1 VSOL 417/2013-B-35
KSBR 27 INS 8329/2011 1 VSOL 417/2013-B-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Igora anonymizovano , anonymizovano , bytem Prostějov, Marie Pujmannové 669/10, PSČ 796 01, o zrušení schváleného oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2013, č.j. KSBR 27 INS 8329/2011-B-21, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2013, č.j. KSBR 27 INS 8329/2011-B-21 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a), b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) zrušil schválené oddlužení a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, který bude veden jako nepatrný. V odůvodnění uvedl, že dlužník řádně neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a ukazuje se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude moci splnit, což soudu sdělil insolvenční správce ve zprávě ze dne 21.2.2013 a opakovaně ve zprávě ke dni 16.4.2013, ve kterých současně navrhl, aby soud rozhodl o zrušení oddlužení, neboť dlužník nikde nepracuje, podpora v nezaměstnanosti nedosahuje od února 2013 zabavitelnou výši, dlužník se správcem delší dobu nespolupracuje, nepředkládá přehled svých příjmů, neplatí výživné ani nároky insolvenčního správce a není kontaktní. Míra uspokojování věřitelů klesla na cca 21% a není reálný důvod předpokládat, že by se tato situace zlepšila. Soudu předložil doklad o tom, že k rozvázání pracovního poměru u zaměstnavatele European Data Project s.r.o. došlo ke dni 31.3.2012 na žádost dlužníka. Sám dlužník soudu sdělil, že je si vědom toho, že již dlouhodobě neplní své závazky z oddlužení, ale nemá prostředky a nemůže to nijak řešit, neboť je nezaměstnaný, nedaří se mu sehnat zaměstnání a nemá možnost získat od kohokoliv dar, důchod či jiný příspěvek na oddlužení, neočekává ani jiné mimořádné příjmy. Získání nového zaměstnání mu komplikuje jeho současný zdravotní stav.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém potvrdil, že od 23.11.2012 je nezaměstnaný s tím, že zaměstnání stále intenzivně hledá, ale jeho zdravotní stav se v průběhu insolvenčního řízení zhoršil, což mu komplikuje sehnat vhodné zaměstnání. Výpověď u svého posledního zaměstnavatele podal právě ze zdravotních důvodů a z důvodu stěhování. V současné době má rozjednáno nové zaměstnání u více firem, což dodatečně doloží listinnými důkazy. Na svou obranu uvedl, že není pravdou, že nekomunikuje s insolvenčním správcem, neboť mu zasílal pravidelné zprávy, což dokládá kopiemi podacích lístků. Na výzvu insolvenčního správce vždy okamžitě reagoval a dlužné výživné uhradil okamžitě, jakmile se o tomto dluhu dozvěděl. K důkazu předložil kopie třinácti podacích lístků od zásilek adresovaných insolvenčnímu správci za období od 4.10.2011 do 18.4.2013.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Odvolání bylo projednáno a ve věci rozhodnuto v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. v nepřítomnosti dlužníka, který se sice omluvil ze zdravotních důvodů, ale o odročení odvolacího jednání nepožádal

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem ze dne 16.5.2011, doručeným soudu dne 17.5.2011, se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že má čtyři závazky vůči dvěma nezajištěným věřitelům ve výši celkem 299.600 Kč a od svého zaměstnavatele European Data Project s.r.o. v Rousínově pobírá mzdu ve výši 12.651 Kč měsíčně. Na výzvu soudu předložil rozsudek Okresního soudu v Prostějově sp. zn. Nc 151/2003-36, kterým mu bylo stanoveno výživné pro nezletilého syna Jana anonymizovano ve výši 900 Kč. Na tomto základě insolvenční soud usnesením ze dne 20.9.2011 zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jiřího Habartu, povolil řešení úpadku oddlužením, vyzval věřitele k podání přihlášek, na den 8.11.2011 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. U tohoto přezkumného jednání insolvenční správce přednesl zprávu č. 1 o jeho dosavadní činnosti a o majetkové situaci dlužníka ze dne 31.10.2011, ze které vyplývá, že bylo podáno pět přihlášek pohledávek od tří nezajištěných věřitelů v celkové výši 369.353,58 Kč. Dlužník má příjem ve výši 11.647,25 Kč měsíčně a soudem stanovenou povinnost platit výživné ve výši 900 Kč měsíčně. V případě, že bude soudem schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, je dlužník schopen zaplatit nezajištěným věřitelům po dobu pěti let trvání oddlužení cca 41,2% přihlášených pohledávek a dále uhradit insolvenčnímu správci částku 64.800 Kč, a proto insolvenční správce navrhl, aby bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na tomto základě insolvenční soud usnesením ze dne 8.11.2011, č.j. KSBR 27 INS 8329/2011-B-5 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od ledna 2012. Dlužníkovi bylo uloženo, aby po dobu následujících pěti let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce částku stanovenou podle ustanovení § 398 IZ ze mzdy vyplacené zaměstnavatelem European Data Project s.r.o., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 683 01, IČ: 61063517, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.081 Kč měsíčně, kterou je povinen platit k rukám insolvenčního správce a výživného pro nezletilého Jana anonymizovano ve výši 900 Kč měsíčně, které je povinen platit k rukám jeho matky Naděždy Trávníčkové. Dále bylo dlužníkovi mimo jiné uloženo, aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře předložil insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců a v případě, že je nezaměstnaný, aby usiloval o získání příjmu; nesmí rovněž splnitelnou povinnost si příjem obstarat. Insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru je povinen bez zbytečného odkladu oznámit každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 21.2.2013 insolvenční správce dlužníka soudu sdělil, že dlužník v období od února 2012 do února 2013 neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť míra očekávaného uspokojení věřitelů nedosahuje ani 30% a ukazuje se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť dlužník v průběhu oddlužení hned několikrát změnil zaměstnavatele i skutečné místo svého bydliště, po delší dobu pak vůbec nepracoval a nyní nepracuje. Do protokolu o jednání ze dne 16.4.2013 dlužník uvedl, že nyní není nikde zaměstnán, ale přísliby zaměstnání má. Nemá možnost získat od kohokoliv dar, důchod či jiný příspěvek na oddlužení, neočekává ani jiné mimořádné příjmy, kde momentálně pobírá podporu v nezaměstnanosti ve výši cca 5.000 Kč měsíčně, kterou bude brát jen jeden měsíc a dále dostává příspěvek na bydlení ve výši 1.626 Kč měsíčně. Je si vědom toho, že již dlouhodobě neplní své závazky z oddlužení, ale nemá prostředky a nemůže to nijak řešit. Insolvenční správce opakovaně navrhl, aby soud povolené oddlužení zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 418 odst.1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ o nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem.

Odvolací soud doplnil dokazování čtením zprávy insolvenčního správce dlužníka o aktuální hospodářské situaci dlužníka ze dne 11.7.2013, a to včetně zprávy o plnění oddlužení za období červenec 2012 až červen 2013 a zjistil, že od měsíce prosince 2012 ( mimo měsíc leden 2013, kdy dlužník uhradil svým věřitelům částku 42 Kč) až do 30.6.2013 neuhradil dlužník svým věřitelům ničeho-žádnou splátku. Plnění dlužníka na pohledávky nezajištěných věřitelů kleslo z původně očekávané míru uspokojení 41,2% na 17,96% (přičemž zákon vyžaduje nejméně 30%) a dlužník nehradí ani náklady insolvenčního řízení a výživné. Stav plnění povinností dlužníka a jeho přístup k insolvenčnímu řízení je trvalý, a proto navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužník dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a zjištěné poměry dlužníka ukazují, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu