1 VSOL 464/2013-B-111
KSOS 14 INS 12010/2012 1 VSOL 464/2013-B-111

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka A.T.Y.P. group, s.r.o., se sídlem Hlučín, Rovniny 45/1116, PSČ 748 01, IČ: 25832361, o schválení reorganizačního plánu dlužníka, k odvolání věřitele ŠkoFIN s.r.o., Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ: 45805369, zastoupeného JUDr. Thu Nga Haškovcovou, Ph.D., MBA, advokátkou se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.5.2013, č.j. KSOS 14 INS 12010/2012-B-100

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 349 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), schválil reorganizační plán dlužníka A.T.Y.P. group, s.r.o. tak, jak je tento reorganizační plán založen v insolvenčním spise 14 INS 12010/2012 na čl. B-50 spisu.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel ŠkoFin s.r.o. včasné odvolání, které vzal zpět podáním ze dne 23.8.2013, doručeným soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal odvolání zpět ještě dříve, než o něm bylo rozhodnuto odvolacím soudem, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 28. srpna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu