1 VSOL 279/2015-P38-20
KSOS 13 INS 1652/2010 1 VSOL 279/2015-P38-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka KOMI GROUP s.r.o., se sídlem České Budějovice, Větrná 806/66, PSČ 370 05, identifikační číslo osoby: 258 48 283, zastoupeného Mgr. Romanem Smetanou, advokátem, se sídlem Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 13 INS 1652/2010, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11, o přihlášce P38, věřitele Pohledávky & Poradenství s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 40/107, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 283 40 981, právního nástupce věřitele č. 39 INKVIZITOR s.r.o., se sídlem, Nové Spolí, Potoční 132, PSČ 381 01 Český Krumlov, identifikační číslo osoby: 280 83 687, o odvolání společnosti INKVIZITOR s.r.o. doručeném soudu dne 6.2.2015, právního předchůdce věřitele Pohledávky & Poradenství s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 40/107, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 283 40 981, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.2.2015, č.j. KSOS 36 (13) INS 1652/2010-P38-8,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.2.2015, č.j. KSOS 36 (13) INS 1652/2010-P38-8 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P38, věřitele Pohledávky & Poradenství s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 40/107, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 283 40 981, se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením ze dne 2.2.2015, č.j. KSOS 36 (13) INS 1652/2010-P38-8 Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku pohledávky P38, věřitele č. 39 INKVIZITOR s.r.o. (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 39 v insolvenčním řízení končí.

Podle odůvodnění podáním, došlým soudu 8.1.2014 uplatnil v řízení svoji pohledávku věřitel SFS A1 s.r.o. a podáním ze dne 14.1.2014 upozornil na své postavení zajištěného věřitele bez obligační pohledávky vůči dlužníkovi a požadoval proto akceptaci přihlášky pohledávek jako včasné s poukazem na judikát Vrchního soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011-P226-10. Usnesením ze dne 25.9.2014, č.j. KSOS 36 (13) INS 1652/2010-P38-4 bylo rozhodnuto o vstupu věřitele Asention s.r.o. namísto SFS A1 s.r.o., oznámením došlým soudu 27.10.2014 bylo sděleno, že došlo ke změně názvu obchodní korporace Asention s.r.o. na INKVIZITOR s.r.o. Tato skutečnost byla potvrzena zjištěním soudu z obchodního rejstříku. Dále soud prvního stupně konstatoval, že respektuje v problematice neobligačních pohledávek shora zmiňovanou judikaturu, jejímž cílem není nic dalšího, než umožnit zástavnímu věřiteli uplatnit svoji pohledávku i mimo lhůtu stanovenou jinak k přihlašování pohledávky rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku dlužníka, přičemž v dané věci k rozhodnutí o úpadku dlužníka došlo 30.6.2010 (pozn. správně 11.5.2010), lhůta pro přihlašování pohledávek byla stanovena v trvání 30 dnů od rozhodnutí o úpadku. Soud však v rámci přípravy přezkumu přihlášené pohledávky tohoto věřitele zjistil, že v témže řízení byla pod P37 evidována přihláška pohledávky věřitele BYRON JAMES s.r.o., který uplatnil touto přihláškou nárok co do důvodu totožný s pohledávkou věřitele P38. Věřitel P37 vzal svoji pohledávku v plném rozsahu zpět podáním došlým 6.8.2013 a usnesením ze dne 11.6.2014, č.j. KSOS 36 (13) INS 1652/2010-P37-3 byla proto účast uvedeného věřitele v řízení ukončena. Z obsahu zpětvzetí pohledávky P37 bylo dále zjištěno, že kromě přihlášeného věřitele BYRON JAMES s.r.o. bylo kontrasignováno zpětvzetí přihlášky i obchodní korporací GEBOD a.s. Ze smlouvy o postoupení ze dne 26.11.2013, založené k přihlášce P38, uzavřené mezi společností GEBOD a.s. a SFS A1 s.r.o. bylo zjištěno, že GEBOD a.s. postoupila SFS A1 s.r.o. předmětnou pohledávku, činila tak za situace, kdy sama kontrasignovala výše popsaný právní úkon BYRON JAMES s.r.o. Na základě těchto zjištění, má soud prvního stupně za to, že možnost uplatnění pohledávky zástavním věřitelem mimo přihlašovací lhůtu stanovenou pro obligační věřitele dlužníka, popsané opakovaně v dostupné judikatuře, má svoji logiku potud, že umožní tomuto věřiteli svůj nárok uplatnit. Je tím míněno vytvoření tohoto prostoru první osobě s vědomostí o insolvenčním řízení, v němž je zajištěný majetek do majetkové podstaty sepsán. V tomto případě tak insolvenční soud umožnil přihlásit se věřiteli BYRON JAMES s.r.o., jehož pohledávka měla být přezkoumána. Obdobně pak by bylo zacházeno i s procesními nástupci věřitele, kteří by se stali účastníky řízení postupem dle ust. § 18 IZ. Protože však pohledávka P37 byla v plném rozsahu vzata zpět, zanikl tím i prostor pro další následné opakování přihlášky, byť podávané právním nástupcem původně přihlášeného věřitele. S ohledem na shora uvedené soud rozhodl způsobem uvedeným ve výroku jeho usnesení, neboť je zřejmé, že věřitel k vlastní tíži nepodal přihlášku včas. Proto ji soud dle ust. § 185 IZ odmítl a současně věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel INKVIZITOR s.r.o. včasné odvolání. Namítal, že postup soudu prvního stupně je formalistický, když zejména nepřihlédl ke skutečnosti, že v době lhůty k přihlašování pohledávek odvolatel žádnou pohledávku za dlužníkem neměl, proto ji ani nemohl přihlásit. Dále zdůraznil, že insolvenční správkyně dlužníka zapsala dne 21.6.2010 nemovitosti, jež jsou evidovány jako vlastnictví společnosti Colonreal a.s. (identifikační číslo 281 16 771) a které zajišťují pohledávku odvolatele, přitom odvolatel nabyl pohledávku za dlužníkem až na základě smlouvy ze dne 15.9.2014. Je pravdou, že totožnou pohledávku do řízení dlužníka přihlásila společnost BYRON JAMES s.r.o., která ji však přihlásila předčasně, neboť v intencích rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.8.2012, sen. zn. 29 NSČR 32/2011 (ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek publikováno pod č. 112/2012), jí nebyla ze strany insolvenčního soudu dána dodatečná procesní lhůta k přihlášení pohledávky a současně nebyla poučena o následcích, pokud své zajištění neuplatní. Proto vzala uvedená společnost svou přihlášku zpět. Za dané situace je tedy postup soudu prvního stupně nesprávný, neboť dosud odvolateli žádná lhůta neuplynula, ač o ni žádal a rovněž správkyně jej, ani jeho předchůdce, o soupisu nemovitostí, které jsou předmětem zástavy, neinformovala. S odkazem na judikaturu soudů proto odvolatel žádal, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že se jeho přihláška pohledávek, kterou přihlásil pohledávku ve výši 6 mil. Kč, neodmítá.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen té IZ ) v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele je důvodné.

Z insolvenčního spisu soudu prvního stupně se podává, že insolvenční řízení ve věci dlužníka KOMI GROUP s.r.o. bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Tomáše Muchy dne 22.2.2010. Dále z tohoto spisu mj. vyplývá, že:

-podáním, doručeným soudu 24.3.2010 upozornil věřitel Oberbank AG, že dlužník převádí svůj majetek na třetí osobu a k tomuto tvrzení předložil výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 1060, vedený příslušným katastrálním úřadem pro obec a kat. úz. České Budějovice, vystavený ke dni 9.12.2009 a dále ke dni 5.3.2010. Z nich vyplývá, že dlužník KOMI GROUP s.r.o. kupní smlouvou ze dne 20.1.2010, s právními účinky vkladu ke dni 25.1.2010, prodal zde zapsané nemovitosti společnosti Finrex CZ s.r.o., se sídlem Český Krumlov, Špičák 126, PSČ 381 01. Tuto skutečnost dlužník potvrdil v podání, doručeném soudu 12.4.2010;

-ve zprávě ze dne 3.5.2010 předběžná insolvenční správkyně mj. rovněž upozornila, že smlouvou ze dne 20.1.2010 byly nemovitosti, zapsané na LV č. 1060, převedeny dlužníkem společnosti Finrex CZ s.r.o., která je smlouvou ze dne 27.1.2010 převedla společnosti Colonreal, a.s., s právními účinky vkladu 2.2.2010. Dle předběžného stanoviska této správkyně byl převod nemovitostí z dlužníka neplatný, případně je vůči věřitelům neúčinný;

-usnesením ze dne 11.5.2010 (č.d. A-28) Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Pavlínu Sglundovou, jmenoval prozatímní věřitelský výbor, učinil mj. výzvy vůči věřitelům dlužníka dle ust. § 136 IZ a stanovil jim lhůtu k přihlášení pohledávek v délce 30 dnů, ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo téhož dne;

-dne 21.6.2010 insolvenční správkyně předložila soupis majetkové podstaty, do něhož sepsala i nemovitosti zapsané na LV č. 1060 (veden Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice) s poznámkou, že k nim uplatňuje vlastnické právo společnost Colonreal, a.s., nemovitosti zapsala z důvodu dovozované neplatnosti kupní smlouvy ze dne 20.2.2010 ;

-usnesením ze dne 30.6.2010 (č.d. B-15), ve znění usnesení ze dne 19.7.2010 (č.d. B-23), byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, dne 2.7.2010 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů. Zde insolvenční správkyně mj. informovala, že o soupisu nemovitostí, zapsaných na LV č. 1060, uvědomila Ing. Františka Penzu, insolvenčního správce společnosti Colonreal, s.r.o. (u níž bylo rozhodnuto o úpadku a prohlášení konkursu Krajským soudem v Českých Budějovicích usnesením ze dne 16.6.2010, pod sp. zn. KSCB 28 INS 5633/2010) a také příslušný katastrální úřad;

-dne 23.7.2010 do insolvenčního řízení ve věci dlužníka KOMI GROUP s.r.o. vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě;

-podáním doručeným soudu 10.4.2013, s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1.8.2011, vydaným pod sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011-P226, žádala společnost BYRON JAMES s.r.o. insolvenční soud o stanovení lhůty k přihlášení své zajištěné pohledávky s tím, že je nástupcem věřitele GEOBOD a.s. a že na nemovitostech zapsaných na LV č. 1060 (jež byly 21.6.2010 sepsány do majetkové podstaty dlužníka) vázne v její prospěch zástavní právo k zajištění její pohledávky za dlužníkem Colonreal a.s. ve výši 6 mil. Kč a to na základě zástavní smlouvy ze dne 15.3.2010. K tomuto podání předložila smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 8.4.2013, z níž se podává, že na základě rámcové smlouvy ze dne 20.1.2010 mezi společností PRINCIPLE Co (se sídlem Seychelská republika) a Colonreal a.s., byla společnosti Colonreal a.s. poskytnuta půjčka. Smlouvou ze dne 14.6.2010 byla pohledávka z titulu této půjčky postoupena společnosti MEDIASTAR LLC (se sídlem San Diego), která tuto pohledávku smlouvou ze dne 18.1.2011 postoupila GEOBOD a.s., a ta ji smlouvou ze dne 8.4.2013 (ve výši 6 mil. Kč) postoupila BYRON JAMES s.r.o. za úplatu 600.000 Kč, splatnou do 31.5.2013 s tím, že bylo v této smlouvě sjednáno, že neuhrazení úplaty se bude považovat za porušení smlouvy, pro které je postupitel GEOBOD a.s. oprávněn od postupní smlouvy odstoupit. Dále předložila výpis z katastru nemovitostí -LV č. 1060 ze dne 9.4.2013, z něhož vyplývá, že vlastnické právo k nemovitostem je zapsáno ve prospěch Colonreal a.s., jsou na něm vyznačena zástavní práva, včetně zástavního práva ve prospěch GEOBOD a.s. pro pohledávku 4 mil Kč + budoucí pohledávky do výše 6 mil. Kč (na základě zástavní smlouvy ze dne 15.3.2010 a souhlasného prohlášení ze dne 28.2.2013);

-dne 10.4.2013 společnost BYRON JAMES s.r.o. přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 6.837.655 Kč s tím, že jde o pohledávku za dlužníkem Colonreal a.s., zajištěnou nemovitým majetkem sepsaným od 21.6.2010 v majetkové podstatě dlužníka KOMI GROUP s.r.o. Podáním ze dne 6.8.2013 vzala BYRON JAMES s.r.o. svou přihlášku pohledávek v celém rozsahu zpět s tím, že mezi ní a GEOBOD a.s. došlo k odstoupení od postupní smlouvy ze dne 8.4.2013, zpětvzetí přihlášky podepsala i společnost GEODOB a.s. s poznámkou, že tak činí z opatrnosti. Usnesením ze dne 11.6.2014 (č.d. P37-3) soud prvního stupně vzal toto zpětvzetí přihlášky společností BYRON JAMES s.r.o. na vědomí s tím, že právní mocí tohoto usnesení její účast v tomto řízení končí;

-dne 8.1.2014 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka KOMI GROUP s.r.o. svou pohledávku (kterou má za Colonreal a.s.) ve výši celkem 6 mil. Kč věřitelka SFS A1 s.r.o., s tím, že tato pohledávka je zajištěna nemovitým majetkem zapsaným na LV č. 1060, který byl dne 21.6.2010 sepsán správkyní do majetkové podstaty dlužníka KOMI GROUP s.r.o. a dále s tím, že jí předmětná pohledávka byla smlouvou ze dne 26.11.2013 postoupena společností GEOBOD a.s. Ke své přihlášce mj. doložila uvedenou smlouvu ze dne 26.11.2013, uznání ze dne 20.5.2010, LV č. 1060 a návrh pro katastrální úřad na změnu zástavního věřitele a podáním, doručeným insolvenčnímu soudu 22.1.2014 žádala o stanovení lhůty k podání své přihlášky do řízení dlužníka s odkazem na shora vzpomínané usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1.8.2011. Podáním, doručeným soudu 22.9.2014 společnost SFS A1 s.r.o. sdělila, že smlouvou o postoupení pohledávky svou přihlášenou pohledávku postoupila Asention s.r.o. a navrhla její vstup do řízení (§ 18 IZ), přičemž společnost Asention s.r.o. vyslovila se svým vstupem do řízení souhlas. K tomuto podání doložila smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 15.9.2014. Jejímu návrhu insolvenční soud vyhověl usnesením ze dne 25.9.2014 (č.d. P38-4) a vstup Asantion s.r.o. do řízení na místo SFS A1 s.r.o. povolil. Podáním ze dne 27.10.2014 bylo společností Asention s.r.o. oznámeno, že změnila firmu na INKVIZITOR s.r.o. a dalším podáním z 9.1.2015 doložila aktuální výpis z katastru nemovitostí-listu vlastnictví č. 1060, dle něhož je zapsána jako zástavní věřitel, mající zajištěnou pohledávku na nemovitém majetku Colonreal a.s. Z tohoto listu vlastnictví vyplývá opět i to, že nemovitosti byly dne 21.6.2010 zapsány do majetkové podstaty dlužníka KOMI GROUP s.r.o., že usnesením ze dne 16.6.2010 byl Krajským soudem v Českých Budějovicích zjištěn úpadek dlužníka Colonreal a.s. a na jeho majetek prohlášen konkurs.

Dlužno dále pro úplnost uvést, že z insolvenčního rejstříku-spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. KSCB 28 INS 5633/2010 dále vyplývá, že ke dni 21.7.2010 byly rovněž do majetkové podstaty dlužníka Colonreal a.s. sepsány insolvenčním správcem Ing. Františkem Penzou nemovitosti zapsané na LV č. 1060 a že dne 21.7.2010 podal u Krajského soudu v Ostravě proti žalované JUDr. Pavlíně Sglundové, insolvenční správkyni dlužníka KOMI GROUP s.r.o., žalobu na vyloučení tohoto nemovitého majetku z majetkové podstaty posledně uvedeného dlužníka (§ 225 IZ).

V neposlední řadě je třeba uvést, že dříve než odvolací soud o odvolání proti nyní napadenému usnesení rozhodl, podáním, doručeným odvolacímu soudu dne 7.9.2015 navrhla společnost INKVIZITOR s.r.o. (odvolatel), aby na její místo do řízení vstoupila společnost Pohledávky & Poradenství s.r.o. s tím, že této společnosti celou svou přihlášenou pohledávku smlouvou o postoupení pohledávky postoupila a že účinky nastaly podpisem této smlouvy. Společnost Pohledávky & Poradenství s.r.o. vyslovila se svým vstupem do řízení písemný souhlas, který podepsala. K tomuto návrhu byla předložena smlouva o postoupení předmětné pohledávky ve výši 6 mil. Kč a dne 21.8.2015 byla podepsána postupitelem INKVIZITOR s.r.o. (s úředně ověřeným podpisem) a dne 28.8.2015 byla podepsána postupníkem Pohledávky & Poradenství s.r.o. (s úředně ověřeným podpisem). O vstupu společnosti Pohledávky & Poradenství s.r.o. do tohoto řízení, namísto INKVIZITOR s.r.o., rozhodl odvolací soud kladně svým usnesení ze dne 8.9.2015, č.j. KSOS 13 INS 1652/2010,-P38-17, které nabylo právní moci. Proto odvolací soud v záhlaví tohoto usnesení uvedl již právního nástupce odvolatele INKVIZITOR s.r.o.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ v rozhodném znění (to je ke dni rozhodnutí o úpadku dlužníka KOMI GROUP s.r.o.) insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3., lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Z ust. § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 224 IZ v rozhodném znění (to je účinném ke dni soupisu předmětných nemovitostí do majetkové podstaty) platí, že do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal (odst. 1). Je-li do soupisu zapsána nemovitost, která podle katastru nemovitostí není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště. Je-li do soupisu sepsána věc, která podle Rejstříku zástav není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce Notářskou komoru České republiky. Obdobně to platí o majetku uvedeném v jiných veřejných či neveřejných seznamech, jestliže podle zvláštních právních předpisů osvědčují vlastnictví nebo jiná věcná práva k tomuto majetku (odst. 2). Je-li do soupisu zapsána kulturní památka, sbírka muzejní povahy nebo předmět kulturní hodnoty, vyrozumí o tom insolvenční správce neprodleně Ministerstvo kultury (odst. 3).

Jak vyplývá ze shora citovaných zákonných ustanovení, pohledávky se zásadně uplatňují podáním přihlášky do insolvenčního řízení ve lhůtě stanovené pro jejich přihlášení (§ 173 IZ). To platí i pro zajištěné věřitele, kteří mohou svou pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ). Výjimky představují pohledávky, které insolvenční zákon definuje v § 168, § 169 a § 165 odst. 2 (např. pohledávky dle 172 IZ). Z přihlášky pohledávky odvolatele vyplývá, že dne 8.1.2014 uplatnil jeho právní předchůdce-věřitel SFS A1 s.r.o.-v tomto insolvenčním řízení svou zajištěnou pohledávku přesto, že dlužník KOMI GROUP s.r.o. nebyl jeho osobním ani zástavním dlužníkem (byla jím třetí osoba), nicméně ji přihlásil proto, že nemovitosti, na nichž vázne zástavní právo (zajišťující jeho tvrzenou pohledávku), byly do majetkové podstaty dlužníka správkyní sepsány (§ 166 IZ), přičemž se tak stalo (z důvodů uvedených shora), až po skončení přihlašovací lhůty určené v rozhodnutí o úpadku dlužníka (§ 136 odst. 2 písm. d/ IZ). Při úvaze o tom, zda jde o přihlášku opožděnou, nelze ovšem dle názoru odvolacího soudu přehlédnout, že společnosti SFS A1 s.r.o. byla předmětná pohledávka jeho právním předchůdcem-společností GEOBOD a.s., postoupena až 26.11.2013, tedy daleko po přihlašovací lhůtě a po soupisu nemovitostí do majetkové podstaty a že ani jeho právní předchůdce (GEOBOD a.s.) nebyl o soupisu výslovně informován, nebyla mu insolvenčním soudem stanovena lhůta k podání přihlášky, ačkoli jeho právo zajištěného věřitele k předmětu zajištění vyplývalo z výpisu z katastru nemovitostí nejméně od roku 2013. Stejně tak nebyla stanovena lhůta k podání přihlášky ani právnímu nástupci GEOBOD a.s., to je společnosti BYRON JAMES s.r.o., který vzal svou přihlášku pohledávek proto, že společnost GEOBOD a.s. od smlouvy o postoupení pohledávky odstoupila.

Jinými slovy věřiteli SFS A1 s.r.o., ani jeho právním předchůdcům nebyla stanovena žádná dodatečná separátní lhůta k podání přihlášky na uspokojení pouze z majetku poskytnutému k zajištění, proto nelze dovodit, že se jedná o přihlášku pohledávek opožděnou. Dle názoru odvolacího soudu nelze odhlédnout ani od toho, že odvolatel nemohl ovlivnit procesní postup jeho předchůdců. Přitom odmítnutí této přihlášky pro opožděnost by znamenalo její vyloučení z uspokojení (pro případ, že nemovitosti budou v tomto insolvenčním řízení zpeněženy), což by vedlo k nespravedlivému poškození věřitele a odporovalo by to principu stejných možností věřitelů, kteří mají stejné nebo obdobné postavení (§ 5 písm. a/, b/ IZ).

V tomto směru odvolací soud odkazuje na shodné názory, které v obdobné skutkové situaci zaujal Vrchní soud v Olomouci v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 26 INS 869/2010, 2 VSOL 537/2011-P48, dále pod sp. zn. KSBR 26 INS 869/2010, 3 VSOL 614/2013-P49, případně Vrchní soud v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011-P226. Podle přesvědčení odvolacího soudu lze mutatis mutandis na daný případ vztáhnout i závěr Nejvyššího soudu ČR v jeho rozhodnutí ze dne 28.3.2012 sen. zn. 29 NSČR 32/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 112/2012, v jehož odůvodnění Nejvyšší soud ČR formuloval názor, že věcné právo, zatěžující majetek nabytý do majetkové podstaty dlužníka v průběhu insolvenčního řízení, jde do majetkové podstaty coby právní závada, váznoucí na věci, která (právě s ohledem na věcnou povahu zajištění) musí být vypořádána v souladu s povahou pohledávky, kterou zajišťuje .

Ze všech uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se odvolateli, resp. jeho právnímu nástupci (viz zjištění shora) přihláška pohledávky neodmítá (§ 220 odst. 1 o.s.ř.). Tímto rozhodnutím odvolacího soudu byl odklizen i výrok II. napadeného usnesení.

V dalším řízení ohledně přihlášky pohledávek č. 38 bude proto pokračováno se společností Pohledávky & Poradenství s.r.o., jejíž pohledávka, spočívající v právu na uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ), bude nejprve posouzena z hledisek dle § 173 a násl. IZ a po té (s výjimkou postupu dle § 185 IZ) přezkoumána na přezkumném jednání (§ 190 a násl. IZ) a v případě jejího zjištění, nedojde-li v mezidobí k vyloučení předmětu zajištění ze soupisu majetkové podstaty dlužníka KOMI GROP s.r.o., bude uspokojena jako jiné zajištěné pohledávky (§ 16, § 204, § 293, § 298, § 299 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, právnímu nástupci odvolatele, to je společnosti Pohledávky & Poradenství s.r.o. a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 21. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu