1 VSOL 228/2013-B-14
KSOS 8 INS 23921/2011 1 VSOL 228/2013-B-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc-Nové Sady, Skupova 573/13, PSČ 772 00, o uložení pořádkové pokuty, rozhodl o odvolání Mgr. Ivo Šotka, se sídlem Olomouc, Ostružnická č. 6, PSČ 779 00, insolvenčního správce dlužníka, ze dne 31.1.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2013, č.j. KSOS 8 INS 23921/2011-B-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2013, č.j. KSOS 8 INS 23921/2011-B-7, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 81 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil insolvenčnímu správci Mgr. Ivo Šotkovi (dále jen též správci ) pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč s tím, že je povinen ji zaplatit ve stanovené lhůtě na označený účet soudu.

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 6.3.2012 popřel insolvenční správce přihlášku pohledávky věřitelů č. 1 Home Credit a.s. a č. 4 Statutárního města Olomouc. Na tomto jednání soud správci uložil, aby ve lhůtě 30 dnů předložil vyrozumění věřitele č. 1 a 4, o popření pohledávky P1 a P4, včetně doručenky. Správce svou povinnost nesplnil, proto jej soud usnesením č.j. KSOS 8 INS 23291/2011-B-4 ze dne 13. 11. 2012 vyzval ke splnění v dodatečné lhůtě 15 dnů, usnesení bylo správci doručeno 15.11.2012. Ve výroku III. předmětného usnesení soud správci výslovně uložil, aby doložil vyrozumění o popření pohledávek věřitelů č. 1 a 4. a správce byl v tomto usnesení poučen, že nebude-li řádně plnit své povinnosti vyplývající z funkce insolvenčního správce, může mu být dle ust. § 81 IZ uložena pořádková pokuta až do výše 200.000 Kč. Jelikož správce nesplnil povinnost předložit vyrozumění o popření pohledávek, urgoval soud splnění této povinnosti v dodatečné lhůtě 7 dnů přípisem ze dne 11.1.2013 (č.l. B-6, správci doručeno 14.1.2013). Na výzvy soudu správce reagoval pouze na povinnost předložit zprávu o stavu insolvenčního řízení, a to podáním doručeným 21.11.2012 (B-5), dále byla soudu 21.1.2013 doručena doručenka adresovaná věřiteli č. 1 Home Credit a.s., ovšem bez jakékoliv písemnosti (tedy uvedení konkrétního úkonu, jenž insolvenční správce učinil), kterou si věřitel převzal dne 15.1.2013 (č.l. P1-2 přihláškového spisu). Jediná informace, jež je na doručence patrná, je spisová značka výše uvedeného dlužníka. Výše uvedené podání bylo soudu doručeno elektronicky s tím, že příloha dokumentu je nazvána jako dodejka. Podáním doručeným 22.1.2013 byla soudu doručena dodejka adresovaná věřiteli č. 4 Statutární město Olomouc, ze které je patrné, že byla věřiteli doručována dne 18. 1. 2013 a byla označena spisovou značkou výše uvedeného dlužníka (č.l. P4-2 přihláškového spisu). Předmětné podání bylo soudu doručeno elektronicky s tím, že příloha dokumentu je nazvána jako dodejka. Jelikož insolvenční správce i přes opakované výzvy soudu nepředložil vyrozumění o popření přihlášky pohledávky věřitele č. 1 Home Credit a.s. a věřitele č. 4 Statutární město Olomouc, jež byly popřeny na přezkumném jednání konaném již dne 6.3.2012 a nesplnil tak povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona, proto dospěl soud k závěru, že je nutno vůči správci uplatnit pořádkové opatření. Protože se jedná o první pořádkové opatření vůči tomuto správci v předmětném řízení, byla mu pokuta uložena pod hranicí první třetiny zákonné sazby ve výši 5.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek včasné odvolání. Namítal, že výzva byla věřitelům odeslána již 13.3.2012; správci se však nevrátily dodejky. Po výzvě soudu ze dne 11.1.2013 byla věc ověřena a příslušným věřitelům byly výzvy opětovně zaslány a byl na ně vznesen dotaz, zda jim původní výzvy byly doručeny. Oba věřitelé odpověděli dne 30. a 31.1.2013 a potvrdili, že výzvy již obdrželi. Soudu byly zaslány dodejky od následných výzev, avšak administrativní chybou nebyly připojeny samotné výzvy, proto tak správce činí nyní, včetně výzev původních a sdělení věřitelů. Uložení pořádkového opatření z uvedených důvodů považuje odvolatel za nepřiměřeně přísné, proto navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

Skutková zjištění, jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného usnesení, jsou správná a úplná, mají ve spise soudu prvního stupně oporu, proto odvolací soud na tato zjištění v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje. Vyplývá z nich, že správce nesplnil pokyn soudu, který mu byl uložen již 6.3.2012 a nesplnil jej ani přes další pokyn soudu ze dne 13.11.2012 a následně jej řádně a bezezbytku nesplnil i přes další urgenci soudu ze dne 11.1.2013. Pokyn soudu, včetně vysvětlení, správce splnil až v rámci svého odvolání. Správce tak byl ve vztahu k soudu a k jeho pokynům nečinný od března 2012 do ledna 2013 a to i přes poučení o možnosti mu uložit pořádkovou pokutu. Proto postupoval soud prvního stupně správně, když vůči správci uplatnil pořádkové opatření a jako přiměřenou shledává odvolací soud i jeho výši.

Ze všech výše uvedených důvodů postupoval odvolací osud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správně potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu