1 VSOL 283/2012-B-26
KSOS 8 INS 7160/2011 1 VSOL 283/2012-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ing. Václava Kratochvíla, nar. 30.7.1953, bytem Polní 283, Staré Město, PSČ 788 32, IČ: 60982691, zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem se sídlem Sládky 1605/2, Prostějov, PSČ 796 01, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 7160/2011-B-15 ze dne 21.2.2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 7160/2011-B-15 ze dne 21.2.2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka ze dne 24.1.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 7160/2011-B-9 ze dne 20.12.2011. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením č.j. KSOS 8 INS 7160/2011-A-13 ze dne 13.10.2011 soud rozhodl o úpadku dlužníka, usnesením č.j. KSOS 8 INS 7160/2011-B-9 ze dne 20.12.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesení o prohlášení konkursu bylo dlužníku doručeno prostřednictvím pošty dne 2.1.2012, proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání prostřednictvím svého právního zástupce, které bylo dne 24.1.2012 předáno k poštovní přepravě. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání však počala běžet dnem 3.1.2012 a uplynula dne 17.1.2012, odvolání dlužníka je tedy podáno až po uplynutí zákonné lhůty k odvolání. Soud proto postupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a jeho odvolání jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém pouze uvedl, že rozporuje výrok soudu prvního stupně o odmítnutí jeho odvolání a navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné, přičemž s ohledem na obsah odvolání dlužníka je nutno uvést, že odvoláním napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé, a proto nebrání přezkumu odvolacího soudu neuvedení odvolacího důvodu (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí, a proto na ně odvolací soud pro stručnost odůvodnění zcela odkazuje. Soud prvního stupně správně vyhodnotil, že patnáctidenní odvolací lhůta uplynula dlužníku dnem 17.1.2012 (v úterý); aby bylo odvolání včasné, tohoto dne by muselo být odvolání dlužníka odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Pokud dlužník podal odvolání na poště dne 24.1.2012, učinil tak až po uplynutí odvolací lhůty, tedy opožděně. Soud prvního stupně proto správně postupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., dle kterého opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Dlužník ve svém odvolání žádné nové skutečnosti neuvedl, ani netvrdil, že by mu napadené rozhodnutí soudu prvního stupně nebylo doručeno, případně mu bylo doručeno jiného dne, než který vyplývá z doručenky založené v insolvenčním spise.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. září 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu