1 VSOL 37/2018-B-16
KSBR 32 INS 8088/2017 1 VSOL 37/2018-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Hálkova 2911/22, 586 01 Jihlava b) Monika anonymizovano , narozená 1. 7. 1975 bytem Hálkova 2911/22, 586 01 Jihlava

o neschválení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2017, č. j. KSBR 32 INS 8088/2017-B-10

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným usnesením neschválil oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude řešen formou nepatrného konkursu (výrok II. a III.) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

2. Soud prvního stupně vyšel z toho, že -usnesením ze dne 30. 6. 2017, č. d. A-11 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. -Z přílohy č. 1 zprávy insolvenčního správce ze dne 29. 7. 2017 vyplývá, že dlužník dne 25. 2. 2016 uzavřel kupní smlouvu, dle níž koupil spoluvlastnický podíl k nemovitému majetku za kupní cenu 2.329.000 Kč, v době, kdy pohledávky vyplývající z přihlášek č. 6, 12, 13 a 14 byly více než tři měsíce po lhůtě splatnosti. Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nebyl proveden z důvodu ani dodatečně nezhojené chyby ve smlouvě. -Dne 26. 8. 2016 dlužník uzavřel kupní smlouvu, na základě níž prodal spoluvlastnický podíl k bytové jednotce za kupní cenu 300.000 Kč, přitom obvyklá cena dle znaleckého posudku činila 245.000 Kč. Dlužník insolvenčnímu správci nedoložil, zda čistý příjem z prodeje ve výši 281.375 Kč použil k poměrnému uspokojení věřitelů. Z předložených isir.justi ce.cz

dokladů insolvenční správce usoudil, že finanční prostředky ve výši nejméně 120.000 Kč byly použity pro osobní potřebu dlužníka. -Na schůzi věřitelů konané dne 16. 8. 2007 odkázal insolvenční správce na svou zprávu ze dne 29. 7. 2017. Navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře za podmínky příjmu dlužnice ve výši 12.500 Kč, když v té době byla dlužnice nezaměstnaná a za podmínky, že budou odstraněny jakékoliv pochybnosti o nepoctivém záměru dlužníka. Věřitelé se jednání neúčastnili a soud uložil přítomným dlužníkům, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne jednání písemně vyjádřili ke stanovisku insolvenčního správce o tom, zda jsou zde okolnosti bránící schválení oddlužení, jak jsou popsány ve zprávě ze dne 29. 7. 2017. -Dne 28. 8. 2017 dlužnice předložila kopii smlouvy o důchodu na částku 700 Kč. -Dne 31. 8. 2017 insolvenční správce zaslal pracovní smlouvu dlužnice, dle níž dlužnice nastoupila do práce dne 1. 9. 2017. -Usnesením ze dne 6. 11. 2017 č.d. B-8 soud vyzval dlužníka, aby se vyjádřil ke stanovisku insolvenčního správce, dle něhož jsou zde okolnosti bránící schválení oddlužení tak, jak jsou popsány v příloze 1 zprávy insolvenčního správce ze dne 29. 7. 2017 a dále aby doložil listinami výši čistých měsíčních příjmů za měsíce září a říjen 2017 a originál smlouvy o důchodu ze dne 25. 8. 2017. -Na tuto výzvu dne 24. 11. 2017 dlužník předložil rozhodnutí ČSSZ o výši invalidního důchodu Pavla anonymizovano , kupní smlouvu na nemovitost ze dne 25. 2. 2016, výplatní lístky dlužnice za měsíce září, říjen 2017 a vyúčtování rekonstrukce rodinného domu ze dne 30. 9. 2016, znějící na částku 100.125 Kč, pro odběratele Pavla anonymizovano . -V kupní smlouvě ze dne 25. 2. 2016 se dlužník zavázal uhradit cenu nemovitostí ve výši 2.329.000 Kč tak, že částku 289.000 Kč uhradí ve splátkách a částku 2.040.000 Kč do 20. 3. 2016 z úvěru poskytnutého Českomoravskou stavební spořitelnou. -Návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem dne 19. 4. 2017. -Ze soupisu majetkové podstaty vyplývá, že dlužník vlastní nemovitosti v hodnotě 1.700.000 Kč a 15.900 Kč, zůstatek na vkladovém účtu ve výši 37.510,61 Kč a důchodové připojištění v hodnotě 63.424,36 Kč. Do řízení jsou přihlášeny pohledávky 16 věřitelů v celkové výši 3.513.685,09 Kč, z nichž pohledávky ve výši 2.111.745,53 Kč jsou zajištěné a pohledávky ve výši 1.401.939,56 Kč jsou pohledávky nezajištěné. -Z přihlášek pohledávek vyplývá, že pohledávka věřitele ČSOB a.s. byla splatná 20. 11. 2015, věřitele č. 12 M & M reality holding a.s. dne 21. 7. 2015, č. 13 věřitele Help Financial s.r.o. dne 20. 3. 2014 a č. 14 AB 4 B. V. splatná dne 19. 10. 2015.

3. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že v době, kdy byl dlužník v úpadku, bral na sebe závazky velkého rozsahu za účelem zhodnocení vlastního majetku. Současně nebylo zjištěno, že by finanční prostředky získané zpeněžením části majetku byly použity k úhradě splatných závazků. Na opakovanou výzvu se dlužník k těmto skutečnostem nevyjádřil, nepodal vysvětlení, ani se nepokusil nepoctivost záměru vyvrátit. Soud prvního stupně proto shledal v jednání dlužníka před zahájením řízení v návaznosti na podání návrhu na povolení oddlužení, nepoctivý záměr a v nesplnění výzev insolvenčního soudu lehkovážný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

4. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž namítal, že se svým insolvenčním správcem komunikoval a rovněž reagoval na výzvu insolvenčního soudu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

Předložil doklad o použití části finančních prostředků získaných zpeněžením části majetku kupní smlouvu, výplatní lístky dlužnice a rozhodnutí o důchodu dlužníka. Patrně omylem nebyl insolvenčnímu soudu zaslán originál smlouvy o důchodu, který je dlužnici poskytnut v rámci případného oddlužení ve výši 700 Kč a tento připojuje k odvolání. Dlužník doložil, že má pro oddlužení dostatečný příjem, kdy dlužník je poživatelem invalidního důchodu, dlužnice má příjem ze zaměstnání a navíc je jí poskytován smluvní důchod. K nepoctivému záměru v době, kdy měl splatné závazky, uvedl, že finanční prostředky získané zpeněžením části majetku byly částečně použity k úhradě splatných závazků a částečně k opravě bydlení po havárii vody. Dlužník převodem nemovité věci získal částku 281.375 Kč, z níž bylo na úhradu splatných závazků použito nejméně 130.739 Kč, což dokládá listinami, z nichž vyplývá úhrada částky 87.244,17 Kč Exekutorskému úřadu Praha 5 ke sp. zn. 67 EX 10224/16, částky 38.300 Kč Exekutorskému úřadu v Přerově VS 2277416, částek 786 Kč a 1.131 Kč Aliance pojišťovně a.s. a částek 1.489 a 1.489 Kč inkasní společnosti TARAKAN a.s. Částku 100.125 Kč dlužník použil na opravu domu, v němž fakticky bydlí, což dokládá. Na dokladech je sice uvedeno, že se účtují práce za provedení rekonstrukce domu, ale jednalo se o zednické práce po havárii vody-opravy stropů a podlah včetně omítání stěn. K tomuto navrhoval vyslechnout svědky, a to osoby provádějící dané práce Štěpána Sýkoru a jeho pomocníka Petra Záboje. V této souvislosti vynaložil i další peněžní prostředky na opravu topení, kdy doklad dodavatele Zbyňka Skořepy rovněž připojil k odvolání a navrhoval jej vyslechnout. Z uvedených důvodů má za to, že jsou schopni splnit podmínky oddlužení a prokazuje, že neměli nepoctivý záměr, nezhodnocovali svůj majetek, z nabytých finančních prostředků uspokojili své splatné závazky, případně uhradili nezbytné výdaje spojené s opravou bydlení a navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně. K odvolání dlužník připojil Smlouvu o vrácení peněžních prostředků vynaložených během trvání insolvenčního řízení se splatností po skončení insolvence uzavřenou mezi Alešem Hrobským a Monikou anonymizovano na částku 700 Kč měsíčně, potvrzení Exekutorského úřadu Praha 5, JUDr. Juraje Podkonického o provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu, zúčtování finančních transakcí u České spořitelny a.s., platební příkazy UniCredit Bank a.s., fakturu Štěpána Sýkory a Zbyňka Skořepy.

5. Odvolací soud především konstatuje, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19. 4. 2017. S účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Dle bodu 1. přechodného ustanovení v článku II. zákona č. 64/2017 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Na přezkoumávanou věc, v níž soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením dne 5.12.2017, je nutno aplikovat insolvenční zákon ve znění účinném do 30.6.2017, neboť stávající druhá fáze insolvenčního řízení byla zahájena rozhodnutím o úpadku dne 13.6.2017, tedy za účinnosti insolvenčního zákona ve znění do 30.6.2017 a končí právě napadeným rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, po němž následuje třetí realizační fáze insolvenčního řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

6. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a vzhledem k obsahu podaného odvolání a ke skutečnostem nastalým po vydání napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je nutno zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

8. Z obsahu insolvenčního spisu mimo zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že -výzvou ze dne 20. 4. 2017 soud vyzval dlužníka k doplnění seznamu majetku o ideální jednu polovinu nemovitostí zapsaných na LV č. 266 pro k. úz. Cejle, okres Jihlava, a to pozemku parc. č. 2517 a č. 2518 a sdělení, z jakých příjmů předpokládá uhrazení alespoň 30 % výše nezajištěných závazků. -Dne 19. 5. 2017 dlužník doplnil insolvenční návrh a opravil seznam majetku o shora uvedené nemovitosti. Uvedl, že v květnu 2013 některé pozemky prodal, což dokládá kupní smlouvou a mylně se domníval, že tyto pozemky byly součástí této kupní smlouvy a již je nevlastní. Proto pozemky opomněl v insolvenčním návrhu uvést. Sdělil, že uzavřeli s p. Marií Fadrnou smlouvu o důchodu na částku 2.500 Kč. -Ve zprávě doručené soudu dne 29. 7. 2017 č. d. B-2 insolvenční správce sdělil předpokládanou míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 23,23 % s tím, že dlužníka nelze aktuálně oddlužit. V příloze č. 1 zprávy sdělil, že dlužník Pavel anonymizovano uzavřel dne 25. 2. 2016 kupní smlouvu, podle které od Ilony Jirků koupil do svého vlastnictví její podíl o velikosti 1/2 pozemku p.č. 59, jehož součástí je budova č. p. 2911 a jehož zbývající spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 dlužník vlastní od roku 2007, řpičemž v té době již byly více než tři měsíce po splatnosti celkem 4 pohledávky přihlášených věřitelů P6, P12, P13 a P14. Ačkoliv vklad vlastnického práva nebyl proveden z důvodu nezhojené chyby v psaní, dlužník Pavel anonymizovano se zavázal uhradit Iloně Jirků kupní cenu 2.329.000 Kč, z toho částka 1.437.261,98 Kč byla uhrazena na společný závazek obou účastníků kupní smlouvy vůči Raiffeisenbank a.s. zajištěný již zaniklým zástavním právem tohoto věřitele k předmětné nemovitosti, částka 602.738 Kč byla vyplacena Iloně Jirků a částku 289.000 Kč se dlužník Pavel anonymizovano zavázal uhradit dodatečně. Dále Pavel anonymizovano dne 26. 8. 2016 uzavřel kupní smlouvu, podle níž převedl na třetí osobu svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k bytové jednotce v k. ú. Rácov za kupní cenu ve výši 300.000 Kč (převyšující obvyklou cenu předmětu převodu, která dle znaleckého posudku činila 245.000 Kč), z níž po odečtení nákladů na daň z nabytí nemovitosti obdržel částku 281.375 Kč v době, kdy bylo více než tři měsíce po splatnosti 9 pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Insolvenčnímu správci nedoložil, že by ji použil k poměrnému uspokojení svých věřitelů, z čehož lze usuzovat, že nejméně v rozsahu 120.000 Kč byla tato částka použita na osobní spotřebu dlužníka. Posouzení tohoto jednání dlužníka Pavla anonymizovano ve vzájemné souvislosti může odůvodnit závěr o nepoctivosti jeho záměru sledovaného podáním návrhu na povolení oddlužení. Rovněž insolvenční správce upozornil na nedostatečné příjmy dlužníků pro schválené oddlužení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

-Dle zápisu o přezkumném jednání a 1. schůzi věřitelů konané dne 16. 8. 2017 č. d. B-5 insolvenční správce přednesl zprávu o své činnosti a odkázal na její písemnou podobu ze dne 29. 7. 2017, jak je založena na č. d. B-2. Dlužníci přednesli společný návrh na povolení oddlužení, kdy dlužník pobírá invalidní důchod ve výši 16.100 Kč, kromě něhož nemá další příjmy. Dlužník kromě manželky nemá jinou vyživovací povinnost. Dlužnice má vyživovací povinnost ke zletilému synovi ve výši 2.500 Kč, který s ní nežije ve společné domácnosti a vyživovací povinnost k němu skončí 31. 8. 2017. Aktuálně byla dlužnice v evidenci úřadu práce. Soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 15 dnů založili do spisu své písemné vyjádření ke stanovisku insolvenčního správce o tom, že jsou zde okolnosti bránící schválení oddlužení. Insolvenční správce doporučil navržený způsob řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře za situace, že dlužnice si obstará zaměstnání, v němž bude dosahovat minimálních čistých měsíčních příjmů ve výši 12.500 Kč a budou odstraněny pochybnosti o nepoctivém záměru dlužníka. Dlužníkům bylo uloženo, aby ve lhůtě 15 dnů založili do spisu buď navýšení smlouvy o důchodu uzavřené mezi dlužnicí a Marií Fadrnou znějící na částku 2.500 Kč nebo aby předložili další smlouvu o důchodu, případně darovací smlouvu. -Dne 24. 11. 2017 č. d. B-9 dlužník do spisu zaslal rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu dlužníka Pavla anonymizovano ze dne 12. 1. 2012 ve výši 15.151 Kč a úředně ověřený stejnopis kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí uzavřenou mezi Ilonou Jirků jako prodávající a Pavlem anonymizovano jako kupujícím dne 25. 2. 2016 na pozemek par. č. 59 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2911, způsob využití bydlení zapsaných na LV č. 181 pro k. ú. Helenín, obec Jihlava, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, za sjednanou kupní cenu za 2.329.000 Kč. Dále doložil výplatní lístek Moniky anonymizovano za měsíce září a říjen 2017 na mzdu ve výši 10.766 Kč a 11.153 Kč, daňové doklady za provedení rekonstrukce rodinného domu od Štěpána Sýkory.

9. Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ stanoví, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr.

10. Podle § 395 odst. 2) IZ tohoto ustanovení dále platí, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

11. Podle ustanovení § 405 odst. 1, 2 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

12. V usnesení ze dne 30.4.2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010 (R 86/2013) Nejvyšší soud zdůraznil, že možnost insolvenčního soudu zkoumat, zda dlužník navrženým oddlužením sledoval nepoctivý záměr, není omezena na včasnost nebo účinnost námitek věřitelů proti schválení oddlužení (pozn. § 403 odst. 2 IZ) ani na dobu do rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení; těmito otázkami se lze zabývat (pro účely posouzení, zda je důvod zrušit schválené oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

v rozhodném znění) i po schválení oddlužení. Již z dikce § 395 odst. 1 písm. a/ IZ je zřejmé, že ústředním principem vévodícím způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením (jenž má po skončení insolvenčního řízení vyústit v rozhodnutí, jímž bude dlužník zbaven povinnosti k úhradě zbytku svých dluhů) je zásada poctivosti dlužníka a zodpovědného přístupu dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Proto je otázka poctivosti dlužníkových záměrů a otázka, zda dlužník v insolvenčním řízení nekoná lehkomyslně či nedbale, zkoumána nejen při povolení oddlužení, nýbrž i při posouzení zda má být oddlužení schváleno (§ 405 odst. 1 IZ), ale (dokonce) i po skončení insolvenčního řízení coby důvod pro odejmutí přiznaného osvobození od placení zbytku dluhů (§ 417 odst. 1 IZ).

13. Jednou z nejdůležitějších povinností dlužníka podávajícího insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, je připojit k insolvenčnímu návrhu nejen seznam majetku (§ 104 odst. 1 písm. a/ IZ), ale i seznam všech svých závazků (§ 104 odst. 3 IZ), obsahující všechny předepsané náležitosti. Význam, jaký má splnění této povinnosti pro insolvenční řízení, je zdůrazněn i požadavkem, aby se dlužník tzv. osobně zaručil za správnost a úplnost takového seznamu tím, že jej podepíše a výslovně uvede, že seznam je správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního zákona). Neuvede-li dlužník v seznamu svého majetku podstatnou část svého majetku, je to podkladem pro závěr, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení [§ 395 odst. 2 písm. b) IZ]. Kdyby se prokázalo, že se tak stalo úmyslně, bylo by již na tomto základě možné důvodně předpokládat, že dlužník sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr [§ 395 odst. 1 písm. a) IZ]. K tomu viz závěry Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 17.7.2015, sen. zn. 29 NSČR 47/2013 a rovněž závěry pod R 86/2013 (viz shora).

14. Odvolací soud přitakává soudu prvního stupně, že dlužník byl povinen poskytnout soudu řádnou součinnost a vyjádřit se k možné existenci nepoctivého záměru při podání návrhu na povolení oddlužení, což dlužník přes opakovanou výzvu soudu do vydání napadeného rozhodnutí neučinil. Nelze však přehlédnout, že na výzvy soudu dlužník reagoval, když dne 28. 8. 2017 zaslal soudu smlouvu o důchodu, insolvenčnímu správci předložil pracovní smlouvu uzavřenou dlužnicí na dobu od 1.9.2017, dne 24. 11. 2017 zaslal výměr o invalidním důchodu, kupní smlouvu ze dne 25. 2. 2016, výplatní pásky Moniky anonymizovano a daňové doklady k provedeným stavebním pracem Pavlem anonymizovano . K pochybnostem o poctivém záměru dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení se dlužník podrobně vyjádřil až v podaném odvolání, kdy vysvětlil způsob použití částky 281.375 Kč získané prodejem nemovitosti, z níž částku cca 130.439,17 Kč měl poskytnout svým věřitelům, což dokládá příkazy k úhradě u peněžních ústavů a částku 100.125 Kč použil na odstranění havarijního stavu domu po havárii vody a k tomuto tvrzení označil výslech tří svědků. Z dosavadního průběhu řízení tak vyplývá, že k možnému nepoctivému záměru dlužníka soud prvního stupně dosud neprovedl žádné dokazování, byť pro nesoučinnost dlužníka.

15. Podle § 213 odst. 4 o.s.ř., odvolací soud doplní dokazování o účastníky navržené důkazy, které dosud nebyly provedeny, ukazuje-li se to potřebné ke zjištění skutkového stavu věci; to neplatí jen tehdy, má-li

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

být provedeno rozsáhlé doplnění dokazování a jestliže ke skutečnosti, jež jimi má být prokázána, dosud nebylo provedeno žádné nebo zcela nedostatečné dokazování.

16. Protože k možnému nepoctivému záměru dlužníka se dlužník podrobně vyjádřil a označil důkazy až v podaném odvolání a soud prvního stupně nemohl provést odpovídající dokazování, odvolací soud zrušil napadené rozhodnutí podle § 219a odst. 2 o.s.ř. a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

17. Soud prvního stupně v dalším řízení provede dlužníkem navržené důkazy k tomu, jak naložil s částkou 281.375 Kč, jimiž hodlá vyvrátit závěr soudu prvního stupně o jeho nepoctivém záměru při podání návrhu na povolení oddlužení. Dále se také bude zabývat okolnostmi uzavření kupní smlouvy dlužníkem Pavlem anonymizovano jako kupujícím s Ilonou Jirků jako prodávající dne 25. 2. 2016 v době, kdy byly více než tři měsíce po splatnosti 4 pohledávky přihlášených věřitelů P6, P12, P13 a P14 a přesto dlužník uhradil prodávající převážnou část sjednané kupní ceny ve výši 2.329.000 Kč. Dlužník proto vysvětlí, z jakých prostředků tuto kupní cenu uhradil, když dle sdělení insolvenčního správce částka 1.437.261,98 Kč byla uhrazena na společný závazek obou účastníků kupní smlouvy vůči Raiffeisenbank a.s. zajištěný již zaniklým zástavním právem tohoto věřitele k předmětné nemovitosti a částka 602.738 Kč byla vyplacena Iloně Jirků, zatímco soud prvního stupně uvedl, že částku 2.040.000 Kč měl dlužník uhradit do 20. 3. 2016 z úvěru poskytnutého Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. Dále dlužník vysvětlí, zda mu byla vrácena poté, co nebyl povolen vklad jeho vlastnického práva k těmto nemovitostem a jak s vrácenými peněžními prostředky naložil. Budou-li odstraněny pochybnosti o poctivosti záměru dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení, soud prvního stupně se též vypořádá s tím, zda dlužník splňuje podmínky pro schválení oddlužení upravené v ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ a nově rozhodne o konečném způsobu řešení úpadku dlužníka.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová