1 VSOL 274/2013-A-61
KSBR 47 INS 24090/2011 1 VSOL 274/2013-A-61

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Hluk, Závodní 1217, PSČ 687 25, identifikační číslo: 65814363, o insolvenčním návrhu věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00, identifikační číslo: 44848943, zastoupeného JUDr. Zdeňkou Jedličkovou advokátkou se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.12.2012, č.j. KSBR 47 INS 24090/2011-A-26, ve znění opravného usnesení ze dne 22.2.2013, č.j. KSBR 47 INS 24090/2011-A-30

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. a III. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně mimo jiné zjistil úpadek dlužníka podle ustanovení § 136 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), na majetek dlužníka prohlásil konkurs podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ (výrok II.) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Pavlu Rojarovou s místem výkonu činnosti Uherský Ostroh, Veselská 710, PSČ 687 24, identifikační číslo: 66232767 (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že dlužník na opakovanou výzvu nepředložil řádné seznamy závazků opatřené prohlášením o správnosti a úplnosti (§ 104 odst. 4, poslední věta IZ) a tím byla založena domněnka dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky (§ 3 odst. 2, písm. d/ IZ). Byla osvědčena i existence více věřitelů s peněžitými závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst.1, písm. a/, b/ IZ), neboť dlužník uznal přihlášenou pohledávku insolvenčního navrhovatele splatnou 5.9.2011, jakož i pohledávku věřitele č. 3 KOVOPLAST, výrobní družstvo splatnou 18.5.2011 a pohledávku věřitele č. 4 MIDESTA, s.r.o. splatnou 25.8.2011 a nesplnění zákonných předpokladů pro rozhodnutí o úpadku v řízení před soudem prvního stupně nenamítal.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výrokům I., II. a III. podal dlužník odvolání, ve kterém namítal, že v úpadku není, protože některé pohledávky nehradí proto, že je neuznává nebo jsou promlčené. U některých pohledávek má proti věřitelům vlastní pohledávky ještě vyšší, takže jejich pohledávky zanikly započtením. Zbytek dluhů je schopen uhradit. Má majetek, který umožňuje úhradu nesporných pohledávek a navíc je ve fázi před uzavřením dohody se strategickým partnerem, se kterým jedná o kapitálovém vstupu. Není tedy prokázáno, že by měl víc věřitelů se splatnou pohledávkou, které by nebyl schopen hradit, takže u něho nejsou splněny podmínky úpadku, jak je definuje insolvenční soud. Odvolání proti výroku III. o ustanovení insolvenční správkyně neodůvodnil, takže nepoužil způsobilý odvolací důvod dle ustanovení § 26 IZ. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Věřitel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., jako insolvenční navrhovatel, se k podanému odvolání vyjádřil ústně do protokolu o jednání před odvolacím soudem a navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, který v odvolání použila způsobilé odvolací důvody podřaditelné pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. e), g) o.s.ř., přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Odvolací soud odvolání projednal v nepřítomnosti dlužníka, který-byť byl řádně předvolán-se k jednání dne 28.8.2013 nedostavil a ani včas nepožádal o jeho odročení (ustanovení § 101 odst. 3 o.s.ř.) Omluva neúčasti dlužníka u odvolacího jednání a jeho souhlas s projednáním odvolání a rozhodnutím v jeho nepřítomnosti byla odvolacímu soudu doručena poštou až po jednání dne 29.8.2013.

Z obsahu předloženého spisu se podává, že věřitel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., identifikační číslo: 44848943 (dále jen insolvenční navrhovatel ) se svým návrhem ze dne 21.12.2011, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka Ing. Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Hluk, Závodní 1217, PSČ 687 25, identifikační číslo: 65814363 a navrhoval, aby jeho úpadek byl řešen prohlášením konkursu. V návrhu uvedl, že na základě

Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky ze dne 9.9.2009 byla tentýž den vystavena Bankovní záruka-Záruční listina č. 2009-2217-PIE, ve které se navrhující věřitel zavázal uspokojit pohledávku České spořitelny, a.s. vůči dlužníku-na jistinu úvěru do výše 1.500.000 Kč se splatností nejpozději do 31.7.2017 ve výši 70 % nesplacené jistiny zaručovaného úvěru ke dni sepsání výzvy k plnění z bankovní záruky, maximálně však do výše 1.050.000 Kč, nebo která vznikne z úvěru za podmínek, specifikovaných v záruční listině, kdy věřitel je povinen plnit na kvalifikovanou výzvu České spořitelny, a.s. nejpozději do 12 měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, avšak v době platnosti bankovní záruky. Navrhující věřitel obdržel od České spořitelny, a.s. výzvu z 8.6.2011 k plnění z Bankovní záruky č. 2009-2217-PIE, kterou Česká spořitelna, a.s. vyzvala věřitele ke krytí pohledávky České spořitelny, a.s. vůči dlužníku. Z výzvy, která měla všechny obsahové a formální náležitosti zakotvené v záruční listině, vyplynulo, že dlužník má ke dni vyhotovení výzvy nesplacenou pohledávku vůči České spořitelně, a.s. ve výši 1.632.482,72 Kč, z toho nesplacená jistina činí 1.417.756,42 Kč. Na základě této výzvy uspokojil insolvenční navrhovatel dne 5.8.2011 pohledávku České spořitelny, a.s. v souladu se Záruční listinou a zaplatil z titulu záruky za dlužníka částku 992.429,49 Kč, tj. 70 % nesplacené jistiny zaručovaného úvěru ke dni sepsání výzvy. Téhož dne vyzval navrhující věřitel dlužníka, aby do 5.9.2001 v souladu s článkem IV. Obchodních podmínek, které byly součástí Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky, zaplatil věřiteli částku 992.429,49 Kč, kterou dlužník doposud neuhradil. V souladu s uzavřenou smlouvou proto věřitel požaduje po dlužníkovi dále též úroky z prodlení ve výši 24 % p.a., které činí dle článku V., odst. 7 Obchodních podmínek ke dni 30.11.2011 57.560,92 Kč. Celkem dlužník věřiteli dluží částku 1.049.990,40 Kč. Insolvenční navrhovatel dále uvedl, že splatnou pohledávku vůči dlužníkovi má též Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/64, PSČ 140 00, identifikační číslo: 45244782. Dlužník má tedy více věřitelů s pohledávkami více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen zaplatit. Tento další označený věřitel Česká spořitelna, a.s. soudu podáním dne 9.2.2012 sdělila, že má vůči dlužníkovi dvě splatné pohledávky v celkové výši 965.505,78 Kč, které specifikovala. Usnesením ze dne 29.12.2011, č.j. KSBR 46 INS 24090/2011-A-5 bylo dlužníkovi uloženo, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení mimo jiné sestavil seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, sezname svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců; současně byl poučen, že předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Na tuto výzvu reagoval dlužník žádostí ze dne 2.3.2012 o prodloužení lhůty k sestavení seznamu majetku pohledávek a závazků o 15 dnů, a to ze zdravotních důvodů. Usnesením ze dne 12.4.2012, č.j. KSBR 47(46) INS 24090/2011-A-10 soud opakovaně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil a) seznam svých závazků, b) seznam svého majetku, c) seznam svých zaměstnanců, a to s poučením o náležitostech těchto seznamů s tím, že předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Současně dlužníka poučil, že nesplní-li povinnost předložit tyto seznamy, má se za to, že není schopen plnit své peněžité závazky (ustanovení § 3 odst. 2, písm. d/ IZ). Na tuto výzvu reagoval dlužník opět žádostí ze dne 26.4.2012 o prodloužení lhůty k předložení seznamu majetku závazků pohledávek a zaměstnanců s odůvodněním, že na požadovaných seznamech pracuje podle možností, ale nejsou dosud ukončeny, protože je dlužník zdravotně indisponován. Současně s touto žádostí předložil seznamy majetku, pohledávek a zaměstnanců, které však neopatřil prohlášením o správnosti a úplnosti. Naposled byl dlužník vyzván k předložení seznamu závazků s poučením o náležitostech, jakož i s výslovným poučením, že seznam musí dlužník podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný, usnesením ze dne 2.7.201, č.j. KSBR 47 INS 24090/2011-A-12, ve kterém mu bylo uloženo, aby seznam svých závazků soudu předložil ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Na tuto třetí výzvu reagoval dlužník podáním ze dne 18.7.20102 s tím, že zasílá požadovaný seznam závazků, ovšem součástí tohoto podání jsou seznamy závazků, které nejsou dlužníkem podepsány, ani nejsou opatřeny prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. K projednání insolvenčního návrhu věřitele nařídil soud prvního stupně jednání, u kterého dlužník prohlásil, že přihlášenou pohledávku insolvenčního navrhovatele ve výši 1.049.990,43 Kč uznává, a to v aktuální výši 1.251.784,53 Kč. Tuto pohledávku, která byla splatná 5.9.2011, není v současné době schopen plnit. K pohledávce věřitele č. 2-Státní fond životního prostředí ČR přihlášené ve výši 2.542.566,81 Kč dlužník uvedl, že tento věřitel vůči němu má splatnou pohledávku pouze ve výši 877.305 Kč, která je však promlčena. K pohledávce věřitele č. 3 KOVOPLAST, výrobní družstvo, identifikační číslo: 49974004 v přihlášené výši 429.432 Kč, která je vykonatelná na základě exekutorského zápisu č.j. 132 EZ 4184/11 z 17.5.2011 o dohodě o splnění závazku, dlužník uvedl, že tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše, ale že není splatná, neboť s tímto věřitelem uzavřel dohodu o splátkovém kalendáři, respektive v průběhu řízení uvedl, že byla splatná 18.5.2011. K pohledávce věřitele č. 4 MIDESTA, s.r.o. dlužník uvedl, že uznává pohledávku ve výši 248.803,41 Kč splatnou 25.8.2011. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím, ve kterém dlužníka poučil, že proti výroku I., o zjištění úpadku se může odvolat pouze dlužník. Odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně (§ 141 odst. 1 IZ) a že proti výroku III. je možné podat odvolání, ale lze v něm namítat pouze to, že ustanovení insolvenčního správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo, že není nepodjatý (§ 26 IZ). Proti výroku XIV. o uložení povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení může podat odvolání pouze navrhovatel a proti ostatním výrokům tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 104 odst. 4, věta třetí IZ předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 131 IZ skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci projednání insolvenčního návrhu osvědčeny.

Podle ustanovení § 136 odst. 1 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ustanovení § 141 odst. 1 IZ proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle ustanovení § 141 odst. 2 IZ, je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu odvolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení.

Odvolací soud zopakoval a doplnil dokazování čtením listin, z nichž dospěl k následujícímu zjištění:

-Z přihlášky č. P3 věřitele č. 3 KOVOPLAST, výrobní družstvo, identifikační číslo: 49974084 ze dne 13.2.2012, doručené soudu dne 14.2.2012, zjistil, že tento věřitel přihlásil pohledávku ve výši celkem 429.432 Kč (sestávající z jistiny ve výši 337.730 Kč a nákladů právního zastoupení, odměny exekutora ve výši 31.702 Kč) z titulu smlouvy o dílo č. 01/2001, která je vykonatelná na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.11.2010 č.j. 15Cm 43/2009-61,

které nabylo právní moci 10.12.2010 a na jeho základě byla nařízena exekuce -Z přihlášky č. P4 věřitele č. 4 MIDESTA, s.r.o., identifikační číslo: 27685098 ze dne 25.6.2012, doručené soudu 26.6.2012, zjistil, že tento věřitel přihlásil pohledávku ve výši celkem 248.803,31 Kč (jistina 215.261,75 Kč + úroky z prodlení 33.541,56 Kč) z titulu nesplácení splátek kontokorentní úvěrové smlouvy č. 1545521329/0800 ze dne 9.3.2009 s tím, že co do jistiny 215.261,75 Kč je tato pohledávka vykonatelná na základě exekutorského zápisu ze dne 17.5.2011 sp. zn. 132 EZ 4184/11; -Z přihlášky č. P5 věřitele č. 4 MIDESTA, s.r.o., identifikační číslo: 27685098 ze dne 19.10.2012, doručené soudu dne 22.10.2012, zjistil, že tento věřitel přihlásil svoji pohledávku ve výši celkem 283.492,10 Kč (jistina 216.155 Kč + úroky, směnečná odměna, náklady řízení 67.337,10 Kč) z titulu nesplacených splátek úvěrové smlouvy č. 0227480459 ze dne 3.8.2009 s tím, že co do jistiny 216.155 Kč je tato pohledávka vykonatelná na základě směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 19.12.2011 č.j. 22Cm 344/2011-12, který nabylo právní moci dne 5.9.2012; -Ze zprávy insolvenční správkyně dlužníka ze dne 18.2.2013 se zjišťuje, že závazky dlužníka značně převyšují jeho majetek a vzhledem k tomu, že celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu činil asi 1.162.865 Kč, tedy nepřesáhl 2.000.000 Kč, a dlužník nemá více než padesát věřitelů, navrhuje, aby soud rozhodl o nepatrném konkursu; -Ze seznamu přihlášených pohledávek zpracovaného insolvenční správkyní ke dni 25.2.2013 se zjišťuje, že je přihlášeno celkem patnáct pohledávek v celkové výši 7.842.071,76 Kč a dlužník uznává v plné výši přihlášku pohledávky č. P1 ve výši 1.304.714,13 Kč vůči věřiteli Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (insolvenční navrhovatel), přihlášku pohledávky č. P4 ve výši 248.803,31 Kč vůči věřiteli MIDESTA, s.r.o., identifikační číslo: 27685098, přihlášku pohledávky č. P5 ve výši 590.297,51 Kč vůči věřiteli MIDESTA, s.r.o., identifikační číslo: 27685098, přihlášku pohledávky č. P6 věřitele ŠkoFIN s.r.o., identifikační číslo: 45805369 ve výši 33.985 Kč, přihlášku pohledávky č. P7 věřitele CP Inkaso s.r.o. ve výši 77.091,18 Kč, pohledávku p. P9 věřitele Finanční úřad pro Zlínský kraj ve výši 378.891,97 Kč, přihlášku pohledávky č. P10 věřitele Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky ve výši 207.736 Kč, přihlášku pohledávky č. 11 věřitele Finanční úřad pro Zlínský kraj ve výši 215.833 Kč, přihlášku pohledávky č. 12 věřitele Finanční úřad pro Zlínský kraj ve výši 9.765 Kč a přihlášku pohledávky č.14 ČR-Česká správa sociálního zabezpečení ve výši 287.732 Kč.

-Z aktualizované zprávy insolvenční správkyně o hospodářské situaci dlužníka ze dne 23.8.2013 se zjišťuje, že hospodářská situace dlužníka se nezměnila. Dlužník svoji podnikatelskou činnost ukončil před prohlášením konkursu. Seznam přihlášených pohledávek zůstává stejný.

Ze shora uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně zcela správně uzavřel, že dlužník je v úpadku, když má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1, písm. a/ a b/ IZ) a tyto závazky není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ) a navíc ani nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, kterou mu insolvenční soud uložil, respektive předložil seznamy bez prohlášení o jejich úplnosti a správnosti, takže nemají obsahové náležitosti stanovené v § 104 odst. 4 IZ (§ 3 odst. 2, písm. d/ IZ).

Ze shora citovaného ustanovení § 141 odst. 2 IZ vyplývá, že dlužník v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí o úpadku již může napadat pouze to, že se objektivně ve stavu úpadku nenachází. Odvolací soud v průběhu odvolacího řízení tedy na základě odvolání dlužníka tvrdícího, že úpadek nebyl osvědčen, nebo namítajícího překážky bránící v rozhodnutí o úpadku, posuzuje skutkový stav ke dni vydání rozhodnutí insolvenčního soudu jako soudu prvního stupně z pohledu osvědčení úpadku. V důsledku toho odvolací soud může provést zjišťování na základě skutečností existujících v okamžiku rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci úpadku dlužníka a potvrdit správnost vydaného rozhodnutí o úpadku dlužníka i za situace, že insolvenční soud prvního stupně nesprávně posoudil pohledávku insolvenčního navrhovatele. Došlo-li ke skutečnostem, jež nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, v odvolacím řízení se k nim nepřihlíží, skutkový stav se tedy posuzuje zásadně k okamžiku rozhodování insolvenčního soudu, jako soudu prvního stupně, jenž posuzoval daný stav ve vztahu k úpadku dlužníka. V rámci odvolacího řízení tak již dlužník nemůže namítat absenci aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele k podání insolvenčního návrhu. Pokud odvolací soud dojde k závěru, že pohledávka věřitele podávajícího insolvenční návrh není osvědčena či je osvědčena, avšak není splatná, není to důvodem pro zrušení nebo změnu rozhodnutí o úpadku za předpokladu, že úpadek dlužníka jinak osvědčen v odvolacím řízení byl (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.10.2010 sp. zn. KSÚL 69 INS 2347/2008, 29 NSČR 24/2009, které je veřejnosti přístupné na stránkách www.nsoud.cz).

Skutkový stav k okamžiku rozhodování insolvenčního soudu jako soudu prvního stupně byl takový, že dlužník na opakovanou výzvu nepředložil řádné seznamy závazků opatřené prohlášením o správnosti a úplnosti (§ 104 odst. 4, poslední věta IZ), a tím byla založena domněnka dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky (§ 3 odst. 2, písm. d/ IZ). Existenci více věřitelů s peněžitými závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti soud prvního stupně zjistil na základě shodného tvrzení insolvenčního navrhovatele-věřitele č. 1

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., přihlášeného věřitele č. 3 KOVOPLAST, výrobní družstvo, přihlášeného věřitele č. 4 a MIDESTA, s.r.o. a dlužníka, který pravost těchto přihlášených pohledávek č. P1, P3, P4 a P5, jakož i věřiteli uvedenou splatnost pohledávek, do protokolu o jednání před soudem prvního stupně dne 11.12.2012 výslovně uznal.

Pro úplnost v této souvislosti odvolací soud konstatuje, že následně po rozhodnutí soudu prvního stupně uznal pravost deseti přihlášených pohledávek vůči šesti věřitelům a z tohoto pohledu se jeho odvolání jeví účelovým.

Soud prvního stupně rovněž řádně vyhodnotil, že jediným způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurs, když je vyloučeno řešení úpadku dlužníka reorganizací dle ustanovení § 316 odst. 4 IZ nebo oddlužením (389 odst. 1 IZ).

S ohledem na vše shora rozvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a III. jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil, a to včetně v výroku III., který byl potvrzen z důvodu absence způsobilého odvolací důvodu, neboť dlužník v souladu s ustanovení § 26 IZ v odvolání nenamítal, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníkovi běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 4. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu