1 VSOL 383/2014-A-99
KSBR 31 INS 6268/2014 1 VSOL 383/2014-A-99

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Zemědělské družstvo Velké Pavlovice, se sídlem Velké Pavlovice, Brněnská 10, PSČ 691 06, IČ: 46344187, o insolvenčním návrhu navrhovatelů a) BISO Schrattnecker s.r.o., se sídlem Čebín 444, PSČ 664 23, IČ: 26226464, b) ELITA semenářská, a.s., se sídlem Brno, Cupákova 4a, PSČ 621 00, IČ: 46968521, c) Morava, mlékařské odbytové družstvo, se sídlem Vyškov, Palánek 250/1, PSČ 682 01, IČ: 60742780, zastoupeného JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D., advokátem se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 47/33, PSČ 682 01, o návrhu dlužníka na vyhlášení moratoria, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.3.2014, č.j. KSBR 31 INS 6268/2014-A-18,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 118 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl návrh dlužníka na vyhlášení moratoria.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník k návrhu na vyhlášení moratoria nedoložil zákonem požadované přílohy-seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů s úředně ověřenými podpisy, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí, a proto neúplný návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v rámci něhož vznesl rovněž námitku podjatosti věc vyřizující soudkyně JUDr. Aleny Knapilové.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 7.3.2014 insolvenčním návrhem navrhovatelů a) a b) , jímž se navrhovatelé domáhali rozhodnutí o úpadku dlužníka Zemědělské družstvo Velké Pavlovice a prohlášení konkursu na jeho majetek. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 27.3.2014 přistoupil k insolvenčnímu řízení navrhovatel c), který se domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek a dále navrhl, aby soud vydal předběžné opatření dle ust. § 113 IZ. Dne 27.3.2014 byl doručen soudu prvního stupně návrh dlužníka na vyhlášení dvouměsíčního moratoria. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením. Soud prvního stupně usnesením ze dne 16.4.2014, č.j. KSBR 31 INS 6268/2014-A-39, zastavil řízení vůči navrhovateli b), usnesení nabylo právní moci dne 10.5.2014. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 17.4.2014 byl doručen soudu prvního stupně insolvenční návrh navrhovatele d) ADOK, spol. s r.o. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22.4.2014, č.j. KSBR 31 INS 6268/2014-A-45, zastavil řízení vůči navrhovateli c), usnesení nabylo právní moci dne 20.5.2014. Dne 5.5.2014 byl doručen soudu prvního stupně insolvenční návrh navrhovatele e) FIDES AGRO, spol. s r.o. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22.5.2014, č.j. KSBR 31 INS 6268/2014-A-75, zastavil řízení vůči navrhovateli a), usnesení nabylo právní moci dne 13.6.2014, dále usnesením ze dne 22.5.2014, č.j. KSBR 31 INS 6268/2014-A-76, zastavil řízení vůči navrhovateli d), rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.6.2014 a usnesením ze dne 26.5.2014, č.j. KSBR 31 INS 6268/2014-A-80, zastavil insolvenční řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 27.5.2014.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 218 o.s.ř. platí, že odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn nebo které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné. O odmítnutí odvolání podle citovaného zákonného ustanovení se v soudní praxi rozhoduje také v případě, stalo-li se odvolání bezpředmětným.

V posuzované věci se dlužník návrhem ze dne 27.3.2014 domáhal vyhlášení dvouměsíčního moratoria, jehož účinkem je dle ust. § 120 odst. 1 IZ, že po dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Za situace, kdy insolvenční soud postupně insolvenční řízení ve vztahu ke všem insolvenčním navrhovatelům pravomocně zastavil a nelze tudíž již vydat rozhodnutí o úpadku, stalo se odvolání dlužníka proti napadenému usnesení obsolentním.

Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 218 o.s.ř. a odvolání dlužníka jako bezpředmětné odmítl. Z důvodu odmítnutí odvolání se odvolací soud v tomto rozhodnutí ani nezabýval námitkou podjatosti věc vyřizující soudkyně JUDr. Aleny Knapilové, vznesenou dlužníkem.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 30.září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu