1 VSOL 368/2012-A-34
KSBR 39 INS 3821/2011 1VSOL 368/2012-A-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka NET MILK-POTRAVINY s.r.o., se sídlem Bystřice p. Hostýnem, U Mlékárny 1020, PSČ 768 61, IČ: 29181968, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Brandway s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, IČ: 26846420, zastoupeného Mgr. Radimem Kubicou, advokátem se sídlem Frýdek-Místek, O. Lysohorského 702, PSČ 738 01, b) MP Krásno, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Hranická 430, PSČ 757 61, IČ: 25572890, c) A1 TRADING, s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Americká 177/35, PSČ 120 00, IČ: 27937828, zastoupeného Mgr. Veronikou Zavadilovou, advokátkou se sídlem Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02, d) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Rousínov, V Sídlišti 37, PSČ 683 01, e) NETAGRO group s.r.o., se sídlem Všechovice 50, PSČ 753 53, IČ: 27813649, o odvolání věřitele e) proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 39 INS 3821/2011-A-21 ze dne 17.2.2012

takto:

I. Odvolání věřitele e) proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 39 INS 3821/2011-A-21 ze dne 17.2.2012 se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 1VSOL 368/2012-A-34

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení (výrok I.) a rozhodl, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že v průběhu insolvenčního řízení zahájeného postupně na návrh navrhovatelů a) až d) tito vzali své insolvenční návrhy zcela zpět podáními doručenými soudu dne 14.3.2011, 22.3.2011, 8.9.2011 a 12.9.2011. Soud proto insolvenční řízení zastavil. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 146 odst. 2 věty prvé občanského soudního řádu s tím, že dlužníku žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal věřitel e) odvolání, a to výslovně proti výroku I. usnesení. V odvolání uvedl, že má zájem na dalším pokračování insolvenčního řízení proti dlužníkovi, když podal insolvenční návrh v době trvání odvolací lhůty proti usnesení o zastavení řízení ze dne 17.12.2012 a stal se tak dalším insolvenčním navrhovatelem. Navrhuje proto, aby napadené usnesení soudu prvního stupně bylo změněno tak, že insolvenční řízení se zastavuje jen ve vztahu k navrhovatelům a) až d), nikoliv vůči němu.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 107 odst. 1 věty prvé a odst. 2 IZ, další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení.

Podle § 107 odst. 3 IZ, byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční návrh podat proti takovému rozhodnutí o odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch z účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno. 1VSOL 368/2012-A-34

Podle 204 odst. 1, věty první o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 218a o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoli odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dne 9.3.2011 podal věřitel a) vůči dlužníku insolvenční návrh, který však podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14.3.2011 vzal zcela zpět. Dne 15.3.2011 podal insolvenční návrh vůči dlužníku věřitel b), který podáním doručeným soudu prvního stupně dne 22.3.2011 vzal zcela zpět. Dne 14.4.2011 podal insolvenční návrh vůči dlužníku právní předchůdce věřitele c), společnost EFIOS spol. s r.o., o jehož procesním nástupnictví bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 39 INS 382/2011-P2-3 ze dne 19.5.2011 (pravomocným dne 23.5.2011). Právní nástupce tohoto věřitele vzal svůj insolvenční návrh zcela zpět podáním doručeným soudu prvního stupně dne 8.9.2011. Dne 7.6.2011 podal insolvenční návrh vůči dlužníku věřitel d), který podáním doručeným soudu prvního stupně dne 12.9.2011 vzal zcela zpět. Usnesení o zastavení insolvenčního řízení č. j. KSBR 39 INS 3821/2011-A-21 ze dne 17.2.2012 bylo doručeno věřiteli a) dne 24.2.2012, věřiteli b) dne 23.2.2012, věřiteli c) dne 29.2.2012, věřiteli d) dne 5.3.2012 a dlužníku dne 4.3.2012. Podáním ze dne 20.3.2012 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne) podal insolvenční návrh vůči dlužníku věřitel e). V návrhu uvedl skutečnosti ke svým splatným pohledávkám za dlužníkem v celkové výši 989.694,33 Kč a dále označil další 3 věřitele dlužníka s tím, že z uvedených skutečností je zřejmé, že dlužník splňuje všechny podmínky úpadku, neboť má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, neboť je neplní ani po 3 měsících ode dne splatnosti, jsou tedy naplněny důvody uvedené v § 3 insolvenčního zákona. Navrhuje proto, aby byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 39 INS 3821/2011-A-26 ze dne 27.3.2012 byl věřitel e) vyzván, aby sdělil soudu prvního stupně, zda podáním ze dne 20.3.2012 mínil podat odvolání proti usnesení č.j. KSBR 39 INS 3821/2011-A-21 ze dne 17.2.2012.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na základě zpětvzetí insolvenčních návrhů věřitelů a) až d) soud prvního stupně zcela správně podle § 130 odst. 1 IZ insolvenční řízení zastavil. Věřiteli d) bylo toto usnesení doručeno nejpozději, tj. dne 5.3.2012. Věřitel e) podal poslední den odvolací lhůty pro tohoto účastníka řízení, tj. dne 20.3.2012, insolvenční návrh vůči témuž dlužníku. Odvolací soud posoudil podání věřitele e) ze dne 20.3.2012 v souladu s jeho obsahem (§ 41 odst. 2 o.s.ř. za použití § 7 odst. 1 IZ) a dospěl k závěru, že toto podání je pouze insolvenčním návrhem, tedy návrhem na zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníku, nikoliv však odvoláním proti napadenému usnesení. Navrhovatel e) proto podal řádné odvolání proti napadenému usnesení až na základě neopodstatněné výzvy soudu prvního 1VSOL 368/2012-A-34 stupně (učiněné usnesením č. j. KSBR 39 INS 3821/2011-A-26 ze dne 27.3.2012), a to podáním ze dne 2.5.2011 doručeným soudu prvního stupně téhož dne. Jeho odvolání tak bylo podáno po uplynutí odvolací lhůty, a proto byly dány důvody pro jeho odmítnutí pro opožděnost podle § 208 odst. 1 o.s.ř. Soud prvního stupně o odmítnutí odvolání však nerozhodl, odvolací soud proto postupoval podle § 218a odst. 1 o.s.ř. a odvolání věřitele e) pro opožděnost odmítl.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., dle kterého odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. Ostatním účastníkům insolvenčního řízení v souvislosti s odvoláním věřitele e) proti napadenému usnesení žádné náklady odvolacího řízení nevznikly, odvolací soud proto rozhodl tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení nepřiznal.

Věřitel e) ve lhůtě podle § 107 odst. 1 IZ podáním ze dne 20.3.2012 řádně přistoupil do insolvenčního řízení, a proto se soud prvního stupně v dalším řízení bude jeho insolvenčním návrhem zabývat.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčním navrhovatelům a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26.6. 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu