1 VSOL 453/2016-A-31
KSOS 34 INS 3312/2016 1 VSOL 453/2016-A-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka MULTICREDIT SE, IČ: 29288657, se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00, zastoupeného Mgr. Magdalenou Poncza, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Českobratrská 2, Vila Antonia, PSČ 702 00, zahájené na návrh věřitele Bazcom, a.s., IČ: 27397050, se sídlem Praha 2, náměstí Míru 820/9, PSČ 120 00, o návrhu insolvenčního navrhovatele Bazcom, a.s., na nařízení předběžného opatření, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.2.2016, č.j. KSOS 34 INS 3312/2016-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.2.2016, č.j. KSOS 34 INS 3312/2016-A-9, se zr u š u j e a věc se vr a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 113 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení isir.justi ce.cz

(dále jen IZ ) nařídil předběžné opatření a současně ustanovil předběžného správce Mgr. Romana Peška (výrok I.), rozhodl, že dlužník je oprávněn činit veškeré úkony, které se týkají nakládání s majetkem ve vlastnictví dlužníka, jen se souhlasem předběžného insolvenčního správce. V případě, že je právní úkon, k jehož učinění se vyžaduje souhlas předběžného insolvenčního správce, činěn písemně, musí k němu být připojen podpis předběžného insolvenčního správce (výrok II.), rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, jsou povinny od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku poskytovat plnění předběžnému správci namísto dlužníka (výrok III.), a uložil insolvenčnímu správci přezkoumat právní úkony dlužníka za dobu, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, pokud jde o nakládání s majetkovou podstatou (výrok IV.). V odůvodnění uvedl, že nahlédnutím do katastru nemovitostí zjistil, že dlužník vlastní velké množství nemovitostí, které mohou sloužit alespoň k částečné úhradě jeho závazků za věřiteli, pokud nebude tento dlužníkův majetek znehodnocen před možným uspokojením věřitelů. Po zvážení všech okolností soud vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření, když i s ohledem na právní úkony dlužníka (zástavní smlouva ze dne 28.12.2015) lze mít důvodnou obavu z možnosti ztráty či znehodnocení majetku z důvodu absence jakékoliv jeho ochrany či zákonem stanoveného omezení. Soud proto ustanovil předběžného správce, jehož povinností je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku přezkoumáním právních úkonů dlužníka za dobu, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou jen se souhlasem insolvenčního správce.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém se především obsáhle vyjadřoval k insolvenčnímu návrhu a navrhoval, aby byl jako nedůvodný zamítnut. K důvodům vydání předběžného opatření pouze na vysvětlenou uvedl, že dne 28.12.2015 uzavřel se společností ROLDOS a.s., IČ: 26484790 smlouvu o úvěru s úmyslem získat finanční prostředky ke své podnikatelské činnosti a k úhradě svých závazků z této činnosti vyplývajících, zejména v situaci, kdy nakládání s prostředky na účtech dlužníka je blokováno v důsledku jednání insolvenčního navrhovatele. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel Bazcom, a.s., IČ: 27397050 (dále jen insolvenční navrhovatel ) se návrhem ze dne 12.2.2016, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka MULTICREDIT SE, IČ: 29288657. V návrhu popsal svoji pohledávku včetně právního důvodu, výše, splatnosti a označil další věřitele VG Consulting & Services s.r.o., IČ: 28566939, VG REAL ESTATE s.r.o., IČ: 28647955, ČSAD Kutná Hora a.s., IČ: 46356843, a ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ: 60108835, u kterých rovněž uvedl právní důvod vzniku pohledávky, výši a splatnost. Současně s insolvenčním návrhem podal návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se domáhal ustanovení předběžného správce a rozhodnutí, že dlužník je povinen zdržet se jakéhokoliv nakládání s majetkovou podstatou bez souhlasu předběžného správce, a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, jsou povinny napříště plnění poskytovat předběžnému správci namísto dlužníka. Podání předběžného opatření odůvodnil obavou, že by v době od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku mohlo dojít ke změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, neboť se navrhovatel nahlédnutím do katastru nemovitostí dozvěděl, že dlužník se již pokusil činit kroky za účelem zhoršení dobytnosti jeho dluhů. Toto chování dlužníka spatřoval konkrétně v tom, že dlužník dne 28.12.2015 uzavřel se společností ROLDOS a.s., IČ: 26484790, se sídlem Praha 5-Zličín, Strojírenská 259, PSČ 155 21 zástavní smlouvu, na základě níž dal do zástavy následující nemovitosti: 1) Pozemek parc. č. St. 227, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 54, rodinný dům, parc. č. St. 301, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., parc. č. 1111/1, zahrada, a parc. č. 1147/6, trvalý travní porost, vše zapsáno na LV č. 35 pro k.ú. Český Puncov, obec Třinec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec;

2) Pozemek parc. č. St. 185, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 174, parc. č. 103/8, zahrada, vše zapsáno na LV č. 139 pro k.ú. Račiněves, obec Račiněves, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice;

3) Pozemek parc. č. 1297, trvalý travní porost, parc. č. St. 154, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 67, parc. č. 549/6, zahrada, parc. č. 549/9, zahrada, parc. č. 553/7, zahrada, vše zapsáno na LV č. 397 pro k.ú. Terešov, obec Terešov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany;

4) Pozemek parc. č. St. 290, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 265, zapsáno na LV č. 405 pro k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný;

5) Pozemek parc. č. St. 150, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 99, parc. č. 659/3, zahrada, vše zapsáno na LV č. 6 pro k.ú. Chvaletice, obec Chvaletice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice;

6) Pozemek parc. č. St. 370, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 438, zapsáno na LV č. 2326 pro k.ú. Horažďovice, obec Horažďovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy;

7) Pozemek parc. č. 401, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 367, parc. č. 405, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 367 pro k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Frýdlant;

8) Pozemek parc. č. 1639/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 217, zapsáno na LV č. 6685 pro k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec;

9) Pozemek parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 109, zapsáno na LV č. 158 pro k.ú. Pavlovice nad Mží, obec Planá, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov;

10) Jednotku č. 1245/44, vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově č.p. 1245, podíl na společných částech domu 886/55960, zapsaná na LV č. 9256 pro k.ú. Vsetín, obec Vsetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín;

V této souvislosti dále uvedl, že dlužník dal do zástavy společnosti ROLDOS a.s. většinu svého doposud nezastavěného nemovitého majetku, čímž za účelem ubránění svého majetku před věřiteli, došlo ke znehodnocení těchto nemovitostí a tím i k praktickému znemožnění uspokojení věřitelů z těchto nemovitostí. Dále v návrhu uvedl, že usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.1.2016, č.j. 200 Nc 2001/2016-25 bylo dlužníkovi předběžným opatřením nařízeno, aby nenakládal se shora označenými nemovitostmi, když soud na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že existuje důvodná obava, že bude ohrožen budoucí výkon rozhodnutí a že tato obava z ohrožení výkonu rozhodnutí je dána i výší předmětu budoucího sporu, když dluh dlužníka činí částku převyšující 110 mil. Kč, přičemž z uvedeného skutkového stavu je zřejmé, že hodnota majetku dlužníka zastaveného ve prospěch navrhovatele je oproti celkovému dluhu dlužníka zlomková, a navrhovatel by ani realizací zástav nedosáhl plného uspokojení svých pohledávek. Dále insolvenční navrhovatel v návrhu zmiňoval, že v rámci trestního řízení se prošetřuje neoprávněné odčerpávání finančních prostředků na účtech společnosti MULTICREDIT SE a CITICREDIT SE, a že člen představenstva dlužníka, který je zároveň i osobou s dispozičním oprávněním k účtům dlužníka, je v současné době prověřován v souvislosti s trestnou činností, jejímž účelem je mimo jiné i snaha zkrátit navrhovatele, a to jako možný pachatel trestného činu. Z tohoto důvodu insolvenční navrhovatel podal u Okresního soudu v Ostravě návrh na vydání dalšího předběžného opatření k zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu vedeném u Fio banky, a.s. Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.1.2016, č.j. 200 Nc 2002/2016-17 bylo dlužníkovi předběžným opatřením uloženo, aby nenakládal s peněžními prostředky na bankovním účtu dlužníka č. 2200584396/2010, vedeném u peněžního ústavu: Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, a to až do částky ve výši 8.525.606,77 Kč, a zároveň aby prováděl jakékoliv dispozice s peněžními prostředky, které se nacházejí na účtu dlužníka č. 2200584396/2010, vedeném u peněžního ústavu: Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, a to až do částky ve výši 8.525.606,77 Kč. Proti oběma shora označeným usnesením o nařízení předběžného opatření podal dlužník odvolání. Nařízení předmětného předběžného opatření se navrhovatel domáhá s ohledem na skutečnost, že dlužník se již pokusil znehodnotit svůj majetek v neprospěch jeho věřitelů, jakož i s ohledem na skutečnost, že člen statutárního orgánu je prověřován orgány činnými v trestním řízení, kdy existuje podezření, že se dlužník snaží zkrátit navrhovatele, a proto je nezbytné zabránit hrozícím změnám v rozsahu majetkové podstaty k tíži věřitelů. Současně s insolvenčním návrhem a návrhem na vydání předběžného opatření doručil insolvenční navrhovatel též přihlášku pohledávky. Naopak zástavní smlouvu ze dne 28.12.2015, výpisy z listu vlastnictví, ani rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, kterými bylo rozhodnuto o nařízení předběžných opatření, insolvenční navrhovatel soudu nepředložil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně (bez osvědčení tvrzených skutečností shora uvedenými listinami) odvoláním napadeným usnesením

Dlužník se na výzvu insolvenčního soudu vyjádřil k insolvenčnímu návrhu až podání ze dne 14.3.2016, jehož obsahem je současně předmětné odvolání, k němuž připojil požadované seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Dále soudu předložil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.1.2016, sp.zn. 200 Nc 2001/2016-25, kterým bylo na návrh navrhovatele Bazcom, a.s., IČ: 27397050 nařízeno předběžné opatření ukládající žalovanému MULTICREDIT SE, IČ: 29288657, aby nenakládal s nemovitostmi, které se co do označení shodují s nemovitostmi uvedenými v odvoláním napadeném rozhodnutí na straně 2 a 3 pod bodem 1) až 10). Současně bylo navrhovateli předběžného opatření uloženo, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal u příslušného soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé. Dále soudu předložil též usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.1.2016, č.j. 200 Nc 2002/2016-17, kterým soud na návrh navrhovatele Bazcom, a.s., předběžným opatřením žalovanému MULTICREDIT SE, IČ: 29288657 uložil, aby nenakládal s peněžními prostředky na bankovním účtu žalovaného č. 2200584396/2010, vedeném u peněžního ústavu: Fio banka, a.s., IČ: 61858374. Navrhovateli předběžného opatření uložil, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal u příslušného soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé.

Odvolacímu soudu je z úřední činnosti známo, že usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.1.2016, č.j. 200 Nc 2002/2016-17 bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.3.2016, č.j.8Co 94/2016-51. Podle odůvodnění soudy obou stupňů bez dalšího přisvědčily navrhovateli předběžného opatření, že žalovaný uzavřel se společností ROLDOS a.s. dne 28.12.2015 zástavní smlouvu, kterou zatížil všechny nemovitosti vyjmenované pod bodem 1) až 10), ovšem z odůvodnění není zřejmé, že by tuto zástavní smlouvu měly k dispozici, nebo že by existenci zástavního práva u všech shora vyjmenovaných nemovitostí zjistily z katastru nemovitostí. Proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.1.2016, č.j. 200 Nc 2001/2016-25 sice bylo podáno odvolání, ale odvolací řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 IZ, insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Odvolací soud soudu prvního stupně především vytýká, že pro rozhodnutí o předběžném opatření si neučinil předběžný závěr, že dlužník je v úpadku, tedy že na základě insolvenčního návrhu věřitele bude o úpadku dlužníka skutečně rozhodnuto, resp. existencí případného úpadku dlužníka se soud prvního stupně podle odůvodnění vůbec nezabýval.

Ovšem odvoláním napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné i z jiných důvodů. Soud prvního stupně považoval potřebu předběžného opatření za osvědčenou pouze na základě tvrzení navrhovatele, a aniž měl k dispozici např. zástavní smlouvu z 28.12.2015 či výpisy z katastru nemovitostí, konstatoval, že s ohledem na právní úkony dlužníka (zástavní smlouva ze dne 28.12.2015) lze mít důvodnou obavu z možnosti ztráty či znehodnocení majetku z důvodu absence jakékoliv jeho ochrany či zákonem stanoveného omezení. Skutečností, že usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.1.2016, č.j. 200 Nc 2002/2016-17 bylo dlužníkovi předběžným opatřením zakázáno disponovat se všemi nemovitostmi, se soud prvního stupně rovněž nezabýval.

Odvolací soud nahlédnutím do katastru nemovitostí zjistil, že například k nemovitostem, které jsou uvedeny pod bodem 1) pozemek parc. č. St. 227, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 54, rodinný dům, parc. č. St. 301, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., parc. č. 1111/1, zahrada, a parc. č. 1147/6, trvalý travní porost, vše zapsáno na LV č. 35 pro k.ú. Český Puncov, obec Třinec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec, vůbec nebylo zřízeno zástavní právo na základě zástavní smlouvy ze dne 28.12.2015, jak tvrdí navrhovatel.

Závěr soudu prvního stupně, že dlužník vlastní velké množství nemovitostí, které mohou sloužit alespoň k částečné úhradě jeho závazků, a že majetek započal znehodnocovat uzavřením zástavní smlouvy ze dne 28.12.2015, a že lze mít důvodnou obavu z možnosti ztráty či znehodnocení majetku z důvodu absence jakékoliv jeho ochrany (aniž zohlednil, usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.1.2016, č.j. 200 Nc 2002/2016-17 bylo dlužníkovi předběžným opatřením zakázáno disponovat se všemi nemovitostmi), se jeví nepřesvědčivý a předčasný.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu