1 VSOL 307/2012-A-21
KSOS 34 INS 6625/2011 1 VSOL 307/2012-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov, Albrechtická 5, PSČ 794 01, IČ: 65882954, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 6625/2011-A-16 ze dne 8.3.2012

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 6625/2011-A-16 ze dne 8.3.2012 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že proti usnesení o uložení zálohy podal dlužník včasné odvolání a Vrchní soud v Olomouci usnesení Krajského soudu v Ostravě potvrdil. Rozhodnutí o uložení zálohy na náklady řízení nabylo právní moci dne 26.9.2011, záloha tedy měla být zaplacena nejpozději do 3.10.2011. Záloha na účet soudu však nebyla složena. Soud proto insolvenční řízení podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že vzhledem ke špatné finanční a osobní situaci nebyl schopen zálohu zaplatit a žádá o zproštění zálohy.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle 204 odst. 1, věty první o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení.

Podle § 57 odst. 1, odst. 2 věty druhé a odst. 3 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 49 odst. 1, odst. 2 věty první a odst. 4 věty první a druhé o.s.ř., do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud. Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky.

Podle § 218a o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoli odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Odvolací soud se nejprve zabýval včasností dlužníkem podaného odvolání a dospěl k závěru (na rozdíl od soudu prvního stupně), že odvolání bylo dlužníkem podáno opožděně.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že odvoláním napadené usnesení bylo doručováno dlužníkovi zvláštním způsobem (§ 75 IZ), a to do vlastních rukou prostřednictvím doručujícího orgánu. Podle obsahu doručenky adresát nebyl zastižen, a proto byla zásilka uložena (a připravena k vyzvednutí) dne 12.3.2012 a adresátu byla zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedl. Vzhledem k tomu, že si adresát písemnost v úložní době nevyzvedl, byla tato vložena dne 26.3.2012 do schránky užívané adresátem. Dnem následujícím po uložení písemnosti, tj. dnem 13.3.2012, začala běžet desetidenní lhůta., která uplynula dne 22.3.2012 (ve čtvrtek), a tímto dnem se považuje písemnost za doručenou (§ 49 odst. 4 o.s.ř.). Ode dne následujícího, tj. od 23.3.2012, proto začala dlužníku běžet patnáctidenní lhůta pro podání odvolání proti napadenému usnesení, která skončila dne 6.4.2012 (v pátek). Dlužník však odvolání odevzdal orgánu, který je byl povinen doručit (poště), až dne 10.4.2012, tedy po uplynutí odvolací lhůty. Přitom odvoláním napadené usnesení obsahuje řádné poučení o oprávnění podat opravný prostředek ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Skutečnost, že dne 26.3.2012 (tedy po marném uplynutí lhůty k odvolání) doručující orgán písemnost vhodil do adresátem užívané schránky, nemá vliv na datum doručení usnesení, a tedy ani na běh odvolací lhůty, jak je zřejmé ze shora citovaného ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218a o.s.ř. a odvolání dlužníka pro opožděnost odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem

V Olomouci dne 24. května 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu