1 VSOL 496/2014-B-29
KSBR 39 INS 35503/2013 1 VSOL 496/2014-B-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Bc. Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Ječmenná 632, PSČ 763 14, zastoupené JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou se sídlem Luhačovice, Masarykova 175, PSČ 763 26, o schválení oddlužení, zpeněžením majetkové podstaty, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.3.2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9 ve znění doplňujícího usnesení ze dne 11.4.2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-12

tak to :

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), insolvenčním správcem dlužnice ustanovil JUDr. Radku Píšťkovou Záhorcovou (výrok II.) a rozhodl, že do majetkové podstaty dlužníka náleží ke dni vydání tohoto rozhodnutí tento majetek: Nemovité věci 1) pozemek parc. č. st. 828-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 632-rodinný dům postavený na pozemku parc. č. st. 828, 2) pozemek parc. č. 315/192-trvalý travní porost-vše v kat. území Kostelec u Zlína a obci Zlín sepsáno na LV č. 1559, 3) pozemek parc. č. 134-zahrada, 4) pozemek parc. č. 160/3-ostatní plocha,

5) pozemek parc. č. 804/13-trvalý travní porost-vše v katastrálním území Jasenka a obci Vsetín sepsáno na LV č. 1980, 6) pozemek parc. č. 133/1-zahrada, pozemek parc. č. 133/2-zahrada-vše v kat. území Jasenka a obci Vsetín sepsáno na LV. Č. 1981. Movité věci 7) osobní automobil zn. Renault Laguna Grantour, RZ1Z61126, r. v. 2003. Ostatní 8) mzda vyplácená od zaměstnavatele-Krajská nemocnice T. Bati, a.s., IČ: 27661989 (výrok III.).

V odůvodnění uvedl, že na schůzi věřitelů, která se konala dne 17.2.2014, se dostavili dva přihlášení věřitelé (jeden zajištěný a druhý nezajištěný věřitel), přičemž tento jeden nezajištěný věřitel navrhl schválit oddlužení prodejem majetku. Proto soud prvního stupně rozhodl dle ustanovení § 406 odst. 2 IZ o schválení oddlužení a při vymezení rozsahu majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka ke dni vydání tohoto rozhodnutí vycházel ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, v níž jsou zapsány věci specifikované ve výroku III.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku III., podala dlužnice odvolání, ve kterém především namítala, že do doby rozhodnutí odvolacího soudu o vypořádání společného jmění manželů ve věci vedené u Okresního soudu Zlín pod sp. zn. 38 C 37/2013, není postaveno najisto, kdo bude výlučným vlastníkem pozemku parc. č. St. 828 zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je dům č. p. 623, pozemek parc. č. 315/1992, pozemek parc. č. 134-vše v kat. území Kostelec u Zlína, obec Zlín, LV č. 1559, pozemek parc. č. 804/13, pozemek parc. č. 133/1, pozemek parc. č. 133/2-vše v kat. území Jasenka a obec Vsetín, LV č. 1981, a proto navrhovala, aby v tomto rozsahu bylo odvoláním napadené rozhodnutí zrušeno. Dále namítala, že není možné, aby dlužnici byly zároveň prováděny srážky ze mzdy, když bylo navrženo oddlužení formou zpeněžení majetku a navrhovala, aby soud druhého stupně usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se usnesení zamítá . K odvolání připojila nepravomocný rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27.2.2014, č.j. 38 C 37/2013-408, kterým bylo rozhodnuto, že ze společného jmění manželů se přikazuje do výlučného vlastnictví žalobkyně Bc. Jany anonymizovano osobní automobil zn. Renault Laguna Grantour, Vin:VF1KGOFOB29464339 a do výlučného vlastnictví žalovaného Lubora Trtíka se přikazují 1) nemovitosti v kat. území Kostelec u Zlína, a to pozemek p.č. St. 828 se stavbou č.p. 632 stojící na tomto pozemku a pozemek p.č.315/192, 2) nemovitosti v kat. území Jasenka, a to pozemky p.č. 134 a p.č. 160/3 a další movité věci uvedené pod bodem 3) až 23).

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní

účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobu k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není přípustné (§ 406 odst. 4 IZ).

Podle ustanovení § 406 IZ neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405, insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo oněm nehlasovali (odstavec 1). V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, insolvenční soud a) uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, b) označí majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty včetně majetku, který se stane součástí majetkové podstaty podle § 412 odst. 1, písm. b), c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a to uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli (odstavec 2). Rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl (odstavec 4).

Ze shora citovaného ustanovení § 406 odst. 2, písm. b) IZ vyplývá, že obsahem rozhodnutí o schválení oddlužení je též označení majetku, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty, včetně majetku, který se stane součástí majetkové podstaty podle § 412, odst. 1, písm. b). Takže ustanovení § 406 odst. 4 IZ upravující okruh osob oprávněných podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení se vztahuje rovněž na výrok III. odvoláním napadeného rozhodnutí. Ze shora uvedeného vyplývá, že odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl.

Dlužnice tedy není osobou oprávněnou k podání odvolání, a proto odvolací soud odvolání dlužnice proti výroku III. odvoláním napadeného rozhodnutí podle ustanovení § 218 písm. a) o.s.ř. odmítl.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že majetkem, který náleží do majetkové podstaty, je míněn majetek, který je zapsán do soupisu majetkové podstaty dle ustanovení § 217 odst. 1 IZ, přičemž rozsah majetkové podstaty je upraven v ustanovení § 205 IZ, ve kterém je mimo jiné stanoveno, že je-li dlužník spoluvlastníkem majetku podle odstavců 1, 2, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. Majetek podle odstavců 1 a 2 náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela. Jde-li o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžuje se všechen majetek v SJM, který patří do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, zda oba manželé jako dlužníci jsou účastníky jednoho insolvenčního řízení. Právní úprava majetkové podstaty v § 205 IZ stojí na zásadě, že majetek, který je ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, náleží do majetkové podstaty, což musí dlužníkův manžel (oba manželé) respektovat také v režimu oddlužení, neboť úprava tohoto způsobu řešení dlužníkova úpadku žádný podklad pro jinou právní konstrukci majetkové podstaty nedává. Není-li zjištěn jiný stav věci, je rozhodující zákonné vymezení SJM, z něhož soud je povinen vycházet; i v insolvenčním řízení přiměřeně platí pravidla, která v tomto ohledu stanoví občanský soudní řád v § 262a odst. 1 o.s.ř.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. (§ 238 odst. 1, písm. e) o.s.ř.).

V Olomouci dne 16.října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu