1 VSOL 410/2013-A-76
KSOS 25 INS 12299/2010 1 VSOL 410/2013-A-76

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka REASTAV GROUP s.r.o., se sídlem Praha-Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 26 854 031, zastoupeného JUDr. Janem Stančíkem, advokátem se sídlem Mikulůvka č.p. 141, PSČ 756 24, k doručení: Valašské Meziříčí, Hemy 855, PSČ 757 06, o insolvenčním návrhu věřitelů: a) KLIMA solution s.r.o., se sídlem Velká Lhota č.p. 80, PSČ 757 01, IČ: 27 853 128, zastoupeného JUDr. Igorem Zmydleným, advokátem se sídlem Valašské Meziříčí, Náměstí 94, PSČ 757 01, b) Mgr. Radovan Indra, se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka Correct okna s.r.o., se sídlem Brno, Přadlácká 40/2, PSČ 602 00, IČ 255 81 058, o odvolání navrhujících věřitelů a), b) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.3.2013, č.j. KSOS 25 INS 12299/2010-A-51

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.3.2013, č.j. KSOS 25 INS 12299/2010-A-51 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl podle ustanovení § 143 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrhy věřitelů a) a b). V odůvodnění uvedl, že návrhy věřitelů a) a b) byly zamítnuty pro spornost jejich pohledávek, neboť dlužník předloženými listinami prokázal vady prováděného díla, způsobené jak věřitelem a), tak věřitelem b). O tom, že dílo bylo skutečně provedeno vadně svědčí záznam ve stavebním deníku č. 3 ze dne 15.3.2010 učiněný věřitelem b) o tom, že byly nalezeny závažné vady na výrobcích (kování, lazura) , jakož i o dopisy investora Office happy s.r.o. adresované dlužníkovi jako zhotoviteli, ve kterých investor uplatnil vůči dlužníkovi nárok na náhradu škody ve výši 2.998.646,16Kč, 863.978Kč, 1.346.549,40Kč a ke každé vyúčtované škodě přiložil fakturu ( č. 542010,432010 a 702010). V případě, že by soud měl zkoumat aktuální výši pohledávky každého z věřitelů, bylo by třeba provádět rozsáhlé dokazování, které je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. Soud by měl provádět důkazy, výslechy svědků a účastníků (tyto návrhy, již u ústního jednání zamítl), případně znaleckými posudky. Předmět dokazování by spočíval v tom, zda byly konkrétní, jednotlivé práce provedeny řádně, či v souladu s projektovou dokumentací, což je dle názoru soudu v rozporu s aktuální judikaturou (např. rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1258/2009, ve kterém je formulován závěr, že důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu je skutečnost, že v řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti, týkající se pohledávky, kterou je navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně opodstatněných důkazů, výslechem účastníků, svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod. by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení). Z popsaného stavu je tak zřejmé, že dlužník pohledávky věřitelů neuznává, jedná se o pohledávky sporné, které není ochoten uhradit, a prokázání existence a především výše těchto pohledávek by se bezpochyby neobešlo bez rozsáhlého dokazování, které značně přesahuje rámec insolvenčního řízení. Z těchto důvodů se soud již blíže nezabýval dalšími provedenými důkazy, které by neměly na jeho rozhodnutí vliv, stejně tak se nezabýval účinky odstoupení od smlouvy ze strany věřitelů.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba insolvenční navrhovatelé-věřitel a) a věřitel b) odvolání.

Věřitel KLIMA solution s.r.o. (dále jen navrhovatel a/ ) podal odvolání z důvodu, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí tudíž spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesouhlasil zejména se závěrem soudu prvního stupně o tom, že jeho přihlášená pohledávka z nezaplacených faktur, kterými byla vyúčtována cena za dílčí měsíčního plnění na smlouvu o dílo č. 820/2009/S5 ze dne 3.6.2009, je sporná, z důvodu, že dlužník prokázal vady díla prováděného věřitelem a). Namítal, že do dnešního dne neobdržel jakoukoliv reklamaci na vadně provedené práce, vady mu nebyly vytčeny, takže ani neví co měl provést vadně, a dále že dlužník žádným způsobem nedoložil, že práce byly navrhovatelem a) provedeny vadně. V této souvislosti odkázal na zjišťovací protokoly, ve kterých dlužník odsouhlasil cenu za provedené práce a na jejichž základě teprve byly vystaveny předmětné faktury, které měl úpadce dle smlouvy o dílo navrhovateli a) uhradit. Proces fakturace sjednaný v dle čl. VI smlouvy o dílo byl dodržen, takže navrhovatel a) předloženými listinnými důkazy prokázal pravost i výši své pohledávky, a proto nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že o výši pohledávky by bylo nutno provádět široké a rozsáhlé dokazování, když navíc dvě z vystavených faktur byly částečně dlužníkem uhrazeny, čímž došlo k uznání závazku, takže co do zbývající neuhrazené části těchto dvou faktur pohledávka existuje. Dále uvedl, že rovněž věřitel b), který navíc má s dlužníkem uzavřenou dohodu o uznání, prokázal pravost i výši své pohledávky. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Insolvenční správce dlužníka Correct okna s.r.o., IČ: 25581058 (dále jen navrhovatel b/ ) podal odvolání rovněž z důvodu, že soud prvního stupně na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí tudíž spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Namítal, že existence i výše pohledávky insolvenčního navrhovatele b) byla prokázána, a to zejména dohodou ze dne 17.1.2010, ve které dlužník uznává svůj závazek z předmětné smlouvy o dílo vůči navrhovateli b) co do důvodu i výše 1.530.895 Kč, jakož i z dalšími provedenými důkazy, a to zejména fakturami a soupisy prací, z nichž je zřejmé, že provedení prací bylo dlužníkem písemně odsouhlaseno, a že veškeré fakturované práce uvedené v soupisech a pojaté do dohody ze 17.1.2010 byly provedeny do konce roku 2009. Argumentace dlužníka údajnými vadami provedeného díla navrhovatelem b) je zcela účelová a byla dlužníkem poprvé vznesena až po podání insolvenčního návrhu navrhovatelem b), tedy až na konci roku 2011, tj. 2 roky od dokončení veškerých prací. V případě, že by dílo provedené navrhovatelem b) vykazovalo jakékoliv vady, muselo by být v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku řádně a včas reklamováno, neboť včasné oznámení díla je zákonných předpokladem přiznání jakýchkoliv práv objednatele z vad dle ust. § 562 ObchZ. Zdůraznil, že ani případný dodatečný výskat vad by však nevedl k úplnému zániku peněžitých pohledávek navrhovatele b), přičemž dlužníku nepřísluší bránit se neurčitou výší přihlášené pohledávky, nýbrž pouze její případnou neexistencí. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že rozhodne o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásí konkurs.

Dlužník ve vyjádření k odvolání obou navrhovatelů pouze navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. Do protokolu o jednání před odvolacím soudem dále uvedl, že odstoupením od smlouvy o dílo navrhovatel a) a navrhovatelem b) přestala platit ustanovení týkající se ceny za dílčí plnění, takže ceny použité v odsouhlasených soupisech prací již neplatí a bez znaleckého posudku nelze ceny za dílčí plnění vyčíslit. Dále upozornil na obsah e-mailové korespondence ze dne 9.5.2011 a 14.6.2011, v níž dlužník zdůraznil, že uzavřením dohody s navrhovatelem a) nedojte k uznání jeho pohledávky. Současně uvedl, že je třeba přihlédnout k pohledávce dlužníka vůči oběma navrhovatelům, kterou zmínil již v závěrečném návrhu v řízení před soudem prvního stupně.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, které v odvolání použily způsobilé odvolací důvody podřaditelné pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. e),g) o.s.ř., přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ), § 212, § 212a o.s.ř.), a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání obou insolvenčních navrhovatelů jsou důvodná.

Z obsahu předloženého insolvenčního vyplývá, že insolvenční řízení na dlužníka REASTAV GROUP s.r.o., IČ: 26854031 bylo původně zahájeno na návrh věřitelky Dagmar Honzové ze dne 19.10.2010, doručený soudu dne 20.10.2010. Tento její insolvenční návrh byl odmítnut usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.10.2010, č.j. KSOS 25 INS 12299/2010-A-4, které nabylo právní moci 12.11.2010. Do tohoto řízení dále přistoupila věřitelka Ondřejka Goralčíková podáním insolvenčního návrhu ze dne 20.10.2010, který byl soudu doručen dne 22.10.2010. Tento její insolvenční návrh byl odmítnut usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.11.2010, č.j. KSOS 25 INS 12299/2010-A-8, které nabylo právní moci dne 26.11.2010. Do tohoto řízení dále přistoupil věřitel KLIMA solution s.r.o. (insolvenční navrhovatel a/) podáním svého insolvenčního návrhu ze dne 13.10.2010, doručeného soudu dne 26.10.2010 (a současně též podáním přihlášky na předepsaném formuláři). V návrhu uvedl, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku ve výši celkem 2.112.718,27 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 820/2009/S5 ze dne 3.6.2009 (dále jen smlouva o dílo ), když v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, tedy na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, vystavil insolvenční navrhovatel a) fakturu č. 2009059 na částku 363.230,51 Kč splatnou 12.8.2009, na kterou bylo zaplaceno pouze 345.068,51 Kč, takže dluh činí 18.162 Kč, fakturu č. 2009071 na částku 1.227.705,15 Kč splatnou 15.9.2009, na kterou bylo dlužníkem zaplaceno pouze 936.319,15 Kč, takže zbývá k úhradě 291.386 Kč, fakturu č. 2009088 na částku 982.773,43 Kč, fakturu č. 2009102 na částku 447.577,98 Kč splatnou 17.11.2009 a fakturu č. 2009132 na částku 372.838,86 Kč splatnou 18.12.2009, na které nebylo dlužníkem ničeho uhrazeno. Vzhledem k tomu, že dlužník jako objednatel ani přes písemnou výzvu insolvenčního navrhovatele a) jako zhotovitele ze dne 18.11.2009 neuhradil zbývající dlužné částky z faktur č. 2009059 a 2009071, tj. celkem 379.548 Kč, insolvenční navrhovatel a) dopisem ze dne 18.12.2009 v souladu s ust. čl. XV., bod 2. smlouvy o dílo od smlouvy odstoupil. Současně s tímto insolvenčním návrhem podal navrhovatel a) na předepsaném formuláři též přihlášku pohledávky ve výši 2.112.718,27 a k osvědčení této pohledávky soudu předložil smlouvu o dílo ze dne 3.6.2009, výzvu ze dne

18.11.2009 k úhradě dlužné částky 379.548 Kč, reakci dlužníka ze dne 2.12.2009, odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 18.12.2009, fakturu č. 2009059 včetně zjišťovacího protokolu č. 1 o provedení stavebních prací ze dne 25.6.2009, krycího listu rozpočtu a výpisu z účtu s údaji o částečných úhradách této faktury, fakturu č. 2009071 včetně zjišťovacího protokolu č. 2 o provedení stavebních prací ze dne 25.7.2009, položkového rozpočtu, krycího listu rozpočtu, soupisu provedených prací a výpisu z účtu s údaji o částečných úhradách této faktury, jakož i další faktury č. 2009088, faktury č. 2009102 a faktury č. 2009132, a to vždy včetně zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací a krycích listů rozpočtu a dále nepodepsaný návrh dohody ze dne 2.3.2010 o úhradě přihlášené pohledávky ve lhůtě do 15.3.2011, dále nedatovaný a nepodepsaný návrh dohody o úhradě pohledávky ve výši 2.112.738,27 Kč ve lhůtě do 31.12.2010, jakož i nepodepsaný návrh dohody o narovnání ze dne 13.6.2011 o zaplacení částky 2.000.000Kč do 31.12.2013 a e-mailovou korespondenci vedenou s advokátem dlužníka. V návrhu dále uvedl, že dalším věřitelem dlužníka je společnost MORFAS s.r.o., se sídlem Předklášteří, Ve Dvoře 1206, PSČ 666 02, IČ: 291 82 255. Tento věřitel na výzvu soudu v podání ze dne 2.12.2010, doručeném insolvenčnímu soudu dne 6.12.2010, sdělil, že má vůči dlužníkovi splatné pohledávky z titulu neuhrazených faktur za práce prováděné na základě dvou smluv o dílo ve výši celkem 1.098.051 Kč, a to na základě faktury č. 309 ze dne 13.10.2009 vystavené na částku 582.313 Kč splatnou 17.11.2009, na kterou bylo dlužníkem částečně zaplaceno 190.000 Kč, fakturu č. 409 ze dne 13.11.2009 na částku 260.306 Kč splatnou 18.12.2009, na kterou nebylo ničeho uhrazeno, fakturu č. 609 ze dne 17.12.2009 na částku 215.515 Kč splatnou 21.1.2010, na kterou nebylo nic uhrazeno, fakturu č. 709 ze dne 17.12.2009 na částku 438.673 Kč splatnou 16.1.2010, na kterou bylo dlužníkem uhrazeno 220.000 Kč a fakturu č. 20100010 ze dne 17.6.2010 na částku 11.244 Kč splatnou 17.7.2010, na kterou nebylo ničeho uhrazeno. Současně s tímto sdělením podal přihlášku pohledávky ze dne 2.2.2010, k níž připojil výše citované faktury, a to včetně výpisu z účtu o částečných úhradách faktury č. 309 a faktury č. 709. Navrhovatel b) do řízení přistoupil návrhem ze dne 12.9.2011, doručeným soudu dne 22.9.2011, ve kterém uvedl, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 1.390.895 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 820/2009-S7 ze dne 30.6.2009 ve znění dvou dodatků. V souladu se smlouvou byly vystaveny faktury, které dlužník ve lhůtě splatnosti nezaplatil. Ohledně úhrady těchto faktur uzavřel dlužník s navrhovatelem b) dne 17.1.2010 dohodu o uznání závazku co do důvodu dle ustanovení § 323 ObchZ, ve které se zavázal zaplatit dlužnou fakturovanou částku ve výši 1.530.895 Kč ve splátkách do 4.3.2010. Protože dlužník dle této dohody uhradil pouze 140.000 Kč, zbývá uhradit ještě 1.390.895 Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník svoji povinnost dle dohody ze dne 17.1.2010 nesplnil, navrhovatel b) dne 6.4.2010 od smlouvy odstoupil. Jako dalšího věřitele dlužníka ve svém návrhu uvedl společnost KLIMA solution s.r.o., tj. insolvenčního navrhovatele a). Současně s návrhem podal na předepsaném formuláři přihlášku pohledávky ze dne 21.9.2011 a k ní připojil smlouvu o dílo č. 820/2009-S7 ze dne 30.6.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 25.9.2009 a dodatku č. 2 ze dne 25.9.2009, výzvu k úhradě a odstoupení od smlouvy ze dne 6.4.2010 a dohodu o uznání ze dne 17.1.2010.

Dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu navrhovatele a) uvedl, že práce, které insolvenční navrhovatel a) pro dlužníka prováděl na základě smlouvy o dílo č. 820/2009-S5 nebyly prováděny řádně. Fyzickou kontrolou skutečně provedených prací bylo následně zjištěno, že práce uváděné v soupisech buď neodpovídají pracem skutečně provedeným anebo nebyly provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Náklady spojené s řádným provedením těchto prací vyčísluje dlužník minimálně na částku 306.676,40 Kč. Dále namítal, že navrhovatel a) od smlouvy o dílo odstoupil, a tím v souladu s ustanovením § 351 ObchZ zanikly všechny práva a povinnosti z této smlouvy, a to včetně pohledávek, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení. Ve vztahu k dalšímu označenému věřiteli MORFAS s.r.o. uvedl, že dlužník vůči této společnosti nemá závazky po splatnosti, neboť již byly uhrazeny jednostranným zápočtem dlužníka ze dne 23.12.2010. Současně soudu doučil seznam závazků opatřený podpisem dlužníka a prohlášením o jeho úplnosti a správnosti, ve kterém závazek vůči společnosti MORFAS s.r.o. na rozdíl od závazků vůči navrhovateli a) a navrhovateli b) neuvedl. Dále dlužník do protokolu o jednání před soudem prvního stupně dne 22.2.2012 uvedl, že zpochybňuje obsahovou správnost faktur vystavených insolvenčním navrhovatelem b) včetně soupisu provedených prací, a to vzhledem k později zjištěné vadnosti díla, když vady byly zjištěny 15.3.2010, přičemž veškeré faktury a odsouhlasené podpisy jsou staršího data. K důkazu byla čtena rovněž dohoda o uznání závazku ze dne 17.1.2010, vůči níž dlužník ničeho nenamítal. K listinným důkazům, které byly provedeny k prokázání pohledávky insolvenčního navrhovatele a) dlužník pouze obecně uvedl, že zpochybňuje obsahovou správnost faktur a zjišťovacích protokolů-krycích listů , a to vzhledem k následně zjištěné vadnosti díla a k následnému odstoupení od smlouvy. V dalším vyjádření ze dne 27.2.2012 dlužník uvedl, že investorovi( tj. společnosti Office happy s.r.o.) měla vzniknout v důsledku nekvalitně provedených prací na základě této smlouvy o dílo č. 820/2009/D1 škoda v celkové výši 5.809.173,40 Kč, což dokládal dopisy investora uplatňujícími nárok na náhradu škody včetně faktury č. 432010 na částku 2.998.646 Kč, faktury č. 542010 na částku 1.463.978 Kč a faktury č. 702010 na částku 1.346.549,40 Kč. Z uvedeného dlužník dovodil, že škoda v celkové výši 5.809.173,40 Kč za skutečně neprovedené či řádně neprovedené stavební práce v souvislosti se smlouvou o dílo se musely nutně týkat veškerých prací zmiňovaných dlužníkem v souvislosti se smlouvou o dílo-tedy i veškerých prací, které jak navrhovatel a), tak navrhovatel b) provedli pro dlužníka jakožto subdodávku pro předmět díla vymezený smlouvou o dílo č. 820/2009/D1. V závěrečném návrhu pak dlužník uvedl, že se nenachází v úpadku, že toliko není ochoten hradit své závazky, zejména vůči navrhovatelům a) a b) a že má majetek přesahující výši všech splatných pohledávek. S odkazem na ustanovení § 351 ObchZ se dovolával zániku všech práv a povinností stran z předmětných smluv o dílo a z toho důvodu vrácení plnění po navrhovateli a) ve výši 1.281.387,66Kč a po navrhovateli b) ve výši 440.000 Kč (což jsou částky plnění zaplacených dosud dlužníkem těmto společnostem na základě smluv o dílo). Soud prvního stupně provedl důkaz čtením listin, zejména smlouvou o dílo č. 820/2009/S5ze dne 3.6.2009 uzavřenou mezi dlužníkem a navrhovatelem a), fakturami č. 2009059, 2009071,2009088,2009102,2009132, včetně zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, výpisy z účtu navrhovatele a) u KB,a.s., odstoupením od smlouvy z 18.12.2009, smlouvou o dílo č.820/2009/S7 ze dne 30.6.2009 včetně dodatků ze dne 25.9.2009 uzavřenou mezi dlužníkem a navrhovatelem b), dohodou o uznání závazku z 17.1.2010, fakturami včetně zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, výpisy z účtu navrhovatele a) u KB,a.s.,za období leden2012 až březen 2010, zápisem ve stavebním deníku firmy REASTAV Group s.r.o. ze dne 15.3.2010, uplatněním nároku na náhradu škody ve výši 2.998.646,16 Kč a fakturou č. 432010, uplatněním nároku na náhradu škody ve výši 866.978 Kč a fakturou č. 542010, uplatněním nároku na náhradu škody ve výši 1.346.549,40 Kč a fakturou č. 702010. Další důkazní návrhy dlužníka k prokázání vadnosti díla (výslech ředitele dlužníka, mistra výroby dlužníka a znalce) soud prvního stupně zamítl a na základě shora uvedených důkazů rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud doplnil a zopakoval dokazování čtením listin, z nichž dospěl k následujícímu zjištění: -Z přihlášky pohledávky č. P1 věřitele č.1 KLIMA solution s.r.o., IČ: 27853128 ze dne 20.10.2010, doručené soudu dne 26.10.2010, odvolací soud zjistil, že insolvenční navrhovatel a) přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 2.112.738,27 Kč z titulu smlouvy dílo ze dne 3.6.2009 a faktur včetně zjišťovacích protokolů. K přihlášce připojil seznam příloh uvedených v kolonce 52; -Ze smlouvy o dílo č. 820/2009-S5 uzavřené dne 3.6.2009 mezi dlužníkem jako objednatelem a navrhovatelem a) KLIMA solution s.r.o jako zhotovitelem odvolací soud zjistil, že předmětem díla je realizace vzduchotechniky, ústředního topení, kanalizace, vnitřního vodovodu a přípojek vodovodu do objektu na akci Stavební úpravu hotelu Erko na bytový dům ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9, Kbely . Bližší specifikace a rozsah předmětu díla je dán projektem pro provedení stavby zpracovaným Ing. arch. Jiřím Makovcem, Bořivojova 55/1048, Praha 3 z 11/2008, když tato projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a cenovou nabídku zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (čl. III., bod 2. smlouvy). Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a činí 7.470.000 Kč bez DPH (čl. V., bod 2. smlouvy). Na předmět díla se sjednává dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o DPH) dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem měsíce. Na měsíční zdanitelné plnění vystaví zhotovitel na objednatele fakturu-daňový doklad, jehož nedílnou součástí je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Soupis provedených prací a zjišťovací protokol bude zhotovitelem předložen k odsouhlasení objednateli nejpozději do 25. dne v měsíci ve struktuře dle přílohy č. 7, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V případě nesplnění tohoto termínu se faktura přesouvá na další měsíc. Objednatel zkontroluje (odsouhlasí) soupis provedených prací a zjišťovací

protokol zhotovitele do 10 dnů od jejich předložení zhotovitelem. Objednatel není oprávněn zhotoviteli odmítnout odsouhlasení soupisu provedených prací nebo zjišťovacího protokolu v případě, pokud příslušné práce byly zhotovitelem skutečně řádně provedeny. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce, a to až do celkové sjednané ceny díla. Objednatel uhradí z fakturované ceny 95 % včetně DPH. Tzv. zádržné ve výši 5 % z fakturované ceny včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po ukončení kolaudačního řízení celé stavby na základě písemné výzvy zhotovitele a po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Dílo musí být však zkolaudováno do 60 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, pokud toto nenastane, bude 5 % zádržného uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystavení zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad). Tato faktura musí být doložena stanovenými poklady, oboustranně podepsaným předávacích protokolem a soupisem (rekapitulací) dosud vystavených faktur s uvedením částky zbývající k úhradě. Faktura za provedené a odsouhlasené práce bude uhrazena do 35 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení za podmínky, že bude průkazně doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího vystavení. Při překročení této lhůty se prodlužuje splatnost o počet dnů opožděného předání daňového dokladu-faktury (čl. VI. bod 1.,3.,4., a 7. smlouvy); -Z faktury č. 2009059 vystavené dne 8.7.2009 dodavatelem KLIMA solution s.r.o. pro odběratele REASTAV GROUP s.r.o. na částku 363.230,51Kč a splatné 12.8.2009 odvolací soud zjistil, že dlužníku byla fakturována za provedení stavební úpravy hotelu Erko na bytový dům, ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9-Kbely (dle SoD č. 820/2009-S5 ze dne 3.6.2009) cena dle soupisu prací č. 1 ze dne 25.6.2009 (SO 05) ve výši 184.688,51 Kč včetně DPH a cena dle soupisu prací č. 1 ze dne 25.6.2009 (SO 06) ve výši 178.542 Kč včetně DPH, tj. celkem částku 363.230,51 Kč s poznámkou, že zjišťovací protokol č. 1 ze dne 25.6.2009 je přiložen; -Ze zjišťovacího protokolu č. 1 o provedení stavebních prací za sledované období od 8.6.2009 do 25.6.2009 ze dne 25.6.2009 (k faktuře 2009059) odvolací soud zjistil, že byly provedeny práce a dodávky v hodnotě 363.230,51 Kč, takže na rozpočtové náklady ve výši 8.142.300 Kč zbývá zaplatit 7.779.069,49 Kč, a že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaných v přiložených soupisech a provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Tento protokol je opatřen razítkem objednatele, dodavatele a nečitelnými podpisy.; -Z krycího listu rozpočtu a rozpočtových nákladů (k faktuře 2009059) odvolací soud zjistil, že byl vypracován Ing. T. Markem a byly v něm odsouhlaseny rozpočtové náklady 163.800 Kč. Za zhotovitele ho podepsal Ing. David Vrubl a za objednatele Miroslav Holub. Z dalšího krycího listu rozpočtu a rozpočtových nákladů (k faktuře 2009059) odvolací soud zjistil,

že byl rovněž vypracován Ing. T. Markem a byly v něm odsouhlaseny rozpočtové náklady 169.439 Kč. Za zhotovitele ho podepsal Ing. David Vrubl a za objednatele Miroslav Holub.; -Z výpisu z účtu insolvenčního navrhovatele a) u Komerční banky, a.s., pobočka ve Valašském Meziříčí odvolací soud zjistil, že na fakturu č. 2009059 dlužník zaplatil dne 13.8.2009 částku 163.230,51 Kč a dne 20.8.2009 částku 181.838 Kč, tedy celkem částku 345.068,51 Kč, takže zůstává k úhradě částka 18.162 Kč; -Z faktury č. 2009071 vystavené dne 10.8.2009 dodavatelem KLIMA solution s.r.o., IČ: 27853128 pro odběratele REALSTAV Group s.r.o., IČ: 26854031 na částku 1.227.705,15 Kč a splatné 15.9.2009 odvolací soud zjistil, že dlužníkovi byla fakturována za provedení stavebních úprav hotelu Erko na bytový dům, ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9-Kbely (dle SoD č. 820/2009-S5 ze dne 3.6.2009) cena dle soupisu prací č. 1 ze dne 25.7.2009 (SO 04) ve výši 512.083,09 Kč včetně DPH, cena dle soupisu prací č. 2 ze dne 25.7.2009 (SO 05) ve výši 245.990,11 Kč včetně DPH, cena dle soupisu prací č. 3 ze dne 25.7.2009 (SO 05) ve výši 188.750,94 Kč včetně DPH a cena dle soupisu prací č. 2 ze dne 25.7.2009 (SO 06) ve výši 280.881,01 Kč včetně DPH, tj. celkem částka 1.227.705,15 Kč s poznámkou, že zjišťovací protokol č. 2 ze dne 25.7.2009 je přiložen; -Ze zjišťovacího protokolu č. 2 o provedení stavebních prací za sledované období od 26.6.2009 do 25.7.2009 ze dne 25.7.2009 (k faktuře 2009071) odvolací soud zjistil, že byl odsouhlasen objem provedených prací a dodávek v hodnotě 1.227.705,15 Kč, takže z celkových rozpočtových nákladů ve výši 8.142.300 Kč zbývá 6.551.364,34 Kč. Tento protokol je opatřen razítkem objednatele, dodavatele a nečitelnými podpisy; -Z položkového rozpočtu a rozpočtových nákladů (k faktuře 2009071) odvolací soud zjistil, že v něm byly odsouhlaseny rozpočtové náklady ve výši 469.801Kč. Z krycího rozpočtu a rozpočtových nákladů (k faktuře 2009071) zjistil, že byl vypracován Ing. T. Markem a byly v něm odsouhlaseny rozpočtové náklady ve výši 173.166 Kč. Za zhotovitele ho podepsal Ing. David Vrubl a za objednatele Miroslav Holub. Ze soupisu provedených prací-krycího listu rozpočtu a rozpočtových nákladů (k faktuře 2009071) zjistil, že v něm byly odsouhlaseny rozpočtové náklady ve výši 225.679Kč. Z dalšího soupisu provedených prací-krycího listu rozpočtu a rozpočtových nákladů (k faktuře 2009071) zjistil, že v něm byly odsouhlaseny rozpočtové náklady ve výši 257.689 Kč; -Z výpisu z účtu insolvenčního navrhovatele a) vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka ve Valašském Meziříčí zjistil, že na fakturu č. 2009071 dlužník zaplatil dne 29.9.2009 částku 566.319,15 Kč, dne 13.10.2009 částku 200.000 Kč, dne 26.1.2010 částku 50.000 Kč a dne 18.3.2010 částku 20.000 Kč, celkem 836.319,15 Kč. (pozn. navrhovatel a) v insolvenčním návrhu v bodu II. uvádí, že před zasláním výzvy z 18.11.2009 bylo uhrazeno celkem 866.319,15Kč, takže k úhradě zůstává

částka 361.386Kč a dále v bodu III návrhu uvádí, že do podání insolvenčního návrhu bylo uhrazeno celkem 936.319,15 Kč, takže k úhradě zůstává 291.386Kč). -Z návrhu dohody o úhradě pohledávky ze dne 2.3.2010, který není podepsán, odvolací soud zjistil, že insolvenční navrhovatel a) navrhoval dlužníkovi dohodu o úhradě pohledávky ve výši 2.132.738,41 Kč (sestávající z částky 18.162 Kč dle faktury č. 2009059, částky 311.386 Kč dle faktury č. 2009071 Kč, částky 982.773,43 Kč dle faktury č. 2009088, částky 447.577,98 Kč dle faktury č. 2009102 a částky 372.839 Kč dle faktury č. 2009132) ve lhůtě do 15.3.2010; -Z dalšího předloženého návrhu dohody o úhradě pohledávky, který není datován a není podepsán odvolací soud zjistil, že je v navrhované dohodě je rekapitulována pohledávka insolvenčního navrhovatele a) vůči dlužníku ve výši 2.112.738,27 Kč s tím, že tuto částku se dlužník zavazuje zaplatit nejpozději do 31.12.2010.; -Z e-mailové korespondence mezi advokátem dlužníka JUDr. Janem Stančíkem a advokátem insolvenčního navrhovatele a) JUDr. Igorem Zmydleným za období od 24.9.2010 do 23.6.2011 odvolací soud zjistil, že mimosoudně jednali o úhradě pohledávky insolvenčního navrhovatele a) vůči dlužníku a o jejím zajištění směnkou. Dne 9.5.2011 zaslal advokát dlužníka návrh dlužníka na splátkový kalendář částky 2.000.000 Kč. Dne 10.5.2011 advokát insolvenčního navrhovatele a) zaslal zpět upravený návrh této dohody. Dne 23.6.2011 advokát dlužníka sdělil, že dlužník je nucen pozastavit uzavření předjednaných smluv s navrhovatelem a), ale jakmile se zlepší zakázková situace dlužníka, věří v bezodkladné uzavření veškerých předjednaných a odsouhlasených smluvních dokumentů; -Z návrhu dohody o narovnání ze dne 13.6.2011, který zaslal dlužník insolvenčnímu navrhovateli a), odvolací soud zjistil, že je v ní vyřešena spornost nároků ze smlouvy o dílo č. 820/2009/S5, s tím, že dlužník se zavazuje zaplatit navrhovateli a) částku 2.000.000Kč ve splátkách dle čl.II bod(4) smlouvy do 31.12.2013. Tato dohoda není podepsána.; -Z podání insolvenčního navrhovatele a) ze dne 18.12.2009 se zjišťuje, že zhotovitel v souladu s čl. XV., bod 2. smlouvy o dílo č. 820/2009-S5 ze dne 30.6.2009 odstoupil od této smlouvy o dílo, neboť dlužník dlužil insolvenčnímu navrhovateli a) jako zhotoviteli částku 18.162 Kč na fakturu č. 2009059, vystavenou na částku celkem 363.230,51 Kč a splatnou dne 12.8.2009 a částku 361.386 Kč na fakturu č. 2009071 vystavenou na částku 1.227.705,15 Kč splatnou 15.9.2009, kterou dlužník neuhradil ani na výzvu zhotovitele ze dne 18.11.2009; -Z přihlášky pohledávky P11 věřitele č. 11 Correct okna s.r.o., ze dne 21.9.2011, doručené soudu dne 22.9.2011, odvolací soud zjistil, že insolvenční navrhovatel b) přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši celkem 1.558.878,91 Kč, sestávající z jistiny ve výši 1.390.895 Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 167.983,91 Kč, a to na základě dohody o uznání a úhradě závazku ze dne 17.1.2010, který byl

dlužníkem uznán co do výše 1.590.895 Kč, ale dlužník uhradil pouze 140.000 Kč; -Z dohody uzavřené dne 17.1.2010 mezi insolvenčním navrhovatelem b) (Correct okna s.r.o.) a dlužníkem (REASTAV Group s.r.o.)odvolací soud zjistil, že dlužník tímto v souladu s ust. § 323 ObchZ uznává svůj závazek co do důvodu (z titulu nezaplacené ceny díla dle smlouvy o dílo č. 820/2009/S7 ze dne 30.6.2009, která byla vyúčtována fakturou č. PF09334 ve výši 1.224.905 Kč, fakturou č. PF9392 ve výši 304.755 Kč, fakturou č. PF 09527 ve výši 55.691Kč a fakturou č. PF 09552 ve výši 245.544Kč, tj. celkem 1.830.895Kč, s tím dlužník zaplatil pouze 300.000Kč) i co do výše 1.530.895 Kč. Věřitel a dlužník se dohodli, že předmětná dlužná částka ve výši 1.530.895 Kč bude dlužníkem uhrazena věřiteli v následujících splátkách: splátka č. 1 bude činit částku 100.000 Kč a bude splatná 22.1.2010, splátka č. 2 bude činit částku 400.000 Kč a bude splatná dne 4.2.2010, splátka č. 3 bude činit částku 245.544 Kč a bude splatná dne 23.2.2010 a splátka č. 4 bude činit částku 785.351 Kč a bude splatná dne 4.3.2010; -Ze smlouvy o dílo č. 820/2009/S7 uzavřené dne 30.6.2009 mezi dlužníkem jako objednatelem a insolvenčním navrhovatelem b) jako zhotovitelem včetně dodatku č. 1 a č. 2 ze dne 25.9.2009 se zjišťuje, že předmětem díla je dodávka a montáž dřevěných a plastových oken, vnějších dřevěných dveří na akci: Stavební úpravy hotelu ERKO na bytový dům, ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9-Kbely. Bližší specifikace a rozsah předmětu díla je dán projektem pro provedení stavby zpracovaným Ing. arch. Jiřím Makovcem, Bořivojova 55/1048, Praha 3 z 11/2008, když tato projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (článek III., bod 2. smlouvy). Smluvní cena je stanovena jako cena pevní a činí 1.889.828 Kč bez DPH (čl. V., bod 2. ve znění dodatku č. 1 a 2 smlouvy). Na předmět díla se sjednává dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o DPH) dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem měsíce. Na Soupis provedených prací a zjišťovací protokol bude zhotovitelem předložen k odsouhlasení objednateli nejpozději do 25. dne v měsíci ve struktuře dle přílohy č. 7, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V případě nesplnění tohoto termínu se faktura přesouvá na další měsíc. Objednatel zkontroluje (odsouhlasí) soupis provedených prací a zjišťovací protokol zhotovitele do 10 dnů od jejich předložení zhotovitelem. Objednatel není oprávněn zhotoviteli odmítnout odsouhlasení soupisu provedených prací nebo zjišťovacího protokolu v případě, pokud příslušné práce byly zhotovitelem skutečně řádně provedeny. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce, a to až do celkové sjednané ceny díla. Objednatel uhradí z fakturované ceny 95 % včetně DPH. Tzv. zádržné ve výši 5 % z fakturované ceny včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli

do 30 dnů po ukončení kolaudačního řízení celé stavby na základě písemné výzvy zhotovitele a po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Dílo musí být však zkolaudováno do 60 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, pokud toto nenastane, bude 5 % zádržného uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystavení zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad). Tato faktura musí být doložena stanovenými poklady, oboustranně podepsaným předávacích protokolem a soupisem (rekapitulací) dosud vystavených faktur s uvedením částky zbývající k úhradě. Faktura za provedené a odsouhlasené práce bude uhrazena do 35 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení za podmínky, že bude průkazně doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího vystavení. Při překročení této lhůty se prodlužuje splatnost o počet dnů opožděného předání daňového dokladu-faktury (čl. VI. bod 1.,3.,4., a 7. smlouvy); -Z dopisu navrhovatele b) ze dne 6.4.2010 adresovaného dlužníkovi odvolací soud zjistil, že dlužníkovi je oznámeno odstoupení od smlouvy o dílo č. 820/2009S7 ze dne 30.6.2009 z důvodu, že dlužník je dlouhodobě v prodlení s úhradou svých splatných závazků a na dohodu ze dne 17.1.2010, v níž uznal závazek ve výši 1.530.895, který se zavázal zaplatit do 4.3.2010, dosud uhradil pouze 140.000Kč; -Ze stavebního deníku č. 3 firmy REASTAV Group s.r.o.-listu č. 0722694 se zjišťuje, že je zde záznam ze dne 15.3.2010, tohoto znění Kontrola seřízení oken a dveří, byly nalezeny závažné vady na výrobcích (kování, lazura). Bylo navrženo odvoz poškozených křídel do truhlářské dílny na opravu a renovaci lazury. Odvoz byl znemožněn vedením stavby (p.Marek, p. Fiala) .Tento záznam provedl pracovník společnosti Correc okna s.r.o- podpis nečitelný. Dále ze zjišťuje, je j ve stavebním deníku další záznam ze dne 15.3.2012 tohoto znění Zápis zhotovitele. Se zápisem od Correctokna nesouhlasíme. Tato firma není oprávněná provádět jakékoliv zápisy do SD fy REASTAV GROUP! Tento záznam je opatřen dvěma nečitelnými podpisy; -Z nedatovaného uplatnění nároku na náhradu škody a zápočtu pohledávek, které společnost Office happy s.r.o., IČ: 62914464 adresovala dlužníkovi, odvolací soud zjistil, že vůči dlužníkovi byl uplatněn nárok na náhradu škody ve výši 2.998.646,16 Kč, představující náklady nutných víceprací spojených s faktickou realizací prací na projektu Stavební úpravy hotelu Erko na bytový dům, ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9- Kbely , které společnost REASTAV Group s.r.o. vykázala jako provedené na základě smlouvy o dílo č. 820/2009/D1 ze dne 1.1.2009, avšak skutečně neprovedla nebo je provedla v rozporu s projektovou dokumentací. Zároveň bylo dlužníkovi oznámeno, že společnost Office happy s.r.o. započítává svoji pohledávku na náhradu škody ve výši 2.998.646,16 Kč vůči pohledávce dlužníka ve výši 7.478.556,28 Kč z titulu zaplacení ceny díla dle smlouvy o dílo č. VOKD:8395/221360,

č. SAPVOKD:6645137877 uzavřené mezi společností Office Happy s.r.o. a společností VOKD, a.s. a následně postoupené na společnost dlužníka; -Z nedatovaného uplatnění nároku na náhradu škody a zápočtu pohledávek, které společnost Office happy s.r.o., IČ: 62914464 adresovala dlužníkovi, odvolací soud zjistil, že vůči dlužníkovi byl uplatněn nárok na náhradu škody ve výši 863.978 Kč, představující náklady nutných víceprací spojených s faktickou realizací prací na projektu Stavební úpravy hotelu Erko na bytový dům, ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9-Kbely , které společnost REASTAV Group s.r.o. vykázala jako provedené na základě smlouvy o dílo č. 820/2009/D1 ze dne 1.1.2009, avšak skutečně neprovedla nebo je provedla v rozporu s projektovou dokumentací. Zároveň bylo oznámeno, že společnost Office happy s.r.o. započítává svoji pohledávku na náhradu škody ve výši 863.978 Kč vůči pohledávce dlužníka ve výši 7.478.556,28 Kč z titulu zaplacení ceny díla dle smlouvy o dílo č. VOKD:8395/221360, č. SAPVOKD:6645137877 uzavřené mezi společností Office Happy s.r.o. a společností VOKD, a.s. a následně postoupené na společnost dlužníka; -Z nedatovaného uplatnění nároku na náhradu škody a zápočtu pohledávek, které společnost Office happy s.r.o., IČ: 62914464 adresovala dlužníku, odvolací soud, že vůči dlužníkovi byl uplatněn nárok na náhradu škody ve výši 1.346.549,40 Kč, představující náklady nutných víceprací spojených s faktickou realizací prací na projektu Stavební úpravy hotelu Erko na bytový dům, ul. Luštěnická č.p. 722-724, Praha 9-Kbely , které společnost REASTAV Group s.r.o. vykázala jako provedené na základě smlouvy o dílo č. 820/2009/D1 ze dne 1.1.2009, avšak skutečně neprovedla nebo je provedla v rozporu s projektovou dokumentací. Zároveň bylo oznámeno, že společnost Office happy s.r.o. započítává svoji pohledávku na náhradu škody ve výši 1.346.549,40 Kč vůči pohledávce dlužníka ve výši 7.478.556,28 Kč z titulu zaplacení ceny díla dle smlouvy o dílo č. VOKD:8395/221360, č. SAPVOKD:6645137877 uzavřené mezi společností Office Happy s.r.o. a společností VOKD, a.s. a následně postoupené na společnost dlužníka; -Z přihlášky pohledávky věřitele MORFAS s.r.o., se sídlem Předklášteří, Ve Dvoře 1206, PSČ 666 02, IČ: 29182255 ze dne 2.2.2012, doručené soudu dne 6.2.2012, jakož i z opravené přihlášky ze dne 6.3.2012, doručené soudu dne 12.3.2012, odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku č. 1 ve výši 392.313 Kč z titulu neuhrazené platby za provedení stavební úpravy hotelu Erko na bytový dům dle smlouvy o dílo č. 820/2009-S12 ze dne 24.9.2009 a zjišťovacího protokolu vystaveného dne 13.10.2009, na jehož základě byla vystavena faktura č. 309 na částku 582.313 Kč, z níž bylo ve 3 splátkách dlužníkem zaplaceno celkem 190.000 Kč, takže k úhradě zůstává částka 392.313 Kč, pohledávku č. 2 ve výši 260.306 Kč ze stejné smlouvy o dílo, a to na základě zjišťovacího protokolu vystaveno dne 13.11.2009, na jehož základě byla vystavena faktura č. 409, na kterou nebylo dlužníkem nic

zaplaceno, pohledávka č. 3 ve výši 218.673 Kč z titulu stejné smlouvy o dílo, a to na základě zjišťovacího protokolu vystaveného dne 2.12.2009, na jehož základě byla vystavena faktura č. 709 na částku 438.673 Kč, na kterou bylo dlužníkem zaplaceno 220.000 Kč, takže zbývá k úhradě částka 218.673 Kč. Celkem tedy tento věřitel přihlašuje pohledávky ve výši 1.098.051 Kč.

Podle ustanovení § 143 IZ insolvenční soud insolvenční návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení (odstavec 2).

Podle ustanovení § 136 odst. 1 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ustanovení § 131 IZ skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci projednání insolvenčního návrhu osvědčeny.

Důvody zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedoložení pohledávky insolvenčním navrhovatelem se Nejvyšší soud zabýval především v rozhodnutí ze dne 29.4.2010, sp.zn. KSPH 37 INS 4935/2008, 29 NS ČR 30/2009, které bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod R 14/2011, a zdůraznil , že v rozhodnutí, jímž soud zamítá insolvenční návrh věřitele proto, že by dokazováním sporných skutečností o jeho pohledávce nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce, současně nemůže rezignovat na popis konkrétních sporných skutečností, jejichž dokazování by nahrazoval sporné řízení ani na co nejkonkrétnější označení důkazů, jejichž prostřednictvím by se tak (ve sporném řízení) podle soudů rozhodujících v insolvenčním řízení muselo stát.

Promítnuto na poměry projednávané věci byl soud prvního stupně povinen v odvoláním napadeném rozhodnutí současně vysvětlit, jakou konkrétní skutečnost či skutečnosti pro posouzení existence tvrzených pohledávek považuje za sporné. Soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí uvedl, že insolvenční návrhy věřitelů a) a b) byly zamítnuty pro spornost jejich pohledávek, neboť dlužník listinami prokázal vady prováděného díla jak navrhovatelem a), tak navrhovatelem b), a v případě, že by soud měl zkoumat aktuální výši pohledávky každého z navrhovatelů, bylo by třeba provádět rozsáhlé dokazování, které je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. Soud by měl provádět důkazy výslechy svědků a účastníků (tyto důkazní návrhy dlužníka k prokázání vadnosti díla již už ústního jednání zamítl), případně znaleckými posudky). Předmět dokazování by spočíval v tom, zda byly konkrétní, jednotlivé práce provedeny řádně či v souladu s projektovou dokumentací, takže prokázání existence a především výše pohledávek by se bezpochyby neobešlo bez rozsáhlého dokazování, které značně přesahuje rámec insolvenčního řízení.

Z uvedeného vyplývá, že spornou skutečností je podle soudu prvního stupně především aktuální výše pohledávek navrhovatelů a) a b), a to s ohledem na obranu dlužníka, že dílo zhotovené navrhovatelem a), jakož i navrhovatelem b) je vadné.

Obecně platí, že v případě, kdy insolvenční navrhovatel listinami doloží, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku v určité ( byť nikoliv věřitelem tvrzené) výši, lze insolvenční návrh zamítnout (jen) z důvodu nedostatku aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele pouze tehdy, když dlužník prokáže opodstatněnost své obrany založené na tvrzení, že pohledávka insolvenčního navrhovatele vůbec neexistuje, nikoliv že neexistuje ve výši tvrzené věřitelem (srov. Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17.6.1998, Cpjn 19/98, uveřejněném pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR, ve kterém pod bodem XIII. ( str.181/357) uzavřel, že závěr o tom, že věřitel má za dlužníkem splatnou pohledávku, je možné učinit i bez toho, aby byla přesně známa výše dlužníkova závazku, dále srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.10.2010, sp. zn. 29 Cdo 1258/2009, ve kterém zopakoval, že závěr přijatý pod bodem XIII. stanoviska předpokládá, že pohledávku lze v určité ( byť nikoliv věřitelem tvrzené) výši osvědčit, tedy že není sporná v celém rozsahu). Je na dlužníku, aby doložil, resp. prokázal, že řádně doložená pohledávka insolvenčního navrhovatele neexistuje. Insolvenční navrhovatel tedy není povinen kvalifikovaně zvrátit takto uplatněnou obranu dlužníka. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.6.2012, sp.zn. KSPH 55 INS 2807/2009, 29 N/S ČR 2011, které je veřejnosti přístupné na stránkách www.nsoud.cz).

Nelze proto souhlasit se soudem prvního stupně, který v rozhodnutí o zamítnutí obou insolvenčních návrhů uvedl, že předmět dokazování by spočíval v tom, zda byly konkrétní, jednotlivé práce provedeny řádně či v souladu s projektovou dokumentací, tedy že by bylo třeba zkoumat aktuální výši pohledávky každého z věřitelů. Pokud totiž dlužník proti pohledávce insolvenčního navrhovatele pouze namítá, že neexistuje v přihlášené výši, jedná se o irelevantní obranu, která ani nemůže být předmětem dokazování, neboť povinností insolvenčního navrhovatele je osvědčit, že jeho pohledávka vůči dlužníku v právu skutečně existuje. Skutečnost, že pohledávka sice existuje, ale zřejmě v jiné výši, není důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu nedostatku aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele.

Přes shora uvedený závěr se odvolací zabýval otázkou, zda obrana dlužníka, spočívající na tvrzení, že není povinen zaplatit požadovanou cenu za dílo z důvodu vadnosti díla (pro případ, že by tím dlužník mínil namítat, že pohledávky obou navrhovatelů jsou sporné v celém rozsahu tj. že neexistují), je z pohledu ustanovení

§ 548 odst.1 ObchZ vůbec způsobilá zpochybnit listinami doložené pohledávky insolvečních navrhovatelů a) a b). V této souvislosti zjistil, že soud prvního stupně sice provedl důkaz smlouvou o dílo č. 820/2009/S5 ze dne 3.6.2009, jakož i smlouvou o dílo č. 820/2009/S7 ze dne 30.6.2009, ale tyto důkazy řádně nevyhodnotil a zcela tak pominul, že smluvní strany se od dispozitivního ustanovení o splatnosti ceny díla dle ust. § 548 odst.1 ObchZ odchýlily, neboť si v čl. VI. smlouvy o dílo sjednaly fakturaci za dílčí měsíční plnění v návaznosti na odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol, jakož i splatnost tohoto dílčího plnění s tím, že faktura za provedené a odsouhlasené práce bude uhrazena do 35 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Odvolací soud zdůrazňuje, že určení doby vzniku nároku zhotovitele a povinnosti objednatele k úhradě ceny díla svěřuje ust. § 548 odst. 1 ObchZ v prvé řadě smlouvě. Teprve tehdy, nevyplývá-li ze smlouvy nebo obchodního zákoníku něco jiného, vzniká nárok na cenu řádným provedením díla (§ 554 odst.1 věta první ObchZ). Obchodní zákoník tak umožňuje stranám smlouvy o dílo dohodnout okamžik vzniku práva na zaplacení ceny nikoliv pouze ve vazbě na provedení díla při splnění podmínek dle ustanovení § 554 odst.1 věta první ObchZ, nýbrž například ve vazbě na předání předmětu díla nebo též na odsouhlasení dílčího měsíčního plnění, tj. dohodnout podmínky pro vystavení faktur, jakož i jejich splatnost (do 35 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury) Na rozdíl od provedení díla, které v sobě zahrnuje jeho řádné ukončení a předání předmětu díla objednateli v místě ( § 554 odst.1, věta první ObchZ), pouhé předání předmětu díla nebo dílčího měsíčního plnění v sobě nezahrnuje povinnosti zhotovitele dle ustanovení § 554 odst.1, věta první ObchZ, tj. ke vzniku nároku na zaplacení ceny ve vazbě na předání předmětu díla (odsouhlasení dílčího měsíčního plnění) není podstatné, zda bylo dílo (dílčí měsíční plnění ) řádně (bez vad) ukončeno. Pokud objednatel dílo převezme (odsouhlasí dílčí měsíční plnění) i s vadami, je povinen jeho cenu zaplatit. Objednatel má pouze právo-uplatní-li řádně nárok na odstranění vad (§ 562 odst.2, písm.a) ObchZ, se kterými dílo či dílčí měsíční plnění převzal-pozastavit část úhrady odpovídající slevě z ceny díla ( dílčího měsíčního plnění) za tyto vady, a to až do okamžiku jejich odstranění. (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.12.2003, sp. zn. 32 Odo 631/2002, které je veřejnosti přístupné na www. nsoud.cz).

Podle ustanovení § 548 odst. 1 ObchZ objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla.

Podle ustanovení § 554 odst. 1, věta první ObchZ, zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem.

Z uvedeného vyplývá, že dlužníkova obrana, spočívající na tvrzení, že není povinen zaplatit požadovanou cenu za dílo z důvodu vadnosti díla, je-s ohledem na vznik nároku na zaplacení sjednaný v čl. VI. smlouvy o dílo-nedůvodná, neboť i kdyby mělo dílčí měsíční plnění vady, je dlužník povinen zaplatit fakturu (ve lhůtě do

35 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení), byla-li vystavena v souladu se smlouvou o dílo na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, a to bez ohledu na to, zda dílčí měsíční plnění bylo či nebylo vadné.

Za této situace odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že pohledávka insolvenčního navrhovatele a)-uplatněná z titulu nároku na zaplacení ceny vyúčtované ve fakturách vystavených v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo-je dostatečně osvědčena listinami, které navrhovatel a) insolvenčnímu soudu předložil, tj. smlouvou o dílo č. 820/2009-S5 ze dne 3.6.2009, odsouhlasenými soupisy provedených prací, zjišťovacími protokoly a na jejich základě vystavenými fakturami, které jsou déle než 30 dnů po splatnosti. Ze stejných důvodů je osvědčena rovněž pohledávka insolvenčního navrhovatel b), jehož pohledávku dlužník navíc výslovně uznal co do důvodu a výše dohodou ze dne 17.1.2010.

Soud prvního stupně též zcela pominul, že insolvenční navrhovatel a) tvrdil a prokázal, že fakturu č. 200959 vystavenou dne 8.7.2009 na částku 363.230,51 Kč a splatnou 12.8.2009 dlužník částečně uhradil, a to bezhotovostní platbou připsanou na účet navrhovatele a) dne 13.8.2009 ve výši 163.230,51 Kč a dne 20.8.2009 ve výši 181.838 Kč a rovněž fakturu č. 2009071 vystavenou dne 10.8.2009 na částku 1.227.705,15 Kč a splatnou 15.9.2009 dlužník částečně uhradil, a to bezhotovostní platbou připsanou na účet navrhovatele a) dne 29.9.2009 ve výši 556.319,15 Kč a 13.10.2009 ve výši 200.000 Kč, dne 26.1.2010 ve výši 50.000 Kč a dne 18.3.2010 ve výši 20.000 Kč, a že těmito postupnými částečnými platbami nepochybně došlo k uznání závazku ve smyslu ust. § 407 odst. 3 ObchZ, a to z důvodů níže rozvedených, přičemž účinky uznání závazku tímto konkludentním jednáním (částečným plněním peněžitého závazku) nastaly okamžikem připsání placené částky na účet věřitele, tj. u faktury č. 200959 již připsáním první platby, čímž je založena domněnka existence závazku ke dni 13.8.2009 a u faktury č. 2009071 rovněž připsáním první platby, čímž je založena domněnka existence závazku ke dni 29.9.2009.

V případě navrhovatele b) soud prvního stupně zcela pominul, že jeho pohledávku dlužník navíc výslovně uznal dle ustanovení § 323 odst.1 ObchZ co do důvodu i výše dohodou ze dne 17.1.2010.

Podle ustanovení § 323 ObchZ uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Tyto účinky nastávají i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena (odstavec 1). Za uznání nepromlčeného závazku se považují i právní úkony uvedené v § 407 odst. 2 a 3 (odstavec 2).

Podle ustanovení § 407 odst. 3 ObchZ, plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku.

Obecně platí, že pokud je závazek uznáván konkludentním jednáním dlužníka (nevýslovně) dle § 407 odst. 2 a 3 ObchZ (částečným plněním závazku), není nutné, aby toto jednání bylo doprovázeno písemným projevem dlužníka, v němž by byla deklarováno jeho vůle uznat jistotu či zbytek závazku. Částečné plnění závazku má účinky uznání zbytku závazku jen za podmínky, že z tohoto jednání dlužníka lze usuzovat, že částečným plněním uznává i zbytek závazku (nesplněnou část). Na splnění této podmínky lze usuzovat zejména s okolností souvisejících s částečným plněním. Okolnostmi, na jejichž základě lze usuzovat, že částečným plněním byl uznán i zbytek dluhu, je např. skutečnost, že dlužník nereklamoval vady, neměl námitky proti fakturované cena, resp. že po prvním částečném plnění následovaly další částečné platby, apod. Účinky uznání závazku konkludentním jednáním (částečným plněním peněžitého závazku) nastávají při bezhotovostním placení prostřednictvím peněžního ústavu (banky), okamžikem připsání placené částky na účet věřitele. Účinky písemného uznání závazku nastávají podle převažujícího názoru právní praxe v okamžiku doručení (dojití) tohoto jednostranného (adresného) právního úkonu věřiteli, popř. předáním této písemnosti věřiteli.

Odvolací soud konstatuje, že za situace, kdy dlužník na fakturu č. 200959 splatnou dne 12.8.2009 částečně plnil dne 13.8.2009 a pak ještě následně dne 20.8.2009, a na fakturu č. 2009071 splatnou dne 15.9.2009 částečně plnil dne 29.9.2009 a pak ještě následně dne 13.10.2009, 26.1.2010 a 18.3.2010 a nevznesl přitom námitky ohledně kvality provedených prací (uvedených v dříve odsouhlasených soupisech), došlo k uznání těchto závazků částečným plněním ve smyslu § 407 odst. 3 ObchZ. Částečnou úhradou je za dané situace nastolena vyvratitelná právní domněnka existence předmětných závazků dlužníka vůči insolvenčnímu navrhovateli a), a to v plném jejich rozsahu dle ust. § 323 odst. 1 ObchZ ve spojení s ust. § 323 odst. 2 ObchZ. Uznáním dluhu dle § 323 ObchZ se zakládá vyvratitelná právní domněnka, že dluh existoval v době, kdy k uznání došlo (u faktury č. 200959 dne 13.8.2009 a u faktury č. 2009071 dne 29.9.2009). Skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka, jež připouští důkaz opaku (§ 133 o.s.ř.), má soud za prokázanou, pokud v řízení není dokázán opak, a tedy pouhá třeba i závažná pochybnost o tom, zda skutečnost v právní domněnce stanovená existuje, není sama o sobě důkazem opaku a nestačí k tomu, aby taková skutečnost nebyla považována za prokázanou. Za situace, kdy uznání závazku založilo vyvratitelnou právní domněnku existence závazku v době uznání, spočívá důkazní břemeno neexistence závazku na dlužníku. Unesení důkazního břemene účastníkem řízení nemůže spočívat v pouhém popření skutečnosti, o jejíž existenci platí vyvratitelná domněnka. Vyvratitelnou právní domněnku o tom, že v době uznání závazek trval, nelze vyvracet pouhým negativním tvrzením žalovaného o neexistenci závazku. U vyvratitelné právní domněnky nastávají jen dva případy skutkového zjištění soudu: buď je prokázán opak, nebo má soud za prokázanou skutečnost předpokládanou právní domněnkou. V rovině procesního práva vyvratitelná domněnka nachází svůj odraz v ustanovení § 133 o. s. ř., které určuje, že dokud není dokázán opak, platí za prokázanou skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka; pouhá, třebas i závažná pochybnost o tom, zda existuje skutečnost, které svědčí právní domněnka, tedy nestačí k tomu, aby tato skutečnost nebyla považována za prokázanou. Skutečnost, které svědčí vyvratitelná právní domněnka, není předmětem procesního dokazování, a nebyla-li v řízení domněnka existence uznaného závazku vyvrácena, soud musí mít podle ustanovení § 133 o. s. ř. skutečnost za prokázanou (srov. shodně též například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2000, sp. zn. Cdo 2854/99, uveřejněný v časopise Obchodní právo č. 1, ročník 2001, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2001, sp. zn. 32 Cdo 633/2000, uveřejněný v časopise Obchodní právo č. 7, ročník 2001, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2003, sp. zn. 29 Odo 180/2003, uveřejněný pod č. 113 v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2003, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2004, sp. zn. 32 Odo 1160/2003, uveřejněný pod č. C 2736 v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, svazek 30, jakož i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2012, sp.zn. 23 Cdo 3897/2010, ze dne 22.6.2004, sp.zn 32 Odo 924/2003, přístupné veřejnosti na www.nsoud.cz). Dále se odvolací soud zabýval obranou dlužníka, spočívající na tvrzení, že odstoupením od smluv od dílo navrhovatelem a) dne 18.12.2009 a navrhovatelem b) dne 6.4.2010, zanikla práva a povinnosti ze smluv o dílo ze dne 3.6.2009 a ze dne 30.6.2009, tedy i pohledávky insolvenčních navrhovatelů a) a b) přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka z titulu shora uvedených smluv o dílo. Odvolací soud připomíná, že obecně v oblasti obchodněprávních závazkových vztahů pro všechny případy odstoupení od smlouvy, a tedy jak z důvodů zákonných, tak také smluvních, platí, že smlouva zaniká okamžikem, kdy projev vůle osoby k tomu oprávněné o odstoupení od smlouvy dojde druhé smluvní straně. Jde o zánik právě v tom okamžiku, a tedy s účinky ex nunc (§ 349 odst.1 ObchZ). Nejde o zrušení smlouvy od počátku, a tedy s účinky ex tunc, jak to pro oblast ryze civilních závazků předpokládá § 48 odst.2 ObčZ. Odstoupení od smlouvy se tedy nemůže dotknout těch závazků z dané smlouvy, které byly ještě před odstoupením od smlouvy splněny a nastala jejich splatnost. Pokud tedy navrhovatelé a) a b) ještě před odstoupením od smlouvy splnili závazek poskytnout dlužníkovi dílčí měsíční plnění a v souladu se smlouvou o dílo jim vznikl nárok na zaplacení tohoto dílčího plnění a nastala splatnost ceny, jejich nárok na zaplacení ceny (v důsledku následného odstoupení) nezanikl. Ustanovení § 351 odst.2 ObchZ ve spojení s ustanovením § 543, §544 a §548 odst.2 ObchZ, tak dopadá pouze na závazky, které měly být splněny a jejich splatnost měla nastat až po odstoupení od smlouvy, tedy např. na situaci, že si strany sjednaly vznik nároku na zaplacení ceny za dílo až ve vazbě na jeho předání ( §548 odst.1.poslední věta, § 554 odst.1 ObchZ) a k odstoupení od smlouvy došlo před dokončením (předáním) díla. Jinak řečeno-plnění, které již bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto, není hodnoceno jako bezdůvodné obohacení, ale jako plnění poskytnuté na základě smlouvy.

Odvolací soud po přezkoumání skutkových a právních závěrů soudu prvního stupně, na kterých založil své rozhodnutí o zamítnutí insolvenčních návrhů věřitele a) a b) z důvodu spornosti jejich pohledávek, tj. z důvodu nedostatku jejich aktivní legitimace k padání insolvenčního návrhu, a zejména po doplnění dokazování dospěl na rozdíl od soudu prvního stupně k závěru, že navrhovatel a) i navrhovatel b) předloženými listinami osvědčili, že jejich pohledávky vůči dlužníkovi v právu skutečně existují a dlužníkova obrana spočívající na tvrzení, že není povinen zaplatit požadovanou cenu za dílo z důvodu vadnosti díla, je-s ohledem na vznik nároku na zaplacení ceny dílčího měsíčního plnění sjednaný v čl. VI. smlouvy o dílo odlišně od dispozitivního ustanovení § 548 odst.1, poslední věta ObchZ-nedůvodná. Další dlužníkova obrana spočívající na tvrzení, že odstoupením od smluv o dílo navrhovatelem a) dne 18.12.2009 a navrhovatelem b) dne 6.4.2010 zanikla práva a povinnosti ze smluv o dílo ze dne 3.6.21009 a ze dne 30.6.2009, a to včetně nároku na zaplacení faktur vystavených na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, kterými byla na základě čl.VI. smlouvy o dílo vyúčtována cena dílčího měsíčního, a proto pohledávky insolvenčních navrhovatelů a) a b) přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka z titulu shora uvedených smluv o dílo vůbec neexistují (naopak existuje pohledávka dlužníka vůči oběma navrhovatelům, kteří jsou mu povinni vrátit vše, co jim dlužník na základě smluv o dílo před odstoupením zaplatil), je rovněž nedůvodná. Dlužník, který byl povinen prokázat, že řádně doložené pohledávky navrhovatelů a) a b) jsou sporné v celém rozsahu ( srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.6.2012, sp.zn. KSPH 55 INS 2807/2009, 29 N/S ČR 2011, které je veřejnosti přístupné na stránkách www.nsoud.cz), tuto svoji povinnost neprokázal, resp. tato jeho obrana bylo nedůvodná již v rovině vlastního tvrzení. Odvolací soud považuje za osvědčené, že dlužník má více věřitelů-nejméně navrhovatele a) a b)-a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, takže splňuje znaky dle utanovení § 3 odst. 1, písm a), b) IZ.

Soud prvního stupně se-s ohledem na zaujatý právní názor o nedostatku aktivní legitimace obou insolvenčních navrhovatelů-již nezabýval splněním dalších zákonných předpokladů (§ 3 odst.1,2 IZ) pro navrhované rozhodnutí o úpadku dlužníka dle ustanovení § 136 odst.1 IZ , a proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst.2 o.s.ř. zrušil a věc podle ustanovení § 221 odst.1, písm.a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Bude na soudu prvního stupně, aby se-s ohledem na shora vyslovený závazný právní názor odvolacího o osvědčení předpokladů pro rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 3 odst.1, písm.a), b) IZ-zabýval platební neschopností dlužníka dle ustanovení § 3 odst.2,písm.b/ IZ a v této souvislosti přihlédl k okolnostem, za kterých byl dlužníkem odsunut podpis dohody o narovnání z 13.6.2011, množství přihlášených věřitelů a dalším skutečnostem, které vyšly v řízení najevo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 4. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu