1 VSOL 455/2015-P9-18
KSOS 37 INS 13359/2014 1 VSOL 455/2015-P9-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, adresa pro doručování: Zubří, Hlavní 824, PSČ 756 54, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 9 Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Libáň, Psinice 8, PSČ 507 23, IČ: 42202876, zastoupené obecným zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem Libáň, Psinice 8, PSČ 507 23, o odvolání věřitelky č. 9 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.12.2014, č.j. KSOS 37 INS 13359/2014-P9-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 9 Jarmily anonymizovano (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky č. 9 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 17.6.2014, č.j. KSOS 37 INS 13359/2014-A-6, rozhodl o úpadku dlužníka a povolil mu řešení úpadku oddlužením a usnesením ze dne 29.10.2014, č.j. KSOS 37 INS

13359/2014-B-4, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Účinky schválení oddlužení nastaly dne 29.10.2014. Dne 18.9.2014 se konalo u soudu přezkumné jednání, u něhož byla popřena pohledávka věřitelky č. 9. a dne 24.9.2014 obdržela věřitelka č. 9 výzvu k podání žaloby o určení popřené pohledávky. Jelikož věřitelka č. 9 nepodala ve stanovené lhůtě žalobu, soud prvního stupně její přihlášku pohledávky odmítl a současně vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitelky č. 9 v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 9 odvolání, v němž namítala, že žalobu podala proti dlužníku i insolvenčnímu správci u Krajského soudu v Plzni a uvedla, že dlužník podepsal směnku, která je platná a splatná a žádala, aby insolvenční soud celou záležitost přehodnotil, a aby nově posoudil námitky vznesené insolvenčním správcem i dlužníkem. Dále uvedla, že žalobu zaslala soudu dne 3.10.2014 doporučenou poštou spolu s originálem směnky s dokladem o doručení s tím, že kopii doručenky přikládá. K odvolání připojila podací lístek adresovaný Krajskému soudu v Ostravě, podaný u pošty dne 3.10.2014, na němž je v kolonce kód zákazníka uvedeno doplnění přihlášky Jaromír Mach . Poštovní zásilka byla převzata Krajským soudem v Ostravě dne 6.10.2014.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 15.5.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 17.6.2014, č.j. KSOS 37 INS 13359/2014-A-6, rozhodl o úpadku dlužníka, dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Antonína Jurečku, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 714, PSČ 756 61 a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Věřitelka č. 9 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P9, doručenou soudu dne 17.7.2014, nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 10.000 Kč z titulu neuhrazené směnky. Soud prvního stupně usnesením ze dne 29.10.2014, č.j. KSOS 37 INS 13359/2014-B-4, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 29.10.2014. Dne 18.9.2014 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a první schůze věřitelů, u něhož byla přezkoumána mimo jiné pohledávka evidovaná pod č. P9 věřitelky č. 9, jež byla v celé přihlášené výši 10.000 Kč popřena co do důvodu i výše insolvenčním správcem i dlužníkem s odůvodněním, že věřitelka č. 9 nedoložila originál směnky a s odkazem na datum vystavení směnky dne 14.10.2010 v Poděbradech. Insolvenční správce zaslal věřitelce č. 9 vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 19.9.2014, jímž věřitelce č. 9 oznámil, že její přihlášená pohledávka ve výši 10.000 Kč byla popřena co do důvodu a výše insolvenčním správcem i dlužníkem z důvodu nedoložení originálu směnky, dále vzhledem ke skutečnosti, že jako den vystavení směnky je uvedeno datum 14.10.2010 v Poděbradech, a rovněž z důvodu, že dlužníku nebylo ničeho plněno. Insolvenční správce věřitelku poučil dle ust. § 198 odst. 1, odst. 2 IZ, že nejpozději ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení této výzvy, je povinna podat žalobu proti insolvenčnímu správci k uplatnění výše uvedené popřené nevykonatelné pohledávky u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem Ostrava, Havlíčkovo nábř. 34, PSČ 728 81, s tím, že žalobu je nutno podat u insolvenčního soudu i proti dlužníku. Věřitelka byla dále poučena, že při zmeškání lhůty k podání žaloby nelze v insolvenčním řízení k popřené nevykonatelné pohledávce přihlížet. Vyrozumění bylo doručeno obecnému zmocněnci věřitelky dne 25.9.2014. Na tuto výzvu věřitelka reagovala podáním ze dne 3.10.2014, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 6.10.2014, v němž uvedla, že soudu zasílá originál směnky k doplnění přihlášky č. 9. Dle podacího razítka soudu bylo podání předloženo ve dvou stejnopisech se dvěma přílohami, přičemž z obsahu spisu se podává, že se jednalo o plnou moc a směnku na částku 10.000 Kč. V oddílu C spisu-incidenční spory-není vedeno žádné řízení o určení pravosti, výše či pořadí pohledávek. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci insolvenční správce a dlužník u přezkumného jednání dne 18.9.2014 popřeli pohledávku přihlášenou věřitelkou č. 9 co do pravosti. Věřitelka č. 9 proto byla povinna podat žalobu o určení pravosti své pohledávky u insolvenčního soudu (Krajského soudu v Ostravě) proti insolvenčnímu správci a proti dlužníkovi (ust. § 198 odst. 1, § 410 odst. 2 IZ). Věřitelka č. 9 se přezkumného jednání neúčastnila, lhůta k podání žaloby proti insolvenčnímu správci jí tudíž počala běžet od doručení písemného vyrozumění o jejím popření, tj. ode dne 25.9.2014 a uplynula dne 10.10.2014 (§ 197 odst. 2, § 198 odst. 1 IZ). Odvolací soud konstatuje, že vyrozumění obsahovalo řádné poučení o lhůtě, v jaké je třeba podat žalobu, u kterého soudu a proti kterým účastníkům insolvenčního řízení se žaloba podává, jakož i poučení o následcích pro případ, že věřitelka žalobu nepodá. Lhůta k podání žaloby proti dlužníku počala běžet okamžikem, kdy nastaly účinky schválení oddlužení, tj. dne 29.10.2014 a lhůta k podání žaloby uplynula dnem 28.11.2014 (§ 410 odst. 2 IZ). Věřitelka č. 9 žalobu o určení pravosti své pohledávky proti insolvenčnímu správci ani proti dlužníku v zákonné lhůtě u insolvenčního soudu nepodala.

Obranu věřitelky č. 9, že žalobu zaslala Krajskému soudu v Ostravě dne 3.10.2014 společně s originálem směnky, odvolací soud považuje za účelovou. Z podacího lístku předloženého věřitelkou se sice podává, že věřitelka zaslala Krajskému soudu v Ostravě dne 3.10.2014 podání, které bylo soudu doručeno dne 6.10.2014 (č.d. P9-4), dle poznámky na podacím lístku a dle obsahu spisu však žaloba součástí této zásilky nebyla. Na podacím lístku je totiž uvedeno, že obsahem zásilky je doplnění přihlášky, přičemž tato skutečnost vyplývá i z obsahu podání doručeného soudu dne 6.10.2014 (č.d. P9-4) a z podacího razítka soudu na tomto podání, podle něhož v zásilce byly toliko dvě přílohy-avizovaná směnka a plná moc. Pokud věřitelka uvedla, že žalobu podala u Krajského soudu v Plzni, pak tento soud není insolvenčním soudem, u něhož lze žalobu účinně podat. Postoupení takové žaloby Krajskému soudu v Ostravě se z obsahu spisu nepodává.

Soud prvního stupně tudíž správně uzavřel, že k přihlášce pohledávky věřitelky č. 9 nelze přihlížet (§ 198 odst. 1, § 410 odst. 2 IZ) a správně postupoval tak, že přihlášku pohledávky věřitelky č. 9 dle ust. § 185 IZ odmítl a současně rozhodl, že účast věřitelky č. 9 právní mocí usnesení v insolvenčním řízení končí.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelce č.9 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 25.září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu