1 VSOL 391/2016-A-23
KSBR 32 INS 27069/2015 1 VSOL 391/2016-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 449 85 576, bytem Halasovo náměstí 112/2, 638 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele De Winter Group, s.r.o., identifikační číslo osoby: 283 01 871, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, 682 01 Vyškov-Město, zastoupeného Mgr. et. Mgr. Pavlem Střelcem, advokátem se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 47/33, o odvolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2015, č.j. KSBR 32 INS 27069/2015-A-13

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2015, č.j. KSBR 32 INS 27069/2015-A-13 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu navrhovateli De Winter Group, s.r.o. (dále jen navrhovatel) podle ustanovení § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě pěti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že navrhovatel se domáhá vydání rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka Jiřího

anonymizovano a prohlášení konkurzu na jeho majetek. Z návrhu a z doložených listin vyplývá, že dlužník má více peněžitých závazků u více věřitelů po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník ke dni rozhodnutí nepodal návrh na povolení reorganizace ani návrh na povolení oddlužení, s insolvenčním návrhem nesouhlasí, nepředložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Lze tedy předpokládat, že úpadek dlužníka bude řešen formou konkursu. Insolvenčnímu soudu není znám rozsah a obsah majetku dlužníka, pro řízení po zjištění úpadku je však nezbytné zajistit finanční prostředky, z nichž by byly náklady insolvenčního řízení hrazeny, a proto insolvenční soud navrhovateli uložil složení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční navrhovatel odvolání, v němž namítal, že dlužník disponuje hotovými penězi, jež by dostatečně pokryly náklady řízení. Poukázal na sdělení dlužníka v dopise ze dne 3.12.2015, v němž uvádí: Na této schůzce Vám byla učiněna nabídka či schopnost zaplatit do konce roku 2015 minimálně 150.000 Kč s částečným plněním v hodnotě 10.000 Kč do 11.9.2015 . K zaplacení částky 10.000 Kč skutečně došlo, proto je ze samotného vyjádření dlužníka zřejmé, že disponuje dostatečnou hotovostí k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Z uvedených důvodů navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu spisu se podává, že podáním doručeným soudu dne 29. 10. 2015, se insolvenční navrhovatel domáhá vydání rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkurzu na jeho majetek. V návrhu identifikoval a vyčíslil svoji pohledávku, doložil ji listinami a připojil přihlášku pohledávky. Tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 46.573 USD, v přepočtu 1.002.366,27 Kč, která je více než 30 dnů po splatnosti z titulu smlouvy o úvěru č. 201437 uzavřené dne 31.3.2014 mezi navrhovatelem jako úvěrujícím a dlužníkem jako úvěrovaným a dále Jaroslavem anonymizovano a Mgr. Jitkou Mazáčovou jako přistupujícími dlužníky. Dlužník měl uhradit první splátku úvěru ve výši 2.725 USD dne 3.4.2014, na dluh neuhradil ničeho a dostal se tak do prodlení, čímž došlo ke ztrátě výhody splátek a tedy k zesplatnění celého dluhu. Poté dlužník provedl částečné úhrady, vzhledem k nimž má navrhovatel k 21.10.2015 za dlužníkem pohledávku na jistině ve výši 25.100 USD, pohledávku na fixním úroku z půjčených peněz ve výši 5.906 USD, pohledávku na úroku z půjčených peněz ve výši 25 % z částky 25.100 USD za období od 2.3.2015 do 21.10.2015 v částce 4.005 USD, pohledávku ve výši 7.752 USD na úrocích z prodlení, pohledávku na smluvní pokutě ve výši 2.510 USD a pohledávku na nákladech za sepsání smlouvy a listin souvisejících ve výši 1.300 USD. Tato pohledávka je částečně vykonatelná, pokud jde o pohledávku na jistině ve výši 25.100 USD, pohledávku na fixním úroku v částce 5.906 USD a pohledávku na nákladech za sepsání smlouvy o úvěru ve výši 1.300 USD, a to na základě notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti sepsaného dne 31.3.2014 Mgr. Petrem Ondruškem notářem ve Vyškově č. N49/2014, NZ46/2014. Uvedená pohledávka je vymáhána exekučně u Exekutorského úřadu v Přerově, soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou pod sp.zn. 103EX 33987/15.

Dále navrhovatel tvrdil za dlužníkem pohledávku ve výši 766.845,07 Kč více než 30 dnů po splatnosti z titulu smluv o půjčce uzavřených mezi Ing. Radomilem anonymizovano jako věřitelem a dlužníkem, na základě kterých si dlužník půjčil celkem 611.000 Kč, přičemž smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015 uzavřenou mezi Ing. Radomilem anonymizovano jako postupitelem a navrhovatelem jako postupníkem byly uvedené pohledávky včetně příslušenství postoupeny na navrhovatele. Navrhovatel a dlužník uzavřeli dne 18.2.2015 dohodu o novaci závazků, přistoupení k dluhu a splacení dluhu, v níž dlužník uznal co do důvodu a výše své dluhy odpovídající uvedeným pohledávkám a zavázal se zaplatit navrhovateli dluh na jistině a úrocích celkem 766.845,07 Kč ve třech splátkách, přičemž třetí splátka byla splatná 20.4.2015. Vzhledem k tomu, že si sjednali ztrátu výhody splátek, podle níž se stává celý dluh splatný a na dlužnou pohledávku nebylo uhrazeno ničeho, stal se celý dluh splatný 26.2.2015. Tato pohledávka je vykonatelná na základě notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu sepsaného 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem se sídlem v Uherském Hradišti č. N12/2015, NZ 12/2015 a je v současné době exekučně vymáhána u Exekutorským úřadem v Přerově, JUDr. Tomášem Vránou pod sp.zn. 103EX 41268/15. Dále navrhovatel tvrdil za dlužníkem pohledávku ve výši 113.036,99 Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.10.2013 mezi Ing. Radomilem anonymizovano jako věřitelem a dlužníkem, na základě které si dlužník půjčil částku 95.000 Kč, přičemž smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015 uzavřenou mezi Ing. Radomilem anonymizovano , anonymizovano 7 jako postupitelem a navrhovatelem jako postupníkem byla pohledávka včetně příslušenství postoupena na navrhovatele. Navrhovatel a dlužník uzavřeli 18.2.2015 dohodu o novaci závazků, kterou se navrhovateli zavázal dlužník uhradit dluh na jistině a úrocích ve výši 113.036,99 Kč nejpozději do 20.4.2015. Pohledávka je vykonatelná na základě notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem se sídlem v Uherském Hradišti č. N13/2015, NZ13/2015 a je v současné době exekučně vymáhána Exekutorským úřadem v Přerově, JUDr. Tomášem Vránou pod sp.zn.

103EX 42225/15. Dále navrhovatel tvrdil za dlužníkem pohledávku ve výši 684.606,86 Kč, která je více než 30 dnů po splatnosti z titulu smluv uzavřených mezi Ing. Radomilem anonymizovano , nar. 27.5.1957 jako věřitelem a dlužníkem, na základě kterých si dlužník půjčil celkem 626.000 Kč, přičemž smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015 uzavřené mezi Ing. Radomilem anonymizovano , nar. 27.5.1957 jako postupitelem a navrhovatelem jako postupníkem byly uvedené pohledávky včetně příslušenství postoupeny na navrhovatele. Navrhovatel a dlužník dne 18.2.2015 uzavřeli dohodu o novaci závazků a přistoupení k dluhu a splacení dluhu, v níž dlužník uznal dluh co do důvodu a výše. Dluh byl splatný v pěti splátkách pod ztrátou výhody splátek. Protože na dlužnou částku nebylo uhrazeno ničeho, stal se celý dluh splatný ke dni 21.4.2015. Pohledávka je vykonatelná na základě notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem se sídlem v Uherském Hradišti č. N14/15, NZ14/15 a je vymáhána JUDr. Tomášem Vránou, soudním exekutorem pod sp.zn. 103EX 42225/15. V neposlední řadě navrhovatel tvrdil za dlužníkem pohledávku ve výši 113.739,73 Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.9.2013 mezi Ing. Radomilem anonymizovano jako věřitelem a dlužníkem, na základě které si dlužník půjčil částku 95.000 Kč, přičemž smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015 uzavřené mezi Ing. Radomilem anonymizovano jako postupitelem a navrhovatelem jako postupníkem byla uvedená pohledávka včetně příslušenství postoupena na navrhovatele. Navrhovatel a dlužník uzavřeli dne 18.2.2015 dohodu o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu, v níž dlužník uznal co důvodu a výše své dluhu ve výši 113.739,73 Kč, které se zavázal zaplatit nejpozději do 20.8.2015 . Na dlužnou částku ničeho neuhradil. Pohledávka je vykonatelná na základě notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu sepsaného 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem se sídlem v Uherském Hradišti č. N15/2015, NZ15/2015, pohledávka je v současné době vymáhána JUDr. Tomášem Vránou, soudním exekutorem. Jako dalšího věřitele dlužníka navrhovatel označil Ing. Radomila anonymizovano , kterému dluží částku 77.000 Kč na základě smlouvy o půjčce ze dne 9.11.2012, která měla být vrácena 31.12.2015 a dále částku 79.000 Kč na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.10.2012, která měla být vrácena 31.12.2015.

Na výzvu soudu ze dne 9. 11. 2015 dlužník uvedl, že s insolvenčním návrhem nesouhlasí a označil jej za šikanózní, předložení seznamu majetku, pohledávek a závazků není schopen v krátkém termínu 15 dnů provést, neboť má omezený přístup k podkladům a písemnostem, omezuje ho rovněž zdravotní stav. Výjimkou je předložení prohlášení o skutečnostech evidovaných zaměstnanců. Dále uvedl, že mezi ním a věřitelem je nevyřešený rozsáhlý spor, který se dlužník snažil vyřešit mnoha způsoby při navrhovaných smírčích jednáních ze strany dlužníka. Návrhy dlužníka nebyly nikdy ze strany věřitele akceptovány. Věřitel ve svém insolvenčním návrhu předkládá soudu nesprávná fakta i neúplné, zkreslené a zčásti nepravdivé údaje. Dlužník by na sebe nikdy insolvenci nepodal, choval se vždy odpovědně ke svým závazkům, které řešil v rámci svých schopností a možností. Nesouhlasí s krácením závazků vůči věřiteli tak, jak je to ve výsledku praktikováno při tzv. povolených insolvencích. K vyjádření připojil prohlášení o zaměstnancích, v němž prohlásil, že ke dni 7.12.2015 nezaměstnává žádné osoby. Předložil částečný seznam svých závazků, v němž prohlásil, že má ke dni 16.12.2015 závazek vůči insolvenčnímu navrhovateli ve výši 378.000 Kč na základě uzavřené smlouvy o úvěru č. 201437 s tím, že seznam není úplný. Dále předložil částečný seznam pohledávek, v němž uvedl, že ke dni 16.12.2015 má finanční pohledávku vůči BAUTESTING s.r.o., IČ: 29194971, FREONED s.r.o., IČ: 01741357 v celkové výši 2.640.000 Kč.

Podáním doručeným soudu dne 27. 11. 2015 sdělil Ing. Radomil anonymizovano , anonymizovano , bytem Vyškovská 759, 685 01 Bučovice, že má za dlužníkem pohledávku, kterou identifikoval a doložil listinami. Poté vydal soud prvního stupně napadené rozhodnutí.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu, je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a soudu není známa struktura dlužníkova majetku, takže není na jisto postaveno, že po rozhodnutí o úpadku budou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda má majetek, který bude postačovat k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Totéž platí při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty.

Na základě údajů uvedených v insolvenčním návrhu a sdělení Ing Radomila anonymizovano lze dospět k předběžnému závěru, že dlužník je v úpadku a že jeho úpadek bude nutno řešit konkursem. Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že dosud nejsou známy majetkové poměry dlužníka, takže je zde důvodná obava, že v majetkové podstatě nebude dostatek pohotových finančních prostředků pro počáteční činnost správce a požadovaná záloha je rovněž zárukou k zaplacení jeho odměny a hotových výdajů. V této souvislosti odvolací soud zdůrazňuje, že ve fázi rozhodování o povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení nelze zjišťovat majetkovou situaci dlužníka jinak, než výzvou dle ustanovení § 128 odst. 3 IZ, což soud prvního stupně učinil, přičemž nesplnění této povinnosti dlužníkem má za následek pouze vyvratitelnou právní domněnku, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky (§ 3 odst. 2, písm. d/ IZ).

Pokud insolvenční navrhovatel v odvolání tvrdí, že dlužník disponuje dostatečnou hotovostí k úhradě nákladů insolvenčního řízení, je třeba zdůraznit, že tato tvrzení navrhovatel ničím nedokládá. Skutečnost, že dlužník uhradil navrhovateli v listopadu 2015, tedy po podání insolvenčního návrhu, částku 10.000 Kč, o majetkové situaci dlužníka nevypovídá a především z ní nelze učinit spolehlivý závěr, že dlužník má k dispozici další pohotové finanční prostředky, které jsou nutné pro počáteční činnost správce bezprostředně po rozhodnutí o dlužníkově úpadku.

Dále se odvolací soud z pohledu níže citovaných ustanovení zabýval otázkou výše uložené zálohy.

Podle ustanovení § 38 odst. IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumávaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jiných nutných výdajů, ve znění účinném od 1.1.2014, tj. ve znění novely provedené vyhláškou č. 398/2013 Sb. (dále jen vyhláška ), činí odměna insolvenčního správce, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs (a dojde-li v něm ke zpeněžování majetku dlužníka), nejméně 45 000 Kč.

Podle § 2a citované vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna i z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000 Kč, nejvýše však 1.000.000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000 Kč.

Uložení zálohy ve výší 50.000 Kč proto považuje odvolací soud za důvodné, neboť tato záloha je určena pro pokrytí nejnaléhavějších pracovních potřeb insolvenčního správce při zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty dlužníka, případně je zárukou úhrady jeho odměny, která při konkursu činí nejméně 45.000 Kč (bez DPH).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 12.května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu