1 VSOL 404/2013-A-14
KSOL 10 INS 1266/2013 1 VSOL 404/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Slatinice 201, PSČ 783 42, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 8.4.2013, č.j. KSOL 10 INS 1266/2013-A-8,

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 30.1.2013, č.j. KSOL 10 INS 1266/2013-A-5, uložil dlužníku dle ustanovení § 392 odst. 2 a § 393 odst. 1, odst. 2 IZ, aby doložil aktuální znalecký posudek (ne starší než tři měsíce), opatřený znaleckou doložkou, jehož předmětem bude určení obvyklé ceny nemovitostí ve vlastnictví dlužníka. Soud prvního stupně konstatoval, že dlužník znalecký posudek nedoložil, a proto lze dle ustanovení § 393 odst. 3, § 396 odst. 1 IZ očekávat, že jeho úpadek bude řešen konkursem. Z tohoto důvodu uložil dlužníkovi zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s ohledem na minimální odměnu insolvenčního správce stanovenou pro případ řešení dlužníkova úpadku konkursem vyhl. č. 313/2007 Sb. (ve výši 45.000 Kč) a vzhledem ke skutečnosti, že dlužník nemá k dispozici finanční prostředky nezbytné k výkonu funkce insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že nemá k dispozici žádnou hotovost, a proto se opozdil s dodáním znaleckého posudku. Uvedl, že znalecký posudek předloží soudu do 60 dnů poté, co složí platbu na jeho zpracování. Dále uvedl, že zálohu na náklady insolvenčního řízení není schopen zaplatit z důvodu předluženosti, neboť částku 50.000 Kč nemá k dispozici.

V průběhu odvolacího řízení (dne 25.6.2013) dlužník předložil soudu znalecký posudek znalce Lubomíra Krátkého, č. 4867-236/13, ze dne 19.6.2013, určující obvyklou cenu nemovitostí dlužníka nacházejících se v katastrálním území Slatinice, obci Slatinice, a to rodinného domu č. p. 201 a pozemků parcela č. 214 a č. 605/14.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 16.1.2013 na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. V návrhu dlužník popsal dva nezajištěné nevykonatelné závazky vůči dvěma věřitelům a čtyři vykonatelné nezajištěné závazky vůči čtyřem věřitelům a uvedl, že je vlastníkem movitých věcí-obvyklého vybavení domácnosti a spoluvlastníkem nemovitostí v katastrálním území Slatinice, zatížených zástavním právem. K návrhu dlužník připojil seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž popsal peněžité závazky shodně s insolvenčním návrhem (šest peněžitých závazků vůči šesti věřitelům, splatnost všech závazků nastala nejpozději v září 2012). K návrhu dlužník dále připojil seznam majetku opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedl majetek shodně s insolvenčním návrhem. Znalecký posudek oceňující nemovitost v jeho spoluvlastnictví dlužník nepředložil. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 30.1.2013, č.j. KSOL 10 INS 1266/2013-A-5, (které bylo dlužníku doručeno dne 4.2.2013), aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení mimo jiné o aktuální znalecký posudek ne starší než tři měsíce, opatření znaleckou doložkou, jehož předmětem bude odhad obvyklé ceny nemovitosti ve vlastnictví dlužníka nacházejících se v katastrálním území a obci Slatinice a poučil dlužníka o následcích pro případ, že výzvě soudu nevyhoví (§ 393 odst. 3, § 396 odst. 1 IZ). Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 8.2.2013 dlužník sdělil, že má závazek vůči zajištěnému věřiteli, který neuvedl v seznamu závazků, neboť je řádně splácen spoludlužníkem a dále požádal o prodloužení lhůty k předložení znaleckého posudku o 30 dnů. Soud prvního stupně usnesením ze dne 15.2.2013, č.j. KSOL 10 INS 1266/2013-A-7, prodloužil dlužníkovi lhůtu k předložení znaleckého posudku do 28.2.2013. Do vydání napadeného usnesení však dlužník soudu prvního stupně znalecký posudek nepředložil.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Je třeba uvést, že k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit-mimo jiné-seznam majetku, v němž u každé položky tohoto seznamu musí být uveden údaj o době pořízení tohoto majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny, přičemž nemovitosti a majetek, na kterém váznou zajišťovací práva, musí být vždy oceněn znalcem (srov. ustanovení § 392 odst. 1, písm. a), odst. 2 IZ). Znalecký posudek k ocenění těchto věcí musí nechat zpracovat navrhovatel, neboť tento znalecký posudek tvoří přílohu návrhu. Správný je závěr soudu prvního stupně, že pokud dlužník na výzvu soudu návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě neopraví nebo nedoplní podle pokynů soudu tak, aby měl zákonem požadované náležitosti a přílohy, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne (§ 393 odst. 3 IZ) s tím, že odmítne-li návrh na povolení oddlužení, má ve smyslu ustanovení § 396 IZ povinnost rozhodnout současně o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že dlužník ani přes výzvu soudu (spolu s poučením o následcích neuposlechnutí této výzvy podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ), zákonem požadovanou přílohu, tj. znalecký posudek o ceně nemovitostí, nepřipojil.

Nicméně tak učinil dodatečně, v průběhu odvolacího řízení, takže tento důvod (tj. nepředložení znaleckého posudku) pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ pominul.

Za tohoto stavu, kdy důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ není dán, je požadavek na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení předčasný, neboť soud se dosud nezabýval tím, zda dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení dle ustanovení § 395 odst. 1, písm. a) a b) IZ, což je okolnost významná pro posouzení výše nutné zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Z důvodu shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 219a odst. 1 o.s.ř. zrušil a věc vrátil dle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu