1 VSOL 335/2012-A-33
KSBR 37 INS 19293/2011 1 VSOL 335/2012-A-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Strážnice, Komenského 525, PSČ 696 62, IČ: 87 45 95 31, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.4.2012, č.j. KSBR 37 INS 19293/2011-A-27

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2012, č. j. KSBR 37 INS 19293/2011-A-27 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně insolvenční řízení dlužnice podle ust. § 108 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) zastavil. V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 22.11.2011, č.j. KSBR 37 INS 19293/2011-A-19 byla dlužnici podle ust. § 108 odst. 1, 2 IZ uložena povinnost, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byla dlužnice poučena, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Toto rozhodnutí bylo k odvolání dlužnice potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13.3.2012, č.j. 1 VSOL 808/2011-A-25. Usnesení soudu prvního stupně (výzva k zaplacení zálohy) ve spojení s usnesením odvolacího soudu nabylo právní moci dne 13.3.2012. Vzhledem k tomu, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě nezaplatila, soud prvního stupně insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, které svým obsahem spíše směřovalo proti rozhodnutí o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, když v něm namítala, že majetek, který byl sepsán a byl majetkovou podstatou SJM, je postačující na náklady konkursu a prvostupňový soud nepostupoval správně při hodnocení všech od počátku uvedených okolností. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně a zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 5.4.2011, doručeným soudu dne 7.4.2011, který podala společně se svým manželem Ladislavem anonymizovano , anonymizovano , domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen prohlášením konkursu. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22.11.2011, č. j. KSBR 37 INS 19293/2011-A-19 uložil dlužnici podle ust. § 108 odst. 1, 2 IZ, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byla dlužnice poučena, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Toto rozhodnutí bylo k odvolání dlužnice potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13.3.2012, č.j. 1 VSOL 808/2011-A-25, ve kterém odvolací soud po zhodnocení skutečností zřejmých z insolvenčního spisu, ve shodě se soudem prvního stupně konstatoval, že vzhledem k neexistenci pohotových finančních prostředků v majetku dlužnice je třeba prostředky na krytí počátečních nákladů insolvenčního řízení zajistit uložením povinnosti zaplatit zálohu. Rozhodnutí soudu prvního stupně ve spojení s rozhodnutím odvolacího soudu nabylo právní moci dne 13.3.2012 a dlužnice ve stanovené lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč nezaplatila. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovené občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Přesto dlužnice byla již v rozhodnutí soudu prvního stupně poučena ve smyslu shora citovaného ustanovení § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatila. Toto rozhodnutí o uložení zálohy je v právní moci a přezkumu odvolacího soudu v tomto řízení již není otevřeno.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. května 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu