1 VSOL 226/2012-P24-9
KSOS 38 INS 12050/2011 1 VSOL 226/2012-P24-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Bartovická dopravní společnost, spol. s r.o. v likvidaci , se sídlem Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 141/9, PSČ 717 00, IČ: 25368354, o přihlášce pohledávky č. 24, o odvolání věřitele č. 12 K + K General Corporation, s.r.o., se sídlem Ostrava-Výškovice, Charvátská 569/16, PSČ 700 30, IČ: 25376713, zastoupeného JUDr. Richardem Pustějovským, advokátem se sídlem Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 12050/2011-P24-2 ze dne 9.2.2012

takto:

Odvolací řízení o odvolání věřitele K + K General Corporation, s.r.o., se sídlem Ostrava-Výškovice, Charvátská 569/16, IČ: 25376713, se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 24 věřitele č. 12 K + K General Corporation, s.r.o. v rozsahu pohledávek č. 71-172 v celkové výši 1.662.637,11 Kč s tím, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v tomto rozsahu pohledávek v rámci přihlášky č. P24 v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, které však podáním ze dne 8.3.2012 (doručeným soudu prvního stupně dne 12.3.2012) vzal zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V dané věci věřitel vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud proto postupoval dle shora uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 6. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu