1 VSOL 429/2015-P15-7
KSOS 31 INS 36268/2013 1 VSOL 429/2015-P15-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 130 16 059, bytem Příbor, V kopci 354, PSČ 742 58, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 36268/2013, o přihlášce pohledávky věřitele č. 15 Vincenta anonymizovano , anonymizovano , bytem Heřmánky 286, PSČ 742 35, o odvolání věřitele č. 15 Vincenta anonymizovano ze dne 3.4.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2015, č.j. KSOS 31 INS 36268/2013-P15-2,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2015, č.j. KSOS 31 INS 36268/2013-P15-2, se p o t v r z u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl přihlášku pohledávky P15 věřitele č. 15 Vincenta Sendreie (výrok I.) a dále rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 15 Vincenta Sendreie v insolvenčním řízení končí.

V důvodech uvedl, že předmětné řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem, došlým soudu 16.12.2013. Usnesením ze dne 24.1.2014 (pozn. č.j. KSOS 31 INS 36268/2013-A-4) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 24.1.2014 zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Současně insolvenční soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. Věřitelé byli ve smyslu ust. § 173 odst. 1 IZ poučeni, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a že tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Dle § 136 odst. 3 IZ je-li s rozhodnutím o úpadku spokojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů. Podáním doručeným soudu 18.12.2014, odevzdaným k poštovní přepravě dne 17.12.2014, přihlásil věřitel

č.14 (správně č. 15 ) pohledávku za dlužníkem v celkové výši 138.089 Kč. Lhůta pro řádné přihlášení pohledávek však uplynula již dne 24.2.2014, je tedy zřejmé, že přihláška byla podána po uplynutí stanové lhůty, tj. opožděně. Soud proto postupoval dle ust. § 185 IZ a přihlášku pohledávky tohoto věřitele jako opožděnou odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 15 Vincent Sendrei včasné odvolání. Namítal, že uhradil pohledávku věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. dne 26.2.2014, což plyne z prohlášení exekutorky JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň-Sever ze dne 3.6.2014, sp. zn. 121 Ex 50214. Odkázal rovněž na ust. § 550 obč. zák. ve znění účinném do 31.12.2013 s tím, že považuje za logické, že nemohl uplatnit svou pohledávku v běhu 30 denní lhůty, nýbrž až po té, co za dlužníka věřiteli plnil. Dlužník byl totiž spolu s odvolatelem a dalšími ručiteli zavázán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 5.11.2013, č.j. 14 C 313/2013-21 a následně Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. vedla soudní exekuci, v rámci které odvolatel za dlužníka plnil. Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. svou pohledávku do tohoto insolvenčního řízení vůči dlužníku řádně přihlásila a byla vedena pod č. 8. Soud prvního stupně pak svým usnesením ze dne 3.9.2014, č.j. KSOS 31 INS 36268/2013-B-5 mimo jiné rozhodl, že bere na vědomí zpětvzetí přihlášky této věřitelky v celkové výši 119.765 Kč. Odvolatel je tedy názoru, že soud prvního stupně nedodržel povinnost stanovenou v ust. § 184 odst. 3 IZ, tj., nevyrozuměl odvolatele o zpětvzetí přihlášky Wüstenrot-stavební spořitelnou a.s. a neposkytl odvolateli lhůtu k podání návrhu na jeho vstup do řízení na místo uvedené věřitelky. Místo toho rozhodl o odmítnutí jeho přihlášky, přestože věřitelka Wüstenrot -stavební spořitelna a.s. o úhradě své pohledávky soud informovala podáním doručeným dne 9.4.2014. Zjištění soudu prvního stupně je proto nedostatečné a nesprávné je i jeho právní posouzení. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Především nutno uvést, že po zahájení předmětného insolvenčního řízení ve věci dlužníka, byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů opakovaně novelizován, naposledy zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014. Podle přechodného ustanovení v čl. II zák. č. 294/2013 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je tedy občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014 a rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je rovněž insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že:

-usnesením ze dne 24.1.2014 č.j. KSOS 31 INS 36268/2013-A-4 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Josefa anonymizovano , současně povoleno jeho oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová; účinky tohoto rozhodnutí nastaly téhož dne zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ). Současně insolvenční soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (§ 136 odst. 3 IZ) a poskytl jim ve smyslu ust. § 173 odst. 1 IZ poučení, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a že tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny;

-přihláškou, doručenou soudu 12.2.2014 přihlásila vůči dlužníku svou vykonatelnou, nezajištěnou pohledávku věřitelka Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. ve výši celkem 119.765,98 Kč z titulu smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření ze dne 19.11.2003 č. 7807384, jako ručitele označila Zdenku Sendreiovou a Vincenta Sendreie. Ke své přihlášce mj. doložila rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 5.11.2013, č.j.14 C 313/2013-21 (v právní moci 22.11.2013), kterým byla ve prospěch žalobkyně Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. uložena povinnost žalovaným Josefu Milotovi, Karlu Závadovi, Vincentu Sendreiovi, Zdeňce Kaděrové zaplatit žalobkyni 91.475,56 Kč s příslušenstvím s tím, že plněním jednoho ze žalovaných v rozsahu tohoto plnění zaniká povinnost ostatních žalovaných a dále jim byla stanovena povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 16.534 Kč;

-úkonem doručeným soudu 9.4.2014 vzala věřitelka Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. svou přihlášku pohledávek v celém rozsahu zpět s tím, že dne 3.4.2014 byla její pohledávka v přihlášené výši zcela uhrazena a to na základě vymoženého plnění v rámci exekučního řízení č.j. 121 EX 502/14; který z povinných její pohledávku mimo insolvenční řízení uhradil, v tomto podání neuvedla;

-usnesením ze dne 3.9.2014, č.j. KSOS 31 INS 36268/2013-B-5 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, konstatoval, že insolvenční správkyní je Mgr. Eva Budínová, vymezil rozsah majetkové podstaty a mj. vzal na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky P8 věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. v celkové částce 119.765 s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast uvedené věřitelky v insolvenčním řízení končí (§ 184 odst. 1 IZ); toto usnesení bylo zveřejněno 4.9.2014;

-podáním předaným k poštovní přepravě 17.12. 2014, soudu doručeným 18.12.2014, přihlásil věřitel Vincent Sendrei svou pohledávku za dlužníkem v celkové výši 138.089 Kč s tím, že vůči němu, jako ručiteli, byla na základě exekučního řízení č.j. 121 EX 502/14 (zde označenou exekutorkou) ve prospěch oprávněné Wüstenrot -stavební spořitelny a.s., vymožena částka celkem 138.089 Kč, proto Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. vzala svou přihlášku zpět. K přihlášce předložil rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 5.11.2013, č.j. č.j. 14 C 313/2013-21, exekuční příkaz ze dne 13.2.2014, č.j. 121 EX 502/14-23 (jímž bylo rozhodnuto o provedení exekuce ve prospěch oprávněné Wüstenrot-stavební spořitelny a.s., a to srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu vůči povinnému č. 3 Vincentu Sendreiovi), dále doložil přípis exekutorky JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň-Sever ze dne 3.6.2014, dle jehož obsahu byla ve věci oprávněné Wüstenrot-stavební spořitelny a.s., dne 26.2.2014 vymožena částka celkem 138.089 Kč;

-na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Podle ust. § 183 IZ platí, že přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění (odst. 1). Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně (odst. 2). Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Podle ust. § 184 IZ dále platí, že věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí (odst. 1). Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2). V případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží (odst. 3).

Ze shora citovaného ustanovení § 183 odst. 3 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 vyplývá, že i ručitel (kterým byl v daném případě odvolatel a od něhož mohla /byla oprávněna/ věřitelka Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. požadovat mimo předmětné insolvenční řízení plnění na základě zmíněného exekučního titulu) má možnost přihlásit do insolvenčního řízení vůči dlužníku svou pohledávku, která by mu případně mohla v mezidobí vzniknout na základě jeho plnění (za dlužníka) oprávněnému věřiteli, a to jako tzv. pohledávku podmíněnou. To se v daném případě nestalo.

Nicméně za situace, kdy věřitelka Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. svou pohledávku vůči dlužníku přihlásila, měl odvolatel dále možnost (dle výslovné úpravy v ust. § 183 odst. 3 poslední věty IZ) žádat (uplatnit) v rámci insolvenčního řízení od dlužníka plnění místo věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s., a to dokonce i v případě pokud by svou pohledávku jako podmíněnou nepřihlásil. Musel by však současně využít svého práva podat návrh na svůj vstup do řízení místo věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. a to v rozsahu, v němž sám vůči ní plnil. O jeho vstupu do řízení by tak, dle ust. § 18 IZ, rozhodl insolvenční soud. To se opět nestalo.

Následně věřitelka Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. vzala svou přihlášku pohledávek zpět s tím, že její pohledávka byla v exekuci uspokojena, aniž ovšem uvedla (jak jí ukládá ust. § 184 odst. 2 IZ), která z povinných osob její pohledávku za dlužníka uhradila. Nelze přitom odhlédnout, že (mimo dlužníka) mohlo jít o další tři povinné osoby a z přihlášky pohledávek této věřitelky nevyplývalo, zda a vůči které osobě byla exekuce pro její vykonatelnou pohledávku realizována.

Za dané situace nelze přisvědčit námitce odvolatele, že soud prvního stupně pochybil, pokud odvolatele (co by ručitele, který za dlužníka plnil) o zpětvzetí přihlášky věřitelkou Wüstenrot-stavební spořitelnou a.s. nevyrozuměl a neposkytl mu lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení (§ 18 IZ) namísto věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. V současné době již nelze zákonnou úpravu dle ust. § 184 odst. 3 IZ aplikovat, neboť o ukončení účasti věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. bylo již pravomocně rozhodnuto a to usnesením insolvenčního soudu ze dne 3.9.2014 (č.l. B-5), kterým soud vzal zpětvzetí přihlášky na vědomí a účast této věřitelky ukončil (věřitelce Wüstenrot-stavební spořitelně a.s. doručeno 5.9.2015, zveřejněno v insolvenčním rejstříku 4.9.2015).

Pokud tedy odvolatel nevyužil svého práva a nepřihlásil svou pohledávku jako podmíněnou ve lhůtě 30 dnů, stanovené insolvenčním soudem v jeho rozhodnutí o úpadku ze dne 24.1.2014 (viz zjištění shora), přičemž tato lhůta skončila 24.2.2015, dále pokud odvolatel po datu 26.2.2014 (kdy bylo vůči němu v exekuci plnění vymoženo), avšak ani později, nevyužil svého práva podat návrh na svůj vstup do řízení dle ust. § 183 odst. 3 IZ a insolvenční soud neměl důvod (povinnost) postupovat dle ust. § 184 odst. 4 IZ, neboť neměl vědomost o tom, kdo za dlužníka plnil, pak za situace, kdy účast věřitelky Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. byla již pravomocně ukončena, nelze než dospět k závěru, že přihláška pohledávky odvolatele vůči dlužníku je v tomto insolvenčním řízení podána opožděně.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně odvolatele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení. Z uvedených důvodů nemůže být odvolatelova přihláška pohledávek do tohoto insolvenčního řízení zařazena a nemůže být v tomto řízení uspokojena, přitom prominutí zmeškání lhůty ustanovení § 83 IZ v insolvenčním řízení vylučuje.

Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 219 o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 11. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu