1 VSOL 49/2015-B-124
KSOS 39 INS 3796/2008 1 VSOL 49/2015-B-124

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , IČ: 10072004, Olomouc-Řepčín, Řepčínská 250, PSČ 779 00, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 34-Československé obchodní bance, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, k odvolání věřitele č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s., IČ: 26174553, se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1468, PSČ 252 63, zastoupeného Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.11.2014, č.j. KSOS 39 INS 3796/2008-B-112,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.11.2014, č.j. KSOS 39 INS 3796/2008-B-112 se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce dlužníka vydal zajištěnému věřiteli č. 34-Československé obchodní bance, a.s., IČ: 00001350 výtěžek zpeněžení ve výši 13.170.936 Kč (výrok I.), insolvenčnímu správci uložil, aby podal soudu písemnou zprávu o vydání tohoto výtěžku neprodleně po vyplacení (výrok II.) a dále insolvenčnímu správci dlužníka udělil souhlas s vyplacením zálohy na odměnu správce ve výši 326.642 Kč (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že zajištěný majetek byl zpeněžen za částku 14.088.000 Kč a po odečtení nákladů spojených se správou ve výši 400.603 Kč, nákladů spojených se zpeněžení majetku ve výši 189.819 Kč a odměny insolvenčního správce ve výši 326.642 Kč zůstává čistý výtěžek zpeněžení ve výši 13.170.934 Kč. Návrhu insolvenčního správce, který žádal o udělení souhlasu s vydáním výtěžku věřiteli č. 34-Československé obchodní bance, a.s. ve výši 11.728.352,08 Kč a zajištěnému věřiteli č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s. ve výši 1.442.583,92, nebylo vyhověno, neboť pro pořadí uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak (§ 167 odst. 1 IZ), přičemž věřiteli č. 34 vzniklo zajištění 19.12.2007, zatímco věřiteli č. 35 až dne 14.7.2008. Věřiteli č. 34 tedy svědčí právo lepšího pořadí vzniku zajištění, a proto soud udělil insolvenčnímu správci pokyn k vyplacení celého výtěžku zpeněžení pouze zajištěnému věřiteli č. 34.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s., IČ: 26174553 (dále jen odvolatel ) odvolání z důvodu, že soud prvního stupně dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Především namítal, že byť byla dílčí pohledávka č.5 zajištěného věřitele č. 34 přihlášená ve výši 27..420.467,42 Kč u přezkumného jednání zjištěna, když k popření pořadí nedošlo, nemůže být odvolateli upřeno právo namítat vady předmětné pohledávky, když v době přezkumného jednání odvolateli toto právo dle tehdejší zákonné úpravy nenáleželo. I pro účely rozhodnutí o vydání výtěžku dle ustanovení § 298 odst. 2 IZ je relevantní zkoumat, zda dlužníkovi byl úvěr fakticky poskytnut a zda tedy předmětná pohledávka existuje, jakož i to, zda je platné její zajištění. V této souvislosti namítal neexistenci předmětné pohledávky, neboť nebylo prokázáno, že by věřitel č. 34 dlužníkovi úvěr na základě smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006 poskytl. Dále namítal neplatnost zástavní smlouvy k nemovitostem č. 6089/07/5257 ze dne 18.12.2007 (s účinky vkladu ke dni 19.12.2007), a to s ohledem na nedostatečnou specifikaci zajišťovaných pohledávek, když navíc v době uzavření zástavní smlouvy zajišťovaná pohledávka zatím nevznikla, takže neexistovala. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že udělí insolvenčnímu správci pokyn k vydání výtěžku zpeněžení majetku dlužníka ve výši 11.728.325,08Kč věřiteli č.34-Československé obchodní bance, a.s. a zbytek ve výši 1.442.583,92Kč odvolateli.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem doručeným soudu dne 25.9.2008 domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 6.11.2008, č.j. KSOS 39 INS 3796/2008-B1-B3 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs, ustanoven insolvenční správce, věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatňují na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, a na den 7.1.2009 bylo nařízeno přezkumné jednání a svolána 1. schůze věřitelů. Přihlášky věřitelů č. 34-Československé obchodní banky, a.s. a č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s., byly přezkoumány u druhého přezkumného jednání dne 28.4.2009. Pohledávka věřitele č. 34-Československé obchodní banky, a.s., číslo přihlášky P34 byla insolvenčním správcem v přihlášené výši 56.374.247,41 Kč uznána co do pravosti, výše i pořadí. Z toho jako zajištěné byly přihlášeny a přezkoumány a uznány rovněž dílčí pohledávka č. 5 ve výši 27.420..467,42 Kč a dílčí pohledávka č. 6 ve výši 4.600 Kč, obě z titulu smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006, které jsou zajištěny smlouvou o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 5797/06/5257 ze dne 21.9.2006, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 6089/07/5257 ze dne 18.12.2007 (s právními účinky vkladu ke dni 19.12.2007) a dále dílčí pohledávky č.7 až 13, které (na rozdíl od pohledávek č. 5 a č. 6), nejsou předmětem odvolacích námitek, neboť doba vzniku jejich zajištění není sporná. Pohledávka věřitele č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s., číslo přihlášky P35, byla insolvenčním správcem uznána v přihlášené výši 28.388.088,90 Kč co do pravosti, výše i pořadí. Tato pohledávka byla přihlášena a přezkoumána jako zajištěná zástavní smlouvou k nemovitostem ze dne 8.1.2008 (s právními účinky vkladu ke dni14.7.2008) . Předmětem této zástavní smlouvy, jakož i zástavní smlouvy ze dne 18.12.2007 pro zástavního věřitele č. 34-Československou obchodní banku, a.s., jsou nemovitosti ve vlastnictví dlužníka zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 633 pro obec a k.ú. Řepčín. Usnesením ze dne 29.4.2014, č.j. KSOS 39 INS 3796/2008-B-100 schválil podle ustanovení § 230 odst. 4 IZ pokyny zajištěného věřitele č. 34-ČSOB, a.s., jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Námitky věřitele č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s. a věřitele č. 45-Ing. Vladimíra Začala shledal nedůvodnými. Podáním ze dne 2.10.2014 insolvenční správce dlužníka navrhl vydání usnesení, kterým soud udělí insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům v tomto pořadí: věřiteli č. 34-ČSOB, a.s., v částce 11.728.352,08 Kč a věřiteli č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s., ve zbylé části 1.442.583,92 Kč a zároveň navrhl přiznat odměnu insolvenčnímu správci ve výši 326.642 Kč. Podle odůvodnění návrhu stanovil vznik zajištění u dílčí pohledávky č. 5 přihlášené ve výši 27.420.467,42 Kč a dílčí pohledávky č. 6 přihlášené ve výši 4.600 Kč na den 25.7.2008, tedy je ke dni faktického čerpání úvěru smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006, a nikoliv ke dni vkladu smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 18.12.2007 č. 6089/07/5257 do katastru nemovitostí dne 19.12.2007. Proti tomuto návrhu insolvenčního správce podal věřitel č. 34-Československá obchodní banka, a.s., v souladu s ustanovením § 298 odst. 3 IZ námitky, kterými se domáhal, aby mu byl vydán celý výtěžek zpeněžení, neboť zajištění k dílčí pohledávce č. 5 zjištěné ve výši 27.420.467,42 Kč vzniklo vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí ke dni 19.12.2007. Tyto námitky byly projednány u jednání dne 13.11.2014. Při tomto jednání bylo rozhodnuto odvoláním napadeným, které soud prvního stupně založil na závěru, že zajištění dílčí pohledávka č. 5 ve výši 27.420.467,42 Kč vzniklo věřiteli č. 34 ke dni 19.12.2007, přičemž odkázal na skutkové a právní závěry rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.4.2013, č.j. 39 Cm 9/2009-83 (KSOS 39 INS 3796/2008).

Odvolacímu soudu je z úřední činnosti známo, že ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 39 Cm 9/2009 (KSOS 39 INS 3796/2008) se žalobce Československá obchodní banka, a.s. domáhal určení, že pro případ pořadí zajištění zástavním právem k označeným nemovitostem pohledávky žalobce přihlášené přihláškou pod č. 5 ze dne 4.12.2008 ve výši 27.420.467,42 Kč vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006 ve znění dodatků je rozhodné datum 19.12.2007. Insolvenční správce dlužníka založil svoji obranu na tvrzení, že úvěr byl dlužníkem poprvé čerpán až dne 25.7.2008, a proto teprve k tomuto datu došlo k faktickému vzniku zástavního práva. Naopak soud prvního stupně v rozsudku ze dne 19.4.2013, č.j. 39 Cm 9/2009-83 uzavřel, že podle ustanovení § 157 odst. 1 občanského zákoníku zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí, takže pro určení pořadí pohledávky žalobce jako zajištěného věřitele je rozhodující datum 19.12.2007, kdy bylo zástavní právo vloženo do katastru nemovitostí. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání žalovaný insolvenční správce, jakož i vedlejší účastník na straně žalovaného (věřitel č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s.). Vrchní soud v Olomouci v usnesení ze dne 3.10.2013, č.j. 12 Cmo 3/2013-131 konstatoval, že v přezkoumávané věci nedošlo k popření pořadí pohledávky, jinak řečeno, že pohledávka je co do pořadí zjištěna, a proto rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl. V odůvodnění dále uvedl, že závěr o tom, kdy vzniklo zástavní právo nebo zajištění zajištěného věřitele, učiní insolvenční správce v souvislosti s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 IZ. Příslušnou část výtěžku zpeněžení potom vydá insolvenční správce zajištěnému věřiteli se souhlasem insolvenčního soudu. Proti tomuto rozhodnutí insolvenčního soudu je pak možno v rámci opravného prostředku namítat, že určení doby vzniku zástavního práva nebylo správné a že zajištěnému věřiteli vzniklo zástavní právo k majetku z majetkové podstaty k jinému datu, a že tedy případně měl být vydán výtěžek zpeněžení jinému zajištěnému věřiteli, kterému vznikl právní důvod zajištění dříve, anebo měl být výtěžek zajištění vydán více zajištěným věřitelům.

Podle ustanovení § 298 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční zákon jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odstavec 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví.

Podle ustanovení § 167 odst. 1 IZ zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zjištěna, nestanoví-li zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak.

Podle ustanovení § 201 IZ, ve znění účinném v době, kdy se konalo přezkumné jednání o pohledávce věřitele č. 34 (28.4.2009), nevykonatelná pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce, b) jestliže insolvenční správce, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo c) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o určení její pravosti, výše nebo pořadí.

Odvolací soud konstatuje, že pohledávka věřitele č. 34-Československá obchodní banka, a.s., a to včetně dílčí pohledávky č. 5 přihlášené ve výši 27.420.467,42 Kč, vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006, která byla přihlášena jako zajištěná na základě zástavní smlouvy č. 6089/07/5257 ze dne 18.12.2007 s právními účinky vkladu ke dni 19.12.2007, nebyla u přezkumného jednání popřena insolvenčním správcem co do pravosti, výše ani pořadí (stejný názor formuloval Vrchní soud v Olomouci v rozsudku ze dne 3.10.2013, č.j. 12 Cmo 3/2013-131), takže byla ve smyslu shora citovaného ustanovení § 201 odst. 1, písm. a) zjištěna a pro účely rozhodnutí o vydání výtěžku dle ustanovení § 298 odst. 2 IZ již nelze přihlížet k námitce odvolatele spočívající na tvrzení, že pohledávka z titulu smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006 neexistuje a že smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 6089/07/5257 ze dne 18.12.2007 s právními účinky vkladu ke dni 19.12.2007 je neplatná (srov. např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 29.2.2012, sp.zn. 1 VSPH 230/2012-B-740 /60 INS 628/2011/ a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2013, sp.zn. 29 NSČR 67/2013, dostupné na www.google.cz

Odvolací soud se proto zabýval pouze otázkou doby vzniku zástavního práva dílčí pohledávky č. 5, když insolvenční správce setrvává na názoru, že zástavní právo nevzniklo v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tedy ke dni vkladu do katastru nemovitostí, tj. 19.12.2007, ale až ke dni 25.7.2008, kdy byl dlužníkem poprvé čerpán úvěr.

Otázkou vzniku zástavního práva se Nejvyšší soud opakovaně zabýval a konstatoval, že jde-li o zajištění pohledávky, která teprve v budoucnu vznikne nebo jejíž vznik je závislý na splnění určité podmínky, pak z akcesorické povahy zástavního práva vyplývá, že zástavní právo se může vztahovat jen k takové pohledávce, která skutečně vznikla. K těmto závěrům se přihlásil mimo jiné i v rozsudku ze dne 3.11.2005, sp.zn. 29 Odo 1014/2003, dostupném na www.nsoud.cz, kde dodal, že jakmile budoucí zajišťovaná pohledávka vznikne, prosadí se i zástavní právo, kterým byla zajištěna, vložené již dříve do katastru nemovitostí, a to-co do pořadí vzniku zástavního práva-s účinky ke dni vkladu tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí. Tento názor pak opakovaně formuloval naposled v rozhodnutí ze dne 26.8.2014, sp.zn. 29 Cdo 4340/2011, dostupném na www.nsoud.cz.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že i kdyby zástavní právo k pohledávce č.5 (jakož i pohledávce č. 6) pro věřitele č.34-Československou obchodní banku, a.s., bylo smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 6089/07/5257 ze dne 18.12.2007 zřízeno k zajištění budoucí pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 5796/06/5257 ze dne 21.9.2006 a vzniklo skutečně až vznikem zajišťované pohledávky, tj. 25.7.2008-jak tvrdí insolvenční správce a jak uzavřel Krajský soud v rozsudku ze 11.11.2009, č.j. 15 Cm 49/2007-494-tímto okamžikem by se ovšem zástavní právo, kterým byla pohledávka zajištěna, vložené již dříve do katastru nemovitostí, prosadilo-co do pořadí vzniku zástavního práva-zpětně s účinky ke dni vkladu tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí, tj. ke dne 19.12.2007. Jinak řečeno, věřiteli č. 34-Československé obchodní bance, a.s., svědčí k dílčí pohledávce č. 5, která byla zajištěna zástavním právem vloženým do katastru nemovitostí s účinky ke dni 19.12.2007, lepší pořadí než věřiteli č. 35-CZ CREDIT REAL, k.s., který má pohledávku zajištěnou zástavním právem vloženým do katastru nemovitostí dne 14.7.2008, byť by zajišťovaná pohledávka zástavního věřitele č. 34 vznikla po datu 19.12.2007. Proto celý čistý výtěžek zpeněžení ve výši 13.170.936Kč náleží, a to s ohledem na výši zajišťované pohledávky, věřiteli č. 34-Československé obchodní bance, a.s.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16.července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu