1 VSOL 318/2014-B-153
KSOS 8 INS 2746/2008 1 VSOL 318/2014-B-153

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 452 06 511, bytem Orlová 4-Poruba, Přespolní 965, PSČ 735 14, zastoupené Mgr. Petrem Opletalem, advokátem, se sídlem Praha 1, Vodičkova 791/39, PSČ 110 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 8 INS 2746/2008, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 17.3.2014 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-114,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-114, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s odkazem na ustanovení § 298 odst. 2, § 38 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) dále s odkazem na ust. § 1 odst. 2 vyhlášky 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru, udělil insolvenční správkyni Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, LL.M. souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ze zajištění ve výši 7.535,16 Kč s tím, že správkyně je povinna tuto částku zajištěnému věřiteli vyplatit do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok I.), uložil insolvenční správkyni povinnost podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (výrok II) a povolil správkyni záloha na odměnu ve výši 186,87 Kč, jejíž vyúčtování provede v konečné zprávě (odměna 154,44 Kč a 32,43 Kč DPH).

Podle odůvodnění správkyně podáním doručeným 25.7.2013 (č.d. B-87), doplněným podáním ze dne 16.12.2013, požádala soud s ohledem na snížení nákladů spojených se zpeněžením předmětu zajištění, o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ve výši 7.535,16 Kč a současně požádala o vyplacení zálohy na odměnu ve výši 186,87 Kč. Soud zjistil, že u přezkumného jednání dne 12.12.2008 byla zjištěna zajištěná pohledávka uvedeného věřitele ve výši 23.293.830 Kč. Proto žádosti správkyně vyhověl a dle § 38 odst. 4 IZ jí povolil zálohu na odměnu ve výši 186,87 Kč, kterou je povinna vyúčtovat v konečné zprávě.

Proti tomuto usnesení, v celém rozsahu, podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že jde o rozhodnutí nesprávné a nezákonné, neboť již podala odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.2.2014, č.j. KSBR 8 INS 2746/2008-B-113, jímž byla současná správkyně ustanovena do funkce namísto její matky dr. Klimešové , které oprávnění k výkonu funkce správce zaniklo 31.12.2009. Přesto posledně jmenovaná i po tomto datu prováděla nezákonné úkony, když v roce 2013 převedla bez jejího souhlasu a vědomí nemovitosti s domem č.p. 1001, zapsané na LV č. 1671 pro obec Orlová-Poruba. Nemá důvěru k tomu, aby jí dcera bývalé správkyně zastupovala, především proto, že její matka nezákonně účtovala náklady ve svůj prospěch, ve velkých obnosech, soud jí je přiznává bez jakéhokoliv propočtu, rovněž termíny účtovaných položek nesouhlasí, nemůže proto postup kontrolovat. Ze strany bývalé správkyně se jedná o stálou šikanu, když ji o svých úkonech neinformovala, což bylo její zákonnou povinností, a proto nesouhlasí s tím, aby stejným nezákonným postupem vystupovala v roli své matky i její dcera. Dále uvedla, že dr. Klimešová je bývalou soudkyní Okresního soudu v Havířově, byla členkou KSČ a stejným hrabivým způsobem vystupuje proti dlužnici, když jí vyvlastnila majetek, jak se dříve dělo za totality . Navíc uznala pohledávku, která byla promlčena, neměla být zahrnuta do insolvenčního řízení a k tomu lichvářské úroky. Navrhla zrušení napadeného usnesení, neboť odporuje Ústavě ČR a porušuje základní lidská práva.

Podle ust. § 7 IZ v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř .), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 38 odst. 1, odst. 5 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., v rozhodném znění (to je ve znění účinném do 1.1.2013, viz čl. II vyhlášky č. 488/2012 Sb.), odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

Podle ust. § 298 odst. 1, odst. 2 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že předmětné řízení bylo zahájeno 15.7.2008 insolvenčním návrhem věřitele Matco, s.r.o., který tvrdil existenci splatné vykonatelné pohledávky vůči dlužnici ve výši 5.320.442,30 Kč s příslušenstvím, která byla právnímu předchůdci navrhovatele České spořitelně a.s. přiznána rozsudkem Krajského obchodního soudu v Ostravě č.j. 22 Cm 774/95-20 ze dne 19.2.1997, který nabyl právní moci 23.4.1997 a stal se vykonatelným 29.4.1997. Dále uvedl, že pohledávka je zajištěna na základě zástavní smlouvy nemovitostmi dlužnice zapsanými na LV č. 1671 pro k.ú. Poruba u Orlové, obec Orlová a je vymáhána v exekučním řízení. Dlužnice s insolvenčním návrhem nesouhlasila a přestože nesouhlasila s rozhodnutím bez jednání, k nařízenému jednání na 30.9.2008, kdy byl návrh projednáván (včetně pohledávky navrhujícího věřitele), se nedostavila. Usnesením ze dne 13.10.2008 (č.d. A-17) rozhodl soud prvního stupně o zjištění úpadku dlužnice, ustanovil insolvenční správkyní JUDr. Alicji Klimešovou a mimo jiné nařídil i přezkumné jednání na 12.12.2008. Toto usnesení nabylo právní moci dne 5.11.2008. V dalším řízení uvedená správkyně opakovaně upozorňovala soud, že dlužnice s ní nespolupracuje, dne 27.11.2008 správkyně předložila soudu seznam přihlášek pohledávek, včetně věřitele č. 1 (Matco, s.r.o.) a ve své zprávě z 2.12.2008 (č.d. B-5) sdělila, že dlužnici žádala o vyjádření k přihláškám, avšak bezvýsledně. Dále správkyně předložila soupis majetkové podstaty, který obsahoval mimo jiné nemovitosti a to 4 pozemky a dva domy, zapsané na LV č. 1671 (v soupise sepsáno pod položkami 1-6). U přezkumného jednání 12.12.2008, k němuž se dlužnice opět nedostavila, byla mimo jiné přezkoumána i pohledávka věřitele č. 1 Matco, s.r.o. a byla v celém rozsahu zjištěna, včetně nároku na uspokojení ze zajištění a to ze zpeněžení nemovitého majetku dlužnice zapsaného na LV č. 1671. Usnesením ze dne 8.1.2009, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-16 soud prvního stupně rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, toto usnesení nabylo právní moci 4.2.2009. Podáním ze dne 30.9.2010 (č.d. B-60) dlužnice vznesla námitku promlčení vůči zjištěné pohledávce věřitele Matco, s.r.o., žádala zastavení celého řízení a v podání ze stejného data (č.d. B-61) vznesla námitky i vůči pohledávce věřitele BOHEMIA SEKT, a.s. Přípisem ze dne 6.10.2010 jí insolvenční soud sdělil, že pohledávky shora označených věřitelů byly na přezkumném jednání zjištěny a že jde o výsledek pro toto řízení konečný. Ve své zprávě ze dne 4.6.2012 (B-73) správkyně mimo jiné oznámila, že na den 14.6.2012 je svoláno jednání zajištěných věřitelů za účelem společného pokynu ke zpeněžení nemovitostí, v žádosti ze dne 18.6.2012 (B-74) dále požádala soud jednak o souhlas s vynětím položky č. 8 ze soupisu (přívěs, který nebyl dohledán) a dále o souhlas s prodejem všech nemovitostí mimo dražbu s tím, že má v tomto směru pokyn zajištěných věřitelů, včetně zástupce věřitelů Matco, s.r.o. a doložila zápis ze dne 14.6.2012. Usnesením ze dne 24.7.2012 (č.d. B-75) soud udělil souhlas správkyni k vyloučení uvedené položky č. 8 ze soupisu majetku (č.d. B-3) a k žádosti správně o udělení souhlasu k prodeji nemovitostí mimo dražbu v odůvodnění uvedl, že tohoto souhlasu soudu není v daném případě třeba a to dle ust. § 293 IZ, podle něhož je správce vázán pokyny zajištěného věřitele a jen v případě, že je nehodlá respektovat, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji, v takovém případě pak nechť požádá o souhlas soud. Ve zprávě z 27.2.2013 správkyně oznámila, že na základě pokynu zajištěných věřitelů došlo k prodeji položek č. 1, 2 a 6 soupisu majetkové podstaty za částku 1.600.000 Kč, zbývá zpeněžit položky č. 3, 4 a 5 soupisu, o něž zatím neprojevil nikdo zájem. Dále sdělila, že probíhají spory o vydání bezdůvodného obohacení od bezesmluvních uživatelů nemovitostí zapsaných v soupise. Dne 18.4.2013 správkyně předložila žádost o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení položek 1, 2 a 6 soupisu zajištěnému věřiteli prvnímu v pořadí Matco, s.r.o. s tím, že výtěžek činil kupní cenu 1.600.000 Kč, dále za užívání těchto nemovitostí bylo vymoženo 82.500 Kč, celkem výtěžek 1.682.500 Kč; výdaje na zpeněžení (inzerce, vidimace) činily 2.193 Kč, výdaje na správu (daň, pojištění, hotové výdaje správce) 37.483 Kč, celkem výdaje 39.676 Kč; dále provedla propočet odměny (2% z čistého výtěžku 32.856,48 Kč, 21% daň z přidané hodnoty z této odměny 6.899,86 Kč) v celkové výši 39.756,34 Kč s tím, že oddělenému věřiteli by měla být vyplacena částka 1.603.067,66 Kč. Usnesením ze dne 22.5.2013 (č.d. B-81) soud prvního stupně mimo jiné udělil souhlas správkyni JUDr. Alicji Klimešové s vydáním výtěžku zpeněžení ze zajištění zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o., ve výši 1.603.847,20 Kč a současně povolil insolvenční správkyni zálohu na odměnu ve výši 38.976,80 Kč (odměna 32.212,24 Kč a 6.764,56 Kč DPH). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci svým usnesením ze dne 29.10.2013 (č.d. B-95) shora uvedené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se správkyni JUDr. Alicji Klimešové uděluje souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ve výši 1.603.067,66 Kč a povoluje se jí záloha na odměnu ve výši 39.756,34 Kč (odměna 32.856,48 Kč a 6.899,86 Kč DPH).

Dále ze spisu vyplývá, že:

-Po vydání usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.5.2013 (č.d. B-81), o vydání prvního výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, podáním ze dne 27.5.2013 a 25.7.2013 správkyně soudu oznámila, že v mezidobí došlo k vrácení části nákladů spojených se správou položek 1, 2 a 6 soupisu, které byly zpeněženy, a to vrácení daně z nemovitosti a alikvotní část pojištění, celkem ve výši 7.722,04 Kč, proto po odpočtu odměny správkyně, včetně DPH, by mělo být zajištěnému věřiteli dále vyplaceno 7.535 Kč a žádala k tomu souhlas soudu.

-Ve zprávě ze dne 6.9.2013 (B-91) správkyně JUDr. Alicja Klimešová oznámila, že i zbývající nemovitosti je možno zpeněžit (položky 3,4 a 5 soupisu), probíhá jednání se zajištěnými věřiteli a zástupcem věřitelů o udělení souhlasu k jejich prodeji.

-Dne 30.12.2013 byl soudu doručen návrh dlužnice za zproštění správkyně JUDr. Alicji Klimešové z důvodů nezákonného postupu při zpeněžování a nesprávnému postupu v řízení, zejména při přezkoumání přihlášky pohledávek zajištěného věřitele Matco, s.r.o. a též z důvodu, že oprávnění k výkonu činnosti této správkyni zaniklo ke dni 31.12.2009.

-Usnesením ze dne 19. února 2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-113 soud prvního stupně mj. zamítl návrh dlužnice na zproštění JUDr. Alicje Klimešové z funkce insolvenční správkyně, současně však JUDr. Alicji Klimešovou odvolal z funkce insolvenčního správce a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, LL.M. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněno, dlužnici bylo doručeno zvlášť 26.2.2014 a následně proti němu podala dlužnice včasné odvolání.

-Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým rozhodl o vydání zbývající částky zajištěnému věřiteli, jak žádala správkyně v podáních uvedených shora.

Pokud jde o odvolací námitky dlužnice uvedené v nyní projednávaném odvolání k činnosti bývalé správkyně JUDr. Alicji Klimešové a námitky vůči současné správkyni Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, pak těmi se odvolací soud již zabýval a vypořádal ve svém usnesení ze dne 31.10.2014, vydaném pod sp. zn. 1 VSOL

317/2014, kterým rozhodoval o odvolání dlužnice proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 19. února 2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-113. Proto odvolací soud na odůvodnění tohoto svého usnesení v celém rozsahu odkazuje.

V nyní přezkoumávané věci je však nutno opět konstatovat (stejně jako v usnesení odvolacího soudu ze dne 29.10.2013, č.j. 1 VSOL 725/2013-B-95), že za situace, kdy pohledávka zajištěného věřitele Matco, s.r.o. byla s konečnou platností v tomto insolvenčním řízení na přezkumném jednání zjištěna v celkové výši 23.293.830 Kč, včetně nároku na uspokojení ze zpeněžení nemovitostí zapsaných v soupise majetkové podstaty pod položkami č. 1, 2 a 6, jež byly zpeněženy, pak má nárok na vydání celého výtěžku tohoto zpeněžení. Proto jestliže v mezidobí došlo ke snížení nákladů spojených se správou nemovitostí pod položkami č 1, 2 a 6 soupisu, z důvodů vrácení daně z nemovitosti a alikvotní části pojištění, celkem ve výši 7.722,04 Kč, pak po odpočtu odměny insolvenční správkyně v částce 186,87 Kč (2% z částky 7.722,04 Kč, to je 154,44 Kč + daň z přidané hodnoty 21%, to je 32,43 Kč), zbývající částka ve výši 7.535,16 Kč musí být tomuto zajištěnému věřiteli (který je se zástavním právem první v pořadí) rovněž vyplacena, jak správně rozhodl soud prvního stupně.

Rozhodnutí soudu prvního stupně je tedy věcně správné, proto je odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. v celém rozsahu potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, současné insolvenční správkyni a věřiteli Matco, s.r.o. se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu