1 VSOL 286/2012-A-9
KSOL 10 INS 5090/2012 1 VSOL 286/2012-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka PETROFERT TRADING s.r.o., se sídlem Olomouc-Hodolany, Holická 1173/49a, PSČ 779 00, IČ: 27811395, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, K Hájence 7, PSČ 779 00, b) Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc-Nemilany, Lidická 17/30, PSČ 783 02, k odvolání obou věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 20.3.2012, č.j. KSOL 10 INS 5090/2012-A-4

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 20.3.2012, č. j. KSOL 10 INS 5090/2012-A-4 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ust. § 128 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh věřitelů s odůvodněním, že v něm nejsou uvedeny všechny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka ve smyslu ust. § 103 odst. 1, 2 IZ ve spojení s ust. § 3 odst. 1, 2 IZ, neboť zcela absentují tvrzení věřitelů dle ust. § 3 odst. 2 IZ o tom, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, tj. že zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnou uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba věřitelé odvolání stejného obsahu, ve kterém k neschopnosti dlužníka plnit své peněžité závazky nově uvedli, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, když byli propuštěni všichni zaměstnanci, jejichž mzdové pohledávky společně s pohledávkou společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., jejichž splatnost nastala nejméně 5 měsíců před podáním insolvenčního návrhu tvoří podstatnou části závazků dlužníka. Navrhovali, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že návrhu na zjištění úpadku dlužníka a návrhu na prohlášení konkursu na jeho majetek vyhoví.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z insolvenčního spisu vyplývá, že věřitelé a) Zdeněk Záhora a b) Marta Buzašivá se insolvenčním návrhem ze dne 24.2.2012, doručeným soudu dne 1.3.2012, domáhali rozhodnutí o úpadku dlužníka PETROFERT TRADING s.r.o., IČ: 27811395 a navrhovali, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. Ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedli, že dlužník má vůči oběma věřitelům závazek z titulu mzdy a odstupného splatný 15.1.2012 a že dalšími věřiteli dlužníka s peněžitými závazky splatnými déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které dlužník není schopen plnit, jsou bývalí zaměstnanci Eva Stejskalová a Ivana Štěrbová, jakož i obchodní firma RABBIT Trhový Štěpánov a.s. (bez jakékoliv bližší specifikace těchto závazků). Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně, že insolvenční návrh věřitelů neobsahuje tvrzení o úpadku dlužníka ve smyslu ust. § 3 odst. 1, písm. c) a § 3 odst. 2 IZ. Věřitelé sice osvědčili svoje pohledávky vůči dlužníkovi, ale v návrhu zcela absentuje tvrzení o neschopnosti dlužníka plnit své peněžité závazky ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 2 IZ. V návrhu věřitelé označili ještě další tři věřitele dlužníka, ovšem u nich absentuje tvrzení o tom, že se jedná o peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a že tyto závazky není dlužník schopen plnit (§ 3 odst. 1 písm. b), c) ve spojení s ust. § 3 odst. 2 IZ). Potřebná skutková tvrzení k neschopnosti dlužníka plnit své peněžité závazky věřitelé uvedli až v podaném odvolání, a proto k nim již nelze přihlížet. Rozhodovací praxe soudů se totiž ustálila na závěru, že vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. § 128 odst. 1 IZ, a že k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp. zn. KSPH 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

Pro úplnost odvolací soud dodává, že potřebné skutečnosti o splatnosti závazku dlužníka vůči dalšímu věřiteli, resp. existence závazku dlužníka po dobu delší 30 dnů po splatnosti, nevyplývají ani z upomínky ze dne 5.9.2011, na kterou odvolatel odkazuje v návrhu i v odvolání, neboť v ní se pouze vyzývá k zaplacení do 15.9.2011 a insolvenční návrh je podáván 20.9.2011. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu( srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009). Odkaz na listinný důkaz lze výjimečně připustit pouze u insolvenčního návrhu dlužníka, je-li odkazováno na seznam závazků jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ. Z uvedeného vyplývá, že při posuzování náležitosti insolvenčního návrhu nelze zohlednit potíže, které má věřitel s obstaráváním relevantních informací o úpadku a platební neschopnosti dlužníka, na něhož podává insolvenční návrh.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Dlužníkovi, který byl v odvolacím řízení úspěšný, nebylo podle ust. 142 odst.1, § 224 odst. 1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť mu podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu