1 VSOL 423/2015-B-11
KSBR 33 INS 32277/2014 1 VSOL 423/2015-B-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Bystřice nad Pernštejnem, Jívová 870, PSČ 593 01, o schválení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.3.2015, č.j. KSBR 33 INS 32277/2014-B-6

t a k t o:

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 406 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), schválil oddlužení dlužnice Aleny anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil dlužnici, aby po dobu pěti let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 7.000 Kč, nejvýše však částku v rozsahu, v jakém z příjmu dlužníka mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhradu hotových výdajů (včetně DPH dle zákonné sazby) insolvenčního správce, podle poměru pohledávek těchto věřitelů tak, jak je specifikováno v rozhodnutí s tím, že první splátku je dlužnice povinna uhradit věřitelům do 25.4.2015, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem a ze svého invalidního a vdovského důchodu, který pobírá od ČR-České správy sociálního zabezpečení (výrok II.), přikázal plátci mzdy dlužnice Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení zasílal v každém jednotlivém měsíci celý čistý příjem dlužnice insolvenčnímu správci Ing. Josefu Nožičkovi, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci a uložil plátci mzdy, že je povinen do jednoho týdne insolvenčnímu soudu oznámit, že od něj dlužnice přestala pobírat příjem a zaslat insolvenčnímu soudu vyúčtování srážek, které z příjmu dlužnice poukázal insolvenčnímu správci (výrok III.), přikázal plátci invalidního a vdovského důchodu dlužnice ČR-České správě sociálního zabezpečení, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení zasílal v každém jednotlivém měsíci celý příjem z obou těchto důchodů dlužnice insolvenčnímu správci Ing. Josefu Nožičkovi, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci a uložil plátci důchodu dlužnice povinnost do jednoho týdne oznámit insolvenčnímu soudu, že dlužnici zanikl nárok na výplatu důchodu a zaslat insolvenčnímu soudu vyúčtování srážek, které z důchodu dlužnice poukázal insolvenčnímu správci (výrok IV.), uložil insolvenčnímu správci, aby neprodleně po obdržení částek dle výroků III. a IV. usnesení, nejpozději však do 25. dne daného měsíce, vypočítal z čistých příjmů dlužnice srážky v rozsahu, v jakém z příjmů dlužnice mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny předností pohledávky ( zákonné srážky ), částku přesahující zákonné srážky vrátil dlužníkovi a srážky v částce 7.000 Kč měsíčně po odečtení zálohy na svou odměnu a zálohy na náhradu svých hotových výdajů vyplatil nezajištěným věřitelům podle poměru jejich pohledávek stanovených ve výroku II. tohoto usnesení (výrok V.), uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku sdělil plátcům příjmů dlužnice číslo bankovního účtu a variabilní symbol, na který požaduje zasílat částky dle výroků III. a IV. tohoto usnesení (výrok VI.) a uložil věřitelům uvedeným ve výroku II. tohoto usnesení, aby ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku sdělili insolvenčnímu správci Ing. Josefu Nožičkovi číslo svého bankovního účtu a variabilní symbol, na který požadují zasílat částky dle výroku II. tohoto usnesení (výrok VII.).

Proti výrokům III. a IV. tohoto usnesení (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) podala dlužnice odvolání, v němž nesouhlasila s tím, aby veškeré její příjmy byly odesílány na účet insolvenčního správce, neboť tak zůstane zcela bez prostředků, čímž se její tíživá situace ještě zhorší. Uvedla, že má studujícího syna, který denně dojíždí, sama hradí veškeré náklady rodiny včetně nájemného a energií a nebyla by schopna hradit nejzákladnější potřeby své rodiny. Žádala o možnost splácet určenou částku měsíčně na stanovený účet ze svého účtu.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda je dlužnice osobou oprávněnou podat odvolání proti výrokům III. a IV. napadeného usnesení, a to s negativním závěrem.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 406 odst. 3 IZ, v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud: a) uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou podle § 398 z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohledávek určeného v rozhodnutí. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení, b) označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první splátku, c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, d) přikáže plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen plátce mzdy dlužníka ), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek, a který proti tomu hlasoval.

Z výše citovaného ustanovení § 406 odst. 4, věty třetí IZ, vyplývá, že dlužník je osobou oprávněnou k podání odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, ovšem pouze proti té části rozhodnutí, v níž soud prvního stupně nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. V posuzované věci tedy dlužnice byla osobou oprávněnou podat odvolání toliko proti výroku II. napadeného usnesení, proti ostatním výrokům osobou oprávněnou k podání odvolání není (§ 218 písm. b/ o.s.ř.).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud odvolání dlužnice dle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 25.září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu