1 VSOL 474/2014-B-26
KSOS 36 (13) INS 16384/2012 1 VSOL 474/2014-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Karlovice 553, PSČ 756 06, zastoupeného opatrovnicí Nicole anonymizovano , bytem Zlín, U Sokolovny 121, PSČ 760 01, o návrhu zástupce věřitelů Ing. Františka Turka, bytem Vsetín, Jasenka 116, PSČ 755 01 na zproštění insolvenčního správce jeho funkce, k odvolání tohoto zástupce věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.3.2014, č.j. KSOS 36 (13) INS 16384/2012-B-15

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.3.2014, č.j. KSOS 36 (13) INS 16384/2012-B-15 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh zástupce věřitelů Ing. Františka Turka na zproštění insolvenčního správce Mgr. et Mgr. Radima Dostala, se sídlem Valašské Meziříčí, Náměstí 71/11, PSČ 757 01 jeho funkce. V odůvodnění uvedl, že insolvenční soud nepokládá postup správce při přezkumu pohledávky věřitele GE Money Auto, s.r.o. za důvod pro jeho zproštění dle ustanovení § 32 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), neboť jeho postup lze hodnotit jako lege artis. Pro úplnost dále uvedl, že zástupce věřitel sám tuto pohledávku nepopřel, navíc pohledávky věřitelů budou uspokojeny ve výši 100 %, takže k žádnému zvýhodnění věřitelů nedojde a s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 ICdo 7/2013 konstatoval, že popření vykonatelné pohledávky má své limity.

Proti tomuto rozhodnutí podal zástupce věřitelů Ing. František Turek odvolání, ve kterém soudu prvního stupně vytýkal, že se nedostatečně vypořádal s jeho námitkami, když nezkoumal, zda opatrovnice dlužníka měla k uzavření smíru, na jehož základě se stala pohledávka věřitele GE Money Auto, s.r.o. vykonatelnou, souhlas opatrovnického soudu. Zdůraznil, že ve svém návrhu na zproštění insolvenčního správce jeho funkce nijak nezpochybňoval práva, nároky, či dokonce samotnou pohledávku věřitele GE Money Auto, s.r.o., a ani nekritizoval postoj, jaký k této pohledávce zaujal insolvenční správce, ale vyjádřil pouze své přesvědčení, že insolvenční správce svým konkrétním pochybením (nezkoumáním existence souhlasu opatrovnického soudu k uzavřenému smíru) nepostupoval v této věci s odbornou péčí, ač se nejednalo v tomto konkrétním případě o žádnou obtížnou proceduru, kterou by nebylo možno spravedlivě na správci požadovat. Tímto konáním insolvenčního správce mohlo dojít (došlo) k nespravedlivému poškození dlužníka, jakožto jednoho z účastníků insolvenčního řízení. Navrhovatel, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že návrhu na zproštění insolvenčního správce Mgr. et Mgr. Radima Dostala jeho funkce vyhoví.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že návrhem ze dne 4.7.2012, doručeným soudu téhož dne, se věřitel Ing. Roman Světlý, bytem Ostrava-Bělský les, B. Václavka 1019/3, PSČ 700 30, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Karlovice 553, PSČ 756 06, zastoupeného opatrovnicí Nicole anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, U Sokolovny 121, PSČ 760 01. Usnesením ze dne 30.4.2013, č.j. KSOS 36 INS 16384/2012-A-27 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs, insolvenčním správcem ustanoven Mgr. et Mgr. Radim Dostal, se sídlem Vsetín, Na Rybárně-Palackého 168, PSČ 755 01, věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a na den 1.8.2013 bylo nařízeno přezkumné jednání a svolána první schůze věřitelů. Na této schůzi věřitelů byl zástupcem věřitelů ustanoven Ing. František Turek s tím, že jako přihlášený věřitel č. 3 bude činnost věřitelského orgánu vykonávat osobně. U tohoto přezkumného jednání byla mimo jiné přezkoumána pohledávka č.P7 věřitele č. 7-GE Money Auto, s.r.o., se sídlem Praha-Michle, Vyskočilo 1422/1a, PSČ 140 00, IČ: 60112743, která byla přihlášena a přezkoumána jako pohledávka vykonatelná na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24.10.2012, č.j. 48 C 66/2006-140 z titulu leasingové smlouvy, která byla insolvenčním správcem, jakož i dlužníkem zcela uznána, a protože nebyla popřena žádným věřitelem, je zjištěna v přihlášené výši 456.845,98 Kč. Podáním ze dne 19.2.2014, doručeným soudu dne 24.2.2014, se zástupce věřitelů Ing. František Turek domáhal zproštění insolvenčního správce jeho funkce s odůvodněním, že insolvenční správce nepostupoval při posuzování oprávněnosti této přihlášky věřitele č.7-GE Money Auto, s.r.o. s odbornou péčí, když nezkoumal, zda opatrovnice dlužníka měla k uzavření smíru, na jehož základě se stala pohledávka tohoto věřitele vykonatelnou, souhlas opatrovnického soudu. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 32 IZ, insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 1). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1. Ustanovení § 29 odst. 4 a § 31 odst. 5 a 6 platí obdobně (odstavec 2).

Podle ustanovení § 36 odst. 1 IZ, insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Důvodem ke zproštění insolvenčního správce je zejména skutečnost, že insolvenční správce neplní řádně povinnosti vyplývající z ustanovení § 36 IZ, podle něhož je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí, je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze na něm požadovat a společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními, jakož i před zájmy jiných osob. Ve smyslu ustanovení § 36 IZ musí jíž vždy buď o závažné porušení konkrétní povinnost správce v konkrétním řízení, např. správce neplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, postupuje ve věci liknavě, způsobuje průtahy řízení, neprovede žádný soupis majetkové podstaty, neplní pokyn insolvenčního soudu apod., případně může jít o nepodstatná, avšak opakovaná porušení povinnosti insolvenčním správcem.

V přezkoumávané věci se odvolací soud ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně v tom, že nejsou splněny zákonné předpoklady pro zproštění Mgr. et Mgr. Radima Dostala funkce insolvenčního správce a pro stručnost odkazuje na věcně správné odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně.

S ohledem na shora uvedené proti odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.7.2013, senátní značky 29 ICdo 7/2013 publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 106/2013, ve kterém je řešena otázka, které skutečnosti lze uplatnit jako důvod popření vykonatelné pohledávky.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 28.srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu