně druhé, že dlužnice nastoupila 15.4.2015 do pracovního poměru s hrubým měsíčním příjmem 9.500 Kč;

-z darovací smlouvy uzavřené dne 20.4.2015 mezi dlužníky jako obdarovanými a dárcem Josefem Mrkvičkou, že dárce se zavázal dlužníkům pro oddlužení poskytnout dar ve výši 5.000 Kč měsíčně;

-z doložených měsíčních tržeb za srpen-říjen 2015, že tyto u společnosti Obilný klíček, s.r.o. činily v srpnu 2015-258.203,40 Kč, v září 2015-322.635,50 Kč, v říjnu 2005-349.426 Kč (naproti tomu dle tvrzení dlužníků v podání ze dne 22.10.2015 činily tržby v srpnu 2015-224.250,38 Kč a v září 2015-280.393,84 Kč);

-ze mzdových listů (opatřených razítkem společnosti Obilný klíček s.r.o. a nečitelným podpisem), že čistý příjem dlužníka a) za leden-říjen 2015 činil celkem 225.760 Kč (z toho v lednu-srpen 2015 čistého po 8.900 Kč, v červenci 8.188 Kč, v srpnu 8.292, v září 147.692 Kč a v říjnu 8.188 Kč), v průměru 22.576 Kč měsíčně čistého, přičemž nebylo zdůvodněno, proč byl příjem dlužníka v měsíci září 2015 147.692 Kč, když dle mzdového výměru měl 10% z obratu obdržet až od září 2015, tedy ve výplatě za říjen 2015, rovněž nebylo zdůvodněno proč tato částka převyšuje tvrzený čistý měsíční příjem, včetně tvrzeného čistého příjmu dlužníka z obratu společnosti a proč naproti tomu činila čistá mzda dlužníka za říjen 2015 toliko opět 8.188 Kč, když tvrzený obrat společnosti v září 2015 činil 322.635,50 Kč;

-Ze mzdových listů (opatřených razítkem a nečitelným podpisem), že čistý příjem dlužnice b) za květen-říjen 2015 činil celkem 33.163 Kč, tj. v průměru 5.527 Kč měsíčně čistého (tedy nikoliv 8.454 Kč jak tvrdila dlužnice v odvolání, ani 7.000 Kč , jak tvrdila v podání ze dne 22.10.2015).

Výslechem svědkyně Beaty Chudáčkové bylo zjištěno, že je sestrou dlužníka a) a že darovací smlouvu (z 25.8.2015 na dar 23.000 Kč měsíčně) uzavřela s dlužníky po dohodě s manželem a dar pro oddlužení dlužníků bude hrazen z příjmů obou manželů Chudáčkových, kteří mají jedno dítě. Na základě všech shora uvedených zjištění odvolací soud shledal v tvrzení dlužníků ohledně jejich příjmů na straně jedné a v listinách jimi doložených na straně druhé, tak zásadní nesrovnalosti, na základě kterých dospěl k závěru, že ze strany dlužníků se jedná o tvrzení pro toto řízení účelová a stejně tak na základě jimi doložených listin a provedeného dokazování nelze učinit závěr, že měsíční čistá mzda dlužníka a) v současné době činí (a že i do budoucna lze očekávat, že bude činit) 45.637 Kč měsíčně čistého. Při tomto hodnocení nebylo možno přehlédnout ani to, že společnost, která dlužníky zaměstnává, vlastní jejich studující dcera (která je současně jednatelkou), ohledně které dlužníci od počátku tvrdí, že je na nich finančně závislá. Zejména z důvodu účelovosti jednání dlužníků v tomto řízení, dospěl proto odvolací soud (a potud shodě se soudem prvního stupně) k závěru, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný (účelový) přístup dlužníků k plnění povinností v insolvenčním řízení jak jej má na mysli ustanovení § 395 odst. 2 IZ, který v daném případě nenasvědčuje tomu, že by se dlužníci chtěli v rámci oddlužení se svými věřiteli poctivě vyrovnat, což především předpokládá řádné doložení všech příjmů (ať již z pracovního poměru či z podnikání) a snahu co nejvyššího uspokojení nezajištěných věřitelů, nikoliv jen snahu uhradit jim za dobu 5 let jen 30% jejich pohledávek.

Z důvodů uvedených shora proto odvolací soud při svém hodnocení (příjmů) vycházel čistě jen z doložených mzdových listů a bez ohledu na tvrzení dlužníků uzavřel, že doložený průměrný čistý měsíční příjem dlužníka a) činí za shora uvedené období 22.576 Kč a průměrný příjem dlužnice z pracovního poměru a z podnikání maximálně celkem 10.637 Kč měsíčně čistého. Při zohlednění 3 dětí, o nichž dlužníci tvrdí, že všechny jsou na nich finančně závislé a obou darů (celkem 28.000 Kč), jsou dlužníci schopni po odpočtu nezabavitelných částek využít pro oddlužení měsíčně celkem 35.281 Kč (z příjmu dlužníka a/ a darů) a po odpočtu zálohy na odměnu a výdaje správkyně, která je plátce DPH (tj. 1.633,50 Kč) tak dlužnici doložili, že jsou ze svých příjmů schopni svým nezajištěných věřitelům uhradit 2.018.850 Kč, tj. 17,92% z dlužné částky 11.264.430,94 Kč, nikoliv z částky 7.291.677 Kč jak nesprávně v napadeném usnesení uzavřel soud prvního stupně.

Proto v dané věci postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné, a to v obou jeho výrocích, potvrdil, když shledal správnými závěry, že s ohledem na výši zajištěných závazků a rozsah majetku dlužníků, dlužníci podmínky pro oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty rovněž nesplňují.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu