1 VSOL 375/2015-A-15
KSBR 32 INS 33367/2014 1 VSOL 375/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Jungmannova 5, PSČ 602 00, adresa pro doručování: Brno, Kneslova 1, PSČ 618 00, IČ: 65379241, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.2.2015, č.j. KSBR 32 INS 33367/2014-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužníka vyzval usnesením ze dne 10.12.2014, č.j. KSBR 32 INS 33367/2014-A-7, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží další listiny osvědčující jeho úpadek (zejména kopie úvěrových smluv apod.) a současně jej poučil o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. Ačkoliv bylo usnesení dlužníkovi doručeno dne 26.1.2015, dlužník na výzvu soudu nereagoval a povinnost k doplnění insolvenčního návrhu nesplnil, a proto soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že na výzvu soudu včas nereagoval z důvodu změny faktického bydliště, když má sice evidovanou adresu bydliště Brno, Jungmannova 5, fakticky však bydlí na drese Brno, Kneslova 1. Dále uvedl, že na základě výzvy soudu doplňuje návrh o smlouvu o úvěru ze dne 13.10.2006, o aktuální pracovní smlouvu č.j. 2/2014/PT, o platový výměr č.j. 6/14/Doh., o oznámení o výši invalidní důchodu a tyto listiny připojil k odvolání.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 10.12.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužník v návrhu uvedl adresu bydliště Brno, Jungmannova 5, PSČ 602 00, korespondenční adresu v návrhu neuvedl. Dlužník tvrdil, že má 9 věřitelů, vůči nimž má 9 závazků v celkové výši 452.831 Kč, které není schopen splácet po dobu delší tří měsíců a označil 9 nezajištěných vykonatelných závazků s tím, že všechny závazky jsou předmětem exekučního řízení. K návrhu připojil seznam závazků, seznam majetku, seznam zaměstnanců, prohlášení o tom, že není podnikatelem a že žádný z jeho závazků nepochází z podnikatelské činnosti, výpis z evidence rejstříku trestů, platové výměry, pracovní smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a Statutárním městem Brno, Úřadem městské části Brno-Černovice, rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 20.1.1999 a výplatní pásky za měsíce srpen až říjen 2014. Jiné listiny k návrhu nepřipojil. Soud prvního stupně usnesením ze dne 10.12.2014, č.j. KSBR 32 INS 33367/2014-A-7, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží další listiny osvědčující jeho úpadek (zejména kopie úvěrových smluv apod.) a současně dlužníka poučil o povinných přílohách insolvenčního návrhu dle ust. § 104 odst. 1 IZ a o tom, že nedoplní-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě, insolvenční soud jej odmítne (§ 128 odst. 2 IZ). Usnesení bylo dlužníku doručeno na adresu uvedenou v insolvenčním návrhu Brno, Jungmannova 5, PSČ 602 00, dle ust. § 50 odst. 2 o.s.ř. dnem 26.1.2015. Dlužník na výzvu soudu nereagoval. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li i insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužník ani přes výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou usnesením ze dne 10.12.2014, č.j. KSBR 32 INS 33367/2014-A-7, nepřipojil k návrhu zákonem požadované přílohy vyjmenované v ustanovení § 104 odst. 1, písm. d) IZ, tj. listiny dokládající jeho úpadek, ačkoliv byl v usnesení poučen, jak má insolvenční návrh doplnit a o následcích pro případ, že insolvenční návrh o požadované listiny nedoplní. Usnesení bylo dlužníku řádně doručeno v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 o.s.ř. na adresu bydliště označenou v insolvenčním návrhu. Jelikož dlužník přes výzvu soudu k insolvenčnímu návrhu nedoložil žádné listiny dokládající jeho úpadek, soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Pro úplnost je třeba uvést, že vady insolvenčního návrhu ani nedostatky příloh nelze odstraňovat až v odvolacím řízení a k odstranění těchto vad až v odvolacím řízení nelze přihlížet (§ 146 odst. 2, § 142 písm. a) IZ).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem

vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 15.července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu