1 VSOL 324/2012-A-10
KSBR 31 INS 7388/2012 1 VSOL 324/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Aloisii anonymizovano , anonymizovano , bytem Václavov 767/38, PSČ 671 72, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 31 INS 7388/2012-A-5 ze dne 30. 3. 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 31 INS 7388/2012-A-5 ze dne 30. 3. 2012 se m ě n í tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 27. 3. 2012 domáhala rozhodnutí o úpadku a návrh spojila s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém navrhuje způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužnice v návrhu pouze uvedla, že má 10 závazků u 7 věřitelů, celková výše jejích nezajištěných závazků je 549.081,63 Kč, u závazků dlužnice uvedla své poslední platby. Z insolvenčního návrhu dlužnice tak nelze zjistit, že dlužnice má alespoň 2 peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, jakož ani platební neschopnost dlužnice, neboť dlužnice neuvádí konkrétní splatnost alespoň dvou pohledávek, dále například výši smluvených splátek a sdělení, zda byly splátky smluveny jako měsíční plnění. Dlužnice tak ve svém insolvenčním návrhu neosvědčila existenci peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti jako jednu ze zákonných podmínek úpadku, ani platební neschopnost. Insolvenční návrh dlužnice neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, je neurčitý a neprojednatelný. Soud proto její insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že dostatečně popsala okolnosti svého zadlužení a uvedla rozhodující skutečnosti, které osvědčují její úpadek. Považuje proto popis okolností osvědčujících úpadek za jednoznačný a konkrétní a má za to, že z insolvenčního návrhu včetně příloh jednoznačně vyplývá, že není schopna plnit své peněžité závazky a že má více věřitelů, přičemž podstatnou část svých závazků neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Poukázala na to, že dodala veškeré předepsané seznamy a listiny a existenci dluhů uvedla v bodě 06 insolvenčního návrhu. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se zjišťuje úpadek a povoluje oddlužení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže a) má více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice dne 27.3.2012 podala u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), ve kterém ke skutečnostem osvědčujícím její úpadek uvedla, že v současné době má 10 závazků u 7 věřitelů, přičemž u všech věřitelů uvedla výši dluhu s tím, že dluh vůči věřiteli Home Credit, a.s., je splatný v plné výši a poslední platbu uhradila dne 10.2.2011, vůči věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s. je dluh splatný v plné výši a poslední platbu uhradila dne 8. 7. 2011, vůči věřiteli BRE Bank S.A. je dluh splatný v plné výši a poslední platbu uhradila dne 15.9.2011, vůči věřiteli Agentura Česká inkasní, s.r.o. je dluh splatný v plné výši, který měl být uhrazen do 7.5.2011 a na tento dluh neuhradila nikdy ničeho, vůči věřiteli Kooperativa pojišťovna, a.s. je dluh splatný v plné výši a poslední platbu uhradila dne 19.1.2011, vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. má celkem 4 závazky, dluh není splatný v plné výši a poslední platbu hradila dne 25.1.2012, vůči věřiteli Central systém s.r.o. úvěr stále hradí, poslední platbu provedla dne 25.2.2012. K návrhu dlužnice doložila seznam závazků, ve kterém blíže označila věřitele (názvem, sídlem a identifikačním číslem) a uvedla závazky vůči těmto věřitelům s výjimkou věřitele Central systém s.r.o. (vůči němuž si svůj závazek stále plní).

Návrh na povolení oddlužení, který je podáván spolu s insolvenčním návrhem, je podáván na jediném (předepsaném) formuláři, byť jde obsahově o dva návrhy, pro které jsou zákonem předepsány samostatně obsahové náležitosti. Insolvenční návrh musí mít náležitosti podle ust. § 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení dle ust. § 391 a § 392 IZ. Podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu, a proto insolvenční soud musí v takovém případě nejprve zkoumat, zda insolvenční návrh splňuje náležitosti stanovené v ust. § 103, případně § 104 IZ. Dlužník je dle ust. § 103 IZ zejména v insolvenčním návrhu povinen vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek či hrozící úpadek. Dlužník, který je fyzickou osobou-nepodnikatelem, musí tvrdit konkrétní skutečnosti, ze kterých vyplývají znaky úpadku dle ust. § 3 odst. 1 IZ, tedy že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. K náležitostem insolvenčního návrhu viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NS ČR 1/2008 ze dne 27.1.2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010.

Odvolací soud (na rozdíl od soudu prvního stupně) má za to, že v posuzované věci dlužnice podala insolvenční návrh, ve kterém dostatečným způsobem popsala rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek, a proto její insolvenční návrh je projednatelný. Dlužnice uvedla, že má 10 závazků vůči 7 věřitelům, věřitele řádně označila v seznamu závazků (k němuž insolvenční soud jako k povinné příloze přihlíží i z hlediska vylíčení skutečností osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek), uvedla výši dluhu jednotlivých závazků, které označila za zcela splatné vůči 5 věřitelům, a z jejího návrhu je zřejmé, že vůči těmto věřitelům dlužnice svoji splatné závazky neplní od 19.1.2011, 10.2.2011, 7.5.2011, 8.7.2011 a 15.9.2011, tedy, že tyto závazky jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Z insolvenčního návrhu dlužnice je tedy zřejmé, že dlužnice je v úpadku ve formě platební neschopnosti, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2, písm. b/ IZ). Lze proto uzavřít, že nebyly splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice podle ust. § 128 odst. 1 IZ.

Na základě shora uvedeného odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 6. 6. 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu