1 VSOL 342/2015-B-17
KSOS 36 INS 8180/2014 1 VSOL 342/2015-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení dlužnice Hedviky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Havířově-Šumbarku, U Jelena 566/1d, PSČ 736 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 8180/2014, o ustanovení odděleného insolvenčního správce, rozhodl o odvolání věřitele č. 1. Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního družstva, se sídlem v Praze-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby: 253 07 835, zastoupeného Mgr. Tomášem Kravčíkem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Slezské Ostravě, Občanská 18, PSČ 710 00, ze dne 3. března 2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.2.2015, č.j. KSOS 36 INS 8180/2014-B-5,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.2.2015, č.j. KSOS 36 INS 8180/2014-B-5 se ve výroku II. z r u š u j e a v tomto rozsahu se věc v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě potvrdil ustanovení Horizont ISPL v.o.s. insolvenčním správcem (výrok I.) a dále s poukazem na ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) pro přezkum pohledávky a případné vedení incidenčního sporu ve věci nepřezkoumané přihlášky věřitele č. 1 Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního družstva, ustanovil JUDr. Ing. Anetu Babincovou, identifikační číslo osoby: 019 70 071, se sídlem Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí 38, PSČ 733 01 (výrok II.).

V důvodech uvedl, že schůze věřitelů rozhodla dne 19.2.2015 hlasem přítomného věřitele č. 1 Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního družstva, o odvolání a jmenování nového insolvenčního správce. Ustanoveného insolvenčního správce insolvenční soud potvrdil. Nicméně s ohledem na skutečnost, že došlo k odvolání insolvenčního správce věřitelem, jehož pohledávka doposud nebyla přezkoumána a k ustanovení nového insolvenčního správce došlo výhradně rozhodnutím tohoto věřitele, rozhodl insolvenční soud současně o jmenování odděleného správce tak, aby dle ust. 34 IZ nebyl se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení, důvod pochybovat, že vztah věřitele č. 1 ustavujícího insolvenčního správce ovlivní celkový způsob výkonu jeho práv a povinností. Ukončením přezkumu či incidenčního sporu věřitele č. 1 dojde k zániku funkce odděleného insolvenčního správce.

Proti výroku II. tohoto usnesení, s poukazem na ust. § 26 IZ, podal věřitel č. 1 Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, včasné odvolání. Uvedl, že opatřením předsedkyně soudu ze dne 3.11.2014 (č.d. A-23) byla určena pro toto řízení insolvenční správkyní JUDr. Ing. Aneta Babincová, která byla následně usnesením soudu prvního stupně ze dne 5.11.2014, č.j. KSOS 36 INS 8181/2014-A-24 (jímž bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a na její majetek prohlášen konkurs) ustanovena insolvenční správkyní. Schůze věřitelů, konaná dne 19.2.2015, však rozhodla o jejím odvolání a jmenování nového insolvenčního správce, kterého insolvenční soud ve funkci potvrdil. Dle názoru odvolatele měl však soud v případě ustanovení odděleného insolvenčního správce, postupovat dle ust. § 25 IZ, neboť pro ustanovení JUDr. Ing. Anety Nejedlé jako oddělené insolvenční správkyně neexistuje opatření předsedkyně soudu a tato oddělená insolvenční správkyně proto nesplňuje podmínky pro její ustanovení do funkce. Kromě toho lze v dané věci o nepodjatosti této oddělené správkyně důvodně pochybovat (§ 24 IZ), neboť za situace, kdy byla z funkce insolvenčního správce odvolána hlasem jediného věřitele-tj. odvolatele, pak jde nepochybně ve svém důsledku o zásah do její majetkové sféry, když její odměna bude daleko nižší, než pokud by ve funkci insolvenčního správce zůstala. Stranou nemůže zůstat ani skutečnost, že dotyčná zveřejnila v insolvenčním rejstříku dne 5.2.2015 seznam přihlášených pohledávek, dle něhož pohledávku odvolatele uznala, avšak následně na přezkumném jednání 19.2.2015 bez relevantního zdůvodnění, vyloučila přihlášku pohledávek odvolatele ke zvláštnímu přezkumnému jednání. Tento její postup postrádá prvky právní jistoty odvolatele, co by věřitele, přičemž pokud existovaly důvody pro nepřezkoumání jeho přihlášky, měla správkyně dostatek prostoru důvody tohoto postupu odvolateli sdělit, případně jej vyzvat k doplnění jeho přihlášky pohledávek. Z uvedených důvodů má odvolatel za to, že JUDr. Ing. Aneta Babincová není vůči němu nepodjatá. Navrhl, aby odvolací soud ve výroku II. napadené usnesení zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 IZ v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že jím bylo napadeno usnesení insolvenčního soudu, proti němuž je tento opravný prostředek přípustný (byť pouze z důvodů uvedených v ust. § 26 IZ), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadené části, to je ve výroku II., včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele, namítal-li nesprávný postup soudu prvního stupně, nelze upřít důvodnosti.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že:

-předmětné insolvenční řízení ve věci dlužnice bylo zahájeno insolvenčním návrhem jednoho z věřitelů dlužnice dne 25.3.2014;

-opatřením předsedkyně Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.11.2014 (A-23), vydaným ve smyslu ust. § 25 IZ, byla určena insolvenční správkyní pro toto řízení JUDr. Ing. Aneta Babincová;

-usnesením ze dne 5.11.2014, č.j. KSOS 36 INS 8180/2014-A-24 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný, ustanovil insolvenční správkyní JUDr. Ing. Anetu Babincovou, dále mj. učinil výzvy ve smyslu ust. § 136 IZ a nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 19.2.2015;

-Dne 3.2.2015 podala insolvenční správkyně JUDr. Ing. Aneta Babincová zprávu o své činnosti a hospodářské situaci dlužnice, předložila soupis majetkové podstaty a seznam přihlášených pohledávek věřitelů, včetně přezkumných listů. Z tohoto seznamu mj. vyplývá, že vůči dlužnici přihlásili věřitelé pohledávky v celkovém rozsahu 18.843.870,01 Kč, z toho zajištěné pohledávky ve výši 1.965.754,85 Kč, nezajištěné 16.878.115,16 Kč, věřitel č. 1 (P1) Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo přihlásil vůči dlužnici nezajištěnou pohledávku ve výši celkem 13.411.377,61 Kč, což činí 71,17 % z celkové výše všech přihlášených pohledávek a 79,46% z celkové výše nezajištěných přihlášených pohledávek;

-u přezkumného jednání 19.2.2015, v jeho úvodu, tato insolvenční správkyně oznámila, že předmětem přezkumu nebudou přihlášky pohledávek pod č. 1, č. 3 a č. 6, z důvodu nutnosti jejich doplnění a na výslovný dotaz věřitele č. 1 uvedla, že v jeho případě jí byly bezprostředně před přezkumným jednáním právním zástupcem dlužnice sděleny skutečnosti, které je nutno prověřit, proto přezkum i této přihlášky pohledávek je třeba odložit;

-následně na schůzi věřitelů, konané téhož dne 19.2.2015, přítomný věřitel č. 1 vahou svých hlasů odvolal stávající správkyni funkce (§ 29 IZ) a zvolil novým insolvenčním správcem Horizont ISPL v.o.s. a sám sebe zvolil zástupcem věřitelů (§ 68 IZ);

-na to soud prvního stupně bez dalšího, vydal nyní odvoláním napadené usnesení, v jehož výroku II. ustanovil odděleného insolvenčního správce a to JUDr. Ing. Anetu Babincovou, která byla schůzí věřitelů odvolána z funkce insolvenční správkyně.

Podle ust. § 29 odst. 1 IZ platí, že na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Podle odstavce 2 téhož ustanovení platí, že usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odst. 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3; § 54 odst. 1 se nepoužije.

Podle ust. § 24 odst. 1 IZ platí, že insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 25 IZ platí, že insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a odstavci 3. Ustanovení § 29 tím není dotčeno (odst. 1). Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené a) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán návrh na jiný způsob řešení úpadku a není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, b) pro obvod okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na povolení oddlužení (odst. 2). Je-li v době určení podán návrh na povolení reorganizace nebo je-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích bez ohledu na způsob řešení úpadku, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla do zvláštní části seznamu insolvenčních správců (odst. 3). Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu (odst. 4). Nelze-li ustanovit osobu insolvenčního správce postupem podle odstavce 2 nebo je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení, může předseda insolvenčního soudu určit insolvenčního správce mimo stanovené pořadí; takový postup vždy odůvodní (odst. 5). Odstavce 2 a 3 se nepoužijí v případě určení osoby insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem. Předseda insolvenčního soudu určí pro insolvenční řízení osobu insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem, z příslušné části seznamu postupem, který je v souladu se zásadou dočasnosti nebo příležitostnosti, je-li to vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti osoby insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem (odst. 6).

Ustanovení § 26 IZ stanoví, že proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle ustanovení § 34 IZ je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (odst. 1). Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy (odst. 2).

Podle ust. § 35 odst. 2 IZ pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce platí ustanovení o insolvenčním správci obdobně.

Na základě shora uvedených zjištění a citovaných zákonných ustanovení dospěl odvolací soud k závěru, že postup soudu prvního stupně v přezkoumávané věci nebyl v souladu se zákonem, když ustanovil oddělenou insolvenční správkyní JUDr. Ing. Anetu Babincovou, aniž tomuto jeho rozhodnutí předcházel požadavek na vydání opatření předsedkyní Krajského soudu v Ostravě ve smyslu ust. § 25 IZ (v návaznosti na ust. § 4 vyhl. č. 311/2007 Sb.) a současně aniž toto opatření bylo vydáno. To i přesto, že pro ustanovení JUDr. Ing. Anety Babincové do funkce bylo již jedno opatření ve smyslu ust. 25 IZ vydáno. Nelze totiž přehlédnout, že se jednalo o opatření, kterým byla předsedkyní Krajského soudu v Ostravě určena do funkce insolvenční správkyně (nikoliv oddělené insolvenční správkyně) a že z funkce insolvenční správkyně byla následně schůzí věřitelů odvolána. Rozhodnutím insolvenčního soudu ze dne 25.2.2015, kterým bylo rozhodnutí schůze věřitelů o ustanovení Horizont ISPL v.o.s. insolvenční správcem potvrzeno, zanikla možnost jmenovanou, bez dalšího opětovně do funkce správce v tomto řízení ustanovit, byť se jednalo toliko o funkci odděleného insolvenčního správce. Jinými slovy, opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.11.2014, kterým byla JUDr. Ing. Aneta Babincová určena pro funkci insolvenčního správce, nemohlo být pro insolvenční soud též podkladem pro ustanovení jmenované do funkce odděleného insolvenčního správce ve smyslu ust. § 34 IZ (přitom případný postup dle ust. § 25 odst. 5 IZ nebyl dle názoru odvolacího soudu v daném případě vyloučen). Proto odvolací soud přisvědčil odvolací námitce odvolatele, že z uvedeného důvodu zde nebyly splněny zákonné podmínky pro ustanovení JUDr. Ing. Anety Babincové do funkce oddělené insolvenční správkyně. Výrok II. napadeného usnesení byl proto vydán předčasně, ve svých důsledcích se jedná o rozhodnutí nesprávné, neboť mu předcházela vada řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a v napadené části usnesení soudu prvního stupně zrušil a dle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Jednak z důvodu, který byl uveden již shora a rovněž proto, že k námitce podjatosti vznesené odvolatelem se JUDr. Ing. Aneta Babincová nevyjádřila (ani k tomu nebyla soudem prvního stupně vyzvána), proto se odvolací soud touto druhou odvolací námitkou odvolatele v tomto svém rozhodnutí již nezabýval.

V dalším řízení soud prvního stupně nepřehlédne závěry, které při výkladu ust. § 24 odst. 1 a 34 IZ formuloval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 30.6.2014, sen. zn. 29 NSČR 107/2013, jež bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým číslem 114/2014.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, odvolateli, insolvenčnímu správci a soudem prvního stupně ustanovené oddělené insolvenční správkyni a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 15. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu