1 VSOL 48/2012-B-34
KSOS 25 INS 9325/2010 1 VSOL 48/2012-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka ALLMONT zámečnictví s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Horní Moštěnice, Nám. Dr. M. Tyrše 15/63, PSČ 751 17, IČ: 277 62 319, o rozvrhu výtěžku zpeněžení, o odvolání věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 272 32 433, adresa pro doručování: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., odbor Soudní vymáhání, Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 9325/2010-B-20 ze dne 18.10.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 9325/2010-B-20 ze dne 18.10.2011 se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě rozvrhl výtěžek zpeněžení majetkové podstaty tak, že 1) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly vyplaceny v plné výši, 2) věřitelé zjištěných pohledávek č. v., č. p. 4 až 6, 8 až 23 se uspokojují dle tabulky uvedené ve výroku (výrok I.), dále uložil insolvenčnímu správci, aby rozvrh splnil do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (výrok II.), rozhodl, že o provedení rozvrhu správce podá soudu písemnou zprávu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí (výrok III.) s tím, že rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce Krajského soudu v Ostravě a zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18.10.2011 (výrok IV.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č. j. KSOS 25 INS 9325/2010-B-16 ze dne 24.6.2011 byla schválena konečná zpráva, dle které byl majetek dlužníka zpeněžen částkou 108.442,06 Kč, přičemž z této částky byly uspokojeny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, a to hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 3.160,-Kč, ostatní výdaje konkursu ve výši 14.405,-Kč a odměna insolvenčního správce ve výši 54.000,-Kč. Dne 4.10.2011 byl soudu doručen návrh správce na rozvrh. Od podání konečné zprávy byla částka určená k úhradě věřitelů II. třídy navýšena o 9.005,41 Kč, proto bude rozdělena celkem částka 43.688,47 Kč. V rozvrhu budou uspokojeni všichni věřitelé poměrně, vzhledem k výši svých pohledávek tak, jak byly zjištěny. Věřitelé jsou tedy uspokojeni v poměru 0,734426 % jejich zjištěných pohledávek.

Proti tomuto usnesení, podle jeho obsahu do výroku I., podal odvolání věřitel ČEZ Prodej, s.r.o. Namítl, že v rozvrhovém usnesení nejsou vypořádány jeho pohledávky za majetkovou podstatou, když nebyla zaplacena jeho pohledávka za podstatou v celkové výši 10.156,-Kč. K tomu uvedl, že se jedná o pohledávku z nezaplacené ceny za dodanou a odebranou elektřinu v odběrném místě úpadce za období od rozhodnutí o úpadku do ukončení smluvního vztahu po prohlášení konkursu na majetek dlužníka ve smyslu ust. § 253 insolvenčního zákona. Navrhuje proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno a jeho pohledávky za podstatou byly uspokojeny.

K odvolání věřitele se insolvenční správce Ing. Jiří Kocvrlich vyjádřil tak, že věřitel dokládá svou pohledávku fakturou za sdružené služby za spotřebu elektřiny a služeb v období od 18.10.2010 do 10.2.2011, účinky konkursu nastaly dne 27.1.2011, a proto z vyúčtovaného období se účinky vztahují na období od 27.1.2011 do 10.2.2011, tj. 15 dní. Dále uvedl, že dlužník v roce 2011 neprováděl žádnou činnost, ani po prohlášení konkursu v sídle dlužníka nebyl provoz. Uplatněnou pohledávku jako pohledávku za podstatou z tohoto důvodu neuznává.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), s tím, že při tomto přezkumu nebyl vázán mezemi odvolání, neboť v rozvrhovém usnesení se projevuje určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 212 písm. d/ o.s.ř., § 306 IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 302 odst. 2 písm. a) IZ, konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků a musí obsahovat zejména přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá.

Podle § 305 odst. 1 IZ, před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 298 a § 299 odst. 1 IZ.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením soudu prvního stupně č.j. KSOS 25 INS 9325/2010-A-11 ze dne 18.11.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Usnesením téhož soudu č.j. KSOS 25 INS 9325/2010-B-8 ze dne 27.1.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný. Dne 12.5.2011 předložil insolvenční správce soudu prvního stupně konečnou zprávu, ve které uvedl výtěžek zpeněžení majetkové podstaty ve výši 108.442,06 Kč, hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 3.160,-Kč, ostatní výdaje ve výši 14.405,-Kč, odměnu insolvenčního správce včetně DPH ve výši 54.000,-Kč a výtěžek určený k vyplacení nezajištěným věřitelům ve výši 36.877,06 Kč. Soud prvního stupně zveřejnil konečnou zprávu v insolvenčním rejstříku dne 12.5.2011 a oznámil účastníkům řízení zveřejnění konečné zprávy (s poučením o možnosti podat proti ní do 15 dnů námitky) vyhláškou, která byla dne 18.5.2011 zveřejněna v insolvenčním rejstříku a současně na úřední desce soudu. Proti konečné zprávě nebyly podány žádné námitky. Konečná zpráva byla schválena usnesením č.j. KSOS 25 INS 9325/2010-B-16 ze dne 24.6.2011, které bylo téhož dne vyvěšeno na úřední desce soudu a zvlášť doručeno insolvenčnímu správci a dlužníkovi, odvolání proti tomuto usnesení podáno nebylo. Podáním ze dne 30.9.2011 předložil insolvenční správce soudu návrh na rozvrh, ze kterého vyplývá, že oproti konečné zprávě došlo ke zvýšení výtěžku určeného k rozdělení nezajištěným věřitelům na částku ve výši 43.688,47 Kč a poměrné uspokojení nezajištěných věřitelů by mělo být ve výši 0,734426 %.

Ustanovení § 305 upravuje postup v konkursním řízení následující v období od nabytí právní moci usnesení o schválení konečné zprávy do vydání rozvrhového usnesení. Nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoliv v průběhu konkursního řízení, musí být dle tohoto ustanovení uhrazeny před tím, než dojde k vydání rozvrhového usnesení. Jde o pohledávky za majetkovou podstatou podle ust. § 168 IZ, pohledávky jim na roveň postavené podle ust. § 169 IZ a zajištěné pohledávky v rozsahu uvedeném v ust. § 298 a § 299 odst. 1 IZ. Po nabytí právní moci usnesení o schválení konečné zprávy je tedy cílem, aby rozvrh obsahoval již pouze přihlášené pohledávky věřitelů, a to na rozdíl od předchozí právní úpravy konkursního řízení provedené zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (účinném do 31.12.2007). Z tohoto důvodu je také otázka, zda a v jakém rozsahu byly tyto přednostní pohledávky v konkursu již uspokojeny předmětem jednání o konečné zprávě. Tomu odpovídá požadavek zákona, aby insolvenční správce obsáhl v konečné zprávě jak přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které již uspokojil, tak i přehled takovýchto pohledávek, které dosud nebyly uspokojeny. Nebude-li konečná zpráva v tomto směru napadena námitkami, případně podané námitky nebudou úspěšné, pravomocně schválená konečná zpráva zakládá v tomto směru definitivní závěr, ze kterého soud v dalším průběhu řízení vychází. To znamená, že v konkursu se nelze úspěšně domáhat uspokojení pohledávky uvedené v § 302 odst. 2 písm. a) IZ, byť oprávněné a dosud neuspokojené, pokud nebyla uvedena v konečné zprávě, jež byla pravomocně schválena. Věřitel takové pohledávky se totiž může domáhat nápravy pouze při projednávání konečné zprávy, zejména podáním námitek proti konečné zprávě.

V přezkoumávané věci je zřejmé, že proti konečné zprávě nebyly podány žádné námitky a usnesení o schválení konečné zprávy nabylo právní moci. Pohledávka odvolatele uplatněná jako pohledávka za majetkovou podstatou dosud neuhrazená v konečné zprávě takto nebyla uvedena. Uplatnil-li odvolatel tuto svou pohledávku až v rámci odvolání proti usnesení o rozvrhu, tj. po pravomocném schválení konečné zprávy, stalo se tak opožděně. Na základě shora uvedeného již není možné jeho pohledávku v rámci v rozvrhu uspokojit, a proto ani není nutné posuzovat oprávněnost (existenci) odvolatelem takto uplatněného nároku. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, pokud rozvrhl výtěžek zpeněžení v souladu s návrhem na rozvrh podaným insolvenčním správcem s tím, že odvolací soud ohledně postupu soudu prvního stupně a rozvrhového usnesení neshledal žádné jiné pochybení. Předmětným usnesením jsou uspokojovány pohledávky, které byly zjištěny na přezkumném jednání, a to v odpovídajícím poměru (dle podílu jednotlivých věřitelů na výši celkového součtu pohledávek).

Na základě shora uvedeného odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené rozhodnutí ve výroku I. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání počíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu