1 VSOL 277/2015-B-25
KSOS 36 INS 5533/2014 1 VSOL 277/2015-B-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka LM & BLANKE s.r.o., IČ: 27854809, se sídlem Olomouc, Nová Ulice 1293, PSČ 779 00, o uložení pořádkové pokuty, k odvolání Ing. Bc. Bohumila Ježka, se sídlem Holice v Čechách, Komenského 220, PSČ 534 01, jako insolvenčního správce dlužníka LM & BLANKE s.r.o., IČ: 27854809, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.1.2015, č.j. KSOS 36 INS 5533/2014-B-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.1.2015, č.j. KSOS 36 INS 5533/2014-B-9 s e m ě n í tak, že insolvenčnímu správci Ing. Bc. Bohumilu Ježkovi, IČ: 45545197, se sídlem Komenského 220, 534 01 Holice v Čechách, provozovna Jana Koziny 253/3, 779 00 Olomouc se pořádková pokuta ve výši 5.000 Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) uložil insolvenčnímu správci Ing. Bc. Bohumilu Ježkovi pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč, kterou je povinen zaplatit na účet insolvenčního soudu do tří dnů od právní moci rozhodnutí. V odůvodnění uvedl, že insolvenční správce se bez omluvy nedostavil na přezkumné jednání a schůzi věřitelů dne 6.11.2014 a u tohoto jednání se bez předchozí žádosti u umožnění substituce či odročení jednání nechal zastoupit JUDr. Jarmilou Cindrovou. Tímto pochybením insolvenčního správce, jímž je jeho neomluvená neúčast, došlo ke zmaření jednání, což je důvod pro uložení pořádkové pokuty při její dolní hranici, neboť se jedná o první pořádkové opatření, které bylo v této souvislosti insolvenčním soudem přijato, a její výše je tak přiměřená k míře zaviněného porušení povinností správce. Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční správce Ing. Bc. Bohumil Ježek včas odvolání, ve kterém namítal, že v souladu s ust. § 190 odst. 2 IZ se dal při přezkumném jednání zastoupit JUDr. Jarmilou Cindrovou, tedy osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců, která měla při přezkumném jednání veškerou spisovou dokumentaci a současně též podepsané originály přezkumných listů, a byla o celém insolvenčním řízení informována. Odkázal rovněž na text důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb., který novelizoval uvedená ustanovení insolvenčního zákona, v níž je uvedeno, že cílem zákonodárce je zjednodušit postupy při přezkumu a umožnit zastoupení správce jiným správcem. Z uvedeného vyplývá, že insolvenční soud nemůže vyloučit možnost zastoupení insolvenčního správce jiným správcem, a pokud přesto na jeho osobní účasti trval, jedná se o zjevně přepjatý formalismus, uplatňovaný selektivně jako určitý trest, resp. diskriminační přístup ve vztahu ke správcům se sídlem v jiném regionu. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil, případně zrušil. S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ). Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 1.8.2014, č.j. KSOS 36 INS 5533/2014-A-15, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 1.8.2014 v 13:05 hodin, byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka LM & BLANKE s.r.o., IČ: 27854809, insolvenčním správcem ustanoven Ing. Bc. Bohumil Ježek, IČ: 45545197, se sídlem Holice v Čechách, Komenského 220, PSČ 534 01, uvedeno, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech dlužníka váznou, na den 6.11.2014 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů s tím, že k přezkumnému jednání soud předvolává dlužníka a insolvenčního správce. Jejich účast je nezbytná; insolvenční správce se však může dát zastoupit, pokud soud netrvá na jeho osobní účasti. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že dlužník je podnikající právnickou osobou, nepřichází u něj tedy dle § 389 insolvenčního zákona možnost oddlužení. Jelikož však v případě dlužníka připadá do úvahy teoretická možnost jeho reorganizace, nejsou splněny podmínky uvedené v § 148 odst. 1 insolvenčního zákona, a proto soud nerozhodl současně o způsobu řešení úpadku. Toto rozhodnutí bylo doručeno do datové schránky insolvenčního správce dne 1.8.2014. Usnesením ze dne 1.8.2014, č.j. KSOS 36 INS 5533/2014-B-1 bylo insolvenčnímu správci mimo jiné uloženo, aby nejpozději do 15 dnů před konáním přezkumu předložil soudu seznam přihlášených pohledávek včetně vyjádření dlužníka, soupis majetkové podstaty dlužníka a zprávu o dosavadní činnosti. Tyto povinnosti insolvenční správce splnil. Ve zprávě o činnosti uvedl, že jednatel dlužníka mu doposud nepředal účastnictví firmy a na žádné známé adrese nepřebírá výzvy insolvenčního správce. Podle obsahu protokolu o přezkumném jednání ze dne 6.11.2014 se k jednání dostavila JUDr. Jarmila Cindrová, která předložila plnou k zastupování insolvenčního správce Ing. Bc. Bohumila Ježka ze dne 3.11.2014. Insolvenční soud konstatoval, že neshledává podmínky k jednání v nepřítomnosti správce, a že jednání bude nařízeno opakovaně. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím. Přezkumného jednání dne 12.2.2015 se insolvenční správce Ing. Bc. Bohumil Ježek již zúčastnil osobně. U toho jednání byly přezkoumány přihlášky a insolvenční správce dále pouze zopakoval, že se mu nepodařilo navázat kontakt s jednateli dlužníka, že se o to pokusí opakovaně, a že následně případně požádá soud o součinnost v rámci prohlášení o majetku. Podle ustanovení § 190 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem (odstavec 1). Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání k přezkumnému jednání do vlastních rukou, s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Není-li dále stanoveno jinak, může se insolvenční správce na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců (odstavec 2). Insolvenční soud může insolvenčnímu správci uložit, aby mu poskytl součinnost potřebnou k přípravě přezkumného jednání, a určit povahu této součinnosti (odstavec 4). Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč. Odvolací soud obecně konstatuje, že z insolvenčního zákona vyplývá, že insolvenční správce může vykonávat svou činnost prostřednictvím jiných osob (jiných insolvenčních správců a jiných zmocněných osob). Například se může insolvenční správce dát zastoupit na přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců (§ 190 odst. 2 IZ), která dostatečně nahrazuje jeho osobní účast nebo v případě přezkoumání přihlášek pohledávek u oddlužení pouze jinou osobou (§ 410 odst. 1 IZ-pokud ovšem insolvenční soud netrvá na osobní účasti správce), insolvenční správce může pověřit svého zaměstnance i zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal v soudních a jiných řízeních (§ 40 odst. 3 IZ), písemnosti určené správci mohou přijímat jeho zaměstnanci, jakož i jiné správce zmocněné osoby (§ 77 odst. 2 IZ), dále se může na své nebezpečí a náklady (§ 39 odst. 2 IZ) dát zastoupit na schůzi věřitelů, pokud ovšem insolvenční soud netrvá na jeho osobní účasti (§ 399 odst. 2 IZ). Jinak řečeno insolvenční zákon připouští, aby insolvenční správce vykonával svou činnost i prostřednictvím jiných insolvenčních správců, popřípadě jiných zmocněných osob. Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že se nejednalo o přezkoumání přihlášek pohledávek u oddlužení dle ust. § 410 odst. 1 IZ ani o schůzi věřitelů svolanou k projednání způsobu oddlužení dle ust. § 399 odst. 2 IZ, kdy insolvenční soud může trvat na osobní účasti správce, nýbrž se jednalo přezkumné jednání dle ust. § 190 odst. 2 IZ, při kterém se insolvenční správce mohl dát zastoupit osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců, přičemž JUDr. Jarmila Cindrová, IČ 13559354, se sídlem Ústí nad Orlicí, Mistra Jaroslava Kociana č.p. 38,PSČ 56201 je zapsána v seznamu insolvenčních správců již od 3.6.2011. Pokud se JUDr. Jarmila Cindrová k přezkumnému jednání dostavila a předložila insolvenčnímu soudu plnou moc k zastupování udělenou insolvenčním správcem Ing. Bc. Bohumilem Ježkem, není důvod konstatovat neomluvenou neúčast tohoto insolvenčního správce a spatřovat v tom neplnění jeho povinností sankcionovaných pořádkovou pokutou. Pro úplnost odvolací soud uvádí, že soud prvního stupně zřejmě přehlédl, že ustanovení § 190 odst. 2 IZ bylo s účinností od 1.1.2014 novelizováno, čemuž bude třeba napříště přizpůsobit i text rozhodnutí o úpadku.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenčnímu správci Ing. Bc. Bohumilu Ježkovi pořádková pokuta ve výši 5.000 neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 12.srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu