1 VSOL 485/2013-A-21
KSOS 14 INS 2007/2013 1 VSOL 485/2013-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Dlouhá 17, PSČ 741 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.2.2013, č.j. KSOS 14 INS 2007/2013-A-7, takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka. Usnesení bylo dne 14.2.2013 zveřejněno v insolvenčním rejstříku a dne 20.2.2013 bylo doručeno zvláštním způsobem dlužníku.

Dne 4.3.2013 bylo doručeno soudu prvního stupně v elektronické podobě odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení, které však nebylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§ 42 odst. 5 o.s.ř.). Dne 6.3.2013 (tudíž ještě v odvolací lhůtě) bylo dlužníkem podáno k poštovní přepravě písemné vyhotovení výše uvedeného odvolání, které rovněž nebylo opatřeno podpisem dlužníka. Následně, dne 22.5.2013, bylo doručeno soudu prvního stupně v elektronické podobě doplnění odvolání a dne 21.7.2013 zpětvzetí odvolání, ani tato podání nebyla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 14.8.2013, č.j. KSOS 14 INS 2007/2013-A-17, aby ve lhůtě 15ti dnů od doručení usnesení odstranil vadu odvolání doručeného soudu dne 5.3.2013, dne 8.3.2013 a dne 23.5.2013 a vadu zpětvzetí odvolání doručeného soudu dne 22.7.2013, spočívající v nedostatku podpisu dlužníka na těchto podáních a současně dlužníka poučil, jak má nedostatek podpisu odstranit a o následcích pro případ, že vady podání neodstraní, tj. o odmítnutí odvolání dle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.8.2013 a dlužníku bylo doručeno zvláštním způsobem dne 27.8.2013. Na výzvu soudu k odstranění vad odvolání a zpětvzetí odvolání dlužník nereagoval a vady odvolání ani vady zpětvzetí odvolání neodstranil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 211 o.s.ř., pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 42 odst. 4, věty první o.s.ř., pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 42 odst. 1, věty první a druhé o.s.ř., podání je možno učinit písemně nebo ústně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě elektronicky nebo telefaxem.

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v ust. § 205 odst. 1 o.s.ř. Odvolání musí být mimo jiné podepsáno jednající osobou (§ 42 odst. 4 o.s.ř.). U písemného odvolání se podpisem rozumí vlastnoruční podpis odvolatele a u odvolání učiněného v elektronické podobě se podpisem rozumí uznávaný elektronický podpis.

V posuzované věci bylo soudu prvního stupně doručeno v odvolací lhůtě proti výše uvedenému usnesení jednak odvolání dlužníka v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu, jednak odvolání v písemné podobě bez vlastnoručního podpisu. Soud prvního stupně proto správně v souladu s ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval dlužníka usnesením ze dne 14.8.2013, č.j. KSOS 14 INS 2007/2013-A-17, k odstranění vady odvolání spočívající v nedostatku podpisu odvolání se současným poučením o tom, jak je třeba vadu odvolání odstranit a o následcích pro případ nevyhovění výzvě soudu dle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř. Ačkoliv výzva byla dne 14.8.2013 zveřejněna v insolvenčním rejstříku a byla dne 27.8.2013 doručena dlužníku zvláštním způsobem, dlužník na tuto výzvu nereagoval a vady odvolání neodstranil.

Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. a odvolání dlužníka směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.2.2013, č.j. KSOS 14 INS 2007/2013-A-7, odmítl, neboť dlužník přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil vady odvolání, kterým se zahajuje odvolací řízení a které brání pokračování odvolacího řízení.

Odvolací soud nepřihlédl ke zpětvzetí odvolání dlužníkem, neboť elektronické podání obsahující zpětvzetí odvolání nebylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem dlužníka (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a tato vada podání nebyla odstraněna ani přes výzvu soudu prvního stupně (§ 43 odst. 2, věta druhá o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f, § 229 odst. 4 o. s. ř.).

V Olomouci dne 20. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu