1 VSOL 29/2018-B-84
č. j. KSBR 37 INS 5277/2011 1 VSOL 29/2018-B-84

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: BYTOVKA TRÁVNÍKY s.r.o., IČO 27740366, sídlem Hlavní třída 1547, 765 02 Otrokovice, Kvítkovice, zastoupeného opatrovníkem Otakarem Čapounem, sídlem Lhota 254, 763 02 Zlín 4

o uložení pořádkové pokuty, k odvolání insolvenční správkyně JUDr. Evy Duškové, sídlem Vršava III. 574, 760 01 Zlín proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2017, č. j. KSBR 37 INS 5577/2011-B-68

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), uložil insolvenční správkyni JUDr. Evě Duškové pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč (výrok I.), kterou je povinna zaplatit na označený účet Krajského soudu v Brně do tří dnů od právní moci rozhodnutí (výrok II.) a dále insolvenční správkyni opakovaně vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložila soudu konečnou zprávu (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že insolvenční správkyně již v podání ze dne 8. 12. 2014 sdělila, že majetek, který byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka, byl zpeněžen a že připravuje konečnou zprávu. Usnesením ze dne 9. 2. 2015, č. j. KSBR 37 INS 5277/2011-B-54 byla insolvenční správkyně vyzvána, aby ve lhůtě do 30 dnů předložila konečnou zprávu, kterou nepředložila ani na opakované výzvy soudu, a proto jí byla odvoláním napadeným rozhodnutím uložena pořádková pokuta a opakovaně vyzvána, aby konečnou zprávu předložila ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně soud prvního stupně konstatoval, že ve skutečnostech, které insolvenční správkyně ve svých následných podáních uváděla jako důvody bránící podání konečné zprávy, nelze spatřovat žádné zásadní změny, které by měly vliv na podstatnou část konečné zprávy. I pokud by se tedy jednalo o překážky pro podání konečné zprávy, isir.justi ce.cz

což insolvenční soud rozporuje, jednalo by se pouze o nepatrné úpravy, které by v případě, že by konečná zpráva jako celek již byla připravena, nebránily jejímu podání hned vzápětí. Avšak skutečnost, že ani po téměř třech letech od avizování přípravy konečné zprávy není konečná zpráva podána, nenapovídá, že by insolvenční správkyně měla konečnou zprávu vypracovanou a připravenou k podání ihned jakmile poslední překážky pominou. Nadto lze poukázat, že v daném řízení byla převážná část dlužníkova majetku ze soupisu majetkové podstaty vyškrtnuta nebo vyňata, nelze tedy předpokládat, že by se jednalo o nestandardně složitou konečnou zprávu, jejíž příprava by měla zabrat rovněž nestandardní množství času.

2. Proti tomuto rozhodnutí podala insolvenční správkyně včas blanketní odvolání, ve kterém avizovala, že bude zdůvodněno ve lhůtě nejpozději do 20 dnů, což do dne rozhodnutí odvolacího soudu ani na výzvu soudu neučinila. Pouze následně požádala o prominutí uložené pořádkové pokuty s odůvodněním, že požadovanou konečnou zprávu soudu doručila současně s podaným odvoláním.

3. Soud prvního stupně, který je příslušný k rozhodnutí o prominutí uložené pořádkové pokuty, v předkládací zprávě uvedl, že žádosti o prominutí uložené pořádkové pokuty nehodlá vyhovět.

4. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

7. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.12.2017 (dlužno dodat, že poslední novelou insolvenčního zákona nebylo níže citované ustanovení 81 odst.2 IZ dotčeno).

8. Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že insolvenční správkyně byla skutečně téměř po dobu tří let soudem prvního stupně urgována k předložení konečné zprávy, kterou předložila až po uložení pořádkové pokuty, a to až s podaným odvoláním dne 6. 12. 2017, přičemž další listiny k ní doložila až následně dne 11. 12. 2017. Konečnou zprávu na povinném elektronickém formuláři pak soudu doručila až dne 28. 12. 2017. Usnesením ze dne 10. 1. 2018, č. j. KSBR 37 INS 5277/2011-B-78 a následně usnesením ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

12. 2. 2018, č.j. KSBR 37 INS 5277/2011-B-82 byla insolvenční správkyně vyzvána k doplnění a k opravě konečné zprávy, což dosud neučinila.

9. Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

10. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že insolvenční správkyně přes opakovanou výzvu soudu nesplnila povinnost předložit konečnou zprávu, a proto bylo namístě využít pořádkového opatření. Za situace, že dosud není předložena řádná konečná zpráva, není ani důvod k prominutí uložené pořádkové pokuty.

11. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I., II. jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Olomouc 20. února 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová