1 VSOL 401/2015-B-57
KSOS 14 INS 7132/2009 1 VSOL 401/2015-B-57

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Ostrava -Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, PSČ 710 16, adresa pro doručování: Ostrava-Poruba, Čs. exilu 517/5, PSČ 708 00, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.12.2014, č.j. KSOS 14 INS 7132/2009-B-37

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), zrušil schválené oddlužení dlužníka Vladimíra anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude řešen jako nepatrný (výrok II.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenční správkyni (výrok III.) a vyslovil, že účinky prohlášení nepatrného konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník ke dni 12.6.2013 ukončil z osobních důvodů stálý pracovní poměr, a to bezprostředně poté, co bylo věřitelům splaceno 30 % jejich pohledávek. V době od 14.1.2014 do 31.8.2014 byl dlužník veden u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pracovní poměr si dosud nezajistil. V období leden 2014 až červen 2014 nebyla na účet insolvenční správkyně připsána žádná částka a dluh na odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně činí 17.892 Kč plus nedoplatek z předchozího období činí 3.411 Kč. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že dlužník dlouhodobě neplní povinnosti dle schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť nedostatečně spolupracuje s insolvenční správkyní, nehlásí zásadní změny týkající se jeho osoby a bez vážného důvodu (pouze z osobních důvodů) ukončil stálý pracovní poměr a je veden jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce. V jednání dlužníka lze spatřovat nedbalý přístup k plnění povinností a porušení povinnosti vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a usilovat o získání příjmu. Z těchto důvodů soud prvního stupně schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že tento bude veden jako nepatrný, neboť dlužník je nepodnikající fyzickou osobou (§ 314 odst. 1., písm. a) IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že v minulosti posílal pro účely oddlužení vysoké částky a žádné povinnosti neporušil. Uvedl, že v době ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele SV UNIPS, s.r.o., měl domluvenou práci, která mu nakonec nevyšla. Pracovní poměr ukončil z osobních a ze zdravotních důvodů, dokumentaci o tom však k dispozici nemá. Dále uvedl, že v roce 2014 žádal o výměnu insolvenční správkyně, neboť s ním insolvenční správkyně dostatečně nekomunikuje. Dlužník popřel, že by jej insolvenční správkyně vyzývala, aby se k ní dostavil s tím, že v průběhu insolvenčního řízení nezměnil adresu bydliště, e-mailovou adresu, ani telefonní číslo a všechny jeho kontakty jsou po celou dobu insolvenčního řízení funkční. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se mu schválené oddlužení nezrušuje (§ 41 odst. 2 o.s.ř.).

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.) a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 16.10.2009 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužník v návrhu uvedl, že je svobodný, bez vyživovací povinnosti, má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou s průměrným čistým měsíčním výdělkem 14.943 Kč a očekává, že tento příjem bude mít po dobu pěti let trvání oddlužení. K návrhu připojil pracovní smlouvu ze dne 10.7.1995, kterou uzavřel se zaměstnavatelem SV UNIPS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 250, PSČ 709 00, z níž se podává, že dlužník měl sjednán pracovní poměr u této společnosti od 11.7.1995 na dobu neurčitou s předmětem práce zedník. Soud prvního stupně usnesením ze dne 29.10.2009, č.j. KSOS 14 INS 7132/2009, rozhodl o úpadku dlužníka Vladimíra anonymizovano (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Adélu Konvičkovou, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 10, PSČ 702 00 (výrok II.) a dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Dne 2.12.2009 byla doručena soudu prvního stupně zpráva insolvenční správkyně o dosavadní činnosti, z níž se podává, že dlužník je zaměstnán u společnosti SV UNIPS, s.r.o., s pracovním poměrem na dobu neurčitou s průměrným čistým měsíčním výdělkem za poslední tři měsíce 16.437 Kč, z něhož je schopen splnit 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů za dobu pěti let trvání oddlužení. Dne 8.12.2009 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a schůze věřitelů, u něhož byly přezkoumány přihlášené pohledávky č. 1 až č. 4, pohledávky č. 1, č. 2 a č. 4 byly zjištěny v celém rozsahu, u pohledávky č. 3 bylo zjištěno 142.657,30 Kč a v části ve výši 95.380,93 Kč byla pohledávka dle ustanovení § 170, písm. d) IZ vyloučena z uspokojení v rámci insolvenčního řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26.2.2010, č.j. KSOS 14 INS 7132/209, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil povinnosti plátci mzdy dlužníka-společnosti SV UNIPS, s.r.o. (výrok II.), uložil insolvenční správkyni, aby ke každému prvnímu dni v měsíci z částky sražené ze mzdy dlužníka si ponechala zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně, uhradila pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném v rozhodnutí s tím, že termín první splátky se stanovuje nejpozději do 31.3.2010 a oddlužení plněním splátkového kalendáře bude probíhat od března 2010 do února 2015, případně po kratší dobu do úplného zaplacení pohledávek nezajištěných věřitelů. Podáním doručeným soudu dne 6.4.2011 insolvenční správkyně sdělila, že od 30.3.2011 se stala plátcem DPH, což doložila rozhodnutím o její registraci plátcem DPH s účinností od 30.3.2011. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20.7.2011, č.j. KSOS 14 INS 7132/2009, uložil insolvenční správkyni, aby ke každému poslednímu dni v měsíci z částky sražené ze mzdy dlužníka si ponechala zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést podle zvláštního právního předpisu a zrušil bod 1 výroku III. usnesení ze dne 26.2.2010, č.j. KSOS 14 INS 7132/2009-B-9. Dne 12.1.2012 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 4, z níž se podává, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů za 22 měsíců trvání oddlužení, tj. k prosinci 2011 včetně, činila 21,79 %, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 59,43 %. Správkyně sdělila, že dlužníku byly vyplaceny nemocenské dávky v měsících říjnu až prosinci 2011. Dne 13.7.2012 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 5, z níž se podává, že za 28 měsíců trvání oddlužení, tj. k červnu 2012 včetně, činila míra uspokojení nezajištěných věřitelů 26,70 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 57,21 %. V měsících lednu 2012 a únoru 2012 byly dlužníku vyplaceny dávky nemocenského pojištění, v dalších měsících pak již mzda. Dne 15.1.2013 byla soudu doručena zpráva o plnění oddlužení č. 6, z níž se podává, že za 34 měsíců trvání oddlužení, tj. k prosinci 2012 včetně, činila míra uspokojení nezajištěných věřitelů 29,28 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 51,67 %. Dne 15.7.2013 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 7 (mylně označená číslem 6), z níž se podává, že za 40 měsíců trvání oddlužení, tj. k měsíci červnu 2013 včetně, činila míra uspokojení nezajištěných věřitelů 31,50 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 47,26 %. Správkyně sdělila, že dlužníkovi zůstal z předchozího období k úhradě nedoplatek ve výši 3.911 Kč, v lednu 2013 byly srážky prováděny z čisté mzdy dlužníka a z nemocenských dávek, v únoru 2013 byla srážka ze mzdy tak nízká, že nepostačovala ani na úhradu odměny insolvenční správkyně, a proto byla odměna přesunuta do dalšího měsíce, v březnu 2013 k částce určené k přerozdělení byla připočtena částka ve výši 82 Kč, která nebyla rozdělena v minulém měsíci a v dubnu 2013 byla k částce určené k přerozdělení přičtena částka 500 Kč, která byla na účet oddlužení zaslána dlužníkem jako splátka jeho nedoplatku z předchozího období. Nedoplatek po této úhradě činí 3.411 Kč. V tomto měsíci byla uhrazena dlužná odměna insolvenční správkyně za měsíc únor 2013, která nebyla z důvodu administrativního pochybení vyplacena v březnu 2013. Dle sdělení správkyně dlužník ke dni 12.6.2013 rozvázal pracovní poměr dohodou ze strany zaměstnance dle ustanovení § 49 zákoníku práce bez uvedení důvodu a následně mu byla přiznána podpora v nezaměstnanosti po podpůrčí dobu pěti měsíců, od 13.6.2013 ve výši 6.133 Kč měsíčně. Podáním doručeným soudu dne 24.7.2013 dlužník soudu prvního stupně předložil výplatní pásky za období leden 2013 až červen 2013, z nichž se podává, že v žádném z těchto měsíců dlužníku nebyla vyplacena nemocenská dávka. Dne 9.4.2014 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 8, z níž se podává, že za 46 měsíců trvání oddlužení, tj. k měsíci prosinci 2013 včetně, činila míra uspokojení nezajištěných věřitelů 31,50 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 41,09 %. Správkyně sdělila, že dlužník má nedoplatek z předchozího období ve výši 3.411 Kč, příjem dlužníka za toto období neumožňoval provádět srážky pro účely oddlužení. Dlužník byl ke dni 8.9.2013 vyřazen z evidence u úřadu práce z důvodu nástupu do zaměstnání u zaměstnavatele EDGES jobs, s.r.o., dne 9.9.2013. Dne 19.9.2013 dlužník informoval správkyni mailem, že pracovní poměr skončil a má sjednaný nový pracovní poměr u zaměstnavatele Michala Anyalai, IČ: 88278069, na základě dohody o pracovní činnosti na dobu tří měsíců od 29.10.2013 a následně správkyni oznámil, že tuto dohodu ukončil. V březnu 2014 správkyni vyrozuměl úřad práce, že dlužník je v evidenci uchazečů o zaměstnání od 14.1.2014, v době od 14.1.2014 do 19.3.2014 mu byla poskytována podpora v nezaměstnanosti v nezabavitelné výši. Podáním doručeným soudu dne 15.4.2014 dlužník požádal o výměnu insolvenční správkyně s tím, že tato nereaguje na jeho maily a dotazy. Soud prvního stupně vyzval dlužníka podáním ze dne 21.5.2014, aby své podání doplnil tak, zda žádá o zproštění insolvenční správkyně funkce a aby uvedl konkrétní skutečnosti, ve kterých spatřuje porušování povinností insolvenční správkyně s tím, že nebude-li podání doplněno, nebude k němu přihlížet. Na tuto výzvu dlužník nereagoval. Podáním doručeným soudu dne 10.7.2014 sdělil Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Ostrava 2, Moravská Ostrava, 30. dubna 3130/2c, PSČ 702 00, že dlužník je v evidenci uchazečů o zaměstnání od 14.1.2014 dosud, podpora v nezaměstnanosti mu byla poskytována v době od 14.1.2014 do 19.3.2014. Podpora při rekvalifikaci mu poskytována nebyla. Dne 16.7.2014 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 9, z níž se podává, že za 52 měsíců trvání oddlužení, tj. k měsíci červnu 2014 včetně, činila míra uspokojení nezajištěných věřitelů 31,50 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 36,35 %. Za období leden 2014 až červen 2014 nebyla na účet oddlužení připsána žádná částka. Dlužník má dluh z předchozího období ve výši 3.411 Kč a dlužníkovi narůstá dluh na odměně insolvenční správkyně, který ke konci měsíce června 2014 činil 13.068 Kč. Soud prvního stupně nařídil jednání za účelem projednání, zda byly naplněny podmínky vedoucí ke zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 418 IZ, na den 12.11.2014, k němuž předvolal insolvenční správkyni a dlužníka. U jednání dne 12.11.2014 dlužník uvedl, že v době od 14.1.2014 do 31.8.2014 byl veden jako uchazeč o zaměstnání u Úřadu práce-Krajské pobočky v Ostravě, poté cca měsíc a půl pracoval a nyní je opět bez zaměstnání. Uvažuje o podnikání jako zedník. Pracovní poměr u původního zaměstnavatele ukončil ke dni 12.6.2013 z osobních důvodů. Správkyně oznámila, že dlužník prostřednictvím své sestry v říjnu 2014 poukázal částku 2.226 K a aktuální dluh na odměně a hotových výdajích činí 17.892 Kč plus nedoplatek z předchozího období ve výši 3.411 Kč. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Odvolací soud provedl dokazování čtením podstatného obsahu následujících listin: -rozhodnutí Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, ze dne 18.6.2013, z něhož zjistil, že dlužník byl dne 13.6.2013 zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, ode dne 13.6.2013 mu byla přiznána podpora v nezaměstnanosti ve výši 6.133 Kč měsíčně na dobu pěti měsíců, -dohody o pracovní činnosti ze dne 6.9.2013, včetně pokynu-dohody o dočasném přidělení zaměstnance ze dne 6.9.2013 a z těchto listin zjistil, že dlužník uzavřel dne 6.9.2013 dohodu o pracovní činnosti s agenturou práce EDGES jobs s.r.o., se sídlem Praha 1, Školská 694/32, PSČ 110 00, IČ: 29383366, na základě níž se zavázal vykonávat pracovní činnost na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance od agentury práce uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. Rozsah práce byl sjednán v průměru do poloviny týdenní pracovní doby, dohoda byla uzavřena na dobu od 9.9.2013 do skončení dočasného přidělení zaměstnance u uživatele DIRECT PARCEL DISTRIBUTION CZ s.r.o., nejdéle do 15.12.2013. Pokynem -dohodou o dočasném přidělení zaměstnance ze dne 6.9.2013-byl dlužník přidělen k práci do společnosti DIRECT PARCEL DISTRIBUTION CZ s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266, s druhem vykonávané práce-manipulační dělník a s charakteristikou práce- manipulační práce, -rozhodnutí Úřadu práce ČR-Krajské pobočky v Ostravě ze dne 29.10.2013, z něhož zjistil, že dlužník byl dne 19.9.2013 zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu nebyla přiznána, -dohody o pracovní činnosti ze dne 29.10.2013, z níž zjistil, že byla uzavřena mezi dlužníkem jako zaměstnancem a Michalem Anyalai, s místem podnikání Ostrava-město, Hasičská 551/52, PSČ 700 30, IČ: 88278069, jako zaměstnavatelem. V dohodě byla sjednána pracovní činnost-zednické práce v rozsahu 300 hodin (tři měsíce) a za výkon sjednaných pracovních činností ve sjednané jakosti a lhůtě byla sjednána odměna ve výši 60 Kč za hodinu, -potvrzení Úřadu práce ČR-Krajské pobočky v Ostravě ze dne 10.7.2014, z něhož zjistil, že dlužník byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 14.1.2014 doposud, podpora v nezaměstnanosti mu byla poskytována v době od 14.1.2014 do 19.3.2014. Podpora v rekvalifikaci mu nebyla poskytována, -zprávy insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 10 ze dne 27.5.2015, včetně přehledu transakcí a z těchto listin zjistil, že dlužník má k prosinci 2014 dluh na odměně insolvenční správkyně ve výši 17.424 Kč (16 x 1.089 Kč) a dluh na doplatku DPH ve výši 2.646 Kč. Dále správkyně eviduje nedoplatek z dubna 2013 ve výši 3.411 Kč. V říjnu 2014 byla na účet oddlužení připsána částka 9.530 Kč, z toho činil postižitelný příjem 2.226 Kč, z něhož byla uhrazena odměna insolvenční správkyně ve výši 2.178 Kč, od listopadu 2014 nebyla na účet oddlužení připsána žádná částka. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí za 58 měsíců trvání oddlužení, tj. k měsíci prosinci

2014 včetně, 31,50 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 32,59 %.

Z výpovědi dlužníka odvolací soud zjistil, že byl zaměstnán u společnosti SV UNIPS s.r.o. jako zedník od roku 1995 na dobu neurčitou. Pracovní poměr ukončil ze své iniciativy dohodou bez uvedení důvodu k datu 12.6.2013. Jedním z důvodů ukončení pracovního poměru byly špatné vztahy v pracovním kolektivu. V době, kdy uzavíral dohodu o ukončení pracovního poměru, jiný pracovní poměr sjednán neměl, nicméně věděl o možnosti získat zaměstnání prostřednictvím agentury práce EDGES jobs s.r.o., se kterou v září 2013 uzavřel dohodu o pracovní činnosti s předmětem práce-nakládání balíků do auta. K ukončení zaměstnání u této agentury došlo z podnětu zaměstnavatele. Dlužník tvrdil, že pracovní poměr u společnosti SV UNIPS, s.r.o., ukončil i ze zdravotních důvodů, neboť po zdravotní prohlídce v dubnu 2013, na kterou jej odeslal zaměstnavatel, měl řadu omezení, a proto si chtěl zajistit lehčí práci, přestože zaměstnavatel měl možnost mu přidělovat i jinou práci, někdy však práce nebyla. Po ukončení práce pro agenturu EDGES jobs s.r.o. si zajistil práci na dva a půl měsíce u zaměstnavatele Michala Anyalai z předmětem práce-zednické práce, neboť jinou práci se mu zajistit nepodařilo. Následně pracoval jako strážný na parkovišti po dobu dvou měsíců. Poté byl bez zaměstnání až do prosince 2014, kdy se zaměstnal na dohodu o pracovní činnosti v délce jednoho roku prostřednictvím agentury Comac jobs s.r.o., se sídlem Ostrava, Janáčkova 16, IČ: 28657411, jako manipulační dělník. Dlužník se snažil zajistit si práci prostřednictvím internetu a úřadu práce. Dluh vůči insolvenční správkyni na odměně a náhradě hotových výdajů neuhradil. Jeho aktuální čistý měsíční výdělek činí 9.500 Kč, čistý průměrný měsíční výdělek u zaměstnavatele SV UNIPS, s.r.o., činil 15.000 Kč měsíčně. V době, kdy pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele ukončil, předpokládal čistý měsíční výdělek u pracovní agentury EDGES jobs s.r.o. 12.000 Kč, tohoto výdělku však nedosáhl.

Podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. a) IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmů usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat.

Podle ustanovení § 418 odst.1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ o nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem.

Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NS ČR 12/2013, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. 77/2013, formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona, postup podle § 418 odst.1, písm. b) insolvenčního zákona tím však není vyloučen. Dále v tomto rozhodnutí uvedl, že z dikce ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ plyne, že pro účely posouzení, zda je důvod zrušit schválené oddlužení a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jelikož dlužník neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. a) IZ), není omezujícím (rozhodným) kritériem (vylučujícím vydání takového rozhodnutí) to, zda dlužník zavinil , že neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nýbrž to, zda dlužník takto neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Výčet těchto povinností je obsažen v ustanovení § 412 insolvenčního zákona.

Jednou ze základních a podstatných povinností dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; dlužník rovněž nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat /§ 412 odst. 1 písm. a) IZ/. V posuzované věci bylo provedeným dokazováním prokázáno, že dlužník měl v době podání návrhu na povolení oddlužení, v době rozhodování o tomto návrhu i v době schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlouhodobý, stabilní pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou u společnosti SV UNIPS, s.r.o., u níž pracoval od roku 1995 jako zedník s průměrným čistým měsíčním výdělkem nejméně ve výši cca 15.000 Kč. Dlužník se sám možnosti tohoto stálého, pravidelného příjmu, z něhož bylo možné provádět srážky pro účely oddlužení, zbavil tím, že ke dni 12.6.2013 dohodou ze své iniciativy pracovní poměr ukončil, a to v době, kdy dosud neuplynula doba pěti let od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Od té doby se mu již stabilní zaměstnání s dostatečným pravidelným příjmem pro účely hrazení splátek v oddlužení zajistit nepodařilo. Dlužník sice uhradil nezajištěným věřitelům 30% jejich pohledávek /§ 395 odst. 1 písm. b) IZ/, nicméně v případě trvání pracovního poměru by věřitelé dosáhli podstatně vyšší míry uspokojení, nadto po ukončení pracovního poměru již dlužník nebyl schopen hradit ani odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně, v důsledku čehož mu vznikl dluh na odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně ve výši 17.424 Kč, plus DPH 2.646 a plus 3.411 Kč, který dlužník dosud neuhradil.

Odvolací soud se zabýval otázkou, zda dlužník ukončil pracovní poměr u společnosti SV UNIPS, s.r.o., z omluvitelných důvodů, a to s negativním záměrem. Skutečnost, že dlužník měl neshody v pracovním kolektivu, za závažný důvod k ukončení pracovního poměru považovat nelze, obzvlášť za situace, kdy je proti dlužníku vedeno insolvenční řízení ve formě plnění splátkového kalendáře. Naopak takové chování dlužníka je zcela lehkomyslné, neboť pracovní poměr dlužník ukončil dohodou, aniž by měl zajištěno jiné zaměstnání. Obranu dlužníka, že mu v setrvání v původním pracovním poměru bránily zdravotní důvody, odvolací soud považuje za účelovou. Tento důvod ukončení pracovního poměru dlužník doplnil až dodatečně v průběhu odvolacího řízení v reakci na důvody napadeného usnesení, přičemž z obsahu spisu vyplývá, že dlužník i po ukončení pracovního poměru u původního zaměstnavatele pracoval jako zedník, tedy se stejným předmětem činnosti jako u původního zaměstnavatele. Nadto dlužník měl u původního zaměstnavatele nárok na přidělování práce odpovídající jeho zdravotnímu stavu a sám potvrdil, že mu zaměstnavatel vhodnou práci přiděloval. Není pravdivé ani tvrzení dlužníka, že byl bezprostředně před ukončení pracovního poměru u původního zaměstnavatele v pracovní neschopnosti. Z výplatních lístků předložených dlužník za období roku 2013 vyplývá, že v tomto období dlužníku žádné nemocenské dávky vypláceny nebyly. Účelovost chování dlužníka vyplývá i ze skutečnosti, že pracovní poměr u původního zaměstnavatele ukončil bezprostředně poté, co splnil 30% hranici uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Dlužník tedy porušil podstatnou povinnost po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v této skutečnosti odvolací soud shledává důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ a řešení dlužníkova úpadku nepatrným konkursem.

Z důvodu nadbytečnosti se odvolací soud nezabýval dalším tvrzeným porušováním povinností dlužníkem, tedy tím, zda dlužník řádně spolupracoval s insolvenční správkyní a zda nehlásil zásadní změny svého bydliště a svých kontaktů.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že pro jeho rozhodnutí byla irelevantní námitka dlužníka, že s ním insolvenční správkyně dostatečně nekomunikovala, a proto navrhl její zproštění. Odvolací soud podotýká, že soud prvního stupně vyzval dlužníka přípisem ze dne ze dne 21.5.2014 k doplnění námitek směřujících proti insolvenční správkyni, na tuto výzvu soudu však dlužník nereagoval.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci 24. června 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu

v.z. Mgr. Diana Vebrová v.r. pověřený člen senátu

z důvodu nepřítomnosti předsedkyně senátu podepsáno zastupujícím členem senátu dle § 158 odst. 1 o.s.ř.