1 VSOL 24/2012-A-74
KSOS 33 INS 6406/2010 1 VSOL 24/2012-A-74

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Alberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Osvoboditelů 33, Hlučín-Bobrovníky, PSČ 748 01, IČ: 10635556, o insolvenčním návrhu věřitele Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Svojsíkova 2/1956, PSČ 708 00, zastoupeného Mgr. Gabrielou Nejedlíkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Husova 2, PSČ 702 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 6406/2010-A-59 ze dne 26.10.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 6406/2010-A-59 ze dne 26.10.2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Evu Hepperovou, Rybářská 1665/2, Opava-Předměstí, dále učinil rozhodnutí a výzvy ve smyslu ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona (výroky III. až X.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční navrhovatel se svým insolvenčním návrhem domáhal zjištění úpadku dlužníka s tím, že vůči dlužníku má pohledávku ve výši nejméně 8.048.874,-Kč ze smlouvy o úvěru reg. č. A 1105 uzavřené dne 20.1.1992 mezi Komerční bankou, a.s. a dlužníkem, přičemž tato pohledávka byla postoupena původním věřitelem na společnost Konpo, s.r.o. a následně na něj, nárok byl přiznán vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 9 Cm 577/96 ze dne 9.3.1999. Dlužník zpochybňoval existenci pohledávky věřitele, která je však dle soudu osvědčena rozsudkem Krajského obchodního soudu v Ostravě sp. zn. 9 Cm 577/96 ze dne 9.3.1999 (pravomocným dnem 5.5.1999 a vykonatelným dne 11.5.1999) a dále smlouvami o postoupení pohledávek na společnost Konpo, s.r.o. a dále na věřitele. Dlužník neoznačil žádné důkazy ke svým tvrzením, že ve spise sp. zn. 9 Cm 577/96 na doručence byl jeho podpis padělán a plná moc jeho advokáta byla zlikvidována. Podle ust. § 134 o.s.ř. tak platí vyvratitelná domněnka pravdivosti obsahu veřejné listiny, kterou dlužník nikterak nevyvrátil. Postoupením pohledávky se již podrobně zabývaly soudy v rámci řízení o nařízení exekuce vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 Nc 1045/2003, a to v rozhodnutí tohoto soudu č. j. 52 Nc 10045/2003-196 ze dne 18.4.2008 a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. 10 Co 757/236-236 ze dne 30.1.2009, se kterými se soud zcela ztotožňuje. Dlužník má další věřitele, a to společnost 1. Reality Tradeslav s.r.o. s vykonatelnou pohledávkou ve výši 5.474,-Kč podle usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 10 Co 171/2008-614 ze dne 30.6.2008 a dále Finanční úřad Ostrava III. s vykonatelnými pohledávkami ve výši 63.322,-Kč dle výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 18.9.2003 a vykonatelného dne 22.9.2003, ve výši 72.402,-Kč dle výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 17.10.2003 a vykonatelného dne 23.10.2003, ve výši 2.918,-Kč dle výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 13.2.2009 a vykonatelného dne 16.2.2009, ve výši 127.148,-Kč dle výkazu nedoplatku sestaveného ke dni 20.7.2010 a vykonatelného dne 21.7.2010 a ve výši 70.667,-Kč dle výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 20.7.2010 a vykonatelného dne 21.7.2011. V řízení tak bylo osvědčeno, že dlužník má více závazků, které nebyl schopen uhradit déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, je tedy v úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Soud proto rozhodl o úpadku dlužníka podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona a dále vyslovil související výroky dle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém namítl, že v napadeném rozhodnutí je uvedeno, že dluží 144.000,-Kč, z toho 135.000,-Kč finančnímu úřadu, avšak nikdy mu tyto dluhy nebyly předloženy. Současně opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Věřitel se k odvolání dlužníka vyjádřil tak, že doložením splatné pohledávky za dlužníkem prokázal jednoznačně své oprávnění podat insolvenční návrh. Poukázal na to, že do insolvenčního řízení se přihlásili i další věřitelé dlužníka, a to JUDr. Vlastimil Porostlý a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, a v řízení bylo rovněž zjištěno, že dlužník má dluhy vůči společnosti 1. Reality

Tradeslav s.r.o. a Finančnímu úřadu Ostrava III. Podmínky pro rozhodnutí o úpadku jsou proto splněny a navrhuje potvrzení napadeného rozhodnutí.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ust. § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.) zopakoval a doplnil dokazování, a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že věřitel podal dne 9.6.2010 u soudu prvního stupně insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka s odůvodněním, že vůči dlužníku má splatnou a vykonatelnou pohledávku vyčíslenou ke dni 31.5.2010 ve výši nejméně 8.048.874,10 Kč (sestávající se z jistiny ve výši 6.162.224,61 Kč, úroku ve výši 1.689.769,49 Kč a nákladů řízení ve výši 196.880,-Kč), a to ze smlouvy o úvěru reg. č. A 1105 ze dne 20.1.1992 uzavřené mezi dlužníkem a Komerční bankou, a.s., postoupenou tímto věřitelem na společnost Konpo, s.r.o. smlouvami ze dne 25.3.2000 a dále na něj smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou se společností Konpo, s.r.o. ze dne 16.9.2005 s tím, že rozsudkem Krajského obchodního soudu v Ostravě sp. zn. 9 Cm 577/96 ze dne 9.3.1999 bylo dlužníkovi uloženo uhradit Komerční bance, a.s. částku 6.193.634,94 Kč s příslušenstvím na tuto úvěrovou pohledávku. V návrhu věřitel označil dalších 7 věřitelů dlužníka, mimo jiné Finanční úřad Ostrava III a společnost 1. Reality Tradeslav s.r.o. Současně věřitel podal přihlášku této své pohledávky za dlužníkem. Podáním ze dne 6.7.2010 dlužník požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 6406/2010-A-14 ze dne 15.7.2010 (pravomocným dne 13.10.2010) mu žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zmítnuta. Usnesením č.j. KSOS 33 INS 6406/2010-A-4 ze dne 11.6.2010 (doručeném dlužníku dne 23.6.2010) byl dlužník vyzván, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a doložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců podle ust. § 104 odst. 1 IZ. K insolvenčnímu návrhu se dlužník vyjádřil podáním ze dne 2.2.2011 tak, že neví, kdo je věřitelem pohledávky uplatněné navrhujícím věřitelem a odmítá ji přijmout, současně požádal o opětovné ustanovení zástupce z řad advokátů. U jednání dne 23.5.2010 dlužník dále v rámci obrany proti pohledávce navrhujícího věřitele uvedl, že doručenka k rozsudku vydaném v řízení vedeném u Krajského obchodního soudu pod sp. zn. 9 Cm 577/96, dle které mu měl být rozsudek doručen dne 14.4.2004, není jeho osobou podepsána, jeho podpis mohl být zfalšován na poště. Dále uvedl, že v roce 2000 do tohoto spisu byla doložena plná moc jeho advokátem, a proto měl být rozsudek doručován jeho právnímu zástupci. Podáním ze dne 27.5.2011 ve vztahu k pohledávce navrhujícího věřitele dlužník doložil žádost svého advokáta JUDr. Miroslava Neděly o zaslání rozsudku ze dne 11.12.2000, včetně plné moci pro tohoto advokáta ze dne 6.12.2000, a přípis Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 29.12.2000 k této žádosti v řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 9 Cm 577/96.

Odvolací soud považuje nejprve za nutné uvést, že soud prvního stupně nepochybil, jestliže poté, co byla soudem pravomocně zamítnuta žádost dlužníka o ustanovení zástupce z řad advokátů, nerozhodoval o další takové žádosti dlužníka, když dlužník v nové žádosti neuváděl žádné jiné skutečnosti. Z tohoto důvodu rovněž o jeho opětovné žádosti (podané v rámci odvolání) dle názoru odvolacího soudu není nutno rozhodnout, když ani v rámci této žádosti dlužník neuvádí žádné nové skutečnosti.

Odvolací soud se ztotožňuje se skutkovými zjištěními učiněnými soudem prvního stupně, pokud jde o pohledávku navrhujícího věřitele a pohledávky Finančního úřadu Ostrava III., a na tato skutková zjištění pro stručnost odůvodnění zcela odkazuje.

Odvolací soud zopakoval a doplnil dokazování listinami, ze kterých zjistil následující skutečnosti :

Ze smlouvy reg. č. A 1105 ze dne 20.1.1992, že tuto smlouvu uzavřeli Komerční banka Praha, pobočka ve Frýdku-Místku jako věřitel a Albert Hlavenka jako dlužník, předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru věřitelem dlužníkovi ve výši 3.800.000,-Kč s daty čerpání 29.2.1992 ve výši 3.200.000,-Kč a 30.4.1992 ve výši 600.000,-Kč s tím, že konečná splatnost úvěru je sjednána do 30.12.1995 a úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 225.000,-Kč s poslední splátkou ve výši 230.000,-Kč, první splátka bude provedena do 30.6.1992.

Z přihlášky pohledávky věřitele č. 9 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, č. přihlášky P9, že dne 22.11.2001 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 6406/2010 přihlásila své pohledávky za dlužníkem Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, a to ve výši 2.392,-Kč jako pohledávku vykonatelnou dle platebního výměru č. 2148210207 ze dne 8.10.1998 splatnou dne 19.11.1998, ve výši 2.000,-Kč dle platebního výměru č. 1340203524 ze dne 15.7.1996 splatnou dne 25.9.1996 a ve výši 4.000,-Kč jako pohledávku vykonatelnou dle platebního výměru č. 1343703779 ze dne 11.6.1997 splatnou dne 15.9.1997 (celkem ve výši 8.392,-Kč)); k přihlášce pohledávky doložila platební výměr ze dne 8.10.1998 s doložkou právní moci dne 4.11.1998 (dle kterého byla dlužníku uložena povinnost zaplatit tomuto věřiteli částku 2.392,-Kč do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru), platební výměr ze dne 15.7.1996 s doložkou právní moci dne 11.9.1996 (kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit tomuto věřiteli částku ve výši 2.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí) a platební výměr ze dne 11.6.1997 s doložkou právní moci dne

28.8.1997 (kterým byla uložena dlužníku povinnost zaplatit tomuto věřiteli pohledávku ve výši 4.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů od právní moci platebního výměru).

Podle § 3 odst. 1 a odst. 2 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle § 136 odst. 1 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, tj. připojit ke svému návrhu veškeré listiny, z nichž lze spolehlivě učinit závěr o existenci jeho splatné pohledávky vůči dlužníkovi. Doložením splatné pohledávky vůči dlužníkovi tak navrhující věřitel jednak prokazuje své oprávnění podat insolvenční návrh a jednak zčásti poskytuje skutkový podklad pro zkoumání tvrzeného dlužníkova úpadku dle ust. § 3 IZ, jehož zjištění založené osvědčením nebo dokazováním rozhodných skutečností je základním předpokladem podmiňujícím rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 odst. 1 IZ.

Odvolací se ztotožňuje se soudem prvního stupně, že navrhující věřitel ke své tvrzené pohledávce vůči dlužníku předložil listiny, kterými jednoznačně doložil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 20.1.1992 uzavřenou původně mezi dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem, následně postoupenou původním věřitelem na společnost Konpo, s.r.o. a dále touto společností na navrhujícího věřitele, přičemž tato pohledávka byla splatná dle smlouvy o úvěru dne 30.12.1995. Navrhující věřitel tak prokázal svou aktivní věcnou legitimaci k podání insolvenčního návrhu a je zcela bez právního významu, že dlužníkem je zpochybňována vykonatelnost jeho pohledávky, neboť z ust. § 105 odst. 1 IZ vyplývá toliko povinnost navrhujícího věřitele doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, nikoli pohledávku vykonatelnou. Současně navrhující věřitel v souladu s ust. § 105 IZ ke svému insolvenčnímu návrhu připojil i přihlášku své pohledávky za dlužníkem.

Odvolací soud rovněž souhlasí se soudem prvního stupně, že jsou splněny i další podmínky pro rozhodnutí o úpadku, tj. osvědčení existence mnohosti věřitelů dlužníka s pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť kromě navrhujícího věřitele v řízení byla osvědčena existence dalších věřitelů dlužníka, a to Finančního úřadu Ostrava III. s vykonatelnými pohledávkami celkem ve výši 336.457,-Kč (dle výkazů nedoplatků vykonatelných ke dni 22.9.2003, 23.10.2003, 16.2.2009 a 21.7.2009) a dále věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s vykonatelnými pohledávkami celkem ve výši 8.392,-Kč, a to pohledávkami splatnými dne 19.11.1998 ve výši 2.392,-Kč, dne 25.9.1996 ve výši 2.000,-Kč a dne 15.9.1997 ve výši 4.000,-Kč.

Na základě těchto skutečností odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, neboť bylo v řízení osvědčeno, že má více věřitelů (nejméně dva), vůči kterým má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ). Dále lze uzavřít, že vzhledem k tomu, že dlužník na výzvu soudu učiněnou usnesením č. .j. KSOS 33 INS 6406/2010-A-4 ze dne 11.6.2010 nedoložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců podle ust. § 104 odst. 1 IZ, je splněna i domněnka platební neschopnosti dlužníka podle ust. § 3 odst. 2 písm. d) IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhujícímu věřiteli a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. února 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu