1 VSOL 354/2015-B-28
KSBR 27 INS 16858/2012 1 VSOL 354/2015-B-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Archlebov 107, PSČ 696 33, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.12.2014, č.j. KSBR 27 INS 16858/2012-B-11, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 166.167,87 Kč zajištěnému věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., se sídlem Brno-město, Kobližná 71/2, PSČ 602 00, IČ: 26158761.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že u přezkumného jednání dne 7.1.2014 byla zjištěna pohledávka věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., ve výši 531.888,99 Kč s právem na uspokojení ze zajištění v téže výši. Podáním doručeným soudu dne 22.11.2014 insolvenční správce požádal o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., s odůvodněním, že v insolvenčním řízení byly zpeněženy nemovitosti zapsané na LV č. 1499 pro obec a katastrální území Archlebov za částku 250.000 Kč, výdaje spojené se zpeněžením činily 63.525 Kč, výdaje spojené se správou nevznikly a odměna insolvenčního správce činí 20.307,13 Kč včetně DPH. Po odečtení výdajů spojených se zpeněžením a odměny správce činí částka určená k vydání zajištěnému věřiteli 166.167,87 Kč. Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zveřejněnému v insolvenčním rejstříku dne 25.11.2014 nepodal žádný z věřitelů ani dlužník námitky a jelikož soud prvního stupně shledal návrh insolvenčního správce věcně správným, vyslovil s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli souhlas.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Dlužnice popsala okolnosti vzniku závazku vůči věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., průběh jeho splácení, svou snahu o vyřešení věci bez nutnosti prodeje nemovitostí v dražbě, uvedla, že považuje za sporné uplatněné smluvní pokuty, vysoké úroky a poplatek za správu úvěru a namítala, že praktiky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., jsou neetické a v rozporu s dobrými mravy. Dlužnice uvedla, že smlouvu uzavírala se společností ACEMA Credit Czech, a.s., sídlící v Praze, které by měl být také vyplacen výtěžek zpeněžení, a nikoliv její pobočce sídlící v Brně. Dlužnice dále uvedla, že v minulosti zahájila insolvenční řízení na základě vlastního návrhu, v němž popřela pohledávku společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., co do pravosti i výše, nicméně z důvodu neuhrazené zálohy bylo toto řízení zastaveno. Další insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 12.7.2012 na základě insolvenčního návrhu společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., v němž však pohledávku tohoto věřitele nepopřela z důvodu špatné spolupráce s insolvenčním správcem.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i

řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 12.7.2012 insolvenčním návrhem věřitele ACEMA Credit Czech, a.s. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1.10.2013, č.j. KSBR 27 INS 16858/2012-A-35, rozhodl o úpadku dlužnice Boženy anonymizovano , dlužnici povolil oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Mlčocha, se sídlem Rohatec, Hodonínská 41, PSČ 696 01. Podáním doručeným soudu dne 1.1.2014 insolvenční správce předložil zprávu o své činnosti a doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty. Dne 7.1.2014 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a první schůze věřitelů, u něhož byly zjištěny jako zajištěné dvě pohledávky: 1) pohledávka věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., byla zjištěna jako zajištěná v plné výši 531.888,99 Kč nemovitostmi zapsanými na LV č. 1499 pro katastrální území Archlebov (jedná se o rodinný dům č.p. 107 na pozemku parc. č. st. 288 a pozemky parc. č. 288-zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 6530-zeleň), na základě zástavního práva dle zástavní smlouvy ze dne 2.6.2007 (pohledávku nepopřela dlužnice ani insolvenční správce), 2) pohledávka věřitele Finanční úřad pro Jihomoravský kraj byla zjištěna jako zajištěná ve výši 46.371 Kč shodnými nemovitosti, a to zástavním právem zřízeným na základě rozhodnutí správce daně ze dne 8.9.2010. Soud prvního stupně usnesením ze dne 15.5.2014, č.j. KSBR 27 INS 16858/2012-B-9, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.5.2014. Dne 22.11.2014 byl soudu prvního stupně doručen návrh insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 25.11.2014. Správce uvedl, že do majetkové podstaty dlužnice sepsal výše uvedené nemovitosti zatížené zástavním právem smluvním k zajištění pohledávky věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., ve výši 531.888,99 Kč a zástavním právem zřízeným rozhodnutím správce daně k zajištění pohledávky věřitele Finanční úřad pro Jihomoravský kraj ve výši 46.371 Kč. Nemovitosti byly na základě pokynu zajištěného věřitele a se souhlasem zástupce věřitelů (v obou případech společnost ACEMA Credit Czech, a.s.) vydraženy ve veřejné dražbě dražebníkem EURODRAŽBY.cz a.s. za částku 250.000 Kč. Náklady zpeněžení činily 63.525 Kč (náklady dražby 48.400 Kč a odměna dražebníka 15.125 Kč) a odměna insolvenčního správce činí 20.307,13 Kč (16.782,75 Kč dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. + 21% DPH ve výši 3.524,38 Kč). Po odečtení nákladů a odměny činí výtěžek k vydání zajištěnému věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., 166.167,87 Kč. Správce k návrhu připojil: -výslovný pokyn zajištěného věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., ze dne 20.1.2014, ke zpeněžení zajištěných nemovitostí prostřednictvím společnosti EURODRAŽBY.cz a.s., -smlouvu o provedení veřejné dražby dobrovolné č.j. 297/2014-D, ze dne 13.6.2014, uzavřenou mezi insolvenčním správcem jako navrhovatelem a společností EURODRAŽBY.cz a.s. jako dražebníkem, jejímž předmětem bylo úplatné provedení veřejné dražby výše uvedených nemovitostí, odměna dražebníka byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením + DPH a náhrada nákladů účelně vynaložených dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby, -e-mailový přípis ze dne 18.3.2014, jímž věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., jako zástupce věřitelů odsouhlasil znění smlouvy o provedení veřejné dražby, -fakturu č. FV 14/867 ze dne 29.9.2014, vystavenou společností EURODRAŽBY.cz a.s. insolvenčnímu správci za realizaci veřejné dražby dle smlouvy č.j. 297/2014-D, v níž dražebník vyúčtoval náklady dražby částkou 48.400 Kč a odměnu dražebníka ve výši 15.125 Kč, celkem tedy částku 63.525 Kč, -e-mailový přípis ze dne 21.11.2014, jímž věřitel ACEMA Credit Czech, a.s., odsouhlasil náklady dražby ve výši vyšší nežli 5 %, tj. v celkové výši 63.525 Kč. Námitky proti návrhu správce podány nebyly. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Podle ustanovení § 298 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen vyhláška ), odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli od 0-1 mil. Kč 9 %, od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90.000 Kč plus 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč, od 10 mil. do 50 mil. Kč 450.000 Kč plus 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč, od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1.650.000 Kč plus 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč, od 500 mil. Kč 10.650.000 Kč plus 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč.

Podle čl. II. přechodných ustanovení k vyhlášce č. 398/2013 Sb., v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Odvolací soud po přezkoumání obsahu spisu uzavírá, že rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné. Předně je třeba uvést, že pohledávka věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., se sídlem Brno-město, Kobližná 71/2, PSČ 602 00, byla u přezkumného jednání dne 7.1.2014 v celé přihlášené výši 531.888,99 Kč zjištěna jako zajištěná výše uvedenými nemovitostmi nacházejícími se v obci a v katastrálním území Archlebov, neboť ji nepopřel insolvenční správce (§ 201 odst. 1, písm. a/ IZ) a v této fázi řízení již nelze vznášet námitky proti její pravosti, výši ani pořadí, ani proti společnosti, která ji přihlásila. Jelikož se jedná o zajištěnou pohledávku, dlužnici popěrné právo nepříslušelo (§ 410 odst. 2 IZ). Pohledávka věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., byla nemovitostmi zajištěna jako první v pořadí (na základě zástavní smlouvy ze dne 2.6.2007), a proto věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., náleží jako prvnímu v pořadí i právo na vyplacení výtěžku zpeněžení. Předmětné nemovitosti byly dle ustanovení § 286 odst. 1, písm. a), odst. 2, § 287 IZ zpeněženy podle pokynu zajištěného věřitele ACEMA Credit Czech, a.s. a se souhlasem zástupce věřitelů ve veřejné dražbě za částku 250.000 Kč. Náklady spojené se zpeněžením, které je třeba dle ustanovení § 298 odst. 2 IZ odečíst od výtěžku zpeněžení, sice přesahovaly hranici stanovenou v ustanovení § 298 odst. 4 IZ, zajištěný věřitel ACEMA Credit Czech, a.s., však odečtení nákladů ve větším rozsahu odsouhlasil (§ 298 odst. 4 IZ). Od výtěžku zpeněžení je dále třeba dle ustanovení § 298 odst. 2 IZ odečíst odměnu insolvenčního správce, která činí dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013, 16.782,75 Kč (9 % z částky 250.000 Kč) a k tomu správci dále náleží 21% DPH ve výši 3.524,38 Kč (§ 38 odst. 1 IZ). Výtěžek k vydání zajištěnému věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., tedy činí po odečtení nákladů zpeněžení a odměny insolvenčního správce 166.167,87 Kč a soud prvního stupně postupoval správně, pokud o jeho vydání věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s., rozhodl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; zajištěným věřitelům, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu