1 VSOL 276/2013-B-115
KSBR 32 INS 4327/2008 1 VSOL 276/2013-B-115

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Zemědělského družstva Vracov-v likvidaci, identifikační číslo osoby: 001 36 140, se sídlem Vracov, Vlkošská 379, okres Hodonín, PSČ 696 42, o konečné zprávě insolvenční správkyně a vyúčtování její odměny a výdajů, rozhodl o odvolání věřitelky č. 34 Ing. Anežky Chocholáčové, bytem Skoronice 7, Vlkoš u Kyjova, PSČ 696 41, zastoupené JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem, se sídlem Kyjov, Jungmannova 1031, PSČ 697 01, ze dne 15. listopadu 2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2012, č.j. KSBR 32 INS 4327/2008-B-102,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2012, č.j. KSBR 32 INS 4327/2008-B-102, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 304 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) schválil konečnou zprávu insolvenční správkyně a vyúčtování její odměny a výdajů ze dne 17.7.2012, doručenou soudu 23.7.2012, a to:příjmy majetkové podstaty celkem ve výši celkem 3.396.612,97 Kč, výdaje z majetkové podstaty celkem 1.976.907,02 Kč, z toho:-odměna insolvenční správkyně 347.194,65 Kč (včetně DPH),-hotové výdaje insolvenční správkyně

10.226 Kč,-náklady spojené s udržováním a správou podstaty ve výši 237.171 Kč,-vydání výtěžku zajištěným věřitelům ve výši 1.357.315,37 Kč,-vrácení zálohy na náklady řízení navrhovateli v částce 25.000 Kč,-zůstatek k rozdělení mezi věřitele v částce 1.419.705,95 Kč.

Podle odůvodnění podáním doručeným soudu 23.7.2012 předložila správkyně konečnou zprávu a vyúčtování své odměny a výdajů. Soud tuto konečnou zprávu, včetně odměny a výdajů přezkoumal a nezjistil žádné skutečnosti, které by oslabovaly jejich věrohodnost. Konečná zpráva byla dne 7.9.2012 zveřejněna v insolvenčním rejstříku s poučením, že ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího zveřejnění je možno podat proti ní námitky, jednání o konečné zprávě soud současně nařídil na 10.10.2012. Proti konečné zprávě podala námitky věřitelka Ing. Anežka Chocholáčová, v níž uvedla, že při koncipování konečné zprávy nebyly zohledněny její majetkové podíly z transformace družstva, kdy na vydání těchto majetkových podílů vznikl nárok na základě soudního rozhodnutí, tento nárok byl vymáhán exekučně soudními exekutory Mgr. Kamilem Brančíkem a Mgr. Otakarem Kořínkem. Dále uvedla, že se nemůže domoci náležité ochrany svých majetkových práv a žádá, aby o jejích majetkových nárocích ve vztahu k majetkovým transformačním podílům bylo dotčenými orgány jednáno a došlo k odškodnění těchto nároků tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších křivd a nespravedlností, které byly vůči stěžovatelce a její rodině v minulosti činěny. Žádala o prošetření, zda zejména nedošlo k porušení zákona či postupu dotčených subjektů, které jí měly zajistit náležitou právní ochranu. Taktéž žádala o přijetí účinných opatření k jejímu řádnému odškodnění, aby bylo prošetřeno, zda v souvislosti s převodem majetku na třetí osoby nedošlo k porušení zákona. V neposlední řadě namítala, že s ní nebylo jednáno jako s řádným věřitelem, který má největší podíl v rámci přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, požadovala, aby byla členkou věřitelského výboru a mohla se vyjádřit ke všem majetkovým převodům, které se dotýkají v zásadě jejího majetku. Správkyně v písemném vyjádření ze dne 4.10.2012 uvedla, že přihláškou pohledávky ze dne 10.6.2009 vstoupil do řízení věřitel PROFI-CZ, spol. s r. o. s pohledávkou ve výši celkem 8.152.795,25 Kč a tento nárok byl v plné výši uznán. Usnesením ze dne 23.6.2011, č.j. KSBR 32 INS 4327/2008-P6-9 Krajský soud v Brně rozhodl, že na místo věřitele PROFI-CZ, spol. s r. o. vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatelka Ing. Anežka Chocholáčová, která přijala stav insolvenčního řízení platný v době, kdy se stala účastnicí. Věřitelka vlastní pohledávku, kterou nabyla částečně z titulu § 14 odst. b) transformačního zákona a dále na základě smluv o postoupení pohledávek od věřitelek Anny Oulehlové a Anežky Moresové.

V době vstupu stěžovatelky do řízení (23.6.2011), jak dále uvedl soud prvního stupně, bylo již dávno ukončeno přezkumné jednání, které se k přezkumu přihlášených pohledávek konalo 8.7.2009, zvláštní přezkumné jednání se konalo dne 26.8.2009, byly zjištěny všechny pohledávky v celkové výši 18.677.174,88 Kč. Na schůzi věřitelů, konané dne 8.7.2009, byl zvolen zástupcem věřitelů věřitel č. 1 Ing. David Smolka. Usneseními ze dne 5.2.2010, č.j. KSBR 32 INS 4327/2008-B-29 ze dne 26.2.2010, č.j. KSBR 32 INS 4327/2008-B-33, ze dne 31.1.2011, č.j. KSBR

32 INS 4327/2008-B-66 a ze dne 7.6.2011, č.j. KSBR 32 INS 4327/2008-B-75 soud stanovil podmínky pro zpeněžení majetku sepsaném v majetkové podstatě, prodej majetku byl uskutečněn kupní smlouvou ze dne 2.4.2010 (nemovitosti pol. č. 74-87 majetkové podstaty) a smlouvou o úplatném převodu cenných papírů ze dne 30.4.2010 (akcie emitenta VSV, a. s.). Již přípisem ze dne 1.9.2011 se věřitelka Ing. Anežka Chocholáčová dožadovala prověření skutečností, na základě kterých do majetkové podstaty dlužníka měly náležet cenné papíry Agropodnik Hodonín a. s. s odkazem na informace získané soudním exekutorem Mgr. Kamilem Brančíkem. Této žádosti bylo vyhověno, bylo zahájeno šetření ohledně tohoto majetku a výsledek sdělen prostřednictvím Zprávy uveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 8.2.2012. Insolvenční správkyně současně zahájila mailovou korespondenci se zástupcem stěžovatelky JUDr. Zdeňkem Bučkem, dne 2.4.2012 bylo stěžovatelce na její žádost umožněno v kanceláři správkyně nahlédnout do veškerých listin, byly jí předloženy veškeré dokumenty a sděleny informace v souvislosti s vedeným insolvenčním řízením. Soud prvního stupně proto k námitkám stěžovatelky konstatuje, že veškerý majetek majetkové podstaty byl zpeněžen transparentním způsobem, insolvenční řízení bylo vedeno v souladu s insolvenčním zákonem, s přihlášenou věřitelkou bylo jednáno a zároveň jí byl umožněn přístup k veškerým informacím týkajícím se insolvenčního řízení od okamžiku, kdy o to prostřednictvím svého právního zástupce požádala. Nárok přihlášený přihláškou věřitelky (právního předchůdce) byl v plném rozsahu na přezkumném jednání uznán a bude částečně uspokojen v rámci rozvrhového usnesení. Při projednání konečné zprávy stěžovatelka dále namítala, že nebyla správkyní upozorněna na změnu v osobě správce a že dne 11. května 2009 byl ustanoven tříčlenný věřitelský výbor, do kterého byl zvolen jako neoprávněná osoba Ščerbák Vincenc. Po zhodnocení shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že jde o zcela účelové a ničím nepodložené námitky. Stěžovatelka vstoupila do práv a povinností věřitele dlužníka až po té, co na ni byla postoupena pohledávka jiného věřitele. Stalo se tak dnem nabytí právní moci usnesení o jejím vstupu do řízení tj. dnem 23. 6. 2011. Od tohoto dne bylo se stěžovatelkou nakládáno stejným způsobem jako s ostatními přihlášenými věřiteli, tím, že nebyla účastna insolvenčního řízení od samého počátku, nemohla být na schůzi věřitelů zvolena za členku věřitelského orgánu. Na schůzi věřitelů byl jako věřitelský orgán zvolen zástupcem věřitelů Ing. David Smolka a jeho náhradník Paulina Holcmanová. Věřitelský výbor, jak tvrdí stěžovatelka, nebyl na schůzi věřitelů zvolen. Rovněž v průběhu tohoto insolvenčního řízení nebyl ustanoven další nebo jiný insolvenční správce. Proto je nutno všechny námitky jako nedůvodné odmítnout, včetně tvrzení, že s věřitelkou nebylo zacházeno jako s řádným věřitelem. Insolvenční správkyně při výkonu své funkce plnila řádně své povinnosti, postupovala s odbornou péčí a to vše za v součinnosti s řádně zvoleným zástupcem věřitelů a dle pokynů insolvenčního soudu. Ve věci bylo postupováno průhledným způsobem, všichni věřitelé měli možnost se o průběhu insolvenčního řízení dozvědět z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, ve kterém jsou zveřejněny všechny dokumenty založené v insolvenčním spise. Stejně tak měli všichni věřitelé možnost se obrátit s žádostí o vysvětlení na insolvenční správkyni příp. zástupce věřitelů nebo insolvenční soud. Stěžovatelka neuvedla žádné konkrétní skutečnosti, které měly vést k porušení jejich práv, v tomto směru jsou její tvrzení pouhé obecné deklarace.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka Ing. Anežka Chocholáčová včasné odvolání. Namítala, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci a je tudíž nesprávné. Proti konečné zprávě včas podala námitky, ve kterých uvedla, že při koncipování konečné zprávy nebyly zohledněny její majetkové podíly (nároky) z transformace družstva, jde o nároky vykonatelné. Dále zde uvedla, že je samostatně hospodařící rolnicí, že podala u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 9 C 1248/96 žalobu na vydání majetkových podílů v částce 2.836.142 Kč s příslušenstvím vůči dlužníku, ve věci bylo rozhodnuto rozsudkem ze dne 11.1.2006, který nabyl právní moci 23.2.2006 a žalovanému družstvu bylo uloženo zaplatit jí na majetkových podílech částku 1.906.241 s příslušenstvím. Následně podala návrh na exekuci, která byla nařízena a provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad v Hodoníně. Na exekuci se podílel i Mgr. Otakar Kořínek, soudní exekutor, nyní označený jako zajištěný věřitel. Tento soudní exekutor odvolatelce dosud nepodal zprávu ohledně výše vymožené pohledávky, ačkoliv k vyplacení tomuto zajištěnému věřiteli došlo. Usnesením ze dne 11.5.2009 (A-27) byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a správkyní byla ustanovena Ing. Jana Jelínková. Celková výše přihlášené pohledávky činila 1.906.241 Kč s příslušenstvím. V průběhu řízení věřitelka sdělila, že se nemůže domoci ochrany svých majetkových práv a žádala, aby o jejích nárocích z transformačních podílů bylo jednáno a došlo k jejímu odškodnění, aby nedocházelo ke vzniku dalších křivd a nespravedlností a především žádala o prošetření, zda nedošlo k porušení zákona či postupu dotčených subjektů, které jí měly zajistit náležitou právní ochranu. Dále žádala o prošetření všech souvislostí s převodem majetku dlužníka na třetí osoby, zda nedošlo k porušení zákona a aby s ní bylo jednáno jako s řádným věřitelem, který má největší podíl v rámci přihlášených pohledávek, aby se stala členkou věřitelského výboru a mohla se vyjádřit ke všem převodům, které se týkaly v zásadě jejího majetku. V tomto směru však byla její práva porušena. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Insolvenční správkyně v písemném vyjádření ze dne 14.2.2013 (dokument číslo B-106, dále jen d.č. ) k odvolání odvolatelky uvedla, že přihlášku pohledávek do tohoto řízení původně přihlásil věřitel PROFI-CZ, spol. s r.o. (přihláška č. sv. 6), který uplatnil nárok ve výši celkem 8.152.795,25 Kč a tento jeho nárok (pohledávka) byl v plné výši uznán (zjištěn). Na základě usnesení insolvenčního soudu do řízení, jako nabyvatelka jeho pohledávky, dnem 23.6.2011 (§ 18 IZ) vstoupila Ing. Anežka Chocholáčová. Nárok uváděný odvolatelkou (z titulu majetkového podílu z transformace) byl v přihlášce uveden pod č. 3 přihlášky, z toho jistina činila 1.906.241 Kč a úrok z prodlení 5.571.100,25 Kč, celkem 7.477.341,25 Kč. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná, nepodřízená, peněžitá, nepodmíněná a splatná ke dni 27.2.2006 ve výši 1.906.241 Kč a ke dni 11.5.2009 ve výši 5.571.100,25 Kč. Pohledávka byla uvedenému věřiteli postoupena odvolatelkou smlouvou ze dne 1.12.2008. Dále byly přihlášeny pohledávky č. 1 (ve výši 670.942

Kč) a č. 2 ve výši 4.512 Kč. K přihlášce původní věřitel mimo jiné doložil rozsudek sp. zn. 9 C 1248/96 a postupitel se zavázal předat i rozhodnutí o zrušení exekuce č.j. 007 EX 2635/08-98. Exekuce tedy měla být zrušena a tuto skutečnost potvrzuje i exekutor Mgr. Kamil Brančík svým přípisem ze dne 8.6.2009. Exekutor Mgr. Brančík nezpeněžil žádný majetek, po prohlášení konkursu jej odevzdal správkyni, následně byl sepsán jako nezajištěný majetek a v průběhu insolvenčního řízení řádně zpeněžen. Mgr. Otakar Kořínek zpeněžoval majetek jiného přihlášeného věřitele a to CREDIT GROUP, spol. s r.o. (věřitele č. 21). V souvislosti s prodejem majetku nedošlo k porušení insolvenčního zákona a pohledávka odvolatelky, která do řízení vstoupila dne 23.6.2011, bude uspokojována v rámci rozvrhového usnesení. Ke zpochybnění restitučních předpisů v tomto řízení nedošlo, rovněž tak nebyla porušena práva věřitelky, když její nárok byl na přezkumném jednání plně uznán.

Dlužník ani ostatní účastníci tohoto řízení se k podanému odvolání nevyjádřili.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř.,) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 3 IZ) dospěl k závěru, že odvolání odvolatelky není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně vyplývá, že:

-předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka Zemědělského družstva Vracov -v likvidaci bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Ing. Davida Smolky dne 30.8.2008, usnesením ze dne 11.5.2009 (č.d. A-27) insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs, insolvenční správkyní ustanovil Ing. Janu Jelínkovou (která tuto funkci vykonává doposud), současně soud učinil výzvy předepsané insolvenčním zákonem (§ 136 IZ), nařídil přezkumné jednání a schůzi všech přihlášených věřitelů na 8.7.2009.

-Do tohoto insolvenčního řízení přihlásil své pohledávky mimo jiné věřitel PROFI-CZ, spol. s r.o. (přihláška pohledávek č. svazku 6) a to na jistině ve výši 2.581.695 Kč, k tomu příslušenství, celkem přihlásil pohledávky včetně příslušenství ve výši 8.152.795,25 Kč, své pohledávky přihlásil jako vykonatelné a nezajištěné.

-Do tohoto řízení přihlásilo své pohledávky celkem 25 věřitelů, v celkové výši 18.392.350,88 Kč, z toho tři věřitelé přihlásili své pohledávky jako zajištěné v celkové výši 1.605.368,11 Kč. Nároky (pohledávky) za majetkovou podstatou či na roveň za majetkovou podstatou v tomto řízení uplatněny nebyly, převážná část přihlášených pohledávek činila nároky z transformace družstva (včetně věřitele s číslem svazku 6).

Ve své zprávě ze dne 30.6.2009 (č.d. B-5 a7) správkyně oznámila, že účastníci mají možnost získat informace k průběhu řízení po předchozí domluvě v její kanceláři, uvedla své sídlo i telefonní čísla na pevnou linku i mobilní telefon.

-U přezkumného jednání dne 8.7.2009 byly přezkoumány všechny přihlášky pohledávek, vyjma přihlášky č. 21, která byla předmětem zvláštního přezkumného jednání dne 26.8.2009. U jednání dne 8.7.2009 správkyně opětovně předložila oznámení, v němž sdělovala, že účastníci řízení mají možnost nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek, včetně dokladů na její adrese, kterou uvedla a oznámila i telefonní čísla. Přihlášky pohledávek, které byly dne 8.7.2009 přezkoumány, téměř všechny byly zjištěny, včetně přihlášky pohledávek č. 6 věřitele PROFI-CZ, spol. s r.o., který se tohoto jednání nezúčastnil.

-Dne 8.7.2009 se rovněž konala schůze věřitelů, na níž byl zástupcem věřitelů zvolen a soudem potvrzen věřitel č. 1 Ing. David Smolka a náhradníkem byla zvolena a potvrzena věřitelka č. 17 Paulina Holcmanová. Na této schůzi nedošlo k odvolání správkyně. Správkyně přednesla zprávu o své činnosti, která je součástí spisu (č.d. B-10). Přítomní věřitelé doporučili, aby správkyně provedla kroky k předání účetnictví dlužníka, včetně dokladů vztahujících se k převodu majetku mezi dlužníkem a akciovou společností VSV, včetně kontroly převodu majetku na akcie této společnosti.

-U zvláštního přezkumného jednání dne 26.8.2009 (č.d. B-14) správkyně mimo jiné předložila seznam přihlášených pohledávek věřitele CREDIT GROUP, spol. s r.o., jehož vykonatelná a zajištěná pohledávka byla v celém rozsahu zjištěna, včetně nároku ze zajištění na majetku dlužníka. Z doloženého přípisu soudního exekutora Mgr. Otakara Kořínka, Exekutorského úřadu Praha 3 ze dne 6.8.2009 vyplývá, že ve věci oprávněného věřitele CREDIT GROUP, spol. s r.o. (sp. zn. 039 EX 2128/05) proti povinnému dlužníku byla dražbou vymožena a u exekutora deponována částka celkem 410.000 Kč. Z usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3 (č.d. B-101/6) ze dne 13.1.2010 (č.j. 091 EX 10493/09-138) ve věci shora uvedeného oprávněného dále vyplývá, že z dosud nerozděleného exekučního výtěžku celkem ve výši 411.193,10 Kč se odpočítává pohledávka na nákladech exekuce bývalého soudního exekutora Mgr. Otakara Kořínka a exekuční výtěžek po odpočtu nákladů se ve výši 312.770,30 Kč vydává insolvenční správkyni povinného ve prospěch majetkové podstaty.

-Usnesením ze dne 23.6.2011 (v právní moci 23.6.2011) rozhodl soud o vstupu odvolatelky do řízení na místo věřitele PROFI-CZ, spol. s r.o.

-V průběhu řízení správkyně předkládala soupis majetku dlužníka, který průběžně aktualizovala (č.d. B-15, B-21, B-27, B-61, B-64, B-69, B-72, B-74, B-85, B-88), podávala zprávy o své činnosti a předkládala zápisy z jednání se zástupcem věřitelů (např. č.d. B-19, B-67, B-86), podávala žádosti o udělení souhlasu ke zpeněžení majetku mimo dražbu a k vydání výtěžku zajištěným věřitelům (č.d. B-28, B-40, B-55, B-57, B-65, B-78, B-79, B-81, B-82, B-87, B-89), k čemuž jí byl udělen souhlas soudu (č.d. B-29, B-33, B-36, B-58, B-66, B-75, B-90, B-91) a následně podávala zprávy o vydání tohoto výtěžku a o své další činnosti (č.d. B-60, B-77, B-93). Usnesením ze dne 15.12.2011 (č.d. B-84) dal insolvenční soud souhlas správkyni k vynětí zde specifikovaného nemovitého majetku z důvodu neprodejnosti.

-Se svou zprávou ze dne 7.2.2012 (č.d. B-86) správkyně doložila (na základě podnětu odvolatelky ze dne 1.9.2011 č.d. B-76) přípis (č.d. B-86/3) soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka ze dne 18.1.2012, v němž jmenovaný správkyni k její opětovné žádosti sdělil, že nemá povědomí o existenci cenných papírů firmy Agropodnik Hodonín, a.s.

-Dne 23.7.2012 správkyně předložila konečnou zprávu (ze dne 17.7.2012-č.d. B-95), která byla vyvěšena a zveřejněna od 7.9.2012-24.9.2012; vyhláškou ze dne 17.8.2012 (č.d. B-96) byli všichni účastníci řízení uvědomeni o zveřejnění konečné zprávy, současně byli poučení o možnosti ve stanovené lhůtě podat proti ní námitky a na 10.10.2012 bylo nařízeno jednání k jejímu projednání.

-24.9.2012 byly soudu doručeny námitky odvolatelky proti konečné zprávě, jejichž obsah je uveden shora v odůvodnění napadeného usnesení. K těmto námitkám se správkyně vyjádřila v podání ze dne 4.10.2012 (č.d. B-99).

-Po té, kdy soud prvního stupně konečnou zprávu, včetně námitek proti ní projednal u jednání dne 10.10.25012, vydal nyní odvoláním napadené usnesení, kterým konečnou zprávu schválil.

Na základě shora uvedených zjištění odvolací soud uzavírá, že žádná práva odvolatelky v tomto řízení porušena nebyla. Rovněž nebylo zjištěno, že by v tomto insolvenčním řízení nebylo postupováno transparentně a v souladu se zákonem. Pohledávky všech přihlášených věřitelů byly řádně přezkoumány a převážně zjištěny, nebyl zahájen žádný incidenční spor, doposud byly uspokojeny toliko pohledávky zajištěných věřitelů (§ 298 IZ), zbývající pohledávky, včetně pohledávek nezajištěných věřitelů budou uspokojeny poměrně v rámci rozvrhu, a to včetně zjištěné (nezajištěné, byť vykonatelné) pohledávky odvolatelky. Ze spisu, včetně přihlášky pohledávek odvolatelky nevyplývá, že by se jednalo o pohledávku za majetkovou podstatou či o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a tudíž že by měla být přednostně uspokojena. Proto bude uspokojena v rámci rozvrhu a tedy poměrně s ostatními věřiteli. Majetek, který správkyně sepsala do majetkové podstaty, byl všechen zpeněžen, případně neprodejný majetek byl se souhlasem soudu a zástupce věřitelů z majetkové podstaty vyloučen. Existence dalšího majetku dlužníka v tomto řízení zjištěna nebyla, další majetek, případně majetek, který z majetkové podstaty dlužníka ušel na základě neplatných či neúčinných právních úkonů neoznačila ani odvolatelka. Správkyní předložená konečná odpovídá výsledku tohoto řízení, obsahuje, jak příjmy majetkové podstaty, tak výdaje, včetně propočtu odměny a hotových výdajů správkyně. Konečně vůči těmto údajům odvolatelka ani nebrojila. Jak správně poukázal soud prvního stupně, odvolatelka do řízení vstoupila v době, kdy již byl věřiteli zvolen zástupce věřitelů a jeho náhradnice a ze spisu nevyplývá, že by zde byl dán důvod k jejich odvolání. Po celou dobu tohoto řízení měla odvolatelka (případně její právní předchůdce) možnost seznamovat se s průběhem řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je veřejnosti dostupný, v případě nejasností měla možnost obrátit se na správkyni a případně nahlédnout do dokladů, čehož, jak vyplývá ze spisu, využila.

Protože odvolací soud shledal všechny námitky odvolatelky nedůvodnými a ve schválené konečné zprávě nezjistil žádná pochybení či nesrovnalosti, proto postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, zástupci věřitelů a odvolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu