1 VSOL 30/2013-B-82
KSBR 27 INS 23588/2011 1 VSOL 30/2013-B-82

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka K Maso spol. s r.o., se sídlem Brno, Věstonická 4289/12, PSČ 628 00, IČ: 60725192, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem se sídlem Břeclav, Jana Palacha 121/8, PSČ 690 02, o schválení reorganizačního plánu, o odvolání věřitele č. 48 NFI Trading s.r.o., se sídlem Praha 6, Pavlovská 587/5, PSČ 162 00, IČ: 26743116, zastoupeného JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem Praha 7, ToKovo, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.11.2012, č.j. KSBR 27 INS 23588/2011-B-70,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), schválil reorganizační plán zveřejněný v insolvenčním rejstříku ve věci sp.zn. KSBR 27 INS 23588/2011 dne 18.9.2012

(v rozhodnutí je mylně uvedeno datum 14.9.2012) jako dokument B-54 a B-55 (výrok I.) a vyslovil, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že dlužník předložil 14.9.2012 reorganizační plán a 4.10.2012 zprávu o reorganizačním plánu, kterou insolvenční soud téhož dne schválil. Proti reorganizačnímu plánu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky a dlužník jej nezměnil ani nedoplnil. Věřitelé o reorganizačním plánu hlasovali na schůzi věřitelů 6.11.2012 dle skupin stanovených reorganizačním plánem. Každý zajištěný věřitel byl zařazen do samostatné skupiny A, B a C-všechny tyto skupiny hlasovaly pro přijetí reorganizačního plánu. Ve skupině nezajištěných věřitelů D hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu pouze věřitel NFI Trading s.r.o. (13.632.697 hlasy), ostatní nezajištění věřitelé přítomní na schůzi věřitelů hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu (věřitel TransMeat GmbH 23.848.850 hlasy, věřitel Marek Novotný 129.900 hlasy, věřitel Antonín Flajšinger 488.755 hlasy, věřitel PŘEROVSKÉ JATKY, M.H., s.r.o. 9.945.851 hlasy, věřitel TWOIVES, a.s. 17.153.150 hlasy, věřitel Ivan Iša, PHL, 14.080 hlasy-v rozhodnutí bylo mylně uvedeno 14.800 hlasy a věřitel CHLAZENÍ-KLIMATIZACE, s.r.o., PHL, 336.018 hlasy). Rovněž ve skupině D došlo k přijetí reorganizačního plánu, neboť pro výsledek hlasování je určující poměr dosažených hlasů ve skupině vůči celkové výši pohledávek přítomných věřitelů skupiny a jsou splněny i další předpoklady dle ustanovení § 348 odst. 1, odst. 2 IZ pro schválení reorganizačního plánu, totiž, že navržený způsob řešení reorganizace je v souladu s právními předpisy, lze důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr a pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené budou uhrazeny ihned po účinnosti reorganizačního plánu.

Proti výroku I. usnesení podal věřitel č. 48 NFI Trading s.r.o. odvolání, jímž se domáhal zrušení napadeného usnesení. Odvolatel namítal, že schválení reorganizačního plánu odporuje § 348 odst. 1, písm. b) IZ, neboť reorganizačním plánem není sledován poctivý záměr a zpochybňoval pravost dvou největších přihlášených věřitelů TWOIVES, a.s. a TransMeat GmbH. Ve vztahu k věřiteli TWOIVES, a.s. uvedl, že tento věřitel přihlásil pohledávku ve výši 17.153.150,68 Kč z titulu vlastní směnky, kterou dlužník nepopřel, přestože se lze důvodně domnívat, že směnka není evidována v účetním systému dlužníka, není faktickým závazek této společnosti, uměle navyšuje závazky dlužníka a snižuje tak uspokojení odvolatelovy pohledávky. Jelikož směnka byla předložena soudu 18.4.2012 a přezkumné jednání se konalo 24.4.2012, nemohl ji odvolatel popřít. Ve vztahu k věřiteli TransMeat GmbH pak uvedl, že tento věřitel přihlásil pohledávky v celkové výši 37.066.833,97 Kč z titulu smluvních pokut, které nebyly dlužníkem popřeny, ačkoliv tyto závazky neexistují, neboť objednávky zboží, na základě nichž měly pokuty vzniknout, nejsou evidovány v účetnictví dlužníka, přičemž tyto pohledávky byly popřeny věřitelem HT WOOD, s.r.o. Současně poukazoval na skutečnost, že oba tito věřitelé jsou členy věřitelského výboru a fakticky ovládají schůzi věřitelů a rozhodují o průběhu insolvenčního řízení. Zdůraznil, že z důvodu nepocitového záměru dlužníka hlasoval proti způsobu řešení úpadku reorganizací i proti schválení znaleckého posudku a proti schválení reorganizačního plánu. Namítal, že při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem by dosáhl většího uspokojení své pohledávky, neboť čísla uvedená ve znaleckém posudku (podle nichž by mu při prohlášení konkursu náleželo 4,4 % jeho pohledávky a při reorganizaci 4,5 % jeho pohledávky), byla vytvořena účelově a dále uvedl, že je hrubý nepoměr mezi uspokojením jednotlivých skupin věřitelů, neboť zajištění věřitelé obdrží do 6 měsíců od nabytí účinnosti reorganizačního plánu 100 % pohledávek, zatímco nezajištění věřitelé účinností reorganizačního plánu přijdou o 95,5 % pohledávek. Odvolatel nesouhlasil se způsobem reorganizace, podle něhož měla společnost TransMeat GmbH výměnou své zajištěné pohledávky ve výši 13.000.000 Kč získat obchodní podíl ve společnosti dlužníka ve výši 13/27 a rovněž nesouhlasil s tím, že dlužník na sebe bere dle reorganizačního plánu další závazky v podobě půjček, které zajišťuje zástavními právy k nemovitostem, čímž sníží možnost uspokojení odvolatelovi pohledávky. Odvolatel uvedl, že z důvodu nepoctivého záměru dlužníka podal trestní oznámení na jednatele společnosti dlužníka Miroslava Kučeru.

K odvolání věřitele č. 48 se vyjádřil dlužník, který navrhl potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně. Uvedl, že reorganizačním plánem nesleduje nepoctivý záměr, reorganizační plán je v zájmu věřitelů, což vyplývá ze skutečnosti, že jej drtivá většina věřitelů podpořila a dále uvedl, že nepoctivý záměr je třeba zkoumat vzhledem k jednání dlužníka a nelze ho shledávat ve způsobu, jakým hlasovali jednotliví věřitelé, neboť na hlasování věřitelů nemá dlužník žádný faktický vliv. Dlužník poukázal na skutečnost, že věřitel č. 48 pravost žádných pohledávek při přezkumném jednání nepopřel, a proto je jeho současná argumentace neexistencí některých pohledávek opožděná. Dlužník se vyjádřil k pohledávkám věřitelů TWOIVES, a.s. a TransMeat GmbH a uvedl důvody, pro které tyto pohledávky nepopřel. Dále zdůraznil, že dosažení dohody s věřitelem TransMeat GmbH o výměně zajištěné pohledávky za obchodní podíl ve společnosti dlužníka je výsledkem tvrdých jednání a že zajištění věřitelé byli ochotni podpořit reorganizaci pouze tehdy, získají-li 100 % z hodnoty zajištění, event. výši jejich pohledávek, pokud by hodnota zajištění tuto výši převyšovala. Dlužník poukázal na znalecký posudek, podle něhož věřitel obdrží při reorganizaci vyšší uspokojení (4,5 % pohledávek) než při konkursu (4,4 % pohledávek) a uvedl, že reorganizace je postavena právě na principu, aby každý z věřitelů měl v reorganizaci vyšší uspokojení, než které by dostal v konkursu. Právě za tímto účelem byl zpracován znalecký posudek, proti němuž věřitel č. 48 neuvedl žádné námitky, ačkoliv hlasoval proti jeho přijetí. Vyslovil názor, že v kompetenci insolvenčního soudu není posuzovat, zda dlužník mohl poskytnout věřitelům vyšší plnění, ale pouze posouzení otázky, zda věřitelé získají v reorganizaci podle schváleného znaleckého posudku vyšší plnění, než v případě konkursu. Argumentoval tím, že nově převzaté závazky budou využity výlučně na úhradu pohledávek věřitelů zařazených do skupiny D a zejména na úhradu zapodstatových pohledávek a pohledávek jim na roveň postavených a nebudou použity na provoz podniku dlužníka. Vyslovil názor, že i kdyby reorganizace byla přeměněna v konkurs, byla by situace stejná, neboť zapodstatové pohledávky by musely být uhrazeny, věřitelé těchto pohledávek by museli čekat na výsledek zpeněžení nemovitostí, a i kdyby nevznikly nové závazky, musel by insolvenční správce nejprve prodat nemovitosti, z výnosů z prodeje uspokojit zajištěné věřitele, uhradit náklady zpeněžení a zbytek peněz by použil na výplatu zapodstatových a jim na roveň postavených pohledávek a teprve případný zůstatek finančních prostředků by použil pro výplatu nezajištěných věřitelů.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku I., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 48 není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 8.2.2012, č.j. KSBR 27 INS 23588/2011-A-18, zjistil úpadek dlužníka a usnesením ze dne 4.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 23588/2011-B-24, povolil reorganizaci dlužníka. Dne 21.8.2012 byl na schůzi věřitelů schválen dvoutřetinovou většinou přítomných věřitelů znalecký posudek č. 702/37/12 zpracovatele Ostravská znalecká, a.s., jehož účelem bylo zjištění hodnoty plnění, které by každý věřitel obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem. Usnesením ze dne 21.8.2012, č.j. KSBR 27 INS 23588/2011-B-47, soud prvního stupně rozhodl o ceně majetkové podstaty, která byla určena částkou 15.983.000 Kč. Podáním doručeným soudu prvního stupně 20.8.2012 vzal věřitel Antonín Flajšinger zpět popření pohledávky věřitele č. 57 TransMeat GmbH (učiněné jeho právním předchůdcem společností HT WOOD, s.r.o.). Dlužník předložil soudu dne 14.9.2012 reorganizační plán ze dne 13.9.2012 a dne 4.10.2012 zprávu o reorganizačním plánu ze dne 3.10.2012. Usnesením ze dne 9.9.2012, č.j. KSBR 27 INS 23588/2011-B-57, soud prvního stupně svolal schůzi věřitelů na den 6.11.2012 za účelem projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí a usnesením ze dne 4.10.2012, č.j. KSBR 27 INS 23588/2011-B-60, schválil zprávu o reorganizačním plánu podanou dlužníkem dne 4.10.2012. V období od 31.10.2012 do 5.11.2012 byly předloženy soudu prvního stupně písemné hlasovací lístky dvou nezajištěných věřitelů skupiny D-Ivana Iši a společnosti B.R.K. -CHLAZENÍ KLIMATIZACE, s.r.o. a zajištěného věřitele RCI Financial Services, s.r.o., všichni tito věřitelé hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu. Dlužník reorganizační plán nezměnil ani nijak nedoplnil a žádný z věřitelů se k reorganizačnímu plánu nevyjádřil, ani nevznesl žádné námitky či připomínky. Na schůzi věřitelů konané dne 6.11.2012 hlasovali věřitelé podle jednotlivých skupin uvedených v reorganizačním plánu dlužníka. Pro přijetí reorganizačního plánu hlasovaly skupiny A až C (tvořené samostatně třemi zajištěnými věřiteli dlužníka). Ve skupině D (nezajištěných věřitelů) hlasovalo 8 věřitelů, věřitel č. 48 NFI Trading s.r.o. hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu, ostatní věřitelé této skupiny hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu. Hlasování ve skupině D se zúčastnilo 65.549.303,76 hlasů, což představuje 69,23 % všech hlasů ve skupině a pro přijetí reorganizačního plánu hlasovalo 7 věřitelů s 51.916.606,14 hlasy, proti hlasoval pouze jediný věřitel s 13.632.697,62 hlasy. Z hlasujících tedy hlasovalo pro přijetí reorganizačního plánu 79,2 % hlasů a ze všech pohledávek zahrnutých ve skupině D (94.687.239,27 Kč) hlasovalo pro 54,83 % hlasů. Podáním doručeným soudu prvního stupně 21.11.2012 dlužník doložil, že má připraveny prostředky pro uhrazení zapodstatových a jim na roveň postavených pohledávek. Poté soud prvního stupně rozhodl ve věci napadeným usnesením.

Ze znaleckého posudku ze dne 3.7. 2012, č. 702/37/12 zpracovaného Ostravskou znaleckou, a.s., se podává, že procento uspokojení přihlášených pohledávek při uznání všech zatím nepřezkoumaných pohledávek by u nezajištěného věřitele činilo 4,4 %.

Z přezkumného listu pohledávky č. P58 věřitele TransMeat GmbH č. 57 se podává, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky ve výši 37.066.833,97 Kč, z toho ve výši 13.217.983,08 Kč jako pohledávky zajištěné. Pohledávky nebyly u přezkumného jednání dne 24.4.2012 popřeny insolvenčním správcem ani dlužníkem. Dne 17.4.2012 byly popřeny věřitelem č. 1 (společností HT WOOD, s.r.o.) dílčí pohledávky č. 1 a č. 2 co do pravosti a výše a dílčí pohledávky č. 3 až č. 5 co do pravosti, výše a pořadí.

Z přezkumného listu pohledávky č. P61 věřitele č. 60 TWOIVES, a.s., se podává, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení nezajištěnou pohledávku ve výši 17.153.150,68 Kč, tato pohledávka nebyla u přezkumného jednání dne 24.4.2012 popřena a byla zjištěna v plné výši.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24.4.2012 a z upravených seznamů přihlášených pohledávek se podává, že do insolvenčního řízení se přihlásili tři zajištění věřitelé (TransMeat GmbH, Marek Novotný a RCI Financial Services, s.r.o.), ostatní věřitelé se přihlásili jako nezajištění.

Z reorganizačního plánu dlužníka se podává, že věřitelé byli rozděleni do 4 skupin, skupina A až C byla tvořena samostatně každým ze zajištěných věřitelů a skupina D zahrnovala všechny nezajištěné pohledávky. V rámci reorganizačního plánu dlužník nabízel nezajištěným věřitelům uspokojení v rozsahu 4,5 % jejich pohledávek. Z reorganizačního plánu se dále podává, že zajištěný věřitel TransMeat GmbH souhlasil s vypořádáním své pohledávky tak, že na místo finančního plnění upíše základní kapitál dlužníka v nominální hodnotě 13.000.000 Kč, přičemž zbytek jeho pohledávky ve výši 217.983,08 Kč zanikne. Ostatním zajištěným věřitelům bylo nabídnuto 100 % ze zjištěné výše zajištění. Dlužník se zavázal provést reorganizaci kombinací následujících opatření: a) restrukturalizací pohledávek věřitelů spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo odkladu jejich splatnosti, b) vydáním nových obchodních podílů dlužníka formou kapitalizace pohledávek a současným snížením základního kapitálu dlužníka a z toho vyplývající změnou stanov dlužníka, c) zajištěním financování provozu dlužníkova podniku, d) prodejem části majetkové podstaty. Úvěrové financování mělo být realizováno prostřednictvím smluv o půjčce, které budou uzavřeny mezi dlužníkem na straně jedné a třemi investory na straně druhé, kdy se bude jednat o smlouvy o půjčce 2 x ve výši 3 mil. Kč a 1 x ve výši 2 mil. Kč na dobu pěti let s úrokovou sazbou 4 % p.a. a tyto půjčky budou zajištěny zástavním právem na nemovitostech dlužníka s tím, že tyto prostředky budou použity jednak na výplatu věřitelů skupiny D a dále na výplatu pohledávek za majetkovou podstatou či pohledávek postavených těmto pohledávkám na roveň. Reorganizační plán dále obsahuje opatření k plnění reorganizačního plánu, nakládání s majetkovou podstatou, údaje o dalším provozu dlužníkova podniku a dopady na zaměstnanost a údaje o zániku závazků dlužníka a závazků dlužníka po skončení reorganizace. K reorganizačnímu plánu byly připojeny přílohy-seznam pohledávek zařazených do skupiny D, včetně stanovení výše plnění v reorganizaci a výše zanikajících pohledávek, závazek věřitele TransMeat GmbH ke zvýšení základního kapitálu, dohoda o započtení pohledávek, společenská smlouva dlužníka účinná po nabytí účinnosti reorganizačního plánu a popis změn společenské smlouvy a změn zapisovaných údajů do obchodníku rejstříku, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, prohlášení prvního, druhého a třetího investora, podnikatelský plán a prohlášení společníka o vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.

Podle § 348 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Podle § 348 odst. 2 IZ, insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Podle § 341 odst. 1 IZ, reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím těchto opatření: a) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti, b) prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku, c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, d) fúzí dlužníka-právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní předpisy o hospodářské soutěži, e) vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou osobou podle písmene c) nebo d), f) zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části, g) změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka.

Odvolací soud především shledává nedůvodnými námitky odvolatele, jimiž zpochybňoval pravost věřitelů TWOIVES a.s. a TransMeat GmbH. Pohledávky obou těchto věřitelů byly zjištěny u přezkumného jednání dne 24.4.2012, neboť nebyly popřeny insolvenčním správcem a popření pohledávky věřitele TransMeat GmbH jiným přihlášeným věřitelem nemá vliv na její zjištění (§ 336 odst. 4 IZ), nadto popírající věřitel vzal toto popření následně zpět (§ 201 odst. 1 IZ). V této fázi řízení již nelze účinně přihlášené pohledávky popřít (§ 190-192 IZ).

Dále odvolací soud shledává nedůvodnou rovněž námitku odvolatele, že by v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem dosáhl většího uspokojení své pohledávky než při reorganizaci a námitku, že závěry znaleckého posudku jsou v tomto směru vytvořeny účelově, aby plnění při reorganizaci vypadalo pro věřitele výhodněji.

Pro posouzení otázky, zda je splněna podmínka, že věřitel obdrží v rámci reorganizace nejméně stejné plnění, jaké by obdržel v konkursu (§ 348 odst. 1 písm. d/ IZ), jsou rozhodující právě závěry znaleckého posudku, který byl za tímto účelem v insolvenčním řízení zpracován. Z tohoto znaleckého posudku jednoznačně vyplývá, že v konkursu by nezajištění věřitelé obdrželi plnění v rozsahu 4,4 % pohledávek, zatímco dle reorganizačního plánu obdrží plnění 4,5 % pohledávek. Odvolatel tedy obdrží plnění vyšší, než které by mu náleželo v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem. Znalecký posudek byl schválen na schůzi věřitelů kvalifikovanou většinou věřitelů, odvolatel byl jediným věřitelem, který hlasoval proti jeho schválení, aniž by však uvedl konkrétní důvod, pro který se znaleckým posudkem nesouhlasí, žádné konkrétní důvody proti posudku neuvedl ani v rámci odvolání. Odvolací soud o správnosti závěrů znaleckého posudku nemá žádné pochybnosti, tento posudek byl vypracován odbornou institucí (znaleckým ústavem) a ze znaleckého posudku ani z obsahu spisu se nepodává, že byl vytvořen účelově.

Nedůvodné jsou rovněž odvolací námitky směřující proti způsobu provedení reorganizace, tedy proti způsobu zajištění financování reorganizačního plánu převzetím půjček od fyzických osob se současným zajištěním těchto závazků zástavními právy na nemovitostech dlužníka a proti kapitalizaci pohledávky věřitele TransMeat GmbH. Způsoby provádění reorganizace jsou v zákoně uvedeny demonstrativním výčtem (§ 341 odst. 1 IZ), přičemž zákon výslovně připouští získat prostředky k provedení reorganizace od třetích osob, které jsou ochotny její provedení financovat (aniž by výslovně vylučoval zajištění těchto závazků majetkem dlužníka), což plyne z ustanovení § 341 odst. 1 písm. f) IZ a rovněž připouští reorganizace kapitalizací pohledávky přihlášeného věřitele (§ 341 písm. e) IZ). Odvolatelem vytýkané způsoby reorganizace tedy zákon výslovně připouští a takové způsoby reorganizace výslovně předpokládá.

Zákon rovněž předpokládá a ukládá v rámci reorganizace přednostní uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, jak vyplývá z ustanovení § 348 odst. 1 písm. e) IZ. Je proto v souladu se zákonem, pokud úhradu těchto pohledávek dlužník zajistil právě prostřednictvím financování od třetích osob (§ 341 odst. 1 písm. f) IZ). Z reorganizačního plánu přitom jednoznačně vyplývá, že finanční prostředky z půjček budou použity jednak na výplatu věřitelů zařazených do skupiny D (tedy i odvolatele) a zejména na úhradu zapodstatových pohledávek a pohledávek jim na roveň postavených a nebudou použity na provoz podniku dlužníka. Lze přisvědčit argumentaci dlužníka o tom, že i kdyby byla reorganizace přeměněna v konkurs, tyto zapodstatové pohledávky by musely být insolvenčním správcem uhrazeny, nicméně věřitelé těchto pohledávek by museli čekat na výsledek zpeněžení nemovitostí a stejně, i kdyby tyto závazky za fyzickými osobami nevznikly, musel by insolvenční správce nejprve prodat nemovitosti, z výnosů z prodeje uspokojit zajištěné věřitele, náklady na zpeněžení a zbytek peněz by použil na výplatu zapodstatových a jim na roveň postavených pohledávek a teprve zbytek finančních prostředků by použil na výplatu nezajištěných věřitelů, z čehož vyplývá, že situace pro odvolatele by byla naprosto stejná.

Pokud odvolatel namítal nerovné zachází s pohledávkami zařazenými do jednotlivých skupin (§ 348 odst. 2 IZ), odvolací soud se touto jeho odvolací námitku věcně nezabýval, neboť odvolateli, který sice hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu, avšak jeho skupina věřitelů reorganizační plán přijala, námitka nesplnění předpokladů podle ustanovení § 348 odst. 2 IZ nepřísluší. Tento názor odvolací soud opírá o účel tohoto zákonného ustanovení, kterým je ochrana práv těch věřitelů, jejichž skupina plán nepřijme. Pokud není splněna podmínka podle ustanovení § 348 odst. 1 písm. c) IZ, zabývá se insolvenční soud rovností zachází s pohledávkami uvnitř této skupiny a spravedlností plánu ke skupině (subjektivní předpoklad) a dále jeho uskutečnitelností (objektivní předpoklad). Jinými slovy, právo na přezkum závěru soudu prvního stupně o splnění předpokladu podle ustanovení § 348 odst. 2 IZ má (jen) skupina věřitelů, která plán nepřijala. Odvolatel je v reorganizačním plánu zařazen do skupiny nezajištěných věřitelů D (a proti svému zařazení ničeho nenamítal), přičemž tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala v souladu s ustanovením § 347 odst. 1 IZ (pro přijetí reorganizačního plánu se vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejichž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny).

Z důvodu shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku I. jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupcům věřitelského výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 5.března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu