1 VSOL 44/2013-A-19
KSOS 34 INS 16198/2012 1 VSOL 44/2013-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov, Rooseveltova 2096/20, PSČ 794 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.12.2012, č.j. KSOS 34 INS 16198/2012-A-13

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční řízení zastavil.

Soud prvního stupně konstatoval, že usnesením ze dne 16.7.2012, č.j. KSOS 34 INS 16198/2012-A-3, uložil dlužnici, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Toto usnesení bylo změněno rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, které nabylo právní moci dne 19.9.2012, tak, že se dlužnici ukládá záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že dlužnice ke dni 26.11.2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč (ani v jiné výši) nezaplatila, a proto insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž uvedla, že zálohu nezaplatila z důvodu nepochopení, neboť se domnívala, že jí bude zaslán soudem prvního stupně rozsudek či výzva k zaplacení a že tyto listiny budou zveřejněny i v insolvenčním rejstříku, což se však nestalo. Dlužnice argumentovala tím, že ihned po zveřejnění usnesení o zastavení řízení adresovala soudu prvního stupně žádost o prodloužení lhůty k zaplacení zálohy. O stanovení nového termínu k zaplacení zálohy žádala dlužnice i v rámci podaného odvolání. Dlužnice uvedla, že v případě nevyhovění žádosti bude muset opakovaně podat insolvenční návrh, čímž se prodlouží doba splatnosti jejího dluhu, který má zájem platit co nejdříve.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně 3.7.2012 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a jako způsobu jeho řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud prvního stupně usnesením ze dne 16.7.2012, č.j. KSOS 34 INS 16198/2012-A-3, uložil dlužnici, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu prvního stupně specifikovaný ve výroku usnesení včetně variabilního symbolu s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit nebo přistoupit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ). Toto usnesení soudu prvního stupně bylo změněno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.9.2012, sp.zn. KSOS 34 INS 16198/2012, 3 VSOL 685/2012, tak, že se dlužnici ukládá povinnost zaplatit ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč, přičemž číslo účtu soudu prvního, jakož ani variabilní symbol nebyl tímto rozhodnutím změněn. Usnesení nabylo právní moci dne 22.10.2012. Ze zprávy účtárny soudu prvního stupně ze dne 27.11.2012 se podává, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla na účet soudu do 26.11.2012 zaplacena. Dne 4.12.2012 byla soudu prvního stupně doručena žádost dlužnice o umožnění zaplacení částky 2.000 Kč dodatečně (což do dne rozhodnutí odvolacího soudu neučinila) a o sdělení čísla účtu, na který má zálohu zaplatit (ovšem ten jí byl sdělen již v usnesení soudu prvního stupně ze dne 16.7.2012, č.j. KSOS 34 INS 16198/2012-A-3, takže se jednalo o požadavek nedůvodný).

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci není pochyb o tom, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč nabylo právní moci, a proto v rámci tohoto odvolacího řízení, jehož předmětem je projednání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy, již nelze přezkoumávat podmínky pro uložení povinnosti zaplatit zálohu. Insolvenční zákon ponechává na vůli insolvenčního soudu, zda z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení toto řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy. Toto rozhodnutí zákonodárce ponechal na úvaze insolvenčního soudu, což vyjádřil použitím termínu může , takže odvolacímu soudu nepřísluší zvolený postup insolvenčního soudu přezkoumávat.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 13.února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu