1 VSOL 251/2013-A-12
KSBR 38 INS 27333/2012 1 VSOL 251/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové ve věci dlužníka P + M Autodoprava, s.r.o., identifikační číslo: 277 20 110, se sídlem Horní Pálava 308/7, PSČ 678 01, Blansko, zastoupeného JUDr. Josefem Boudou, advokátem, se sídlem Blansko, Wolkerova 2, PSČ 678 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 11.3.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. února 2013, č.j. KSBR 38 INS 27333/2012-A-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. února 2013, č.j. KSBR 38 INS 27333/2012-A-7, se m ě n í takto:

Insolvenční návrh dlužníka ze dne 2.11.2012 se n e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Podle odůvodnění se dlužník svým insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o jeho úpadku. K insolvenčnímu návrhu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy, konkrétně seznam majetku dlužníka, seznam závazků dlužníka, seznam jeho zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka, proto soud dlužníka usnesením ze dne 20.11.2012, č.j. KSBR 38 INS 27333/2012-A-4, vyzval k doplnění návrhu ve lhůtě 15 dnů a zároveň jej poučil jak má doplnění provést. Tato výzva byla dlužníkovi doručena 28.11.2012, dne 12.12.2012 bylo soudu doručeno podání právního zástupce dlužníka s žádostí o prodloužení lhůty do 15.1.2013. Dne 13.12.2012 bylo dlužníkem soudu doručeno podání, kterým svůj návrh doplnil. Doplnění ovšem není řádné, jelikož dlužník sice předložil seznam pohledávek, seznam závazků a seznam zaměstnanců, ale výslovně v nich neuvedl, že jsou správné a úplné, ačkoliv o tom byl soudem ve výzvě poučen. Listiny, které by dokládaly jeho úpadek, pak nepředložil vůbec. Proto soud v souladu s ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že z jeho návrhu, včetně doplnění plyne, že dlužník je v úpadku. Pokud jde o dovětek, že předložené listiny jsou správné a úplné, má dlužník za to, že se ze strany soudu jedná o rigidní a formální posouzení. Současně dlužník ke svému odvolání předložil požadované seznamy, doplněné o příslušné prohlášení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř .), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, avšak z jiných, než dlužníkem uváděných důvodů.

Ze spisu soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že předmětné řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který v něm tvrdí, že má více věřitelů (22) vůči nímž má závazky v celkové výši 2.478.710,23 Kč. Dále uvedl, že nevlastní nemovitý majetek, z movitého majetku má toliko cisternový automobil, zakoupený v roce 2008, k jeho současné hodnotě se nevyjádřil, uvedl jen, že k datu 31.12.2012 bude účetně v plné výši odepsáno. Dále uvedl, že má pohledávky v celkové výši 728.012,27 Kč, k jejich dobytnosti se rovněž nevyjádřil. Nicméně z návrhu dlužníka lze dovodit, kromě toho, že jde o návrh projednatelný, že dlužník je v úpadku z důvodu předlužení dle ust. § 3 odst. 3 IZ. Jelikož dlužník ke svému návrhu nepředložil zákonem vyžadované seznamy a to se všemi náležitostmi ve smyslu ust. § 104 IZ, byl správně soudem prvního stupně usnesením ze dne 20.11.2012 (A-4) ve smyslu ust. § 128 odst. 2 IZ vyzván, aby tyto seznamy předložil, současně jej soud poučil, jaké náležitosti tyto seznamy musí obsahovat, včetně toho, že je nutno je podepsat a opatřit prohlášením, že jde o seznamy správné a úplné. Tato výzva byla dlužníkovi doručena dne 28.11.2012. Vyžádané seznamy (závazků, pohledávek, zaměstnanců) dlužník předložil podáním doručeným soudu 13.12.2012, nicméně je neopatřil požadovaným (dle zákona-§ 104 odst. 4 IZ) prohlášením o správnosti a úplnosti. Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle odstavce 2 tohoto ustanovení, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze shora citovaného ustanovení v jeho odstavci 1 vyplývá, že pokud insolvenční návrh trpí vadami, tzn., že nemá všechny náležitosti nebo je neurčitý nebo nesrozumitelný, soud jej bez dalšího odmítne. Toto ustanovení (v odstavci 1) vylučuje, aby insolvenční soud vyzýval navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu postupem dle ust. § 43 o.s.ř.

Ovšem nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny požadované přílohy (především seznamy dle § 104 IZ) nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí soud navrhovateli lhůtu k doplnění. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že v takovém případě insolvenční soud dle ustanovení § 43 o.s.ř. postupuje, poučí navrhovatele jak má návrh doplnit, v daném případě, jaké náležitosti mají zákonem vyžadované seznamy obsahovat a stanoví mu lhůtu. Potud soud prvního stupně požadavku zákona dostál. Nicméně výzva soudu prvního stupně již neobsahuje poučení o následcích dle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř., v návaznosti na ustanovení § 128 odst. 2 IZ, poslední věty, a sice, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze shora uvedeného důvodu proto dospěl odvolací soud k závěru, že podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka v daném případě splněny nebyly, a proto postupoval dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Na adresu dlužníka však považuje odvolací soud za potřebné pro úplnost uvést, že jím v rámci odvolání předložený seznam majetku není úplný a tudíž správný, neboť dlužník předložil jen seznam pohledávek. V seznamu majetku mu tak chybí cisternový automobil-AVIA 31 K CAN SSAZ, pořízený dle jeho tvrzení v roce 2008, byť bylo účetně k 31.12.2012 odepsáno. Bylo-li účetně (na základně odpisů) odepsáno, ještě neznamená, že neexistuje a nemá žádnou hodnotu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu