1 VSOL 30/2016-B-16
KSBR 38 INS 3132/2014 1 VSOL 30/2016-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Lámanisko 5345, PSČ 760 01, o způsobu řešení úpadku, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.12.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-B-11

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.12.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-B-11 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 148 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), o prohlášení konkursu na majetek dlužnice (výrok I.) s tím, že bude podle ustanovení § 314 odst. 1 IZ veden jako nepatrný (odstavec 2), a uvedl, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že již v usnesení ze dne 25.6.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-A-39 spojil rozhodnutí o úpadku dlužnice s rozhodnutím o prohlášení konkursu na její majetek, ovšem k odvolání dlužnice bylo toto rozhodnutí v části, v níž bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu, zrušeno s pokynem, aby dlužnice byla znovu a řádně poučena o možnosti podat návrh na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 22.9.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-B-8, které bylo dlužnici doručeno fikcí dne 9.10.2015, byla dlužnice řádně poučena o možnosti podat návrh na povolení oddlužení ve smyslu ustanovení § 390 IZ, ovšem dlužnice na tuto výzvu nereagovala a návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě nepodala. Vzhledem k tomu, že reorganizace není u dlužnice podle ustanovení § 316 odst. 3 IZ přípustná, zůstává jediným možným řešením úpadku dlužnice prohlášení konkursu na její majetek.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém nebrojila proti závěru soudu prvního stupně o tom, že ve stanovené lhůtě nepodala návrh na povolení oddlužení, ale pouze uváděla, že v současné době byli obesláni věřitelé a vyzváni k dodání čísel účtů, kdy jim budou veškeré pohledávky uhrazeny. Peněžní prostředky jsou připraveny na vyplacení a vše bude doloženo insolvenční správkyní. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že věřitel ZH invest, spol. s r.o., IČ: 28422856 se návrhem ze dne 4.2.2014, doručeným soudu dne 7.2.2014, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice Marty anonymizovano a navrhoval, aby její úpadek byl řešen prohlášením konkursu, popřípadě povolením oddlužení. Dlužnice ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu uváděla, že v současné době je vyřizována hypotéka na zaplacení pohledávky insolvenčního navrhovatele a dalších věřitelů, a proto navrhovala, aby insolvenční návrh byl odmítnut. Usnesením ze dne 25.6.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-A-39 soud prvního stupně rozhodl mimo jiné o úpadku dlužnice podle ustanovení § 136 odst. 1 IZ (výrok I.) a na majetek dlužnice prohlásil konkurs podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ (výrok II.). Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém opět tvrdila, že bude podepsána smlouva o poskytnutí půjčky, která pokryje pohledávky věřitelů. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014, 1 VSOL 818/2015-A-55, bylo rozhodnutí o úpadku dlužnice potvrzeno, ale rozhodnutí o prohlášení konkursu bylo pro předčasnost zrušeno a soudu prvního stupně uloženo, aby dlužnici řádně poučil o možnosti podat návrh na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 22.9.2015, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-B-8, které bylo dlužnici doručováno poštou do vlastních rukou na adresu jejího bydliště dne 29.9.2015 a v tento den uloženo s výzvou k vyzvednutí zásilky, byla dlužnici dle pokynu odvolacího soudu řádně poučena o možnosti podat návrh na povolení oddlužení s tím, že pozdě podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne. Na tuto výzvu, kterou si dlužnice nevyzvedla, takže jí byla doručena 9.10.2015 fikcí podle ustanovení § 49 odst.4 o.s.ř., nebylo reagováno, takže návrh na povolení oddlužení dlužnice ve stanovené 30 denní lhůtě (a ani později) nepodala. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 245 odst. 1 IZ účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 246 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností (odstavec 1). Právní úkony podle odstavce 1, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné ze zákona; § 235 odst. 2 se nepoužije (odstavec 2).

Podle ustanovení § 248 odst. 1 IZ dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestali účastníky insolvenčního řízení.

Dlužnice v průběhu insolvenčního řízení opakovaně sděluje, že si vyřizuje půjčku či úvěr a pohledávky věřitelů uhradí. Tato její argumentace použitá v odvolání, je ve fázi po prohlášení konkursu zcela bezvýznamná, neboť, jak vyplývá ze shora citovaných zákonných ustanovení prohlášením konkursu, přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a právní úkony, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné ze zákona.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 19.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu