1 VSOL 394/2012-A-71
KSOS 38 INS 790/2011 1 VSOL 394/2012-A-71

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Ing. Haliny anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšová 898/6, Třinec-Lyžbice, PSČ 739 61, zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem Škroupova 1114/4, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, o insolvenčním návrhu věřitele Mgr. Piotra anonymizovano , anonymizovano , bytem ul. Batorego 18, 44-273 Rybnik, Polská republika, zastoupeného Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem se sídlem Preslova 9, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 790/2011-A-39 ze dne 1.2.2012

takto:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSOS 38 INS 790/2011, -A-64 ze dne 26.9.2012 se v záhlaví a ve výroku opravuje tak, že nesprávné označení soudu prvního stupně Krajského soudu v Brně se nahrazuje správným Krajského soudu v Ostravě .

Odůvodnění:

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního

řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 164 o.s.ř., předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Usnesením č.j. KSOS 38 INS 790/2011,-A-64 ze dne 26.9.2012 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 790/2011-A-39 ze dne 1.2.2012. Při vyhotovování tohoto rozhodnutí však došlo k chybě v psaní, když v záhlaví a ve výroku usnesení byl nesprávně uveden Krajský soud v Brně namísto Krajský soud Ostrava. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 164 a § 167 odst. 2 o.s.ř. (§ 7 IZ) a opravil uvedenou zřejmou nesprávnost tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 6. prosince 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu