1 VSOL 30/2018-P151-10
KSBR 40 INS 16336/2017 1 VSOL 30/2018-P151-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: D.I.S., spol. s r.o., IČO 46975616, sídlem Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno,

o přihlášce pohledávky č. 151 věřitele č. 146 SYNER Morava, a.s., IČO 63493675, sídlem 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSBR 40 INS 16336/2017-P151-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSBR 40 INS 16336/2017-P151-5 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 80a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) ve spojení s ustanovením § 43 odst.2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), odmítl přihlášku pohledávky č. 151 věřitele č. 146 SYNER Morava, a.s., IČO 63493675 (dále jen věřitel ) ve výši 561.352,64 Kč (výrok I.) a přihlášeného věřitele uvědomil, že jeho účast ohledně této přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že přihláška tohoto věřitele, který je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, a kterému se tak podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřizuje datová schránka bez žádosti, nebyla učiněna na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu a stanoveným způsobem, a tuto vadu věřitel ani na výzvu insolvenčního soudu neodstranil.

2. Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel včas odvolání, ve kterém nezpochybňoval, že výzvě soudu k doplnění přihlášky nebylo vyhověno, ale namítal, že předmětnou přihlášku pohledávky za věřitele podal zmocněnec-fyzická osoba Petr anonymizovano , anonymizovano , tedy osoba, která ze zákona nemá povinnost mít datovou schránku, a soudu prvního isir.justi ce.cz

stupně vytýkal, že výzva k odstranění vad přihlášky nebyla doručena tomuto zmocněnci, ale přímo do datové schránky věřitele. V odůvodnění dále uvedl, že zmocněnec Petr anonymizovano byl v minulosti s pohledávkou věřitele podrobně seznámen, a proto mu předal celou věc ke kompletnímu zařízení. Podepsanou přihlášku ve dvojím vyhotovení v listinné podobě s kopií plné moci a průvodním dopisem odeslal zmocněnec v termínu dne 24. 10. 2017 insolvenčnímu soudu s tím, že chybějící podklady dodá v co nejkratším termínu, což učinil dne 31. 10. 2017.

3. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

4. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

6. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.7.2017( poslední novelou účinnou od 1.12.2017 nebylo ustanovení § 80a IZ dotčeno).

7. Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že přihláška věřitele datovaná dne 23. 10. 2017 byla soudu doručena dne 25. 10. 2017 na formuláři používaném do 30. 6. 2017, a to v listinné podobě s tím, že přihlášku podpisem stvrzuje zástupce (jiný druh zástupce- fyzická osoba) Petr anonymizovano , bytem Liberec 5, Kristiánov, Aloisina Výšina 425/28, PSČ 460 05, který tuto přihlášku zřejmě též vlastnoručně podepsal. Tato přihláška byla soudu doručena poštou a její součástí nebyla plná moc nebo zmocnění pro Petra anonymizovano . Usnesením ze dne 25. 10. 2017, č. j. KSBR 40 INS 16336/2017-P151-2 byl věřitel vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil své podání přihláška pohledávky tak, že dané podání (včetně příloh) zašle insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané uznávacím a elektronickým podpisem. V odůvodnění bylo citováno ustanovení § 80a odst. 1, 2, 3 IZ, jakož i ustanovení § 43 odst. 1, 2 o.s.ř. s poučením, že nebude-li podání (přihláška pohledávky) ve stanovené lhůtě opraveno nebo doplněno, soud podání podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne. Na tuto výzvu, která byla dne 26. 10. 2017 doručena do datové schránky věřitele, bylo reagováno pouze tak, že z datové schránky fyzické osoby Pavla Trojana byly soudu dne 31. 10. 2017 doručeny přílohy k přihlášce a z téže datové schránky následně až dne 3. 11. 2017 byla soudu doručena plná moc ze dne 23. 10. 2017 pro Petra anonymizovano , anonymizovano . Tato

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

plná noc byla doručena jako prostý scan bez uznávaného elektronického podpisu. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím, v jehož záhlaví nesprávně (předčasně) uvedl, že věřitel je zastoupen obecným zmocněncem.

8. Podle ustanovení § 80a IZ osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (odstavec 1). Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavec 2). Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí-li za dlužníka podání osoba podle § 390a odst. 1 (odstavec 3)

9. Podle ustanovení § 43 o.s.ř. (1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

10. Podle § 8 vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), formulář přihlášky pohledávky obsahuje a) označení "Přihláška pohledávky", b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, pokud není přihláška podávána zároveň s insolvenčním návrhem, c) označení dlužníka, d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele, e) bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky, f) údaj, zda pohledávka či její část je vykonatelná, g) údaj o pořadí pohledávky, přičemž 1. u pohledávek zajištěných majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky popis právní skutečnosti, na jejímž základě vzniklo zajištění, rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno, údaj o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů, a způsob výpočtu úroku podle § 171 insolvenčního zákona pro případ, že na něj věřiteli v řízení vznikne nárok, 2. U pohledávek zajištěných jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky údaje o rozsahu zajištění a údaje o tom, zda takové pohledávky jsou zajištěny majetkem jiných osob, než je dlužník, s uvedením předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, jeho vlastníka a data zřízení zajištění takového majetku, nebo zda takové pohledávky jsou zajištěny ručením jiné osoby

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

s uvedením ručitele a data vzniku ručení, a 3. u podřízených pohledávek údaje o jejich podřízenosti, h) údaj o povaze pohledávky, i) údaj o výši pohledávky, a to 1. údaj o celkové výši jistiny pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá nebo neurčité výše, obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky, a 2. údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle § 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství, j) prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky, k) seznam příloh, l) údaje o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele, m) datum a podpis a n) kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího zařízení (odstavec 1). Údaji o povaze pohledávky se rozumí údaje o tom, zda jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, pohledávku neurčité výše, pohledávku podmíněnou nebo nepodmíněnou, pohledávku splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých korunách nebo v cizí měně. Pokud je pohledávka vyjádřena v cizí měně, obsahuje přihláška pohledávky popis způsobu přepočtu pohledávky na české koruny a použitého směnného kurzu (odstavec 2). Přílohami formuláře přihlášky pohledávky jsou a) listiny dokládající existenci věřitele-právnické osoby, zejména výpis ze zahraničního obchodního rejstříku nebo obdobného registru, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v příslušném registru, b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky, c) plná moc, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není založena ve spise, d) čestné prohlášení věřitele, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení, o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle jiného právního předpisu1), včetně uvedení důvodu, pro který se podle jiného právního předpisu1) považuje za skutečného majitele (odstavec 3).

11. Ze shora citovaného ustanovení § 8 odst. 1 písm. l) vyhlášky vyplývá, že formulář přihlášky pohledávky, který je volně dostupný ke stažení na www.justice.cz, obsahuje mimo jiné též údaj o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele a přílohami formuláře přihlášky pohledávky jsou podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) plná moc, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není založena ve spise. Na formuláři přihlášky pohledávky je v kolonce druh zástupce uvedeno: 1) právní zástupce (advokát, notář, patentový zástupce, daňový poradce, 2) opatrovník podle procesního práva, 3) jiný druh zástupce-fyzická osoba, 4) obecný zmocněnec, 5) zákonný zástupce a 6) jiný druh zástupce-právnická osoba.

12. Soud prvního stupně přehlédl, že přihláška není podepsaná věřitelem, ale zástupcem věřitele (jiný druh zástupce-fyzická osoba) Petrem anonymizovano a že přílohou formuláře přihlášky pohledávky nebyla plná moc pro tohoto zástupce. Za této situace bylo třeba nejdříve odstranit nedostatek plné moci postupem dle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř., a teprve až následně po zhojení tohoto nedostatku, bylo namístě vyzvat věřitele případně zástupce věřitele (v závislosti na druhu zastoupení) k odstranění vad podání postupem podle ustanovení § 80a odst. 2 IZ ve spojení s ustanovením § 43 o.s.ř.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

13. Odvolací soud konstatuje, že tento nedostatek průkazu zastoupení nebyl dosud odstraněn, neboť plná moc ze dne 23. 10. 2017 byla insolvenčnímu soudu doručena dne 3.11.2017 z datové schránky fyzické osoby Pavel Trojan (datové schránky tzv. cizí osoby) jen jako prostý scan listiny, který byl navíc podepsán pouze statutárními zástupci věřitele (bez doložky, že zástupce Petr anonymizovano tuto plnou moc přijímá).

14. Bude na soudu prvního stupně, aby věřitele vyzval k doložení průkazu zastoupení pro Petra anonymizovano , který za něho podepsal přihlášku pohledávky v listinné podobě, a zejména, aby si ujasnil, zda se jedná o plnou moc pro obecného zmocněnce (§ 27o.s.ř ) nebo o pověření statutárního orgánu pro zaměstnance ( §21 odst.1, písm. b) o.s.ř. ). Bude-li se jednat o pověření pro zaměstnance, bude třeba výzvu k opravě přihlášky doručit přímo věřiteli, který bude povinen učinit přihlášku na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu podle shora citované vyhlášky a způsobem stanoveným v ustanovení § 80a odst. 1 IZ. Za situace, že se bude jednat o plnou moc pro obecného zmocněnce, tedy zástupce účastníka ve smyslu § 24 o.s.ř., kterému se podle zákona o elektronických dokumentech nezřizuje datová schránka bez žádosti, bude výzva k odstranění vad přihlášky adresována přímo tomuto obecnému zmocněnci, který bude povinen učinit přihlášku pohledávky na stanoveném formuláři a ve stanoveném formátu podle shora citované vyhlášky s tím, že ji výjimečně bude možno učinit v listinné podobě podle ustanovení § 80a odst. 1 poslední věta IZ.

15. Pro úplnost odvolací soud dodává, že k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě bylo přijato Stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod pořadovým č. 1/2017. Zde mimo jiné formuloval závěr, že byl-li z datové schránky toho, kdo činí úkon, nebo jeho právního zástupce odeslán do datové schránky soudu elektronický dokument, který obsahuje podání ve věci samé, považuje se za řádně podepsaný úkon ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i když takové podání neobsahuje uznávaný elektronický podpis. Proto již není třeba vyžadovat doplnění takto učiněného podání předložením jeho originálu v listinné podobě. Nepovažuje-li se z určitých důvodů elektronický dokument v podobě datové schránky za podepsaný úkon ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. byl-li odeslán z cizí datové schránky), musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem jednající fyzické osoby též elektronický dokument v podobě datové zprávy obsahující podání.

16. K výkladu ustanovení § 80a odst. 1 IZ bylo zaujato stanovisko též na gremiální poradě Vrchního soudu v Olomouci dne 23.11.2017 a zde Vrchní soud v Olomouci vyjádřil názor, že písemnosti, u nichž zákon nevyžaduje úředně ověřený podpis, lze prostřednictvím datové schránky autora písemnosti nebo jeho zástupce poslat jako prostý scan. Pokud zákon vyžaduje na určité listině úředně ověřený podpis, je potřeba zaslat konverzi listiny. U prostého mailu neplatí zákon o elektronických úkonech, a proto nestačí pouze podpis obálky emailu, ale je nutné podepsat i samotný konkrétní dokument.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

17. Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud nepřehlédl, že přílohy přihlášky i plná moc pro Petra anonymizovano byly soudu odeslány z cizí datové schránky (datové schránky fyzické osoby Pavel Trojan), takže je nelze považovat za dokumenty doručené z datové schránky věřitele, které by bylo možno považovat za podepsané.

18. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 23. ledna 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová